Seznam 
Zápis
PDF 253kWORD 80k
Pondělí, 3. července 2017 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.In memoriam
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Složení Parlamentu
 5.Ověření pověřovacích listin
 6.Žádost o zbavení imunity
 7.Žádost o ochranu imunity
 8.Členství ve výborech a delegacích
 9.Jednání před prvním čtením v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 10.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 11.Výklady jednacího řádu
 12.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 13.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 14.Předložení dokumentů
 15.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)
 16.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 17.Plán práce
 18.Makrofinanční pomoc Moldavské republice ***I (rozprava)
 19.Evropské normy pro 21. století (rozprava)
 20.Sílící epidemie HIV, tuberkulózy a hepatitidy typu C v Evropě (rozprava)
 21.Delší životnost výrobků: přínosy pro spotřebitele a společnosti (krátké přednesení)
 22.Řešení případů porušování lidských práv v kontextu válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, včetně genocidy (krátké přednesení)
 23.Členství ve výborech a delegacích
 24.Soukromé bezpečnostní agentury (krátké přednesení)
 25.Pracovní podmínky a nejisté zaměstnání (krátké přednesení)
 26.Směrem k celoevropskému rámci pro kryté dluhopisy (krátké přednesení)
 27.Úloha cestovního ruchu spjatého s rybolovem v diverzifikaci odvětví rybolovu (krátké přednesení)
 28.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 29.Pořad jednání příštího denního zasedání
 30.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:05.


2. In memoriam

Předseda uctil jménem Parlamentu památku Simone Veilové, první předsedkyně Evropského parlamentu voleného ve všeobecných a přímých volbách.

Parlament držel minutu ticha.

Předseda sdělil, že nazítří, v úterý 4. července 2017 se bude ve 12 hodin v jednacím sále konat vzpomínkový akt k poctě Simone Veilové a že nepřítomnost poslanců, kteří se budou ve středu 5. července 2017 účastnit pohřbu v Paříži, bude považována za „odůvodněnou“.

Vystoupili: Terry Reintke k přijetí zákona o sňatku homosexuálů německým parlamentem dne 30. června 2017, Franck Proust za skupinu PPE, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy za skupinu S&D, a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE k politické osobnosti Simone Veilové a Patrizia Toia rovněž k tomuto tématu a s cílem připomenout kritickou situaci způsobenou přílivem imigrantů do Itálie.


3. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

Anna Elżbieta Fotyga byla přítomna na denním zasedání, které se konalo dne 15. června 2017, její jméno však není uvedeno na prezenční listině.


4. Složení Parlamentu

Příslušné orgány Spojeného království oznámily, že Ian Duncan byl jmenován členem britské vlády s platností ode dne 23. června 2017.

Příslušné orgány Republiky Malta oznámily, že Therese Comodini Cachia byla zvolena poslankyní maltského parlamentu s platností ode dne 24. června 2017.

Victor Negrescu byl jmenován ministrem pro evropské záležitosti v Rumunsku s platností ode dne 30. června 2017.

Parlament vzal na vědomí, že podle čl.7 odst. 1 a 2 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách jsou tyto funkce neslučitelné s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu. Parlament oznámil uvolnění jejich mandátů s platností ode dne 23. června, 24. června a 30. června 2017.

°
° ° °

Příslušné orgány Spojeného království oznámily, že John Flack byl zvolen poslancem Evropského parlamentu s platností ode dne 28. června 2017, Rupert Matthews a Wajid Khan byli zvoleni poslanci Evropského parlamentu s platností ode dne 29. června 2017 a John Howarth byl zvolen poslancem Evropského parlamentu s platností ode dne 30. června 2017 a že se jimi nahrazují Vicky Ford, Andrew Lewer, Afzal Khan a Anneliese Dodds.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají John Flack, Rupert Matthews, Wajid Khan a John Howarth v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


5. Ověření pověřovacích listin

Parlament na návrh Výboru pro právní záležitosti potvrdil platnost mandátů těchto poslanců: Thierry Cornillet a Patricia Lalonde.


6. Žádost o zbavení imunity

Příslušné řecké orgány předaly v rámci řízení proti němu žádost, aby byl Manolis Kefalogiannis zbaven imunity.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako příslušnému výboru.


7. Žádost o ochranu imunity

Výbor JURI, který je v dané záležitosti věcně příslušný, informoval předsedu, že v návaznosti na odvolání žádosti o ochranu výsad a imunity, kterou předložil Stanislav Polčák, bylo řízení týkající se ochrany imunity ukončeno.


8. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin PPE, ECR, Verts/ALE a ENF následující žádosti o jmenování:

výbor ECON: Anne Sander, kterou je nahrazen Alain Lamassoure

výbor EMPL: Anne Sander již není členkou.

výbor AFCO: Alain Lamassoure, kterým je nahrazena Constance Le Grip

delegace pro vztahy se Spojenými státy: Daniel Dalton, kterým je nahrazena Anneleen Van Bossuyt

delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří: Jakop Dalunde, kterým je nahrazena Eva Joly

výbor BUDG: André Elissen

výbor FEMM: André Elissen

delegace pro vztahy s Afghánistánem: André Elissen

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


9. Jednání před prvním čtením v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil rozhodnutí několika výborů zahájit interinstitucionální jednání podle čl. 69c odst. 1 jednacího řádu:

- výbor LIBE na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany a o změně směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)). Zpravodajka: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- výbor LIBE na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)). Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- výbor REGI na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003, pokud jde o územní typologie (Tercet) (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)). Zpravodajka: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- výbor INTA na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)). Zpravodaj: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- výbory EMPL a CULT na základě zprávy o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o společném rámci poskytování lepších služeb pro oblast dovedností a kvalifikací (Europass), kterým se zrušuje rozhodnutí č. 2241/2004/ES (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)). Zpravodajové: Svetoslav Hristov Malinov a Thomas Mann (A8-0244/2017)

- výbor EMPL na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)). Zpravodaj: Tamás Meszerics (A8-0247/2017).

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do půlnoci zítra, v úterý 4. července 2017, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.


10. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předseda Konference předsedů výborů v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu informoval předsedu Parlamentu, že nebyla vznesena žádná námitka k:

- doporučení výboru JURI, aby nebyla vznesena námitka vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 19. června 2017, kterým se nahrazuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017)

- doporučení výboru JURI, aby nebyla vznesena námitka vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 19. června 2017, kterým se nahrazují přílohy I, II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017)

Pokud se do dvaceti čtyř hodin po oznámení v plénu politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nevysloví proti doporučením, považují se tato doporučení za schválená. V opačném případě se o nich hlasuje.

Obě doporučení jsou po dobu trvání tohoto dílčího zasedání dostupná na internetových stránkách Europarl.


11. Výklady jednacího řádu

Předseda podle čl. 226 odst. 3 jednacího řádu informoval Parlament o následujícím výkladu čl. 5 odst. 5 jednacího řádu, který zaslal Výbor pro ústavní záležitosti, jemuž byla věc uplatňování tohoto ustanovení postoupena:

„Přístup k důvěrným informacím podléhá pravidlům stanoveným v interinstitucionálních dohodách týkajích se nakládání s důvěrnými informacemi uzavřených Parlamentem1a a vnitřních pravidel pro jejich provádění přijatých příslušnými orgány Parlamentu1b.

__________________

1a   Interinstitucionální dohoda ze dne 20. listopadu 2002 mezi Evropským parlamentem a Radou o přístupu Evropského parlamentu k citlivým informacím Rady v oblasti bezpečnostní a obranné politiky (Úř. věst. C 298, 30.11.2002, s. 1).

Rámcová dohoda ze dne 20. října 2010 o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí (Úř. věst. L 304, 20.11.2010, s. 47).

Interinstitucionální dohoda ze dne 12. března 2014 mezi Evropským parlamentem a Radou o předávání utajovaných informací v držení Rady, jež se týkají záležitostí mimo oblast společné zahraniční a bezpečnostní politiky, Evropskému parlamentu a o jeho nakládání s nimi (Úř. věst. C 95, 1.4.2014, s. 1).

1b   Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. října 2002 o uplatňování interinstitucionální dohody o přístupu Parlamentu k citlivým skutečnostem Rady v oblasti bezpečnostní a obranné politiky (Úř. věst. C 298, 30.11.2002, s. 4).

Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2013 týkající se pravidel pro nakládání s důvěrnými informacemi ze strany Evropského parlamentu (Úř. věst. C 96, 1.4.2014, s. 1).

Pokud tento výklad nezpochybní politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty podle čl. 226 odst. 4 jednacího řádu do 24 hodin po jeho oznámení, bude se považovat za přijatý. V opačném případě o něm Parlament bude hlasovat.

°
° ° °

Předseda podle čl. 226 odst. 3 jednacího řádu informoval Parlament o následujícím výkladu článku 210a jednacího řádu, který zaslal Výbor pro ústavní záležitosti, jemuž byla věc uplatňování tohoto ustanovení postoupena:

Toto pravidlo se uplatní v rozsahu, v jakém uplatňovaný právní rámec týkající se nakládání s důvěrnými informacemi stanoví možnost jejich zpřístupnění na neveřejné schůzi mimo zabezpečené prostory.

Pokud tento výklad nezpochybní politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty podle čl. 226 odst. 4 jednacího řádu do 24 hodin po jeho oznámení, bude se považovat za přijatý. V opačném případě o něm Parlament bude hlasovat.


12. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše tento týden níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně několika členskými státy (00018/2017/LEX - C8-0222/2017 - 2016/0325(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zvláštní opatření k poskytnutí dodatečné podpory členským státům zasaženým přírodními katastrofami (00021/2017/LEX - C8-0221/2017 - 2016/0384(COD))

- Nařízení evropského Parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU (00019/2017/LEX - C8-0220/2017 - 2015/0149(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1683/95, kterým se stanoví jednotný vzor víz (00020/2017/LEX - C8-0215/2017 - 2015/0134(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (00032/2017/LEX - C8-0214/2017 - 2012/0193(COD)).


13. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na lednovém dílčím zasedání 2017, druhém únorovém dílčím zasedání 2017 a obou březnových dílčích zasedáních 2017 jsou k dispozici na internetových stránkách Europarl.


14. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2016 (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) a o zrušení směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ouvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti z Finska – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES ovýběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, pokud jde ojistá ustanovení ozdanění vozidel (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v České republice (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

2) parlamentními výbory

2.1) zprávy

- Zpráva o soukromých bezpečnostních agenturách (2016/2238(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

- Zpráva o fungování franšíz v maloobchodním odvětví (2016/2244(INI)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

- Zpráva s doporučeními Komisi k promlčecím lhůtám u dopravních nehod (2015/2087(INL)) - výbor JURI - Zpravodaj: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření rámcové dohody mezi Evropskou unií a Kosovem o obecných zásadách účasti Kosova na programech Unie (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)) - výbor AFET - Zpravodajka: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

- Zpráva obsahující doporučení Komisi o společných minimálních normách pro občanskoprávní řízení v EU (2015/2084(INL)) - výbor JURI - Zpravodaj: Emil Radev (A8-0210/2017)

- Zpráva o evropských normách – provádění nařízení (EU) č. 1025/2012 (2016/2274(INI)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

- Zpráva o delší životnosti výrobků: přínosy pro spotřebitele a společnosti (2016/2272(INI)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Pascal Durand (A8-0214/2017)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření memoranda o porozumění mezi Evropskou agenturou pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a Eurojustem ze strany Eurojustu (07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0215/2017)

- Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě k 72. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů (2017/2041(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

- Zpráva „Směrem ke strategii Evropské unie pro mezinárodní kulturní vztahy“ (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI)) - výbor AFET - výbor CULT - Zpravodaj: Elmar Brok - Zpravodajka: Silvia Costa (A8-0220/2017)

- Zpráva o úloze cestovního ruchu spjatého s rybolovem v diverzifikaci odvětví rybolovu (2016/2035(INI)) - výbor PECH - Zpravodajka: Renata Briano (A8-0221/2017)

- Zpráva o řešení případů porušování lidských práv v kontextu válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, včetně genocidy (2016/2239(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

- Zpráva o pracovních podmínkách a nejistém zaměstnání (2016/2221(INI)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady o mechanismech řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: Michael Theurer (A8-0225/2017)

- Zpráva o podpoře soudržnosti a rozvoje v nejvzdálenějších regionech EU: doplnění článku 349 Smlouvy o fungování EU (2016/2250(INI)) - výbor REGI - Zpravodaj: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) - výbor ECON - výbor JURI - Zpravodaj: Hugues Bayet - Zpravodajka: Evelyn Regner (A8-0227/2017)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2017 na rozpočtový rok 2017: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2016 (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Jens Geier (A8-0229/2017)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé (12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)) - výbor AFET - Zpravodajka: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé (2017/2036(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

- Zpráva o zprávě Komise o Turecku za rok 2016 (2016/2308(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Kati Piri (A8-0234/2017)

- Zpráva Směrem k celoevropskému rámci pro kryté dluhopisy (2017/2005(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření kigalské změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, jménem Evropské unie (07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

- Zpráva o úsilí EU v oblasti udržitelnosti (COM(2016)0739 - 2017/2009(INI)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Seb Dance (A8-0239/2017)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přijetí změny Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu z roku 1999 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 jménem Evropské unie (07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Španělska – EGF/2017/001 ES/Castilla y León těžba) (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Monika Vana (A8-0248/2017)

- Zpráva o mandátu k trialogu o návrhu rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (2017/2043(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)) - výbor CONT - výbor LIBE - Zpravodajka: Ingeborg Gräßle - Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)


15. Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)

Byly předloženy následující závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (článek 130b jednacího řádu):

— (O-000029/2017), kterou pokládají Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen a Ivan Štefanec Komisi: Důsledky skandálu s dovozem brazilského masa (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

— (O-000044/2017), kterou pokládá Beatrix von Storch za skupinu EFDD Komisi: Armáda EU (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017).


16. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

— (O-000045/2017), kterou pokládají Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Mireille D'Ornano za výbor ENVI Komisi: Sílící epidemie HIV, tuberkulózy a hepatitidy typu C v Evropě (B8-0321/2017);

— (O-000057/2017), kterou pokládají Bernd Lange, Daniel Caspary a David Martin za výbor INTA Komisi: Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 16. května 2017 ve věci dohody o volném obchodu mezi EU a Singapurem (B8-0323/2017);

— (O-000058/2017), kterou pokládají Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor a Eleonora Evi za výbor ENVI Komisi: Lov velryb v Norsku (2017/2712 (RSP)) (B8-0324/2017).


17. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání červencového plenárního zasedání 2017 (PE 607.301/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Předseda oznámil, že nazítří se bude ve 12 hodin v jednacím sále konat vzpomínkový akt na počest Simone Veilové a navrhl zařadit bod „Pocta Simone Veilové“ na úterní pořad jednání před hlasování. Předseda informoval, že společně s předsedou Komise Jeanem-Claudem Junckerem a předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem se ve středu zúčastní pohřbu Simone Veilové v Paříži, a proto navrhl změnit název prvního bodu středečního pořadu jednání takto: „Prohlášení Evropské rady a Komise k přípravě summitu G20 ve dnech 7. a 8. července 2017“.

Parlament vyjádřil s návrhem souhlas.

Pondělí

Žádost skupiny ENF o zařazení prohlášení Rady a Komise na téma „Frontex: alarmující migrační krize na středomořském pobřeží Španělska“ jako prvního bodu pořadu jednání pondělního zasedání.

Vystoupil Nicolas Bay za skupinu ENF, který představil žádost.

Parlament žádost zamítl.

Úterý a středa

beze změny

Čtvrtek

Žádost skupiny GUE/NGL o zařazení prohlášení Komise k otázce k ústnímu zodpovězení „Lov velryb v Norsku“ jako druhého bodu na čtvrteční pořad jednání po společné rozpravě na téma „Marrákešská smlouva: přístup zrakově postižených osob k dílům a jiným chráněným předmětům“ (body 42 a 41 PDOJ). Rozprava bude zakončena předložením návrhů usnesení, o kterých se bude hlasovat během zářijového dílčího zasedání.

Vystoupila Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, která přednesla žádost, Paul Rübig, který požádal, aby rozprava nebyla zakončena předložením návrhů usnesení, a Anja Hazekamp proti této žádosti.

Jmenovitým hlasováním (pro: 166, proti: 142, zdrželo se: 16) Parlament žádost skupiny GUE/NGL schválil.

Plán práce byl tímto schválen.


PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

18. Makrofinanční pomoc Moldavské republice ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

Sorin Moisă uvedl zprávu.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Petras Auštrevičius (zpravodaj výboru AFET), Siegfried Mureşan (zpravodaj výboru BUDG), který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Lucke, Daniel Caspary za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Knut Fleckenstein za skupinu S&D, Hannu Takkula za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Jonathan Arnott za skupinu EFDD, Edouard Ferrand za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Notis Marias, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Nicola Caputo, Jean-Luc Schaffhauser a Kazimierz Michał Ujazdowski.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Theodor Dumitru Stolojan, Maria Grapini a Krisztina Morvai.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis a Sorin Moisă.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.9 zápisu ze dne 4.7.2017.


19. Evropské normy pro 21. století (rozprava)

Zpráva o evropských normách pro 21. století [2016/2274(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

Marlene Mizzi uvedla zprávu.

Vystoupil Hans-Olaf Henkel (zpravodaj výboru ITRE).

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

Vystoupili: Pavel Telička (zpravodaj výboru TRAN), Ildikó Gáll-Pelcz za skupinu PPE, Christel Schaldemose za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Kaja Kallas za skupinu ALDE, Margot Parker za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Andreas Schwab, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Maria Grapini, Antonio López-Istúriz White, Nicola Danti, Maria Spyraki, Olga Sehnalová, Theodor Dumitru Stolojan a Jiří Pospíšil.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias a Davor Škrlec.

Vystoupily: Elżbieta Bieńkowska a Marlene Mizzi.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.4 zápisu ze dne 4.7.2017.


20. Sílící epidemie HIV, tuberkulózy a hepatitidy typu C v Evropě (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000045/2017), kterou pokládají Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Mireille D'Ornano za výbor ENVI Komisi: Sílící epidemie HIV, tuberkulózy a hepatitidy typu C v Evropě (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017)

Kateřina Konečná rozvinula otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) odpověděl na otázku.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Françoise Grossetête za skupinu PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu za skupinu S&D, Urszula Krupa za skupinu ECR, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Margrete Auken, Julia Reid za skupinu EFDD, Mireille D'Ornano za skupinu ENF, Karin Kadenbach, Notis Marias, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Annie Schreijer-Pierik, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Cristian-Silviu Buşoi, Daciana Octavia Sârbu, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Dalli a Paloma López Bermejo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos, Maria Grapini a Krisztina Morvai.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini a Mireille D’Ornano za výbor ENVI o reakci EU na HIV/AIDS, tuberkulózu a hepatitidu C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.8 zápisu ze dne 5.7.2017.


21. Delší životnost výrobků: přínosy pro spotřebitele a společnosti (krátké přednesení)

Zpráva o delší životnosti výrobků: přínosy pro spotřebitele a společnosti [2016/2272(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Pascal Durand (A8-0214/2017)

Pascal Durand uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Csaba Sógor, Biljana Borzan, Krzysztof Hetman, Liisa Jaakonsaari a João Ferreira.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.13 zápisu ze dne 4.7.2017.


22. Řešení případů porušování lidských práv v kontextu válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, včetně genocidy (krátké přednesení)

Zpráva o řešení případů porušování lidských práv v kontextu válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, včetně genocidy [2016/2239(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

Cristian Dan Preda uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Barbara Lochbihler, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor a Stanislav Polčák.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.14 zápisu ze dne 4.7.2017.


23. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny PPE následující žádost o jmenování:

výbor EMPL: Constance Le Grip

Pokud do schválení zápisu z tohoto zasedání nebudou předloženy žádné námitky, bude toto jmenování považováno za schválené.


24. Soukromé bezpečnostní agentury (krátké přednesení)

Zpráva o soukromých bezpečnostních agenturách [2016/2238(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

Hilde Vautmans uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias, Eleftherios Synadinos a Maria Grapini.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.15 zápisu ze dne 4.7.2017.


25. Pracovní podmínky a nejisté zaměstnání (krátké přednesení)

Zpráva o pracovních podmínkách a nejistém zaměstnání [2016/2221(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

Neoklis Sylikiotis uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tania González Peñas a Georgios Epitideios.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.16 zápisu ze dne 4.7.2017.


26. Směrem k celoevropskému rámci pro kryté dluhopisy (krátké přednesení)

Zpráva na téma „Směrem k celoevropskému rámci pro kryté dluhopisy“ [2017/2005(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

Bernd Lucke uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.5 zápisu ze dne 4.7.2017.


27. Úloha cestovního ruchu spjatého s rybolovem v diverzifikaci odvětví rybolovu (krátké přednesení)

Zpráva o úloze cestovního ruchu spjatého s rybolovem v diverzifikaci odvětví rybolovu [2016/2035(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Renata Briano (A8-0221/2017)

Renata Briano uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, David Coburn, Ivan Jakovčić a João Ferreira.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 6.6 zápisu ze dne 4.7.2017.


28. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Csaba Sógor, Miroslav Mikolášik, Maria Grapini, Julie Ward, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Josep-Maria Terricabras, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Stanislav Polčák, Momchil Nekov, Notis Marias, Marek Jurek, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo a Claudiu Ciprian Tănăsescu.


29. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 607.301/OJMA).


30. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:00.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Eickhout, Faria, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mosca, Mussolini, Punset, Žitňanská

Právní upozornění - Ochrana soukromí