Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 249kWORD 79k
Maanantai 3. heinäkuuta 2017 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Muistosanat
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Valtakirjojen tarkastus
 6.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 7.Koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 9.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 10.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 11.Työjärjestyksen tulkinnat
 12.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 13.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)
 16.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 17.Käsittelyjärjestys
 18.Makrotaloudellinen rahoitusapu Moldovalle ***I (keskustelu)
 19.Eurooppalainen standardointi 2000-luvulla (keskustelu)
 20.Euroopassa lisääntyvät hiv-, tuberkuloosi- ja hepatiitti C-virustartuntaepidemiat (keskustelu)
 21.Tuotteiden käyttöiän pidentäminen: kuluttajien ja yritysten saama hyöty (lyhyt esittely)
 22.Puuttuminen ihmisoikeusloukkauksiin sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten, kuten joukkotuhonnan, yhteydessä (lyhyt esittely)
 23.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 24.Yksityiset turvallisuusalan yritykset (lyhyt esittely)
 25.Työolot ja epävarmat työsuhteet (lyhyt esittely)
 26.Katettuja joukkolainoja koskevan Euroopan laajuisen kehyksen luominen (lyhyt esittely)
 27.Kalastusmatkailun rooli kalastuselinkeinon monipuolistamisessa (lyhyt esittely)
 28.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 29.Seuraavan istunnon esityslista
 30.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.05.


2. Muistosanat

Puhemies piti puheen ensimmäisen yleisillä, välittömillä vaaleilla valitun Euroopan parlamentin puhemiehen Simone Veilin muistoksi.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden.

Puhemies ilmoitti, että muistotilaisuus Simone Veilin kunniaksi järjestetään täysistuntosalissa huomenna tiistaina 4. heinäkuuta 2017 klo 12.00 ja että Pariisissa järjestettäviin hautajaisiin keskiviikkona 5. heinäkuuta 2017 osallistuvien jäsenten katsotaan olevan poissa pätevästä syystä.

Terry Reintke käytti puheenvuoron Saksan liittopäivien 30. kesäkuuta 2017 hyväksymästä homoavioliittolaista, Franck Proust PPE-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy S&D-ryhmän puolesta ja Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta Simone Veilin poliittisesta persoonasta ja Patrizia Toia samasta aiheesta ja palauttaakseen mieliin kriittisen tilanteen Italiassa, johon virtaa maahanmuuttajia.


3. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

Anna Elżbieta Fotyga oli läsnä 15. kesäkuuta 2017 pidetyssä istunnossa, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.


4. Parlamentin kokoonpano

Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Ian Duncan on nimitetty Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen jäseneksi 23. kesäkuuta 2017 alkaen.

Maltan tasavallan toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Therese Comodini Cachia on valittu Maltan parlamentin jäseneksi 24. kesäkuuta 2017 alkaen.

Victor Negrescu on nimitetty Romanian EU-asioista vastaavaksi ministeriksi 30. kesäkuuta 2017 alkaen.

Parlamentti totesi, että Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti nämä tehtävät ovat ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa, ja totesi kyseisten edustajantoimien vapautuneen 23. kesäkuuta 2017, 24. kesäkuuta 2017 ja 30. kesäkuuta 2017.

°
° ° °

Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Vicky Fordin tilalle Euroopan parlamenttiin on nimitetty John Flack 28. kesäkuuta 2017 alkaen, Andrew Lewerin tilalle on nimitetty Rupert Matthews ja Afzal Khanin tilalle on nimitetty Wajid Khan 29. kesäkuuta 2017 alkaen ja Anneliese Doddsin tilalle on nimitetty John Howarth 30. kesäkuuta 2017 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenten valtakirjoja ei ole tarkastettu tai niitä koskevia muistutuksia ratkaistu, John Flack, Rupper Matthews, Wajid Khan ja John Howarth osallistuvat parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että he ovat tätä ennen ilmoittaneet, ettei heillä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


5. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa päteviksi seuraavien jäsenten valtakirjat: Thierry Cornillet ja Patricia Lalonde.


6. Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Kreikan toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Manolis Kefalogiannisin koskemattomuuden pidättämiseksi häntä koskevan menettelyn johdosta.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


7. Koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

Asiasta vastaava JURI-valiokunta ilmoitti puhemiehelle, että koskemattomuuden pidättämistä koskeva menettely on päätetty Stanislav Polčákin luovuttua koskemattomuutensa ja erioikeuksiensa puolustamista koskevasta pyynnöstään.


8. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE, ECR, Verts/ALE- ja ENF-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

ECON-valiokunta: Alain Lamassouren tilalle Anne Sander

EMPL-valiokunta: Anne Sander ei ole enää jäsen.

AFCO-valiokunta: Constance Le Gripin tilalle Alain Lamassoure

suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta: Anneleen Van Bossuytin tilalle Daniel Dalton

valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Eva Jolyn tilalle Jakop Dalunde

BUDG-valiokunta: André Elissen

FEMM-valiokunta: André Elissen

suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta: André Elissen.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


9. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti useamman valiokunnan tekemistä päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraavien mietintöjen pohjalta:

- LIBE-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiselle kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle ja myönnetyn suojelun sisällölle sekä pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta 25 päivänä marraskuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/109/EY muuttamisesta (COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)). Esittelijä: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- LIBE-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa osaamistasoa vaativaa työtä varten (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)). Esittelijä: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- REGI-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta alueellisten typologioiden (Tercet) osalta (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)). Esittelijä: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- INTA-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1036 ja muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1037 muuttamisesta (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)). Esittelijä: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- EMPL- ja CULT-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisistä puitteista parempien palvelujen tarjoamiseksi taitojen ja tutkintojen alalla (Europass) ja päätöksen N:o 2241/2004/EY kumoamiseksi (COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)). Esittelijät: Svetoslav Hristov Malinov ja Thomas Mann (A8-0244/2017)

- EMPL-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisten puitteiden vahvistamisesta otannoilla kerättyihin yksilötason tietoihin perustuville henkilöitä ja kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)). Esittelijä: Tamás Meszerics (A8-0247/2017).

Työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voivat huomenna tiistaina 4. heinäkuuta 2017 ennen keskiyötä esittää kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksistä aloittaa neuvottelut äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa sen jälkeen, kun tämä määräaika on päättynyt eikä pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä ole esitetty.


10. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle, että seuraavia suosituksia ei ollut vastustettu:

- JURI-valiokunnan suositus olla vastustamatta eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006 liitteen I korvaamisesta 19. kesäkuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017)

- JURI-valiokunnan suositus olla vastustamatta eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2007 liitteiden I, II, III ja IV korvaamisesta 19. kesäkuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017).

Mikäli poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei vastusta näitä suosituksia 24 tunnin kuluessa, ne katsotaan hyväksytyiksi. Muussa tapauksessa suosituksista äänestetään.

Nämä kaksi suositusta ovat saatavilla Europarl-sivustolla tämän istuntojakson ajan.


11. Työjärjestyksen tulkinnat

Puhemies ilmoitti parlamentille työjärjestyksen 226 artiklan 3 kohdan mukaisesti työjärjestyksen 5 artiklan 5 kohdan seuraavasta tulkinnasta, jonka perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta oli antanut kyseisen määräyksen soveltamisesta:

”Oikeuteen tutustua luottamuksellisiin tietoihin sovelletaan sääntöjä, jotka on vahvistettu parlamentin tekemissä toimielinten välisissä sopimuksissa luottamuksellisten tietojen käsittelystä1a ja parlamentin toimivaltaisten elinten niiden täytäntöönpanemiseksi hyväksymissä sisäisissä säännöissä1b.

__________________

1a   Toimielinten välinen sopimus, tehty 20 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä, neuvoston arkaluonteisten turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan tietojen saamisesta Euroopan parlamentin tutustuttavaksi (EYVL C 298, 30.11.2002, s. 1).

   Puitesopimus Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista (EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47).

   Toimielinten välinen sopimus, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä neuvoston hallussa olevien, muita kysymyksiä kuin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaa koskevien turvallisuusluokiteltujen tietojen toimittamisesta Euroopan parlamentille ja niiden käsittelemisestä Euroopan parlamentissa (EUVL C 95, 1.4.2014, s. 1).

1b   Euroopan parlamentin päätös, tehty 23 päivänä lokakuuta 2002, neuvoston arkaluonteisten turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan tietojen saamista Euroopan parlamentin tutustuttavaksi koskevan toimielinten välisen sopimuksen täytäntöönpanosta (EYVL C 298, 30.11.2002, s. 4).

   Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 15 päivänä huhtikuuta 2013, luottamuksellisten tietojen käsittelyä Euroopan parlamentissa koskevista säännöistä (EUVL C 96, 1.4.2014, s. 1).”

Jollei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä esitä tästä tulkinnasta vastalausetta työjärjestyksen 226 artiklan 4 kohdan mukaisesti 24 tunnin kuluessa tulkinnasta annetusta ilmoituksesta, se katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa siitä toimitetaan äänestys parlamentin täysistunnossa.

°
° ° °

Puhemies ilmoitti parlamentille työjärjestyksen 226 artiklan 3 kohdan mukaisesti työjärjestyksen 210 a artiklan seuraavasta tulkinnasta, jonka perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta oli antanut kyseisen määräyksen soveltamisesta:

”Tätä artiklaa sovelletaan siltä osin kuin luottamuksellisten tietojen käsittelyä koskevissa oikeudellisissa puitteissa annetaan mahdollisuus tutustua luottamuksellisiin tietoihin turvallisen alueen ulkopuolella suljetuin ovin pidettävässä kokouksessa.”

Jollei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä esitä tästä tulkinnasta vastalausetta työjärjestyksen 226 artiklan 4 kohdan mukaisesti 24 tunnin kuluessa tulkinnasta annetusta ilmoituksesta, se katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa siitä toimitetaan äänestys parlamentin täysistunnossa.


12. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa tällä viikolla yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhdessä käynnistämään Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) (00018/2017/LEX - C8-0222/2017 - 2016/0325(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta erityistoimenpiteiden osalta, jotka koskevat lisätuen antamista luonnonkatastrofeista kärsiville jäsenvaltioille (00021/2017/LEX - C8-0221/2017 - 2016/0384(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus energiamerkintää koskevien puitteiden vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta (00019/2017/LEX - C8-0220/2017 - 2015/0149(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta (00020/2017/LEX - C8-0215/2017 - 2015/0134(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (00032/2017/LEX - C8-0214/2017 - 2012/0193(COD)).


13. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitukset toimista, joihin on ryhdytty parlamentin tammikuun 2017, helmikuun II 2017 ja maaliskuun I ja II 2017 istuntojaksojen aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, ovat saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


14. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Lisätalousarvioesitys nro 2 vuoden 2017 yleiseen talousarvioon: Varainhoitovuoden 2016 ylijäämän ottaminen talousarvioon (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta (BKTL-asetus) sekä neuvoston direktiivin 89/130/ETY, Euratom ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 kumoamisesta (COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Suomen hakemuksen johdosta – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta tiettyjen ajoneuvoveroa koskevien säännösten osalta (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Tšekin kanssa (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt

- Mietintö yksityisistä turvallisuusalan yrityksistä (2016/2238(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

- Mietintö franchise-toiminnasta vähittäisalalla (2016/2244(INI)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

- Mietintö suosituksista komissiolle liikennevahinkojen vanhentumisajoista (2015/2087(INL)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi puitesopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Kosovon välillä yleisistä periaatteista Kosovon osallistumiselle Euroopan unionin ohjelmiin (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

- Mietintö suosituksista komissiolle siviilioikeudellisia menettelyjä koskevista yhteisistä vähimmäisvaatimuksista EU:ssa (2015/2084(INL)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Emil Radev (A8-0210/2017)

- Mietintö eurooppalaisesta standardoinnista – asetuksen (EU) N:o 1025/2012 täytäntöönpano (2016/2274(INI)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

- Mietintö tuotteiden käyttöiän pidentämisestä: kuluttajien ja yritysten saama hyöty (2016/2272(INI)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Pascal Durand (A8-0214/2017)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta sille, että Eurojust tekee vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston ja Eurojustin välisen yhteisymmärryspöytäkirjan (07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Claude Moraes (A8-0215/2017)

- Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 72. istunnosta (2017/2041(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

- Mietintö aiheesta ”Tavoitteena kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskeva EU:n strategia” (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI)) - AFET-valiokunta - CULT-valiokunta - Esittelijä: Elmar Brok - Esittelijä: Silvia Costa (A8-0220/2017)

- Mietintö kalastusmatkailun roolista kalastuselinkeinon monipuolistamisessa (2016/2035(INI)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Renata Briano (A8-0221/2017)

- Mietintö puuttumisesta ihmisoikeusloukkauksiin sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten, kuten joukkotuhonnan, yhteydessä (2016/2239(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

- Mietintö työoloista ja epävarmoista työsuhteista (2016/2221(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi kaksinkertaisen verotuksen riitojenratkaisumekanismeista Euroopan unionissa (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Michael Theurer (A8-0225/2017)

- Mietintö yhteenkuuluvuuden ja kehityksen edistämisestä EU:n syrjäisimmillä alueilla: SEUT-sopimuksen 349 artiklan täytäntöönpano (2016/2250(INI)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) - ECON-valiokunta - JURI-valiokunta - Esittelijä: Hugues Bayet - Esittelijä: Evelyn Regner (A8-0227/2017)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2017 varainhoitovuodeksi 2017: varainhoitovuoden 2016 ylijäämän ottaminen talousarvioon (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Jens Geier (A8-0229/2017)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

- Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (2017/2036(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

- Mietintö Turkkia koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta (2016/2308(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Kati Piri (A8-0234/2017)

- Mietintö katettuja joukkolainoja koskevan Euroopan laajuisen kehyksen luomisesta (2017/2005(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi otsonikerrosta heikentävistä aineista tehtyä Montrealin pöytäkirjaa koskevan Kigalin muutoksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

- Mietintö kestävyyttä edistävistä EU:n toimista (COM(2016)0739 - 2017/2009(INI)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Seb Dance (A8-0239/2017)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvään happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämistä koskevaan vuoden 1999 pöytäkirjaan tehtävän muutoksen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta (07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Espanjan hakemus – EGF/2017/001 ES/Castilla y León kaivosteollisuus) (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Monika Vana (A8-0248/2017)

- Mietintö varainhoitovuoden 2018 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin neuvotteluvaltuuksista (2017/2043(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)) - CONT-valiokunta - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Ingeborg Gräßle - Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017).


15. Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat kirjallisesti vastattavat ensisijaiset tiedustelut, joista keskustellaan, on jätetty käsiteltäviksi (työjärjestyksen 130 b artikla):

— (O-000029/2017) Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen ja Ivan Štefanec komissiolle: Brasilialaista tuontilihaa koskevan skandaalin seuranta (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

— (O-000044/2017) Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: EU:n armeija (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017).


16. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

— (O-000045/2017) Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ja Mireille D'Ornano ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopassa lisääntyvät hiv-, tuberkuloosi- ja hepatiitti C-virustartuntaepidemiat (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017)

— (O-000057/2017) Bernd Lange, Daniel Caspary ja David Martin INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan unionin tuomioistuimen 16. toukokuuta 2017 antama päätös EU:n ja Singaporen välisestä vapaakauppasopimuksesta (2017/2739(RSP)) (B8-0323/2017)

— (O-000058/2017) Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor ja Eleonora Evi ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Valaanpyynti Norjassa (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017).


17. Käsittelyjärjestys

Heinäkuun 2017 istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 607.301/PDOJ)) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Puhemies ilmoitti, että muistotilaisuus Simone Veilin kunniaksi järjestetään istuntosalissa huomenna klo 12.00, ja ehdotti, että tiistain esityslistalle ennen äänestyksiä lisätään kohta "Simone Veilin muistotilaisuus". Puhemies ilmoitti osallistuvansa Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin kanssa keskiviikkona Pariisissa järjestettäviin Simone Veilin hautajaisiin ja ehdotti näin ollen, että keskiviikon esityslistan ensimmäisen kohdan otsikko muutetaan seuraavasti: "Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat 7. ja 8. heinäkuuta 2017 pidettävän G20-huippukokouksen valmistelusta".

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.

Maanantai

ENF-ryhmä pyysi, että maanantain istunnon esityslistan ensimmäiseksi kohdaksi lisätään neuvoston ja komission julkilausumat aiheesta "Frontex: hälyttävä muuttoliikekriisi Välimeren puoleisella rannikolla Espanjassa".

Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron esitelläkseen pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

Tiistai ja keskiviikko

Muutoksia ei ehdotettu.

Torstai

GUE/NGL-ryhmä pyysi, että torstaina aiheesta "Marrakeshin sopimus: teosten ja muun suojatun aineiston saattaminen heikkonäköisten ulottuville" käytävän yhteiskeskustelun (PDOJ:n 42 ja 41 kohta) jälkeen esityslistan toiseksi kohdaksi lisätään komission julkilausuma suullisesta kysymyksestä aiheesta "Valaanpyynti Norjassa". Keskustelun päätteeksi jätettäisiin päätöslauselmaesitykset, joista äänestettäisiin syyskuun istuntojaksolla.

Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron esitelläkseen pyynnön, Paul Rübig pyytääkseen, ettei keskustelun päätteeksi jätetä päätöslauselmaesityksiä ja Anja Hazekamp vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi GUE/NGL-ryhmän pyynnön nimenhuutoäänestyksessä (166 puolesta, 142 vastaan, 16 tyhjää).

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

18. Makrotaloudellinen rahoitusapu Moldovalle ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovan tasavallalle [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

Sorin Moisă esitteli mietinnön.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Petras Auštrevičius (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Siegfried Mureşan (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Lucke, Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta, Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Notis Marias, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Nicola Caputo, Jean-Luc Schaffhauser ja Kazimierz Michał Ujazdowski.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Theodor Dumitru Stolojan, Maria Grapini ja Krisztina Morvai.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis ja Sorin Moisă.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.7.2017, kohta 6.9.


19. Eurooppalainen standardointi 2000-luvulla (keskustelu)

Mietintö eurooppalaisesta standardoinnista 2000-luvulla [2016/2274(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

Marlene Mizzi esitteli mietinnön.

Hans-Olaf Henkel (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Pavel Telička (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ildikó Gáll-Pelcz PPE-ryhmän puolesta, Christel Schaldemose S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Kaja Kallas ALDE-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, Andreas Schwab, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Maria Grapini, Antonio López-Istúriz White, Nicola Danti, Maria Spyraki, Olga Sehnalová, Theodor Dumitru Stolojan ja Jiří Pospíšil.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias ja Davor Škrlec.

Puheenvuorot: Elżbieta Bieńkowska ja Marlene Mizzi.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.7.2017, kohta 6.4.


20. Euroopassa lisääntyvät hiv-, tuberkuloosi- ja hepatiitti C-virustartuntaepidemiat (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000045/2017) Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ja Mireille D'Ornano ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopassa lisääntyvät hiv-, tuberkuloosi- ja hepatiitti C-virustartuntaepidemiat (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017)

Kateřina Konečná esitteli kysymyksen.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta, Claudiu Ciprian Tănăsescu S&D-ryhmän puolesta, Urszula Krupa ECR-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Margrete Auken, Julia Reid EFDD-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta, Karin Kadenbach, Notis Marias, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Annie Schreijer-Pierik, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Cristian-Silviu Buşoi, Daciana Octavia Sârbu, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Dalli ja Paloma López Bermejo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos, Maria Grapini ja Krisztina Morvai.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ja Mireille D’Ornano ENVI-valiokunnan puolesta hi-virusta/aidsia, tuberkuloosia ja hepatiitti C:tä koskevista EU:n toimista (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2017, kohta 8.8.


21. Tuotteiden käyttöiän pidentäminen: kuluttajien ja yritysten saama hyöty (lyhyt esittely)

Mietintö tuotteiden käyttöiän pidentämisestä: kuluttajien ja yritysten saama hyöty [2016/2272(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Pascal Durand (A8-0214/2017)

Pascal Durand esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Csaba Sógor, Biljana Borzan, Krzysztof Hetman, Liisa Jaakonsaari ja João Ferreira.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.7.2017, kohta 6.13.


22. Puuttuminen ihmisoikeusloukkauksiin sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten, kuten joukkotuhonnan, yhteydessä (lyhyt esittely)

Mietintö puuttumisesta ihmisoikeusloukkauksiin sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten, kuten joukkotuhonnan, yhteydessä [2016/2239(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

Cristian Dan Preda esitteli asian.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Barbara Lochbihler, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor ja Stanislav Polčák.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.7.2017, kohta 6.14.


23. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-ryhmältä seuraavan nimityspyynnön:

EMPL-valiokunta: Constance Le Grip

Nimitys katsotaan vahvistetuksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


24. Yksityiset turvallisuusalan yritykset (lyhyt esittely)

Mietintö yksityisistä turvallisuusalan yrityksistä [2016/2238(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

Hilde Vautmans esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias, Eleftherios Synadinos ja Maria Grapini.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.7.2017, kohta 6.15.


25. Työolot ja epävarmat työsuhteet (lyhyt esittely)

Mietintö työoloista ja epävarmoista työsuhteista [2016/2221(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

Neoklis Sylikiotis esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tania González Peñas ja Georgios Epitideios.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.7.2017, kohta 6.16.


26. Katettuja joukkolainoja koskevan Euroopan laajuisen kehyksen luominen (lyhyt esittely)

Mietintö katettuja joukkolainoja koskevan Euroopan laajuisen kehyksen luomisesta [2017/2005(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

Bernd Lucke esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Nicola Caputo ja Notis Marias.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.7.2017, kohta 6.5.


27. Kalastusmatkailun rooli kalastuselinkeinon monipuolistamisessa (lyhyt esittely)

Mietintö kalastusmatkailun roolista kalastuselinkeinon monipuolistamisessa [2016/2035(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Renata Briano (A8-0221/2017)

Renata Briano esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, David Coburn, Ivan Jakovčić ja João Ferreira.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.7.2017, kohta 6.6.


28. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Csaba Sógor, Miroslav Mikolášik, Maria Grapini, Julie Ward, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Josep-Maria Terricabras, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Stanislav Polčák, Momchil Nekov, Notis Marias, Marek Jurek, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo ja Claudiu Ciprian Tănăsescu.


29. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 607.301/OJMA).


30. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.00.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Eickhout, Faria, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mosca, Mussolini, Punset, Žitňanská

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö