Indekss 
Protokols
PDF 249kWORD 79k
Pirmdiena, 2017. gada 3. jūlijs - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Piemiņas brīdis
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Pilnvaru pārbaude
 6.Pieprasījums atcelt imunitāti
 7.Pieprasījums aizstāvēt imunitāti
 8.Komiteju un delegāciju sastāvs
 9.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 10.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 11.Reglamenta interpretācija
 12.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 13.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 14.Dokumentu iesniegšana
 15.Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)
 16.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 17.Darba kārtība
 18.Makrofinansiālā palīdzība Moldovas Republikai ***I (debates)
 19.Eiropas standarti 21. gadsimtam (debates)
 20.Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV), tuberkulozes un C vīrushepatīta (HCV) epidēmijas vēršanās plašumā Eiropā (debates)
 21.Ilgāks produktu derīguma laiks: priekšrocības patērētājiem un uzņēmumiem (īss izklāsts)
 22.Cilvēktiesību pārkāpumu novēršana saistībā ar kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, tostarp genocīdu (īss izklāsts)
 23.Komiteju un delegāciju sastāvs
 24.Privātie drošības uzņēmumi (īss izklāsts)
 25.Darba apstākļi un nestabila nodarbinātība (īss izklāsts)
 26.Virzība uz Eiropas satvaru attiecībā uz segtajām obligācijām (īss izklāsts)
 27.Zvejas tūrisma loma zivsaimniecības nozares dažādošanā (īss izklāsts)
 28.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 29.Nākamās sēdes darba kārtība
 30.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.05.


2. Piemiņas brīdis

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā godināja tiešās vispārējās vēlēšanās ievēlētā Eiropas Parlamenta pirmās priekšsēdētājas Simone Veil piemiņu.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.

Sēdes vadītājs informēja, ka piemiņas brīdis par godu Simone Veil notiks nākamajā dienā, 2017. gada 4. jūlijā, plkst. 12.00 plenārsēžu zālē un ka to deputātu prombūtne, kuri trešdien, 2017. gada 5. jūlijā, piedalīsies bērēs, tiks uzskatīta par attaisnotu.

Uzstājās Terry Reintke – par Vācijas Bundestāga 2017. gada 30. jūnijā pieņemto likumu par viendzimuma laulībām, Franck Proust PPE grupas vārdā, Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy S&D grupas vārdā un Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā – par Simone Veil kā politisku personību un Patrizia Toia – par to pašu tematu un lai atgādinātu par kritisko situāciju saistībā ar migrantu pieplūdumu Itālijā.


3. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

Anna Elżbieta Fotyga bija klāt 2017. gada 15. jūnija sēdē, bet viņas vārda apmeklējumu reģistrā nav.


4. Parlamenta sastāvs

Apvienotās Karalistes kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Ian Duncan ir iecelts par šīs valsts valdības locekli, sākot ar 2017. gada 23. jūniju.

Maltas Republikas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Therese Comodini Cachia ir ievēlēta par šīs valsts parlamenta deputāti, sākot ar 2017. gada 24. jūniju.

Victor Negrescu ir iecelts par Rumānijas Eiropas lietu ministru, sākot ar 2017. gada 30. jūniju.

Parlaments pieņēma zināšanai, ka saskaņā ar Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās attiecīgi 7. panta 1. un 2. punktu šie amati nav savienojami ar Eiropas Parlamenta deputāta amatu, un konstatēja, ka, sākot ar attiecīgi 2017. gada 23. jūniju, 24. jūniju un 30. jūniju, ir atbrīvojušās minēto deputātu vietas.

°
° ° °

Apvienotās Karalistes kompetentās iestādes ir paziņojušas par John Flack (sākot ar 2017. gada 28. jūniju), Rupert Matthews un Wajid Khan (sākot ar 2017. gada 29. jūniju) un John Howarth (sākot ar 2017. gada 30. jūniju) ievēlēšanu par Eiropas Parlamenta deputātiem attiecīgi Vicky Ford, Andrew Lewer, Afzal Khan un Anneliese Dodds vietā.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr John Flack, Rupert Matthews, Wajid Khan un John Howarth pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņi darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


5. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt Thierry Cornillet un Patricia Lalonde mandātus.


6. Pieprasījums atcelt imunitāti

Grieķijas kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Manolis Kefalogiannis imunitāti saistībā ar tiesvedību, kas pret viņu ierosināta.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


7. Pieprasījums aizstāvēt imunitāti

Par jautājumu atbildīgā JURI komiteja ir informējusi priekšsēdētāju, ka sakarā ar to, ka Stanislav Polčák atsauca savu pieprasījumu aizstāvēt viņa privilēģijas un imunitāti, imunitātes aizstāvēšanas procedūra ir slēgta.


8. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE, ECR, Verts/ALE grupas un ENF grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

ECON komiteja: Anne Sander – Alain Lamassoure vietā;

EMPL komiteja: Anne Sander vairs nav šīs komitejas locekle;

AFCO komiteja: Alain Lamassoure – Constance Le Grip vietā;

Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm: Daniel Dalton – Anneleen Van Bossuyt vietā;

Delegācija dalībai Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā: Jakop Dalunde – Eva Joly vietā;

BUDG komiteja: André Elissen;

FEMM komiteja: André Elissen;

Delegācija attiecībām ar Afganistānu: André Elissen.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


9. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs ir paziņojis par vairāku komiteju lēmumu sākt iestāžu sarunas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 1. punktu:

- LIBE komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par standartiem, lai trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus, par bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, vienotu statusu, un par piešķirtās aizsardzības saturu, un ar ko veic grozījumus Padomes 2003. gada 25. novembra Direktīvā 2003/109/EK par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji (COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)). Referente: Tanja Fajon (A8-0245/2017);

- LIBE komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augstprasmes nodarbinātības nolūkos (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)). Referents: Claude Moraes (A8-0240/2017);

- REGI komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz teritoriālajām tipoloģijām (Tercet) groza Regulu (EK) Nr. 1059/2003 (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)). Referente: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017);

- INTA komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)). Referents: Salvatore Cicu (A8-0236/2017);

- EMPL un CULT komitejas – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par kopēju sistēmu labāku pakalpojumu sniegšanai attiecībā uz prasmēm un kvalifikācijām (Europass) un ar ko atceļ Lēmumu 2241/2004/EK (COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)). Referenti: Svetoslav Hristov Malinov un Thomas Mann (A8-0244/2017);

- EMPL komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vienotu sistēmu tādai Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām, kuras pamatā ir no izlasēm savākti dati individuālā līmenī (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)). Referents: Tamás Meszerics (A8-0247/2017).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai viena vai vairākas politiskās grupas var līdz nākamās dienas, proti, otrdienas, 2017. gada 4. jūlija, pusnaktij rakstiski pieprasīt, lai lēmumi par sarunu sākšanu tiktu izvirzīti balsošanai.

Sarunas var sākt jebkurā laikā pēc minētā termiņa beigām, ja šajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu uzsākt sarunas.


10. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs ir paziņojis Parlamenta priekšsēdētājam, ka nav izteikti iebildumi pret turpmāk minētajiem ieteikumiem.

- JURI komitejas ieteikums neizteikt iebildumus pret Komisijas 2017. gada 19. jūnija deleģēto regulu, ar ko aizstāj Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, I pielikumu (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-437/2017).

- JURI komitejas ieteikums neizteikt iebildumus pret Komisijas 2017. gada 19. jūnija deleģēto regulu, ar ko aizstāj Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, I, II, III un IV pielikumu (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017).

Ja kāda politiskā grupa vai vismaz četrdesmit deputāti 24 stundu laikā nebūs iebilduši pret šiem ieteikumiem, tos uzskatīs par apstiprinātiem. Pretējā gadījumā tos iesniegs balsošanai.

Abi ieteikumi ir pieejami vietnē “Europarl” attiecīgās sesijas laikā.


11. Reglamenta interpretācija

Sēdes vadītājs saskaņā ar Reglamenta 226. panta 3. punktu informēja Parlamentu par turpmāk minēto Reglamenta 5. panta 5. punkta komentāru, ko sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja, kurai bija lūgts izvērtēt šā noteikuma piemērošanu:

“Piekļuve konfidenciālai informācijai ir saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti starptautiskos nolīgumos, ko Parlaments noslēdzis attiecībā uz rīcību ar konfidenciālu informāciju1a, un ir saskaņā ar Parlamenta kompetento struktūru pieņemtajiem iekšējiem noteikumiem1b.

__________________

1a   Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 20. novembra Iestāžu nolīgums par Eiropas Parlamenta piekļuvi Padomes slepenajai informācijai drošības un aizsardzības politikas jomā (OV C 298, 30.11.2002., 1. lpp.).

   2010. gada 20. oktobra Pamatnolīgums par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām (OV L 304, 20.11.2010., 47. lpp.).

   2014. gada 12. marta Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu un Padomi par to, kā Eiropas Parlamentam nosūta un kā tas apstrādā Padomes rīcībā esošu klasificētu informāciju par jautājumiem, kas nav kopējās ārpolitikas un drošības politikas darbības jomā (OV C 95, 1.4.2014., 1. lpp.)

1b   Eiropas Parlamenta 2002. gada 23. oktobra lēmums par iestāžu nolīguma īstenošanu attiecībā uz Eiropas Parlamenta piekļuvi Padomes slepenajai informācijai drošības un aizsardzības politikas jomā (OV C 298, 30.11.2002., 4. lpp.).

   Prezidija 2013. gada 15. aprīļa lēmums attiecībā uz noteikumiem par rīcību ar konfidenciālu informāciju Eiropas Parlamentā (OV C 96, 1.4.2014., 1. lpp.).

Ja kāda politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, saskaņā ar Reglamenta 226. panta 4. punktu 24 stundu laikā pēc šī komentāra paziņošanas nebūs iebilduši pret to, šo komentāru uzskatīs par pieņemtu. Pretējā gadījumā komentāru iesniegs Parlamentam balsošanai.

°
° ° °

Sēdes vadītājs saskaņā ar Reglamenta 226. panta 3. punktu informēja Parlamentu par turpmāk minēto Reglamenta 201.a panta komentāru, ko sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja, kurai bija lūgts izvērtēt šā noteikuma piemērošanu:

“Šis pants attiecas tiktāl, ciktāl piemērojamais tiesiskā regulējuma ietvars attiecībā uz rīcību ar konfidenciālu informāciju paredz iespēju iepazīties ar konfidenciālu informāciju sanāksmē aiz slēgtām durvīm, kas notiek ārpus drošajām telpām.”

Ja kāda politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, saskaņā ar Reglamenta 226. panta 4. punktu 24 stundu laikā pēc šī komentāra paziņošanas nebūs iebilduši pret to, šo komentāru uzskatīs par pieņemtu. Pretējā gadījumā komentāru iesniegs Parlamentam balsošanai.


12. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju tajā nedēļā parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par Savienības dalību partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA), ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis (00018/2017/LEX – C8-0222/2017 – 2016/0325(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz īpašiem pasākumiem, lai sniegtu papildu palīdzību dabas katastrofu skartajām dalībvalstīm (00021/2017/LEX – C8-0221/2017 – 2016/0384(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido energomarķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES (00019/2017/LEX – C8-0220/2017 – 2015/0149(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1683/95, ar ko nosaka vienotu vīzu formu (00020/2017/LEX - C8-0215/2017 - 2015/0134(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (00032/2017/LEX - C8-0214/2017 - 2012/0193(COD)).


13. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojumi par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2017. gada janvāra sesijā, 2017. gada februāra II sesijā un 2017. gada marta I un II sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejami vietnē “Europarl”.


14. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Projekts 2017. gada vispārējā budžeta grozījumam Nr. 2: 2016. finanšu gada pārpalikuma ieskaitīšana (09437/2017 –C8-0190/2017 – 2017/2061(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās, (NKI regula) un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/130/EEK, Euratom un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu attiecībā uz Somijas iesniegto pieteikumu EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz atsevišķiem noteikumiem par transporta nodokļiem groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem (COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

ENVI

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Čehijas Republika sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu (09893/2017 – C8-0197/2017 – 2017/0806(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- Ziņojums par privātajiem apsardzes uzņēmumiem (2016/2238(INI)) - AFET komiteja - Referente: Hilde Vautmans (A8-0191/2017).

- Ziņojums par franšīzes darbību mazumtirdzniecības nozarē (2016/2244(INI)) - IMCO komiteja - Referents: Dennis de Jong (A8-0199/2017).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par noilguma termiņiem attiecībā uz satiksmes negadījumiem (2015/2087(INL)) – JURI komiteja - Referents: Pavel Svoboda (A8-0206/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Kosovu par vispārējiem principiem Kosovas dalībai Savienības programmās (13391/2016 – C8-0491/2016 – 2013/0115(NLE)) - AFET komiteja - Referente: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par kopīgu civilprocesa standartu minimumu ES (2015/2084(INL)) - JURI komiteja - Referents: Emil Radev (A8-0210/2017).

- Ziņojums par Eiropas standartiem: Regulas (ES) Nr. 1025/2012 īstenošana (2016/2274(INI)) - IMCO komiteja - Referente: Marlene Mizzi (A8-0213/2017).

- Ziņojums par ilgāku produktu derīguma laiku: priekšrocības patērētājiem un uzņēmumiem (2016/2272(INI)) - IMCO komiteja - Referents: Pascal Durand (A8-0214/2017).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina Eurojust veikto Saprašanās memoranda starp Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā un Eurojust noslēgšanu (07536/2017 – C8-0136/2017 – 2017/0804(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Claude Moraes (A8-0215/2017).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 72. sesiju (2017/2041(INI)) - AFET komiteja - Referents: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017).

- Ziņojums par ES stratēģijas veidošanu starptautisko kultūras attiecību jomā (JOIN(2016)0029 – 2016/2240(INI)) - AFET komiteja - CULT komiteja - Referents: Elmar Brok - Referente: Silvia Costa (A8-0220/2017).

- Ziņojums par zvejas tūrisma lomu zivsaimniecības nozares dažādošanā (2016/2035(INI)) - PECH komiteja - Referente: Renata Briano (A8-0221/2017).

- Ziņojums par cilvēktiesību pārkāpumu novēršanu saistībā ar kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, tostarp genocīdu (2016/2239(INI)) - AFET komiteja - Referents: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017).

- Ziņojums par darba apstākļiem un nestabilu nodarbinātību (2016/2221(INI)) - EMPL komiteja - Referents: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu izšķiršanas mehānismiem Eiropas Savienībā (COM(2016)0686 – C8-0035/2017 – 2016/0338(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Michael Theurer (A8-0225/2017).

- Ziņojums par kohēzijas un attīstības veicināšanu ES tālākajos reģionos: LESD 349. panta īstenošana (2016/2250(INI)) – REGI komiteja - Referents: Younous Omarjee (A8-0226/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)) - ECON komiteja - JURI komiteja - Referents: Hugues Bayet - Referente: Evelyn Regner (A8-0227/2017).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2017 projektu — 2016. finanšu gada pārpalikuma ieskaitīšana (09437/2017 – C8-0190/2017 – 2017/2061(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Jens Geier (A8-0229/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu politiskā dialoga un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kubas Republiku, no otras puses (12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE)) - AFET komiteja - Referente: Elena Valenciano (A8-0232/2017).

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu politiskā dialoga un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kubas Republiku, no otras puses (2017/2036(INI)) - AFET komiteja - Referente: Elena Valenciano (A8-0233/2017).

- Ziņojums par Komisijas 2016. gada ziņojumu par Turciju (2016/2308(INI)) - AFET komiteja - Referente: Kati Piri (A8-0234/2017).

- Ziņojums par virzību uz Eiropas satvaru attiecībā uz segtajām obligācijām (2017/2005(INI)) - ECON komiteja - Referents: Bernd Lucke (A8-0235/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu vienošanos grozīt Monreālas protokolu par ozona slāni noārdošām vielām, kas pieņemta Kigali (07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE)) - ENVI komiteja - Referente: Kateřina Konečná (A8-0237/2017).

- Ziņojums par ES rīcību ilgtspējības jomā (COM(2016)07392017/2009(INI)) - ENVI komiteja - Referents: Seb Dance (A8-0239/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā pieņemtu grozījumu 1979. gada Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos 1999. gada Protokolā par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu (07524/2017 – C8-0143/2017 – 2013/0448(NLE)) - ENVI komiteja - Referente: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Spānijas pieteikums EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining) (COM(2017)0266 – C8-0174/2017 – 2017/2079(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Monika Vana (A8-0248/2017).

- Ziņojums par pilnvarojumu trialogam par 2018. gada budžeta projektu (2017/2043(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017).

2.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (06182/1/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD)) - CONT komiteja - LIBE komiteja - Referente: Ingeborg Gräßle - Referents: Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017).


15. Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)

Bija iesniegtas šādas plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates (Reglamenta 130.b pants):

— (O-000029/2017), kuru iesniedza Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen un Ivan Štefanec Komisijai: Turpmākie pasākumi pēc skandāla ar Brazīlijas gaļas importu (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017);

— (O-000044/2017), kuru iesniedza Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā Komisijai: ES armija (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017).


16. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

— (O-000045/2017), kuru uzdeva Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini un Mireille D'Ornano ENVI komitejas vārdā Komisijai: Eiropā vēršas plašumā cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV), tuberkulozes un C vīrushepatīta (HCV) epidēmija (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017);

— (O-000057/2017), kuru uzdeva Bernd Lange, Daniel Caspary un David Martin INTA komitejas vārdā Komisijai: Tiesas 2017. gada 16. maija atzinums par ES un Singapūras BTN (2017/2739(RSP)) (B8-0323/2017);

— (O-000058/2017), kuru uzdeva Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor un Eleonora Evi ENVI komitejas vārdā Komisijai: Vaļu medības Norvēģijā (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017).


17. Darba kārtība

Bija izdalīts 2017. gada jūlija plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 607.301/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Priekšsēdētājs paziņoja, ka nākamajā dienā plkst. 12.00 plenārsēžu zālē notiks Simone Veil piemiņas godināšanas ceremonija, un ierosināja otrdienas darba kārtībā pirms balsošanas laika iekļaut punktu “Cieņas apliecinājums Simone Veil”. Viņš paziņoja, ka kopā ar Komisijas priekšsēdētāju Jean-Claude Juncker un Eiropadomes priekšsēdētāju Donald Tusk trešdien piedalīsies Simone Veil bērēs Parīzē, un šajā sakarā ierosināja grozīt trešdienas darba kārtības pirmā punkta nosaukumu šādi: “Eiropadomes un Komisijas paziņojumi par 2017. gada 7. un 8. jūlija G20 samita sagatavošanu”.

Parlaments piekrita minētajam priekšlikumam.

Pirmdiena

ENF grupas pieprasījums pirmdienas sēdes darba kārtībā kā pirmo punktu iekļaut Eiropadomes un Komisijas paziņojumus “Frontex: satraucošā migrācijas krīze Vidusjūras Spānijas piekrastē”.

Uzstājās Nicolas Bay ENF grupas vārdā, lai iepazīstinātu ar pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.

Otrdiena un trešdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

Ceturtdiena

GUE/NGL grupas pieprasījums ceturtdienas darba kārtībā kā otro punktu pēc kopīgajām debatēm “Marrākešas līgums: darbu un citu aizsargātu tiesību objektu pieejamība personām ar redzes traucējumiem” (GDKP 42. un 41. punkts) iekļaut Komisijas paziņojumu par jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski “Vaļu medības Norvēģijā”. Debašu noslēgumā tiks iesniegti rezolūciju priekšlikumi, par kuriem balsos septembra sesijā.

Uzstājās Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, lai iepazīstinātu ar pieprasījumu, Paul Rübig, lai pieprasītu debašu noslēgumā neiesniegt rezolūciju priekšlikumus, un Anja Hazekamp, lai iebilstu pret šo pieprasījumu.

Balsojot elektroniski (166 par, 142 pret, 16 atturas), Parlaments apstiprināja GUE/NGL grupas pieprasījumu.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

18. Makrofinansiālā palīdzība Moldovas Republikai ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par makrofinansiālo palīdzību Moldovas Republikai [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Sorin Moisă (A8-0185/2017).

Sorin Moisă iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Petras Auštrevičius (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Siegfried Mureşan (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bernd Lucke, Daniel Caspary PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā, Hannu Takkula ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, Edouard Ferrand ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Notis Marias, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Nicola Caputo, Jean-Luc Schaffhauser un Kazimierz Michał Ujazdowski.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Theodor Dumitru Stolojan, Maria Grapini un Krisztina Morvai.

Uzstājās Valdis Dombrovskis un Sorin Moisă.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.7.2017. protokola 6.9. punkts.


19. Eiropas standarti 21. gadsimtam (debates)

Ziņojums par Eiropas standartiem 21. gadsimtam [2016/2274(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Marlene Mizzi (A8-0213/2017).

Marlene Mizzi iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Hans-Olaf Henkel (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs).

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

Uzstājās Pavel Telička (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), Ildikó Gáll-Pelcz PPE grupas vārdā, Christel Schaldemose S&D grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Kaja Kallas ALDE grupas vārdā, Margot Parker EFDD grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Andreas Schwab, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Maria Grapini, Antonio López-Istúriz White, Nicola Danti, Maria Spyraki, Olga Sehnalová, Theodor Dumitru Stolojan un Jiří Pospíšil.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias un Davor Škrlec.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska un Marlene Mizzi.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.7.2017. protokola 6.4. punkts.


20. Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV), tuberkulozes un C vīrushepatīta (HCV) epidēmijas vēršanās plašumā Eiropā (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000045/2017) un kuru uzdeva Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini un Mireille D'Ornano ENVI komitejas vārdā Komisijai: Eiropā vēršas plašumā cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV), tuberkulozes un C vīrushepatīta (HCV) epidēmija (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017).

Kateřina Konečná izvērsa jautājumu.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Françoise Grossetête PPE grupas vārdā, Claudiu Ciprian Tănăsescu S&D grupas vārdā, Urszula Krupa ECR grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Margrete Auken, Julia Reid EFDD grupas vārdā, Mireille D'Ornano ENF grupas vārdā, Karin Kadenbach, Notis Marias, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Annie Schreijer-Pierik, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Cristian-Silviu Buşoi, Daciana Octavia Sârbu, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Dalli un Paloma López Bermejo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos, Maria Grapini un Krisztina Morvai.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini un Mireille D’Ornano ENVI komitejas vārdā – par ES pasākumiem, kas veicami, reaģējot uz HIV/AIDS, tuberkulozi un C hepatītu (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.7.2017. protokola 8.8. punkts.


21. Ilgāks produktu derīguma laiks: priekšrocības patērētājiem un uzņēmumiem (īss izklāsts)

Ziņojums par ilgāku produktu derīguma laiku: priekšrocības patērētājiem un uzņēmumiem [2016/2272(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Pascal Durand (A8-0214/2017).

Pascal Durand iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Csaba Sógor, Biljana Borzan, Krzysztof Hetman, Liisa Jaakonsaari un João Ferreira.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 4.7.2017. protokola 6.13. punkts.


22. Cilvēktiesību pārkāpumu novēršana saistībā ar kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, tostarp genocīdu (īss izklāsts)

Ziņojums par cilvēktiesību pārkāpumu novēršanu saistībā ar kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, tostarp genocīdu [2016/2239(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017).

Cristian Dan Preda iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Barbara Lochbihler, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor un Stanislav Polčák.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 4.7.2017. protokola 6.14. punkts.


23. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE grupas pieprasījumu iecelt amatā šādu deputāti:

EMPL komiteja: Constance Le Grip.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


24. Privātie drošības uzņēmumi (īss izklāsts)

Ziņojums par privātiem drošības uzņēmumiem [2016/2238(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Hilde Vautmans (A8-0191/2017).

Hilde Vautmans iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias, Eleftherios Synadinos un Maria Grapini.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 4.7.2017. protokola 6.15. punkts.


25. Darba apstākļi un nestabila nodarbinātība (īss izklāsts)

Ziņojums par darba apstākļiem un nestabilu nodarbinātību [2016/2221(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017).

Neoklis Sylikiotis iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tania González Peñas un Georgios Epitideios.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 4.7.2017. protokola 6.16. punkts.


26. Virzība uz Eiropas satvaru attiecībā uz segtajām obligācijām (īss izklāsts)

Ziņojums par virzību uz Eiropas satvaru attiecībā uz segtajām obligācijām [2017/2005(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Bernd Lucke (A8-0235/2017).

Bernd Lucke iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Nicola Caputo un Notis Marias.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 4.7.2017. protokola 6.5. punkts.


27. Zvejas tūrisma loma zivsaimniecības nozares dažādošanā (īss izklāsts)

Ziņojums par zvejas tūrisma lomu zivsaimniecības nozares dažādošanā [2016/2035(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Renata Briano (A8-0221/2017).

Renata Briano iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, David Coburn, Ivan Jakovčić un João Ferreira.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 4.7.2017. protokola 6.6. punkts.


28. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Csaba Sógor, Miroslav Mikolášik, Maria Grapini, Julie Ward, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Josep-Maria Terricabras, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Stanislav Polčák, Momchil Nekov, Notis Marias, Marek Jurek, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo un Claudiu Ciprian Tănăsescu.


29. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 607.301/OJMA).


30. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.00.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Eickhout, Faria, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mosca, Mussolini, Punset, Žitňanská

Juridisks paziņojums - Privātuma politika