Indeks 
Protokół
PDF 259kWORD 80k
Poniedziałek, 3 lipca 2017 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.In Memoriam
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Weryfikacja mandatów
 6.Wniosek o uchylenie immunitetu
 7.Wniosek o skorzystanie z immunitetu
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 10.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 11.Wykładnie Regulaminu
 12.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 13.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 14.Składanie dokumentów
 15.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (składanie dokumentów)
 16.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 17.Porządek obrad
 18.Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii ***I (debata)
 19.Normy europejskie dla XXI wieku (debata)
 20.Wzrost zachorowań w Europie na HIV/AIDS, gruźlicę i wirusowe zapalenie wątroby typu C (debata)
 21.Dłuższy cykl życia produktów: korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw (krótka prezentacja)
 22.Reakcja na naruszenia praw człowieka w kontekście zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, w tym ludobójstwa (krótka prezentacja)
 23.Skład komisji i delegacji
 24.Prywatne firmy ochroniarskie (krótka prezentacja)
 25.Warunki pracy i niepewność zatrudnienia (krótka prezentacja)
 26.W kierunku ogólnoeuropejskich ram dotyczących obligacji zabezpieczonych (krótka prezentacja)
 27.Rola turystyki związanej z rybołówstwem w dywersyfikacji rybołówstwa (krótka prezentacja)
 28.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 29.Porządek obrad następnego posiedzenia
 30.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.05.


2. In Memoriam

W imieniu Parlamentu Przewodniczący oddał cześć pamięci Simone Veil, pierwszej przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wybranego w bezpośrednich wyborach powszechnych.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.

Przewodniczący ogłosił, że następnego dnia, czyli we wtorek 4 lipca 2017 r., o godzinie 12.00 w sali obrad plenarnych będzie miała miejsce uroczystość ku czci Simone Veil oraz że nieobecność posłów, którzy wezmą udział w pogrzebie w środę 5 lipca 2017 r. w Paryżu będzie uważana za usprawiedliwioną.

Głos zabrali: Terry Reintke, w sprawie przyjęcia w dniu 30 czerwca 2017 r. przez niemiecki Bundestag ustawy o małżeństwach homoseksualnych, Franck Proust w imieniu grupy PPE, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy w imieniu grupy S&D, i Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Simone Veil jako polityka, i Patrizia Toia, w tej samej sprawie oraz w celu przypomnienia o krytycznej sytuacji związanej z napływem imigrantów do Włoch.


3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

Anna Elżbieta Fotyga była obecna na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2017 r., ale jej nazwisko nie figuruje na liście obecności.


4. Skład Parlamentu

Właściwe organy Zjednoczonego Królestwa poinformowały, że Ian Duncan został mianowany członkiem brytyjskiego rządu ze skutkiem od dnia 23 czerwca 2017 r.

Właściwe organy Republiki Malty poinformowały, że Therese Comodini Cachia została wybrana na posła do parlamentu maltańskiego ze skutkiem od dnia 24 czerwca 2017 r.

Victor Negrescu został powołany na stanowisko ministra do spraw europejskich ze skutkiem od dnia 30 czerwca 2017 r.

Parlament przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich funkcji tych nie można łączyć z funkcją posła do Parlamentu Europejskiego, i ogłasza wakat na stanowiskach wspomnianych posłów ze skutkiem od dnia odpowiednio: 23, 24 i 30 czerwca 2017 r.

°
° ° °

Właściwe organy Zjednoczonego Królestwa poinformowały o wyborze na posła do Parlamentu Europejskiego Johna Flacka ze skutkiem od dnia 28 czerwca 2017 r., Ruppera Matthewsa i Wajida Khana ze skutkiem od dnia 29 czerwca 2017 r. i Johna Howartha ze skutkiem od dnia 30 czerwca 2017 r. w miejsce odpowiednio: Vicky Ford, Andrew Lewera, Afzala Khana i Anneliese Dodds.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu John Flack, Rupper Matthews, Wajid Khan i John Howarth biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


5. Weryfikacja mandatów

Zgodnie z propozycją komisji JURI, Parlament zatwierdził mandaty Thierry'ego Cornillet i Patricii Lalonde.


6. Wniosek o uchylenie immunitetu

Właściwe władze greckie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu Manolisa Kefalogiannisa w ramach prowadzonego przeciwko niemu postępowania.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


7. Wniosek o skorzystanie z immunitetu

Komisja JURI, właściwa w tej sprawie, poinformowała Przewodniczącego, że w związku z wycofaniem przez Stanislava Polčáka wniosku o skorzystanie z przywilejów i immunitetu procedura skorzystania z immunitetu została zamknięta.


8. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PPE, ECR, Verts/ALE i ENF wnioski w sprawie następujących nominacji:

komisja ECON: Anne Sander zamiast Alaina Lamassoure'a

komisja EMPL: Anne Sander nie jest już członkinią

komisja AFCO: Alain Lamassoure zamiast Constance Le Grip

Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi: Daniel Dalton zamiast Anneleen Van Bossuyt

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza: Jakop Dalunde zamiast Evy Joly

komisja BUDG: André Elissen

komisja FEMM: André Elissen

Delegacja do spraw Stosunków z Afganistanem: André Elissen

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu nikt nie zgłosi sprzeciwu.


9. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił decyzje szeregu komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu:

- komisja LIBE, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako osób korzystających z ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony oraz zmieniającego dyrektywę Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącą statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi (COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)). Sprawozdawczyni: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- komisja LIBE, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)). Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- komisja REGI, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 w odniesieniu do typologii terytorialnych (Tercet) (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)). Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- komisja INTA, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1036 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej oraz rozporządzenie (UE) 2016/1037 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)). Sprawozdawca: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- komisje EMPL i CULT, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram mających na celu świadczenie lepszej jakości usług w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass), uchylającej decyzję nr 2241/2004/WE (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)). Współsprawozdawcy: Svetoslav Hristov Malinov i Thomas Mann (A8-0244/2017)

- komisja EMPL, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne ramy europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)). Sprawozdawca: Tamás Meszerics (A8-0247/2017).

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu posłowie lub co najmniej jedna grupa polityczna w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć do północy dnia następnego, czyli wtorku 4 lipca 2017 r., pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.


10. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji powiadomił przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, że nie zgłoszono sprzeciwu wobec:

- zalecenie komisji JURI, aby nie wyrażać sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 19 czerwca 2017 r. zastępującego załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017)

- zalecenie komisji JURI, aby nie wyrażać sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 19 czerwca 2017 r. zastępującego załącznik I, II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017)

Jeżeli w terminie dwudziestu czterech godzin żadna grupa polityczna ani grupa co najmniej czterdziestu posłów nie zgłosi sprzeciwu wobec tych zaleceń, zostaną one uznane za przyjęte. W przeciwnym wypadku zostaną one poddane pod głosowanie.

Obydwa zalecenia są dostępne na stronie Europarl przez cały okres trwania bieżącej sesji.


11. Wykładnie Regulaminu

Zgodnie z art. 226 ust. 3 Regulaminu Przewodniczący poinformował Parlament o następującej wykładni art. 5 ust. 5 Regulaminu podanej przez Komisję Spraw Konstytucyjnych, do której złożono wniosek o dokonanie wykładni tego przepisu:

„Dostęp do informacji poufnych podlega zasadom określonym w porozumieniach międzyinstytucjonalnych zawartych przez Parlament w odniesieniu do postępowania z informacjami poufnymi1a i do wewnętrznych przepisów wykonujących te porozumienia, przyjętych przez właściwe organy Parlamentu1b.

__________________

1bis   Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 listopada 2002 r. między Parlamentem Europejskim i Radą dotyczące dostępu Parlamentu Europejskiego do posiadanych przez Radę informacji sensytywnych w dziedzinie polityki bezpieczeństwa i obrony (Dz.U. C 298 z 30.11.2002, s. 1).

   Porozumienie ramowe z dnia 20 października 2010 r. w sprawie stosunków pomiędzy Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską (Dz.U. L 304 z 20.11.2010, s. 47).

   Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 12 marca 2014 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie przekazywania Parlamentowi Europejskiemu i wykorzystywania przez Parlament Europejski posiadanych przez Radę informacji niejawnych dotyczących spraw innych niż z dziedziny wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (Dz.U. C 95 z 1.4.2014, s. 1).

1ter   Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2002 r. w sprawie wykonania porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim i Radą dotyczące dostępu Parlamentu Europejskiego do posiadanych przez Radę informacji sensytywnych w dziedzinie polityki bezpieczeństwa i obrony (Dz.U. C 298 z 30.11.2002, s. 4).

   Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 15 kwietnia 2013 r. dotycząca przepisów regulujących postępowanie z informacjami poufnymi w Parlamencie Europejskim (Dz.U. C 96 z 1.4.2014, s. 1)."

Jeżeli grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie osiągającej co najmniej niski próg nie zgłosi sprzeciwu wobec tej wykładni, zgodnie z art. 226 ust. 4 Regulaminu, w terminie 24 godzin od jej ogłoszenia, wykładnię tę uznaje się za przyjętą. W przeciwnym razie zostanie ona poddana pod głosowanie Parlamentu.

°
° ° °

Przewodniczący poinformował Parlament zgodnie z art. 226 ust. 3 Regulaminu o następującej wykładni art. 210a Regulaminu podanej przez Komisję Spraw Konstytucyjnych, do której złożono wniosek o dokonanie wykładni tego przepisu:

„Niniejszy artykuł ma zastosowanie do zakresu, w jakim mające zastosowanie ramy prawne odnoszące się do postępowania z informacjami poufnymi przewidują możliwość zapoznawania się z informacjami poufnymi podczas posiedzeń przy drzwiach zamkniętych odbywających się poza zabezpieczonymi pomieszczeniami."

Jeżeli w terminie dwudziestu czterech godzin po ogłoszeniu tej wykładni żadna grupa polityczna ani posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg, zgodnie z art. 226 ust. 4 Regulaminu, nie wyrażą sprzeciwu wobec tej wykładni, uzna się ją za przyjętą. W przeciwnym razie zostanie poddana pod głosowanie.

Jeżeli grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie osiągającej co najmniej niski próg nie zgłosi sprzeciwu wobec tej wykładni, zgodnie z art. 226 ust. 4 Regulaminu, w terminie 24 godzin od jej ogłoszenia, wykładnię tę uznaje się za przyjętą. W przeciwnym razie zostanie ona poddana pod głosowanie Parlamentu.


12. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w tym tygodniu do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Decyzja Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie uczestnictwa Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podjętym wspólnie przez szereg państw członkowskich (00018/2017/LEX - C8-0222/2017 - 2016/0325(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do szczególnych środków w celu zapewnienia dodatkowej pomocy państwom członkowskim dotkniętym przez klęski żywiołowe (00021/2017/LEX - C8-0221/2017 - 2016/0384(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE (00019/2017/LEX - C8-0220/2017 - 2015/0149(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/95 ustanawiające jednolity formularz wizowy (00020/2017/LEX - C8-0215/2017 - 2015/0134(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (00032/2017/LEX - C8-0214/2017 - 2012/0193(COD)).


13. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikaty Komisji w sprawie działań podjętych w związku ze stanowiskami i rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas sesji styczniowej 2017 r., drugiej sesji lutowej 2017 r. oraz pierwszej i drugiej sesji marcowej 2017 r. są dostępne na stronie internetowej Europarl.


14. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na rok 2017: ujęcie nadwyżki z roku budżetowego 2016 (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB), uchylającego dyrektywę Rady 89/130/EWG, Euratom i rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 (COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

opinia:

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Finlandię EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

opinia:

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe w odniesieniu do niektórych przepisów w dziedzinie opodatkowania pojazdów (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

opinia:

ENVI

- Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Republice Czeskiej zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania:

- Sprawozdanie w sprawie prywatnych firm ochroniarskich (2016/2238(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

- Sprawozdanie w sprawie funkcjonowania franczyzy w branży detalicznej (2016/2244(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

- Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie terminów przedawnienia odnoszących się do wypadków drogowych (2015/2087(INL)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy ramowej między Unią Europejską a Kosowem dotyczącej ogólnych zasad uczestnictwa Kosowa w programach unijnych (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

- Sprawozdanie w sprawie zaleceń dla Komisji dotyczących wspólnych minimalnych norm w postępowaniu cywilnym w UE (2015/2084(INL)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Emil Radev (A8-0210/2017)

- Sprawozdanie w sprawie norm europejskich – wdrożenie rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 (2016/2274(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

- Sprawozdanie w sprawie dłuższego cyklu życia produktów: korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw (2016/2272(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Pascal Durand (A8-0214/2017)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust protokołu ustaleń między Europejską Agencją ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości a Eurojustem (07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0215/2017)

- Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (2017/2041(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

- Sprawozdanie W stronę strategii UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI)) - komisja AFET - komisja CULT - Sprawozdawca: Elmar Brok - Sprawozdawczyni: Silvia Costa (A8-0220/2017)

- Sprawozdanie w sprawie roli turystyki związanej z rybołówstwem w dywersyfikacji rybołówstwa (2016/2035(INI)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Renata Briano (A8-0221/2017)

- Sprawozdanie w sprawie reakcji na naruszenia praw człowieka w kontekście zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, w tym ludobójstwa (2016/2239(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

- Sprawozdanie w sprawie warunków pracy i niepewności zatrudnienia (2016/2221(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Michael Theurer (A8-0225/2017)

- Sprawozdanie w sprawie wspierania spójności i rozwoju w regionach najbardziej oddalonych UE: wykonanie art. 349 TFUE (2016/2250(INI)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) - komisja ECON - komisja JURI - Sprawozdawca: Hugues Bayet - Sprawozdawczyni: Evelyn Regner (A8-0227/2017)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 2/2017 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – ujęcie nadwyżki z roku budżetowego 2016 (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Jens Geier (A8-0229/2017)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony (12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

- Sprawozdanie zawierającego projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony (2017/2036(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego Turcji (2016/2308(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Kati Piri (A8-0234/2017)

- Sprawozdanie W kierunku ogólnoeuropejskich ram dotyczących obligacji zabezpieczonych (2017/2005(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia przyjętego w Kigali dotyczącego poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

- Sprawozdanie w sprawie działań UE na rzecz zrównoważonego rozwoju (COM(2016)0739 - 2017/2009(INI)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Seb Dance (A8-0239/2017)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przyjęcia w imieniu Unii Europejskiej zmiany Protokołu z 1999 r. do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, którego celem jest przeciwdziałanie zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu w warstwie przyziemnej (07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Hiszpanii – EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining) (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Monika Vana (A8-0248/2017)

- Sprawozdanie w sprawie mandatu do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2018 (2017/2043(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

2.2) zalecenia do drugiego czytania:

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)) - komisja CONT - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle - Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)


15. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (składanie dokumentów)

Złożono następujące interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi na piśmie i debaty (art. 130b Regulaminu):

— (O-000029/2017), którą skierowali Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen et Ivan Štefanec, do Komisji: Skutki skandalu dotyczącego przywozu mięsa z Brazylii (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

— (O-000044/2017), którą skierowała Beatrix von Storch w imieniu grupy EFDD, do Komisji: Armia UE (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017).


16. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

— (O-000045/2017), które skierowali Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini i Mireille D'Ornano, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: W Europie rozwija się epidemia HIV, gruźlicy i wirusowego zapalenia wątroby typu C (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017);

— (O-000057/2017), które skierowali Bernd Lange, Daniel Caspary i David Martin, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Singapurem (2017/2739(RSP)) (B8-0323/2017);

— (O-000058/2017), które skierowali Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor i Eleonora Evi, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Polowania na wieloryby w Norwegii (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017).


17. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w lipcu 2017 r. (PE 607.301/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Przewodniczący zakomunikował, że jutro o godz. 10.00 w sali posiedzeń plenarnych odbędzie się uroczystość ku czci pamięci Simone Veil, i zaproponował zapisanie we wtorkowym porządku obrad przed głosowaniami punktu pt. Hołd Simone Veil. Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Komisji Jean-Claudem Junckerem i przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem będzie uczestniczył w środę w ceremonii pogrzebowej Simone Veil w Paryżu, i z tego powodu zaproponował następującą zmianę tytułu pierwszego punktu porządku obrad w środę: „Oświadczenia Rady Europejskiej i Komisji w sprawie przygotowań do szczytu G20 w dniach 7 i 8 lipca 2017 r..

Parlament przystał na tę propozycję.

Poniedziałek

Wniosek grupy ENF o zapisanie jako pierwszego punktu obrad poniedziałkowego posiedzenia oświadczeń Rady i Komisji pt. „Frontex: alarmujący kryzys migracyjny u śródziemnomorskiego wybrzeża Hiszpanii.

Głos zabrał Nicolas Bay w imieniu grupy ENF w celu przedstawienia wniosku.

Parlament odrzucił wniosek.

Wtorek i Środa

Bez zmian.

Czwartek

Wniosek grupy GUE/NGL o dodanie jako drugiego punktu porządku obrad posiedzenia w czwartek, po punkcie Wspólna debata - Traktat z Marrakeszu - udostępnianie utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną osobom słabowidzącym (punkty 42 i 41 protokołu), oświadczenia Komisji w sprawie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej „Polowania na wieloryby w Norwegi. Na zakończenie debaty zostaną złożone projekty rezolucji, które zostaną poddane pod głosowanie podczas sesji wrześniowej.

Głos zabrali: Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL w celu przedstawienia wniosku, Paul Rübig w celu poproszenia, aby na zakończenie debaty nie składano projektów rezolucji, i Anja Hazekamp, przeciw temu wnioskowi.

W GI (166 za, 142 przeciw, 16 wstrzymujących się) Parlament zatwierdził wniosek grupy GUE/NGL.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.


PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

18. Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

Sorin Moisă przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Petras Auštrevičius (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Siegfried Mureşan (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernda Luckego, Daniel Caspary w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D, Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Notis Marias, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Nicola Caputo, Jean-Luc Schaffhauser i Kazimierz Michał Ujazdowski.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Theodor Dumitru Stolojan, Maria Grapini i Krisztina Morvai.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis i Sorin Moisă.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.9 protokołu z dnia 4.7.2017.


19. Normy europejskie dla XXI wieku (debata)

Sprawozdanie w sprawie norm europejskich dla XXI wieku [2016/2274(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

Marlene Mizzi przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Hans-Olaf Henkel (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE).

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Głos zabrali: Pavel Telička (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Ildikó Gáll-Pelcz w imieniu grupy PPE, Christel Schaldemose w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Kaja Kallas w imieniu grupy ALDE, Margot Parker w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Andreas Schwab, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Maria Grapini, Antonio López-Istúriz White, Nicola Danti, Maria Spyraki, Olga Sehnalová, Theodor Dumitru Stolojan i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias i Davor Škrlec.

Głos zabrały: Elżbieta Bieńkowska i Marlene Mizzi.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.4 protokołu z dnia 4.7.2017.


20. Wzrost zachorowań w Europie na HIV/AIDS, gruźlicę i wirusowe zapalenie wątroby typu C (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000045/2017), które skierowali Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini i Mireille D'Ornano, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: W Europie rozwija się epidemia HIV, gruźlicy i wirusowego zapalenia wątroby typu C (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017)

Kateřina Konečná rozwinęła pytanie.

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu w imieniu grupy S&D, Urszula Krupa w imieniu grupy ECR, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken, Julia Reid w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Karin Kadenbach, Notis Marias, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Annie Schreijer-Pierik, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Cristian-Silviu Buşoi, Daciana Octavia Sârbu, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Dalli i Paloma López Bermejo.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos, Maria Grapini i Krisztina Morvai.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini et Mireille D’Ornano, w imieniu komisji ENVI, w sprawie reakcji UE na HIV/AIDS, gruźlicę i zapalenie wątroby typu C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 5.7.2017.


21. Dłuższy cykl życia produktów: korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie dłuższego cyklu życia produktów: korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw [2016/2272(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Pascal Durand (A8-0214/2017)

Pascal Durand dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Csaba Sógor, Biljana Borzan, Krzysztof Hetman, Liisa Jaakonsaari i João Ferreira.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 6.13 protokołu z dnia 4.7.2017.


22. Reakcja na naruszenia praw człowieka w kontekście zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, w tym ludobójstwa (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie reakcji na naruszenia praw człowieka w kontekście zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, w tym ludobójstwa [2016/2239(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

Cristian Dan Preda dokonał prezentacji.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Barbara Lochbihler, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor i Stanislav Polčák.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 6.14 protokołu z dnia 4.7.2017.


23. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy PPE wnoisek w sprawie następującej nominacji:

komisja EMPL: Constance Le Grip

Niniejsza nominacja zostanie uznana za zatwierdzoną, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu nikt nie zgłosi sprzeciwu.


24. Prywatne firmy ochroniarskie (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie prywatnych firm ochroniarskich [2016/2238(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

Hilde Vautmans dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias, Eleftherios Synadinos i Maria Grapini.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 6.15 protokołu z dnia 4.7.2017.


25. Warunki pracy i niepewność zatrudnienia (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie warunków pracy i niepewności zatrudnienia [2016/2221(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

Neoklis Sylikiotis dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tania González Peñas i Georgios Epitideios.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 6.16 protokołu z dnia 4.7.2017.


26. W kierunku ogólnoeuropejskich ram dotyczących obligacji zabezpieczonych (krótka prezentacja)

Spawozdanie zatytułowane „W kierunku ogólnoeuropejskich ram dotyczących obligacji zabezpieczonych” [2017/2005(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

Bernd Lucke dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 6.5 protokołu z dnia 4.7.2017.


27. Rola turystyki związanej z rybołówstwem w dywersyfikacji rybołówstwa (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie roli turystyki związanej z rybołówstwem w dywersyfikacji rybołówstwa [2016/2035(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Renata Briano (A8-0221/2017)

Renata Briano dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, David Coburn, Ivan Jakovčić i João Ferreira.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 6.6 protokołu z dnia 4.7.2017.


28. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Csaba Sógor, Miroslav Mikolášik, Maria Grapini, Julie Ward, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Josep-Maria Terricabras, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Stanislav Polčák, Momchil Nekov, Notis Marias, Marek Jurek, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo i Claudiu Ciprian Tănăsescu.


29. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 607.301/OJMA).


30. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.00.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Sekretarz generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Eickhout, Faria, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mosca, Mussolini, Punset, Žitňanská

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności