Index 
Jegyzőkönyv
PDF 255kWORD 79k
2017. július 3., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Megemlékezés
 3.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 4.A Parlament tagjai
 5.Mandátumvizsgálat
 6.Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 7.A képviselői mentelmi jog fenntartására irányuló kérelem
 8.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 9.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 10.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 11.Az eljárási szabályzat értelmezése
 12.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 13.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 14.Dokumentumok benyújtása
 15.Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke) (benyújtás)
 16.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 17.Ügyrend
 18.Makroszintű pénzügyi támogatás Moldovának ***I (vita)
 19.Európai szabványok a 21. század számára (vita)
 20.A HIV-, tuberkulózis- és HCV-járványok számának emelkedése Európában (vita)
 21.A termékek hosszabb élettartama: előnyök a fogyasztók és a vállalatok számára (rövid ismertetés)
 22.Az emberi jogoknak a háborús bűncselekmények és emberiesség elleni bűncselekmények, többek között népirtás során elkövetett megsértése elleni fellépés (rövid ismertetés)
 23.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 24.Magántulajdonban lévő biztonsági cégek (rövid ismertetés)
 25.Munkakörülmények és bizonytalan foglalkoztatás (rövid ismertetés)
 26.A fedezett kötvények páneurópai keretének létrehozása (rövid ismertetés)
 27.A halászattal kapcsolatos turizmus szerepe a halászat diverzifikálásában (rövid ismertetés)
 28.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 29.A következő ülésnap napirendje
 30.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.05-kor nyitják meg.


2. Megemlékezés

Az elnök a Parlament nevében kegyelettel adózik Simone Veil, a közvetlen és általános választójog alapján választott Európai Parlament első elnöke emlékének.

A Parlament egyperces csendet tart.

Az elnök bejelenti, hogy holnap, 2017. július 4-én, 12 órakor Simone Veil tiszteletére megemlékezést rendeznek a plenáris ülésteremben, és a 2017. július 5-i, szerdai temetésen részt vevő képviselők távollétét igazoltnak fogják tekinteni.

Felszólal Terry Reintke arról, hogy 2017. június 30-án a német Bundestag elfogadta az azonos neműek házasságáról szóló törvényt, Franck Proust, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Simone Veilről mint politikai személyiségről, és Patrizia Toia, ugyanerről a témáról, valamint hogy emlékeztessen az Olaszországba érkező bevándorlók miatt kialakult kritikus helyzetre.


3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

Anna Elżbieta Fotyga jelen volt a 2017. június 15-i ülésen, neve azonban nem szerepel a jelenléti íven.


4. A Parlament tagjai

Az Egyesült Királyság illetékes hatóságai tájékoztatták a Parlamentet, hogy Ian Duncant 2017. június 23-i hatállyal a brit kormány tagjává nevezték ki.

A Máltai Köztársaság illetékes hatóságai tájékoztatták a Parlamentet, hogy Therese Comodini Cachiát 2017. június 24-i hatállyal a máltai parlament tagjává választották.

Victor Negrescut 2017. június 30-i hatállyal az európai ügyekért felelős miniszterré nevezték ki Romániában.

A Parlament tudomásul veszi, hogy az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében ezek a tisztségek összeférhetetlenek az Európai Parlament képviselői tisztével, és megállapítja, hogy az említett képviselői helyek 2017. június 23-i, június 24-i, illetve június 30-i hatállyal megüresednek.

°
° ° °

Az Egyesült Királyság illetékes hatóságai tájékoztatták a Parlamentet, hogy Vicky Ford, Andrew Lewer, Afzal Khan és Anneliese Dodds helyére – ugyanebben a sorrendben – megválasztották 2017. június 28-i hatállyal John Flacket, 2017. június 29-i hatállyal Rupert Matthewst és Wajid Khant, illetve 2017. június 30-i hatállyal John Howartht.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig John Flack, Rupper Matthews, Wajid Khan és John Howarth elfoglalhatják a helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


5. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy érvényesnek tekinti Thierry Cornillet és Patricia Lalonde képviselői mandátumát.


6. Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem

Az illetékes görög hatóságok kérelmezték Manolis Kefalogiannis mentelmi jogának felfüggesztését egy ellene folyó eljárás keretében.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikke (1) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


7. A képviselői mentelmi jog fenntartására irányuló kérelem

Az ügyben illetékes JURI bizottság tájékoztatta az elnököt, hogy Stanislav Polčák visszavonta a kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelmet, ezért a mentelmi jog fenntartására irányuló eljárást lezárták.


8. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a PPE, az ECR, a Verts/ALE és az ENF képviselőcsoport:

ECON bizottság: Alain Lamassoure helyére Anne Sander

EMPL bizottság: Anne Sander nem tag többé

AFCO bizottság: Constance Le Grip helyére Alain Lamassoure

Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Anneleen Van Bossuyt helyére Daniel Dalton

Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Eva Joly helyére Jakop Dalunde

BUDG bizottság: André Elissen

FEMM bizottság: André Elissen

Az Afganisztánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: André Elissen

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


9. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 69c. cikkének (1) bekezdése alapján több bizottság úgy határozott, hogy intézményközi tárgyalásokat kezd:

- LIBE bizottság, a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról, továbbá a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)). Előadó: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- LIBE bizottság, a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló európai parlamenti és a tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)). Előadó: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- REGI bizottság, az 1059/2003/EK rendelet területi tipológiák (Tercet) tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)). Előadó: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- INTA bizottság, az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1036 rendelet és az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1037 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)). Előadó: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- EMPL és CULT bizottság, a készségekkel és képesítésekkel kapcsolatban nyújtott jobb szolgáltatások egységes keretrendszeréről (Europass) és a 2241/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)). Előadók: Svetoslav Hristov Malinov és Thomas Mann (A8-0244/2017)

- EMPL bizottság, az egyedi szinten, mintavétel útján gyűjtött adatokon alapuló, személyekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák közös keretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)). Előadó: Meszerics Tamás (A8-0247/2017).

Az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése alapján legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport 2017. július 4-én éjfél előtt írásban kérheti, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokat.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről.


10. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az eljárási szabályzat 105. cikke (6) bekezdésének megfelelően a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke arról tájékoztatta a Parlament elnökét, hogy nem érkezett kifogás az alábbi ajánlások ellen:

- A JURI bizottság ajánlása, az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének felváltásáról szóló 2017. június 19-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017)

- A JURI bizottság ajánlása a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., II., III. és IV. mellékletének felváltásáról szóló 2017. június 19-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017)

Az ajánlásokat elfogadottnak kell tekinteni, amennyiben huszonnégy órán belül nem emel kifogást ellenük bármelyik képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő. Ellenkező esetben szavazásra kell bocsátani őket.

A két ajánlás a jelenlegi ülésszak időtartama alatt elérhető az Europarl weboldalon.


11. Az eljárási szabályzat értelmezése

Az elnök az eljárási szabályzat 226. cikke (3) bekezdésének megfelelően tájékoztatja a Parlamentet, hogy az eljárási szabályzat 5. cikke (5) bekezdésének alkalmazásával kapcsolatban megkeresett Alkotmányügyi Bizottság a következőképpen értelmezte a szóban forgó rendelkezést:

„A bizalmas információkhoz való hozzáférésre a Parlament által megkötött intézményközi megállapodásokban foglalt, a bizalmas információk kezelésére vonatkozó szabályok1a, valamint az azok végrehajtása céljából a Parlament illetékes szervei által elfogadott belső szabályok1b alkalmazandók.

_________________

1a   Az Európai Parlament és a Tanács közötti, 2002. november 20-i intézményközi megállapodás a biztonsági és védelmi politika területén az Európai Parlamentnek a Tanács minősített információjához történő hozzáféréséről (HL C 298., 2002.11.30., 1. o.).

Az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló, 2010. október 20-i keretmegállapodás (HL L 304., 2010.11.20., 47. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács közötti, 2014. március 12-i intézményközi megállapodás a közös kül- és biztonságpolitikától eltérő kérdésekkel kapcsolatos tanácsi minősített adatoknak az Európai Parlament részére történő továbbításáról és ezen adatoknak az Európai Parlament általi kezeléséről (HL C 95., 2014.4.1., 1. o.).

1b   Az Európai Parlament 2002. október 23-i határozata a Parlament biztonsági és védelmi politika területére vonatkozó minősített tanácsi információkhoz való hozzáférését szabályozó intézményközi megállapodás végrehajtásáról (HL C 298., 2002.11.30., 4. o.).

Az Elnökség 2013. április 15-i határozata a bizalmas adatok Európai Parlament általi kezelésére vonatkozó szabályokról (HL C 96., 2014.4.1., 1. o.).”

Amennyiben ezt az értelmezést a bejelentését követő 24 órás időszakon belül az eljárási szabályzat 226. cikke (4) bekezdésének megfelelően sem képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem vitatja, úgy elfogadottnak tekintendő. Ellenkező esetben parlamenti szavazásra kell bocsátani.

°
° ° °

Az elnök az eljárási szabályzat 226. cikke (3) bekezdésének megfelelően tájékoztatja a Parlamentet, hogy az eljárási szabályzat 210a. cikkének alkalmazásával kapcsolatban megkeresett Alkotmányügyi Bizottság a következőképpen értelmezte a szóban forgó rendelkezést:

„Ez a cikk abban a mértékben alkalmazandó, amennyiben a bizalmas információk kezelésére vonatkozó jogi keret lehetővé teszi a bizalmas információ megtekintését zárt ülésen, biztonságos helyiségeken kívül.”

Amennyiben ezt az értelmezést a bejelentését követő 24 órás időszakon belül az eljárási szabályzat 226. cikke (4) bekezdésének megfelelően sem képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem vitatja, úgy elfogadottnak tekintendő. Ellenkező esetben parlamenti szavazásra kell bocsátani.


12. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy ezen a héten a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata az Uniónak a több tagállam által együttesen indított, a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási- és innovációs partnerségben (PRIMA) való részvételéről (00018/2017/LEX - C8-0222/2017 - 2016/0325(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a természeti katasztrófák által sújtott tagállamok részére további támogatást biztosító külön intézkedések tekintetében történő módosításáról (00021/2017/LEX - C8-0221/2017 - 2016/0384(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az energiacímkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről (00019/2017/LEX - C8-0220/2017 - 2015/0149(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló 1683/95/EK tanácsi rendelet módosításáról (00020/2017/LEX - C8-0215/2017 - 2015/0134(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (00032/2017/LEX - C8-0214/2017 - 2012/0193(COD)).


13. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2017. januári, februári II., valamint márciusi I. és II. ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll az Europarl weboldalon.


14. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- 2. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2017. évi általános költségvetéshez: A 2016-os pénzügyi év többletének beállítása a költségvetésbe (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról (GNI-rendelet) és a 89/130/EGK, Euratom tanácsi irányelv és az 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD))

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

BUDG

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (Finnország kérelme – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

EMPL, REGI

- Javaslat a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelvnek a gépjármű-adóztatásra vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))

utalva

illetékes:

TRAN

vélemény:

ENVI

- Javaslat a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, a Cseh Köztársasággal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi határozatra (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS))

utalva

illetékes:

LIBE

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- Jelentés a magántulajdonban lévő biztonsági cégekről (2016/2238(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

- Jelentés a franchise működéséről a kiskereskedelmi ágazatban (2016/2244(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

- Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a közlekedési balesetekkel kapcsolatos elévülési időkről (2015/2087(INL)) - JURI bizottság - Előadó: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

- *** Ajánlás az Európai Unió és Koszovó közötti, a Koszovó uniós programokban való részvételére vonatkozó általános alapelvekről szóló keretmegállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

- Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a közös európai uniós polgári eljárásjogi minimumszabályokról (2015/2084(INL)) - JURI bizottság - Előadó: Emil Radev (A8-0210/2017)

- Jelentés az európai szabványokról – az 1025/2012/EU rendelet végrehajtása (2016/2274(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

- Jelentés a termékek hosszabb élettartamáról: előnyök a fogyasztók és a vállalatok számára (2016/2272(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Pascal Durand (A8-0214/2017)

- * Jelentés a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség és az Eurojust közötti egyetértési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről (07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Claude Moraes (A8-0215/2017)

- Jelentés az Európai Parlament Tanácshoz intézett, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 72. ülésszakára vonatkozó ajánlásáról (2017/2041(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

- Jelentés a nemzetközi kulturális kapcsolatokra vonatkozó jövőbeli uniós stratégiáról (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI)) - AFET bizottság - CULT bizottság - Előadó: Elmar Brok - Előadó: Silvia Costa (A8-0220/2017)

- Jelentés a halászattal kapcsolatos turizmusnak a halászat diverzifikálásában betöltött szerepéről (2016/2035(INI)) - PECH bizottság - Előadó: Renata Briano (A8-0221/2017)

- Jelentés az emberi jogok háborús bűncselekmények és az emberiesség elleni bűncselekmények, többek között a népirtás során elkövetett megsértése elleni fellépésről (2016/2239(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

- Jelentés a munkakörülményekről és a bizonytalan foglalkoztatásról (2016/2221(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

- * Jelentés a kettős adóztatással kapcsolatos európai uniós vitarendezési mechanizmusokról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Michael Theurer (A8-0225/2017)

- Jelentés a kohézió és fejlődés előmozdításáról az Unió legkülső régióiban: az EUMSZ 349. cikkének végrehajtása (2016/2250(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

- ***I Jelentés a 2013/34/EU irányelvnek a társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) - ECON bizottság - JURI bizottság - Előadó: Hugues Bayet - Előadó: Evelyn Regner (A8-0227/2017)

- Jelentés az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó, 2/2017. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Jens Geier (A8-0229/2017)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

- Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (2017/2036(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

- Jelentés a Bizottság Törökországról szóló, 2016. évi jelentéséről (2016/2308(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Kati Piri (A8-0234/2017)

- Jelentés a fedezett kötvények páneurópai keretének létrehozásáról (2017/2005(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

- *** Ajánlás az ózonréteget lebontó anyagokról szóló montreali jegyzőkönyv kigali módosításának az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)) - ENVI bizottság - Előadó: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

- Jelentés a fenntarthatóságot célzó uniós fellépésről (COM(2016)0739 - 2017/2009(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Seb Dance (A8-0239/2017)

- *** Ajánlás a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a savasodás, az eutrofizáció és a talajközeli ózon csökkentéséről szóló 1999. évi jegyzőkönyv módosításának az Európai Unió nevében történő elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)) - ENVI bizottság - Előadó: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Spanyolország kérelme – EGF/2017/001 ES/Castilla y León, bányászat) (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Monika Vana (A8-0248/2017)

- Jelentés a 2018. évi költségvetés tervezetéről szóló háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatásról (2017/2043(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

2.2) ajánlások második olvasatra

- ***II Ajánlás második olvasatra az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban elfogadott tanácsi álláspontról (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)) - CONT bizottság - LIBE bizottság - Előadó: Ingeborg Gräßle - Előadó: Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)


15. Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke) (benyújtás)

A következő, írásbeli választ igénylő nagyobb interpellációkat, amelyeket vita követ, nyújtották be (az eljárási szabályzat 130b. cikke):

— (O-000029/2017) felteszi: Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Csáky Pál, Nagy József, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen és Ivan Štefanec, a Bizottsághoz: A brazil húsimportbotrány nyomon követése (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

— (O-000044/2017) felteszi: Beatrix von Storch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Uniós hadsereg (2017/2760(RSP) (B8-0322/2017).


16. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

— (O-000045/2017) felteszi: Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini és Mireille D'Ornano, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A HIV-, tuberkulózis- és HCV-járványok számának emelkedése Európában (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017);

— (O-000057/2017) felteszi: Bernd Lange, Daniel Caspary és David Martin, az INTA bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az Európai Unió Bíróságának 2017. május 16-án az EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodásról hozott ítélete (2017/2739(RSP)) (B8-0323/2017);

— (O-000058/2017) felteszi: Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor és Eleonora Evi, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Bálnavadászat Norvégiában (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017).


17. Ügyrend

Kiosztották a 2017. júliusi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 607.301/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 152. cikke):

Az elnök bejelenti, hogy holnap 10 órakor a plenáris ülésteremben Simone Veil tiszteletére ünnepélyes megemlékezésre kerül sor, és javasolja, hogy a „Tiszteletadás Simone Veilnek” pontot vegyék fel a keddi napirendbe a szavazások órája elé. Az elnök közli, hogy szerdán a Bizottság elnökével, Jean-Claude Junckerrel és az Európai Tanács elnökével, Donald Tuskkal együtt részt vesz Simone Veil párizsi temetésén, ezért javasolja a szerdai első napirendi pont címének módosítását a következőképpen: „Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozata a 2017. július 7–8-i G20-csúcstalálkozó előkészítéséről”.

A Parlament egyetért a javaslattal.

Hétfő

Az ENF képviselőcsoport kéri, hogy a hétfői ülés napirendjébe első pontként vegyék fel a Tanács és a Bizottság nyilatkozatát a Frontexről: Spanyolország földközi-tengeri partjain tapasztalható aggasztó migrációs válságról.

Felszólal: Nicolas Bay, az ENF képviselőcsoport nevében, aki ismerteti a kérést.

A Parlament elutasítja a kérést.

Kedd és szerda

Nincs javasolt változtatás.

Csütörtök

A GUE/NGL képviselőcsoport kéri, hogy a csütörtöki napirendbe második pontként, a marrákesi szerződésről: a látássérültek művekhez és más védett tartalmakhoz való hozzáféréséről szóló közös vita (a végleges napirendtervezet 42. és 41. pontja) után vegyék fel a Bizottság nyilatkozatát a norvégiai bálnavadászatról szóló szóbeli választ igénylő kérdésről. A vitát állásfoglalási indítványok benyújtásával zárják le, amelyeket a szeptemberi ülésen bocsátanak majd szavazásra.

Felszólal: Anja Hazekamp, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki ismerteti a kérést, Paul Rübig, aki kéri, hogy a vitát ne állásfoglalási indítványok benyújtásával zárják le, és Anja Hazekamp, aki ellenzi e kérést.

Név szerinti szavazással (166 mellette, 142 ellene, 16 tartózkodás) a Parlament jóváhagyja a GUE/NGL képviselőcsoport kérését.

Az ügyrendet megállapítják.


ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

18. Makroszintű pénzügyi támogatás Moldovának ***I (vita)

Jelentés a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

Sorin Moisă előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Petras Auštrevičius (az AFET bizottság véleményének előadója), Siegfried Mureşan (a BUDG bizottság véleményének előadója), aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bernd Lucke, Daniel Caspary, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Knut Fleckenstein, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Hannu Takkula, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Edouard Ferrand, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Notis Marias, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Nicola Caputo, Jean-Luc Schaffhauser és Kazimierz Michał Ujazdowski.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Theodor Dumitru Stolojan, Maria Grapini és Morvai Krisztina.

Felszólal: Valdis Dombrovskis és Sorin Moisă.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.7.4-i jegyzőkönyv, 6.9. pont .


19. Európai szabványok a 21. század számára (vita)

Jelentés a 21. század számára az európai szabványokról [2016/2274(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

Marlene Mizzi előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Hans-Olaf Henkel (az ITRE bizottság véleményének előadója).

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).

Felszólal: Pavel Telička (a TRAN bizottság véleményének előadója), Gáll-Pelcz Ildikó, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Christel Schaldemose, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Kaja Kallas, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Margot Parker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Andreas Schwab, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Maria Grapini, Antonio López-Istúriz White, Nicola Danti, Maria Spyraki, Olga Sehnalová, Theodor Dumitru Stolojan és Jiří Pospíšil.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Notis Marias és Davor Škrlec.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska és Marlene Mizzi.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.7.4-i jegyzőkönyv, 6.4. pont .


20. A HIV-, tuberkulózis- és HCV-járványok számának emelkedése Európában (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000045/2017) felteszi: Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini és Mireille D'Ornano, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A HIV-, tuberkulózis- és HCV-járványok számának emelkedése Európában (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017)

Kateřina Konečná kifejti a kérdést.

Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

ELNÖKÖL:
GÁLL-PELCZ Ildikó alelnök

Felszólal: Françoise Grossetête, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Claudiu Ciprian Tănăsescu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, Julia Reid, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mireille D'Ornano, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Karin Kadenbach, Notis Marias, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Annie Schreijer-Pierik, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Cristian-Silviu Buşoi, Daciana Octavia Sârbu, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Dalli és Paloma López Bermejo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos, Maria Grapini és Morvai Krisztina.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini és Mireille D’Ornano, az ENVI bizottság nevében, a HIV/AIDS-re, a tuberkulózisra és a hepatitis C-re adott uniós válaszról (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.7.5-i jegyzőkönyv, 8.8. pont .


21. A termékek hosszabb élettartama: előnyök a fogyasztók és a vállalatok számára (rövid ismertetés)

Jelentés a termékek hosszabb élettartama tekintetében a fogyasztók és a vállalatok számára jelentkező előnyökről [2016/2272(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Pascal Durand (A8-0214/2017)

Pascal Durand rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Sógor Csaba, Biljana Borzan, Krzysztof Hetman, Liisa Jaakonsaari és João Ferreira.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2017.7.4-i jegyzőkönyv, 6.13. pont .


22. Az emberi jogoknak a háborús bűncselekmények és emberiesség elleni bűncselekmények, többek között népirtás során elkövetett megsértése elleni fellépés (rövid ismertetés)

Jelentés az emberi jogoknak a háborús bűncselekmények és emberiesség elleni bűncselekmények, többek között népirtás során elkövetett megsértése elleni fellépésről [2016/2239(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

Cristian Dan Preda rövid ismertetést tart.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Barbara Lochbihler, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Sógor Csaba és Stanislav Polčák.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2017.7.4-i jegyzőkönyv, 6.14. pont .


23. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmet juttatta el a PPE képviselőcsoport:

EMPL bizottság: Constance Le Grip

E kinevezés akkor minősül ratifikáltnak, ha nem tesznek ellene ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


24. Magántulajdonban lévő biztonsági cégek (rövid ismertetés)

Jelentés a magántulajdonban lévő biztonsági cégekről [2016/2238(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

Hilde Vautmans rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias, Eleftherios Synadinos és Maria Grapini.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2017.7.4-i jegyzőkönyv, 6.15. pont .


25. Munkakörülmények és bizonytalan foglalkoztatás (rövid ismertetés)

Jelentés a munkakörülményekről és a bizonytalan foglalkoztatásról [2016/2221(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

Neoklis Sylikiotis rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tania González Peñas és Georgios Epitideios.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2017.7.4-i jegyzőkönyv, 6.16. pont .


26. A fedezett kötvények páneurópai keretének létrehozása (rövid ismertetés)

Jelentés a fedezett kötvények páneurópai keretének létrehozásáról [2017/2005(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

Bernd Lucke rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Nicola Caputo és Notis Marias.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2017.7.4-i jegyzőkönyv, 6.5. pont .


27. A halászattal kapcsolatos turizmus szerepe a halászat diverzifikálásában (rövid ismertetés)

Jelentés a halászattal kapcsolatos turizmusnak a halászat diverzifikálásában betöltött szerepéről [2016/2035(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Renata Briano (A8-0221/2017)

Renata Briano rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, David Coburn, Ivan Jakovčić és João Ferreira.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2017.7.4-i jegyzőkönyv, 6.6. pont .


28. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Sógor Csaba, Miroslav Mikolášik, Maria Grapini, Julie Ward, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Josep-Maria Terricabras, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Stanislav Polčák, Momchil Nekov, Notis Marias, Marek Jurek, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo és Claudiu Ciprian Tănăsescu.


29. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 607.301/OJMA).


30. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.00-kor berekesztik.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Eickhout, Faria, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mosca, Mussolini, Punset, Žitňanská

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat