Rodyklė 
Protokolas
PDF 252kWORD 80k
Pirmadienis, 2017 m. liepos 3 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Atminimo pagerbimas
 3.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 4.Parlamento sudėtis
 5.Įgaliojimų tikrinimas
 6.Prašymas atšaukti imunitetą
 7.Prašymas ginti imunitetą
 8.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 9.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (DTT 69c straipsnis)
 10.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 11.Darbo tvarkos taisyklių išaiškinimai
 12.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 13.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 14.Gauti dokumentai
 15.Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis) (pateikimas)
 16.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 17.Darbų programa
 18.Makrofinansinė parama Moldovos Respublikai ***I (diskusijos)
 19.XXI amžiaus Europos standartai (diskusijos)
 20.Augantis ŽIV/AIDS, tuberkuliozės ir hepatito C viruso epidemijų skaičius Europoje (diskusijos)
 21.Ilgesnė produktų naudojimo trukmė: nauda vartotojams ir įmonėms (trumpas pristatymas)
 22.Kova su žmogaus teisių pažeidimais karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, įskaitant genocidą, kontekste (trumpas pristatymas)
 23.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 24.Privačios apsaugos bendrovės (trumpas pristatymas)
 25.Darbo sąlygos ir mažų garantijų darbas (trumpas pristatymas)
 26.Veiksmai Europos padengtųjų obligacijų sistemai sukurti (trumpas pristatymas)
 27.Su žuvininkyste susijusio turizmo vaidmuo įvairinant žuvininkystę (trumpas pristatymas)
 28.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 29.Kito posėdžio darbotvarkė
 30.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.05 val.


2. Atminimo pagerbimas

Parlamento vardu Pirmininkas pagerbė Simone Veil, premier Président du Parlement européen élu au suffrage universel direct atminimą.

Parlamentas pagerbė tylos minute.

Pirmininkas pranešė, kad rytoj, antradienį liepos 4 d. 12 val. didžiojoje plenarinių posėdžių salėje bus surengta iškilminga ceremonija Simone Veil atminimui pagerbti, o trečiadienį, liepos 5 d. jos laidotuvėse Paryžiuje dalyvaus Parlamento nariai ir tai bus laikoma „pagrįstu nebuvimu“.

Kalbėjo Terry Reintke apie tai, kad Vokietijos Bundestagas 2017 m. birželio 30 d. pritarė įstatymui dėl tos pačios lyties santuokų, Franck Proust PPE frakcijos vardu, Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy S&D frakcijos vardu, ir Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu apie Simone Veil politinę asmenybę ir Patrizia Toia taip pat šia tema bei primindama apie kritinę padėtį, kurį susiklostė Itallijoje dėl migrantų antplūdžio.


3. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

Anna Elżbieta Fotyga dalyvavo 2017 m. birželio 15 d. posėdyje, bet jos pavardė neįrašyta į dalyvių sąrašą.


4. Parlamento sudėtis

Jungtinės Karalystės kompetentingos institucijos pranešė, kad Ian Duncan buvo paskirtas į Britanijos vyriausybę nuo 2017 m. birželio 23 d.

Maltos Respublikos kompetentingos institucijos pranešė, kad Therese Comodini Cachia buvo išrinkta Maltos Parlamento nare nuo 2017 m. birželio 24 d.

Victor Negrescu buvo paskirtas Rumunijos už Europos reikalus atsakingu ministru nuo 2017m. birželio 30 d.

Parlamentas pažymėjo, kad pagal Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 1 ir 2 dalis, atitinkamai, šios pareigos nesuderinamos su Europos Parlamento nario mandatu ir nustato, kad atitinkamai atsilaisvino jų vietos nuo 2017 m. birželio 23, 24 ir 30 d.

°
° ° °

Jungtinės Karalystės kompetentingos institucijos pranešė, kad John Flack buvo išrinktas Europos PArlamento nariu nuo 2017 m. birželio 28 d., taip pat Rupper Matthews ir Wajid Khan – nuo 2017 m. birželio 29 d., o John Howarth – nuo 2017 m. birželio 30 d., jie pakeis Vicky Ford, Andrew Lewer, Afzal Khan ir Anneliese Dodds atitinkamai.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol John Flack, Rupper Matthews, Wajid Khan ir John Howarth įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jie eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


5. Įgaliojimų tikrinimas

JURI komiteto teikimu Parlamentas nusprendė patvirtinti Thierry Cornillet ir Patricia Lalonde įgaliojimus.


6. Prašymas atšaukti imunitetą

Graikijos kompetentingos institucijos perdavė prašymą atšaukti Manolis Kefalogiannis imunitetą __[A187249]__.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


7. Prašymas ginti imunitetą

Atsakingas JURI komitetas informavo Pirmininką apie tai, kad Stanislav Polčák atsiėmė savo prašymą ginti jo privilegijas ir imunitetą, taigi imuniteto gynimo procedūra baigta.


8. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos PPE, ECR, Verts/ALE ir ENF frakcijų prašymus dėl paskyrimo:

ECON komitetas: Anne Sander vietoj Alain Lamassoure

EMPL komitetas: Anne Sander nebėra šio komiteto narys.

AFCO komitetas: Alain Lamassoure vietoj Constance Le Grip

Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis: Daniel Dalton vietoj Anneleen Van Bossuyt

Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje: Jakop Dalunde vietoj Eva Joly

BUDG komitetas: André Elissen

FEMM komitetas: André Elissen

Delegacija ryšiams su Afganistanu: André Elissen

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


9. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (DTT 69c straipsnis)

Pirmininkas pranešė apie kelių komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 1 dalį:

- LIBE komitetas, remdamas pranešimu dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo pabėgėlių arba papildomą apsaugą galinčių gauti asmenų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio standartų, kuriuo iš dalies keičiama 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso (COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)). Pranešėja: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- LIBE komitetas remdamas pranešimu dėl Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą sąlygų (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)). Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- REGI komitetas, remdamas pranešimu dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1059/2003 nuostatos dėl teritorijų tipologijų (TERCET) (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)). Pranešėja: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- INTA komitetas, remdamas pranešimu dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 1037/2016 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)). Pranešėjas: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- EMPL ir CULT komitetai, remdamiesi pranešimu dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl bendros sistemos siekiant teikti geresnes paslaugas įgūdžių ir kvalifikacijos reikmėms tenkinti (Europass), kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2241/2004/EB (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)). Pranešėjai: Svetoslav Hristov Malinov ir Thomas Mann (A8-0244/2017)

- EMPL komitetas, remdamas pranešimu dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma bendra Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais ir pagrįstos iš imčių surinktais individualaus lygmens duomenimis, sistema (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)). Pranešėjas: Tamás Meszerics (A8-0247/2017).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija (-os) gali iki rytojaus, 2017 m. liepos 4 d., antradienio vidurnakčio raštu paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.


10. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas pranešė Parlamento pirmininkui, kad nebuvo pareikšta jokių prieštaravimų dėl:

- JURI komiteto rekomendacija neprieštarauti 2017 m. birželio 19 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1896/2006, nustatančio Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, I priedas (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017)

- JURI komiteto rekomendacija neprieštarauti 2017 m. birželio 19 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo pakeičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2007, nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, I, II, III ir IV priedai (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017)

Jei per 48 valandas nė viena iš frakcijų arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių dėl šių rekomendacijų nepareikš prieštaravimų, jos bus laikomos priimtomis. Priešingu atveju dėl jų bus balsuojama.

Abi rekomendacijas galima rasti tinklalapyje Europarl šios sesijos laikotarpiu.


11. Darbo tvarkos taisyklių išaiškinimai

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 3 dalį Pirmininkas informavo Parlamentą apie tokį Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 5 dalies išaiškinimą, pateiktą Konstitucinių reikalų komiteto, į kurį buvo kreiptasi dėl šios nuostatos taikymo:

„Galimybei susipažinti su konfidencialia informacija taikomos taisyklės, nustatytos Europos Parlamento sudarytuose tarpinstituciniuose susitarimuose, susijusiuose su slapto pobūdžio informacijos tvarkymu1a, ir jų įgyvendinimo vidaus taisyklėse, patvirtintose Europos Parlamento kompetentingų organų1b.

__________________

1a   2002 m. lapkričio 20 d. Tarpinstitucinis susitarimas tarp Europos Parlamento ir Tarybos dėl galimybės Europos Parlamentui susipažinti su slapto pobūdžio Tarybos informacija saugumo ir gynybos politikos srityje (OL C 298, 2002 11 30, p. 1).

Pagrindų susitarimas dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių (OL L 304, 2010 11 20, p. 47).

2014 m. kovo 12 d. Tarpinstitucinis Susitarimas dėl Tarybos turimos įslaptintos informacijos klausimais, nesusijusiais su bendra užsienio ir saugumo politika, perdavimo Europos Parlamentui ir tvarkymo Europos Parlamente (OL C 95, 2014 4 1, p. 1).

1b   2002 m. spalio 23 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl galimybės Europos Parlamentui susipažinti su slapto pobūdžio Tarybos informacija saugumo ir gynybos politikos srityje įgyvendinimo (OL C 298, 2002 11 30, p. 4).

2013 m. balandžio 15 d. Europos Parlamento biuro sprendimas dėl konfidencialios informacijos tvarkymo Europos Parlamente taisyklių (OL C 96, 2014 4 1, p. 1).“

Jei pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 4 dalį frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius per 24 valandas nuo išaiškinimo pateikimo nepaprieštarauja jam, jis laikomas patvirtintu. Priešingu atveju klausimas teikiamas balsuoti Parlamentui.

°
° ° °

Pirmininkas informavo Parlamentą, kad pagal DTT 226 straipsnio 3 dalį Konstitucinių reikalų komitetas, atsakingas už DTT 210a straipsnio nuostatų aiškinimą, pateikė tokį aiškinimą:

„Šis straipsnis taikomas ta apimtimi, kiek taikytinoje teisės sistemoje, susijusioje su konfidencialios informacijos tvarkymu, numatyta galimybė susipažinti su konfidencialia informacija uždarame posėdyje, vykstančiame ne saugiose patalpose.“

Jei pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 4 dalį frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius per 24 valandas nuo išaiškinimo pateikimo nepaprieštarauja jam, jis laikomas patvirtintu. Priešingu atveju klausimas teikiamas balsuoti Parlamentui.


12. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku šią savaitę pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Sąjungos dalyvavimo kelių valstybių narių bendrai vykdomoje Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) (00018/2017/LEX - C8-0222/2017 - 2016/0325(COD))

- Europos parlamento ir Tarybos reglamentas kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatos dėl specialių priemonių, kad būtų galima nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms valstybėms narėms teikti papildomą pagalbą (00021/2017/LEX - C8-0221/2017 - 2016/0384(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas kuriuo nustatoma energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistema ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES (00019/2017/LEX - C8-0220/2017 - 2015/0149(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1683/95, nustatantis vienodą vizų formą (00020/2017/LEX - C8-0215/2017 - 2015/0134(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (00032/2017/LEX - C8-0214/2017 - 2012/0193(COD)).


13. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatais dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per janvier 2017, février II 2017 ir mars I et II 2017 mėn. sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


14. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- 2017 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas. 2016 finansinių metų pertekliaus įrašymas į biudžetą (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis derinimo (BNPj reglamentas), kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/130/EEB, Euratomas, ir Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 (COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Suomijos paraišką „EGF/2017/002 FI/Microsoft 2“ (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos tam tikros Direktyvos 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra nuostatos dėl transporto priemonių apmokestinimo (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

Nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Čekijoje pradžios (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- Pranešimas dėl privačių saugos tarnybų (2016/2238(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

- Pranešimas dėl franšizės veikimo mažmeninės prekybos sektoriuje (2016/2244(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

- Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl eismo įvykių senaties terminų (2015/2087(INL)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kosovo bendrojo susitarimo dėl Kosovo dalyvavimo Sąjungos programose bendrųjų principų sudarymo projekto (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėja: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

- Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl ES bendrų būtiniausių civilinio proceso standartų (2015/2084(INL)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Emil Radev (A8-0210/2017)

- Pranešimas dėl Europos standartų. Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 įgyvendinimas (2016/2274(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

- Pranešimas Ilgesnė gaminių naudojimo trukmė: nauda vartotojams ir įmonėms (2016/2272(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Pascal Durand (A8-0214/2017)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama, kad Eurojustas sudarytų Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros ir Eurojusto susitarimo memorandumą, projekto (07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0215/2017)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 72-osios sesijos (2017/2041(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

- Pranešimas dėl ES tarptautinių kultūrinių ryšių strategijos kūrimo (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI)) - AFET komitetas - CULT komitetas - Pranešėjas: Elmar Brok - Pranešėja: Silvia Costa (A8-0220/2017)

- Pranešimas dėl su žuvininkyste susijusio turizmo vaidmens įvairinant žvejybos veiklą (2016/2035(INI)) - PECH komitetas - Pranešėja: Renata Briano (A8-0221/2017)

- Pranešimas dėl žmogaus teisių pažeidimų, susijusių su karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumui, įskaitant genocidą, klausimo sprendimo (2016/2239(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

- Pranešimas dėl darbo sąlygų ir mažų garantijų darbo (2016/2221(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo mechanizmų patobulinimo Europos Sąjungoje (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Michael Theurer (A8-0225/2017)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos atokiausių regionų sanglaudos ir plėtros skatinimo. SESV 349 straipsnio taikymas (2016/2250(INI)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) - ECON komitetas - JURI komitetas - Pranešėjas: Hugues Bayet - Pranešėja: Evelyn Regner (A8-0227/2017)

- Pranešimas Tarybos pozicija dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 2/2017 projekto: 2016 finansinių metų pertekliaus įrašymas į biudžetą (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Jens Geier (A8-0229/2017)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėja: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

- Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (2017/2036(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

- Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos (2016/2308(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Kati Piri (A8-0234/2017)

- Pranešimas Veiksmai europinei padengtųjų obligacijų sistemai sukurti (2017/2005(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Monrealio protokolo dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų Kigalio pakeitimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

- Pranešimas dėl Europos veiksmų siekiant tvarumo (COM(2016)0739 - 2017/2009(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Seb Dance (A8-0239/2017)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 m. Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimo priėmimo Europos Sąjungos vardu projekto (07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką „EGF/2017/001 ES/Castilla y León kasyba“ (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Monika Vana (A8-0248/2017)

- Pranešimas dėl įgaliojimų, susijusių su trišaliu dialogu dėl 2018 m. biudžeto projekto (2017/2043(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

2.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl baudžiamosios teisės priemonių kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)) - CONT komitetas - LIBE komitetas - Pranešėja: Ingeborg Gräßle - Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)


15. Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis) (pateikimas)

Pateikti šie platesnės apimties klausimai, į kuriuos atsakoma raštu ir dėl kurių diskutuojama (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis):

— (O-000029/2017) kurį pateikė Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen ir Ivan Štefanec Komisijai: Dėl tolesnių veiksmų dėl skandalo, susijusio su iš Brazilijos importuojama mėsa (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

— (O-000044/2017) kurį pateikė Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu Komisijai: ES kariuomenė (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017).


16. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

— (O-000045/2017) kurį pateikė Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ir Mireille D'Ornano ENVI komiteto vardu Komisijai: Augantis ŽIV, tuberkuliozės ir hepatito C viruso epidemijų skaičius Europoje (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017);

— (O-000057/2017) kurį pateikė Bernd Lange, Daniel Caspary ir David Martin INTA komiteto vardu Komisijai: 2017 m. gegužės 16 d. Teisingumo Teismo sprendimas dėl ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimo (2017/2739(RSP)) (B8-0323/2017);

— (O-000058/2017) kurį pateikė Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor ir Eleonora Evi ENVI komiteto vardu Komisijai: Banginių medžioklė Norvegijoje (2017/2712 (RSP)) (B8-0324/2017)°.


17. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2017 liepos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 607.301/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

Pirmininkas pranešė, kad 10 val. plenarinių posėdžių salėje rengiamas iškilmingas posėdis Simone Veil atminimui pagerbti ir pasiūlė įrašyti į darboptvarkę punktą „Simone Veil atminimo pagerbimas“ prieš antradienio balsavimą. Pirmininkas informavo, kad kartu su Komisijos Pirmininku Jean-Claude Juncker ir ES Tarybos PIrmininku Donald Tusk trečiadienį dalyvaus Simone Veil laidotuvėse Paryžiuje, dėl šios priežasties jis pasiūlė pakeisti trečiadienio darbotvarkės pirmą punktą ir įrašyti „Tarybos ir Komisijos pareiškimai dėl pasirengimo G20 aukščiausiojo lygio susitikimui 2017 m. liepos 7-8 d.“.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui.

Pirmadienis

ENF frakcijos prašymas įtraukti į pirmadienio posėdžio darbotvarkę pirmu punktu Tarybos ir Komisijos pareiškimus tema „Frontex: nerimą kelianti plataus masto migracios krizė prie Viduržemio jūros Ispanijos pakrantės“.

Kalbėjo Nicolas Bay ENF frakcijos vardu, jis pristatė prašymą.

Parlamentas atmetė prašymą.

Antradienis ir Trečiadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Ketvirtadienis

Frakcijos GUE/NGL prašymas įtraukti į ketvirtadienio darbotvarkę antru punktu po bendros diskusijos tema „Marakešo sutartis dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims“ (Preliminaraus darbotvarkės projekto 41 ir 42 punktai), Komisijos pareiškimas dėl klausimo žodžiu tema „Banginių medžioklė Norvegijoje“. Diskusijos bus baigtos, dėl pateiktų pasiūlymų dėl rezoliucijų bus balsuojama per rugsėjo mėn. posėdį.

Kalbėjo Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, ji pristatė prašymą, Paul Rübig paprašė, kad diskusijos nebūtų baigiamos pasiūlymų dėl rezoliucijų pateikimu, o Anja Hazekamp pasisakė prieš šį prašymą.

Vardinio balsavimo būdu Parlamentas pritarė (166 už, 142 prieš, 16 susilaikė) patenkino GUE/NGL frakcijos prašymą.

Darbų programa patvirtinta.


PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

18. Makrofinansinė parama Moldovos Respublikai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo suteikti Moldovos Respublikai makrofinansinę paramą [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

Sorin Moisă pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Petras Auštrevičius (AFET komiteto nuomonės referentas), Siegfried Mureşan (BUDG komiteto nuomonės referentas) (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bernd Lucke), Daniel Caspary PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu, Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Eleftherios Synadinos, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Notis Marias, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Nicola Caputo, Jean-Luc Schaffhauser ir Kazimierz Michał Ujazdowski.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Theodor Dumitru Stolojan, Maria Grapini ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis ir Sorin Moisă.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 07 04 protokolo 6.9 punktas


19. XXI amžiaus Europos standartai (diskusijos)

Pranešimas dėl XXI amžiaus Europos standartų [2016/2274(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

Marlene Mizzi pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Hans-Olaf Henkel (ITRE komiteto nuomonės referentas).

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

Kalbėjo: Pavel Telička (TRAN komiteto nuomonės referentas), Ildikó Gáll-Pelcz PPE frakcijos vardu, Christel Schaldemose S&D frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Kaja Kallas ALDE frakcijos vardu, Margot Parker EFDD frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Andreas Schwab (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Maria Grapini, Antonio López-Istúriz White, Nicola Danti, Maria Spyraki, Olga Sehnalová, Theodor Dumitru Stolojan ir Jiří Pospíšil.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias ir Davor Škrlec.

Kalbėjo: Elżbieta Bieńkowska ir Marlene Mizzi.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 07 04 protokolo 6.4 punktas


20. Augantis ŽIV/AIDS, tuberkuliozės ir hepatito C viruso epidemijų skaičius Europoje (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000045/2017) kurį pateikė Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ir Mireille D'Ornano ENVI komiteto vardu Komisijai: Augantis ŽIV, tuberkuliozės ir hepatito C viruso epidemijų skaičius Europoje (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017)

Kateřina Konečná pristatė klausimą.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu, Claudiu Ciprian Tănăsescu S&D frakcijos vardu, Urszula Krupa ECR frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Margrete Auken, Julia Reid EFDD frakcijos vardu, Mireille D'Ornano ENF frakcijos vardu, Karin Kadenbach, Notis Marias, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Annie Schreijer-Pierik (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), Christel Schaldemose, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Cristian-Silviu Buşoi, Daciana Octavia Sârbu, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Dalli ir Paloma López Bermejo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos, Maria Grapini ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ir Mireille D’Ornano ENVI komiteto vardu dėl ES kovos su ŽIV / AIDS, tuberkulioze ir hepatitu C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 07 05 protokolo 8.8 punktas


21. Ilgesnė produktų naudojimo trukmė: nauda vartotojams ir įmonėms (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl ilgesnės produktų naudojimo trukmės: nauda vartotojams ir įmonėms [2016/2272(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Pascal Durand (A8-0214/2017)

Pascal Durand padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Csaba Sógor, Biljana Borzan, Krzysztof Hetman, Liisa Jaakonsaari ir João Ferreira.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2017 07 04 protokolo 6.13 punktas


22. Kova su žmogaus teisių pažeidimais karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, įskaitant genocidą, kontekste (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl kovos su žmogaus teisių pažeidimais karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, įskaitant genocidą, kontekste [2016/2239(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

Cristian Dan Preda padarė pristatymą.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Barbara Lochbihler, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2017 07 04 protokolo 6.14 punktas


23. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šį PPE frakcijos prašymą dėl paskyrimo:

EMPL komitetas: Constance Le Grip

Šis paskyrimas bus laikomas patvirtintu, jeigu iki posėdžio protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


24. Privačios apsaugos bendrovės (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl privačių apsaugos bendrovių [2016/2238(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

Hilde Vautmans padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias, Eleftherios Synadinos ir Maria Grapini.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2017 07 04 protokolo 6.15 punktas


25. Darbo sąlygos ir mažų garantijų darbas (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl darbo sąlygų ir mažų garantijų darbo [2016/2221(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

Neoklis Sylikiotis padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tania González Peñas ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2017 07 04 protokolo 6.16 punktas


26. Veiksmai Europos padengtųjų obligacijų sistemai sukurti (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl veiksmų Europos padengtųjų obligacijų sistemai sukurti [2017/2005(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

Bernd Lucke padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Nicola Caputo ir Notis Marias.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2017 07 04 protokolo 6.5 punktas


27. Su žuvininkyste susijusio turizmo vaidmuo įvairinant žuvininkystę (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl su žuvininkyste susijusio turizmo vaidmens įvairinant žuvininkystę [2016/2035(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Renata Briano (A8-0221/2017)

Renata Briano padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, David Coburn, Ivan Jakovčić ir João Ferreira.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2017 07 04 protokolo 6.6 punktas


28. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Csaba Sógor, Miroslav Mikolášik, Maria Grapini, Julie Ward, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Josep-Maria Terricabras, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Stanislav Polčák, Momchil Nekov, Notis Marias, Marek Jurek, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo ir Claudiu Ciprian Tănăsescu.


29. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 607.301/OJMA).


30. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.00 val.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Eickhout, Faria, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mosca, Mussolini, Punset, Žitňanská

Teisinė informacija - Privatumo politika