Index 
Proces-verbal
PDF 253kWORD 80k
Luni, 3 iulie 2017 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Omagiu postum
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 4.Componența Parlamentului
 5.Verificarea prerogativelor
 6.Cerere de ridicare a imunității
 7.Cerere de apărare a imunității
 8.Componența comisiilor și delegațiilor
 9.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din regulament)
 10.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 11.Interpretarea Regulamentului de procedură
 12.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 13.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 14.Depunere de documente
 15.Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)
 16.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 17.Ordinea lucrărilor
 18.Asistență macrofinanciară în favoarea Republicii Moldova ***I (dezbatere)
 19.Standardele europene pentru secolul 21 (dezbatere)
 20.Epidemiile de HIV, tuberculoză și hepatita C, în creștere în Europa (dezbatere)
 21.Un ciclu de viață mai lung al produselor: beneficii pentru consumatori și întreprinderi (prezentare succintă)
 22.Abordarea încălcărilor drepturilor omului în contextul crimelor de război și al crimelor împotriva umanității, inclusiv genocidul (prezentare succintă)
 23.Componența comisiilor și delegațiilor
 24.Societățile de securitate private (prezentare succintă)
 25.Condiţiile de muncă şi locurile de muncă precare (prezentare succintă)
 26.Către un cadru paneuropean pentru obligațiunile garantate (prezentare succintă)
 27.Rolul turismului legat de pescuit în diversificarea activităților de pescuit (prezentare succintă)
 28.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 29.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 30.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Ședința a fost deschisă la ora 17.05.


2. Omagiu postum

Președintele a adus un omagiu, în numele Parlamentului, memoriei dnei Simone Veil, prima Președintă a Parlamentului European ales prin vot universal direct.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere.

Președintele a comunicat că mâine, marți, 4 iulie 2017, la ora 12.00, va avea loc o ceremonie de comemorare în onoarea dnei Simone Veil în hemiciclu, iar absența de la ședința în plen a deputaților care participă la funeralii, miercuri, 5 iulie 2017, la Paris, va fi considerată „justificată”.

A intervenit Terry Reintke, cu privire la adoptarea, la 30 iunie 2017, de către Bundestag a legii privind căsătoriile homosexuale, Franck Proust, în numele Grupului PPE, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, în numele Grupului S&D, și Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la personalitatea politică a dnei Simone Veil, și Patrizia Toia, cu privire la același subiect și pentru a reaminti situația critică provocată de valul de migranți în Italia.


3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

Anna Elżbieta Fotyga a fost prezentă la ședința din 15 iunie 2017, dar numele său nu figurează pe lista de prezență.


4. Componența Parlamentului

Autoritățile competente din Regatul Unit au comunicat că Ian Duncan a fost numit membru al guvernului Regatului Unit, cu efect de la 23 iunie 2017.

Autoritățile competente din Republica Malta au comunicat că Therese Comodini Cachia a fost aleasă deputată în Parlamentul din Malta, cu efect de la 24 iunie 2017.

Victor Negrescu aa fost numit ministru al afacerilor europene în România, cu efect de la 30 iunie 2017.

Parlamentul a luat act de faptul că, în conformitate cu articolul 7 alineatele (1) și, respectiv, (2) din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, funcțiile în cauză sunt incompatibile cu funcția de deputat în Parlamentul European și au constatat existența postului vacant, cu efect de la 23 iunie, 24 iunie și, respectiv, 30 iunie 2017.

°
° ° °

Autoritățile competente din Regatul Unit au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui John Flack, cu efect de la 28 iunie 2017, a lui Rupert Matthews și a lui Wajid Khan, cu efect de la 29 iunie 2017, precum și a lui John HOWARTH, cu efect de la 30 iunie 2017, în locul lui Vicky Ford, Andrew Lewer, Afzal Khan și, respectiv, Anneliese Dodds.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, John Flack, Rupper Matthews, Wajid Khan și John Howarth se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


5. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul a hotărât să valideze mandatele deputaților Thierry Cornillet și Patricia Lalonde.


6. Cerere de ridicare a imunității

Autoritățile competente din Grecia au transmis o cerere de ridicare a imunității lui Manolis Kefalogiannis, în cadrul unei proceduri împotriva sa.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


7. Cerere de apărare a imunității

Comisia JURI, competentă în fond, l-a informat pe Președinte că, în urma revocării de către Stanislav Polčák a cererii de apărare a privilegiilor și imunităților sale, procedura de apărare a imunității este închisă.


8. Componența comisiilor și delegațiilor

Preşedintele a primit din partea Grupurilor PPE, ECR, Verts/ALE şi ENF următoarele cereri de numire:

ECON: Anne Sander în locul lui Alain Lamassoure

EMPL: Anne Sander nu mai este membru

AFCO: Alain Lamassoure în locul lui Constance Le Grip

Delegația pentru relațiile cu Statele Unite: Daniel Dalton în locul lui Anneleen Van Bossuyt

Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana: Jakop Dalunde în locul lui Eva Joly

BUDG: André Elissen

FEMM: André Elissen

Delegația pentru relațiile cu Afganistan: André Elissen

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


9. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din regulament)

Președintele a comunicat deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 69c alineatul (1) din Regulamentul de procedură:

- LIBE, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau persoanele eligibile pentru protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate și de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung(COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)). Raportoare: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- LIBE, pe baza raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)). Raportor: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- REGI, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 în ceea ce privește tipologiile teritoriilor (Tercet) (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)). Raportoare: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- INTA, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)). Raportor: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- comisiile EMPL și CULT, pe baza raportului referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru comun pentru furnizarea unor servicii mai bune pentru abilități și calificări (Europass) și de abrogare a Deciziei nr. 2241/2004/CE (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)). Raportori: Svetoslav Hristov Malinov și Thomas Mann (A8-0244/2017)

- EMPL, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)). Raportor: Tamás Meszerics (A8-0247/2017).

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2), un număr de deputați sau de grupuri politice care atinge cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, înainte de miezul nopții al zilei de mâine, marți, 4 iulie 2017, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.


10. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

În conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, președintele Conferinței președinților de comisie a adus la cunoștința Președintelui Parlamentului că nicio obiecțiune nu a fost formulată cu privire la:

- recomandarea Comisiei JURI de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 19 iunie 2017 de înlocuire a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri europene de somație de plată (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017)

- recomandarea Comisiei JURI de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 19 iunie 2017 de înlocuire a anexelor I, II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017)

Dacă aceste recomandări nu fac obiectul unei opoziții din partea unui grup politic sau a unui număr de cel puțin 40 de deputaţi în termen de 24 de ore, ele vor fi considerate aprobate. În caz contrar, ele vor fi supuse la vot.

Cele două recomandări sunt disponibile pe site-ul „Europarl” pe durata actualei perioade de sesiune.


11. Interpretarea Regulamentului de procedură

Președintele a informat Parlamentul, în conformitate cu articolul 226 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarea interpretare a articolului 5 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, dată de Comisia pentru afaceri constituționale, care a fost sesizată cu privire la aplicarea dispoziției respective:

Accesul la informațiile confidențiale face obiectul normelor stabilite în acordurile interinstituționale încheiate de Parlament privind tratamentul informațiilor confidențiale1a și al normelor interne de aplicare a acestora, adoptate de organismele competente ale Parlamentului1b.

__________________

1bis   Acordul interinstituțional din 20 noiembrie 2002 între PE și Consiliu privind accesul Parlamentului European la informații sensibile ale Consiliului din domeniul politicii de securitate și apărare (JO C 298 din 30.11.2002, p. 1).

   Acordul-cadru din 20 octombrie 2010 privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană (JO L 304 din 20.11.2010, p. 47).

   Acordul interinstituțional din 12 martie 2014 între Parlamentul European și Consiliu privind transmiterea către Parlamentul European și prelucrarea de către acesta a informațiilor clasificate deținute de Consiliu în alte chestiuni decât cele vizate de domeniul politicii externe și de securitate comune (JO C 95 din 1.4.2014, p. 1).

1ter   Decizia Parlamentului European din 23 octombrie 2002 privind aplicarea Acordului interinstituțional privind accesul Parlamentului European la informații sensibile ale Consiliului din domeniul politicii de securitate și de apărare (JO C 298 din 30.11.2002, p. 4).

   Decizia Biroului din 15 aprilie 2013 referitoare la normele normele care reglementează tratamentul informațiilor confidențiale de către Parlamentul European (JO C 96 din 1.4.2014, p. 1).

În cazul în care această interpretare nu a facut obiectul niciunei opoziţii din partea unui grup politic sau a unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus, în conformitate cu articolul 226 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, în termen de 24 de ore de la anunțarea interpretării, aceasta va fi considerată adoptată. În caz contrar, este supusă votului Parlamentului.

°
° ° °

Președintele a informat Parlamentul, în conformitate cu articolul 226 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarea interpretare a articolului 210a din Regulamentul de procedură, dată de Comisia pentru afaceri constituționale, care a fost sesizată cu privire la aplicarea dispoziției respective:

Prezentul articol se aplică în măsura în care cadrul juridic aplicabil care reglementează tratamentul informațiilor confidențiale prevede posibilitatea consultării informațiilor confidențiale în cadrul unei reuniuni in camera din afara incintelor securizate.

În cazul în care această interpretare nu a facut obiectul niciunei opoziţii din partea unui grup politic sau a unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus, în conformitate cu articolul 226 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, în termen de 24 de ore de la anunțarea interpretării, aceasta va fi considerată adoptată. În caz contrar, este supusă votului Parlamentului.


12. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna în săptămâna în curs următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Decizia a Parlamentului european și a Consiliului privind participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre (00018/2017/LEX - C8-0222/2017 - 2016/0325(COD))

- Regulamentul al Parlamentului european şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsurile specifice menite să furnizeze o asistență suplimentară statelor membre afectate de dezastre naturale (00021/2017/LEX - C8-0221/2017 - 2016/0384(COD))

- Regulamentul al Parlamentului european și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE (00019/2017/LEX - C8-0220/2017 - 2015/0149(COD))

- Regulamentul al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1683/95 al Consiliului de instituire a unui model uniform de viză (00020/2017/LEX - C8-0215/2017 - 2015/0134(COD))

- Directiva a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal (00032/2017/LEX - C8-0214/2017 - 2012/0193(COD)).


13. Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului

Comunicările Comisiei privind cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune ianuarie 2017, februarie II 2017 și martie I și II 2017 sunt disponibile pe site-ul Europarl.


14. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Proiect de buget rectificativ nr. 2 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2017: Înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2016 (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB) și abrogarea Directivei 89/130/CEE, Euratom a Consiliului și a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului (COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

BUDG

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Finlandei - EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la taxarea vehiculelor (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

ENVI

- Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Republica Cehă (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte

- Raport referitor la societățile de securitate private (2016/2238(INI)) - AFET - Raportoare: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

- Raport referitor la funcționarea francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul (2016/2244(INI)) - IMCO - Raportor: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

- Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind termenele de prescripție pentru accidentele rutiere (2015/2087(INL)) - JURI - Raportor: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord-cadru între Uniunea Europeană și Kosovo privind principiile generale ale participării Kosovo la programele Uniunii (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)) - AFET - Raportoare: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

- Raport cu recomandări adresate Comisiei referitoare la standarde comune minime privind procedura civilă în Uniunea Europeană (2015/2084(INL)) - JURI - Raportor: Emil Radev (A8-0210/2017)

- Raport referitor la standardele europene – punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 (2016/2274(INI)) - IMCO - Raportoare: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

- Raport referitor la un ciclu de viață mai lung al produselor: beneficii pentru consumatori și întreprinderi (2016/2272(INI)) - IMCO - Raportor: Pascal Durand (A8-0214/2017)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Memorandumului de înțelegere dintre Agenția europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție și Eurojust (07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A8-0215/2017)

- Raport referitor la Recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului privind cea de-a 72-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (2017/2041(INI)) - AFET - Raportor: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

- Raport referitor la tema „Către o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale” (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI)) - AFET - CULT - Raportor: Elmar Brok - Raportoare: Silvia Costa (A8-0220/2017)

- Raport referitor la rolul turismului legat de pescuit în diversificarea activităților de pescuit (2016/2035(INI)) - PECH - Raportoare: Renata Briano (A8-0221/2017)

- Raport referitor la abordarea încălcărilor drepturilor omului în contextul crimelor de război și crimelor împotriva umanității, inclusiv genocidul (2016/2239(INI)) - AFET - Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

- Raport referitor la condițiile de muncă și locurile de muncă cu contracte precare (2016/2221(INI)) - EMPL - Raportor: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

- * Report on the proposal for a Council directive on Double Taxation Dispute Resolution Mechanisms in the European Union (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)) - ECON - Raportor: Michael Theurer (A8-0225/2017)

- Raport referitor la promovarea coeziunii și a dezvoltării în regiunile ultraperiferice ale Uniunii: aplicarea articolului 349 din TFUE (2016/2250(INI)) - REGI - Raportor: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) - ECON - JURI - Raportor: Hugues Bayet - Raportoare: Evelyn Regner (A8-0227/2017)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2017 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017: Înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2016 (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)) - BUDG - Raportor: Jens Geier (A8-0229/2017)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte (12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)) - AFET - Raportoare: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

- Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, Europene, a Acordului de dialog politic și de cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte (2017/2036(INI)) - AFET - Raportoare: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

- Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2016 privind Turcia (2016/2308(INI)) - AFET - Raportoare: Kati Piri (A8-0234/2017)

- Raport Calea către un cadru paneuropean pentru obligațiunile garantate (2017/2005(INI)) - ECON - Raportor: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a amendamentului de la Kigali la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon (07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)) - ENVI - Raportoare: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

- Raport referitor la acțiunea UE pentru sustenabilitate (COM(2016)0739 - 2017/2009(INI)) - ENVI - Raportor: Seb Dance (A8-0239/2017)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind acceptarea, în numele Uniunii Europene, a modificării Protocolului din 1999 la Convenția din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi pentru a reduce gradul de acidifiere, eutrofizare și nivelul de ozon troposferic (07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)) - ENVI - Raportoare: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Spania – EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining) (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)) - BUDG - Raportoare: Monika Vana (A8-0248/2017)

- Raport referitor la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2018 (2017/2043(BUD)) - BUDG - Raportor: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

2.2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)) - CONT - LIBE - Raportoare: Ingeborg Gräßle - Raportor: Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)


15. Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)

Au fost adresate următoarele interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (articolul 130 din Regulamentul de procedură):

— (O-000029/2017) adresată de Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen et Ivan Štefanec, Comisiei: Acțiuni întreprinse în urma scandalului cărnii importate din Brazilia (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

— (O-000044/2017) adresată de Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD, Comisiei: Armata UE (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017).


16. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

— (O-000045/2017) adresată de Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini și Mireille D'Ornano, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Epidemiile de HIV, tuberculoză și hepatita C, în creștere în Europa (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017);

— (O-000057/2017) adresată de Bernd Lange, Daniel Caspary și David Martin, în numele Comisiei INTA, Comisiei: Hotărârea Curții de Justiție din 16 mai 2017 privind ALS UE-Singapore (2017/2739(RSP)) (B8-0323/2017);

— (O-000058/2017) adresată de Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor și Eleonora Evi, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Vânătoarea de balene în Norvegia (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017).


17. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din iulie 2017 (PE 607.301/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

Președintele a comunicat că mâine la ora 10.00 va avea loc o ceremonie în memoria dnei Simone Veil în hemiciclu și a propus includerea pe ordinea de zi de marți, înaintea votării, a unui punct intitulat„Omagiu pentru Simone Veil”. Președintele a precizat că miercuri va participa, împreună cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și Președintele Consiliului European, Donald Tusk, la funeraliile dnei Simone Veil la Paris și, din acest motiv, a propus modificarea titlului primului punct de pe ordinea de zi de miercuri după cum urmează: „Declarațiile Consiliului European și ale Comisiei Europene cu privire la pregătirea summitului G20 din 7 și 8 iulie 2017”.

Parlamentul a aprobat propunerea.

Luni

Cererea Grupului ENF de a înscrie la punctul întâi pe ordinea de zi a ședinței de luni declarațiile Consiliului și Comisiei referitoare la „Frontex: criza alarmantă a migrației în largul coastei mediteraneene a Spaniei”.

A intervenit Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, pentru a prezenta cererea.

Parlamentul a respins cererea.

Marți și miercuri

Nu s-a propus nicio modificare.

Joi

Cererea Grupului GUE/NGL de a înscrie ca al doilea punct de pe ordinea de zi de joi, după dezbaterea comună pe tema „Tratatul de la Marrakech: accesul la opere și alte obiecte protejate pentru persoanele cu deficiențe de vedere” (punctele 42 și 41 din PDOJ), și o declarație a Comisiei cu privire la întrebarea cu solicitare de răspuns oral privind „Vânătoarea de balene în Norvegia”. Dezbaterea va fi încheiată cu prezentarea unor propuneri de rezoluție care urmează să fie supuse la vot în perioada de sesiune din septembrie.

A intervenit Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, pentru a prezenta cererea, Paul Rübig, pentru a solicita ca dezbaterea pe acest subiect să nu se încheie cu depunerea de propuneri de rezoluție, și Anja Hazekamp, împotriva cererii.

Prin AN (166 pentru, 142 împotrivă, 16 abțineri) Parlamentul a aprobat cererea Grupului GUE/NGL.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

18. Asistență macrofinanciară în favoarea Republicii Moldova ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

Sorin Moisă și-a prezentat raportul.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Petras Auštrevičius (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Siegfried Mureşan (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bernd Lucke, Daniel Caspary, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D, Hannu Takkula, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Notis Marias, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Nicola Caputo, Jean-Luc Schaffhauser și Kazimierz Michał Ujazdowski.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Theodor Dumitru Stolojan, Maria Grapini și Krisztina Morvai.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis și Sorin Moisă.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.9 al PV din 4.7.2017.


19. Standardele europene pentru secolul 21 (dezbatere)

Raport referitor la standardele europene pentru secolul 21 [2016/2274(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

Marlene Mizzi și-a prezentat raportul.

A intervenit Hans-Olaf Henkel (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE).

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

Au intervenit: Pavel Telička (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Ildikó Gáll-Pelcz, în numele Grupului PPE, Christel Schaldemose, în numele Grupului S&D, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Kaja Kallas, în numele Grupului ALDE, Margot Parker, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Andreas Schwab, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Maria Grapini, Antonio López-Istúriz White, Nicola Danti, Maria Spyraki, Olga Sehnalová, Theodor Dumitru Stolojan și Jiří Pospíšil.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias și Davor Škrlec.

Au intervenit: Elżbieta Bieńkowska și Marlene Mizzi.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.4 al PV din 4.7.2017.


20. Epidemiile de HIV, tuberculoză și hepatita C, în creștere în Europa (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000045/2017) adresată de Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini și Mireille D'Ornano, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Epidemiile de HIV, tuberculoză și hepatita C, în creștere în Europa (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017)

Kateřina Konečná a dezvoltat întrebarea.

Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu, în numele Grupului S&D, Urszula Krupa, în numele Grupului ECR, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Margrete Auken, Julia Reid, în numele Grupului EFDD, Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF, Karin Kadenbach, Notis Marias, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Annie Schreijer-Pierik, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Cristian-Silviu Buşoi, Daciana Octavia Sârbu, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Dalli și Paloma López Bermejo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos, Maria Grapini și Krisztina Morvai.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini et Mireille D’Ornano, în numele Comisiei ENVI, referitoare la răspunsul UE privind HIV/SIDA, tuberculoza și hepatita C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.8 al PV din 5.7.2017.


21. Un ciclu de viață mai lung al produselor: beneficii pentru consumatori și întreprinderi (prezentare succintă)

Raport referitor la un ciclu de viață mai lung al produselor: beneficii pentru consumatori și întreprinderi [2016/2272(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Pascal Durand (A8-0214/2017)

Pascal Durand a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Csaba Sógor, Biljana Borzan, Krzysztof Hetman, Liisa Jaakonsaari și João Ferreira.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 6.13 al PV din 4.7.2017.


22. Abordarea încălcărilor drepturilor omului în contextul crimelor de război și al crimelor împotriva umanității, inclusiv genocidul (prezentare succintă)

Raport referitor la abordarea încălcărilor drepturilor omului în contextul crimelor de război și al crimelor împotriva umanității, inclusiv genocidul [2016/2239(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

Cristian Dan Preda a făcut prezentarea.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Barbara Lochbihler, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor și Stanislav Polčák.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 6.14 al PV din 4.7.2017.


23. Componența comisiilor și delegațiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului PPE următoarea cerere de numire:

EMPL: Constance Le Grip

Această numire se consideră ratificată dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


24. Societățile de securitate private (prezentare succintă)

Raport referitor la societățile de securitate private [2016/2238(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

Hilde Vautmans a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias, Eleftherios Synadinos și Maria Grapini.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 6.15 al PV din 4.7.2017.


25. Condiţiile de muncă şi locurile de muncă precare (prezentare succintă)

Raport referitor la condiţiile de muncă şi locurile de muncă precare [2016/2221(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

Neoklis Sylikiotis a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tania González Peñas și Georgios Epitideios.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 6.16 al PV din 4.7.2017.


26. Către un cadru paneuropean pentru obligațiunile garantate (prezentare succintă)

Raport Calea către un cadru paneuropean pentru obligațiunile garantate [2017/2005(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

Bernd Lucke a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Nicola Caputo și Notis Marias.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 6.5 al PV din 4.7.2017.


27. Rolul turismului legat de pescuit în diversificarea activităților de pescuit (prezentare succintă)

Raport referitor la rolul turismului legat de pescuit în diversificarea activităților de pescuit [2016/2035(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Renata Briano (A8-0221/2017)

Renata Briano a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, David Coburn, Ivan Jakovčić și João Ferreira.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 6.6 al PV din 4.7.2017.


28. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Csaba Sógor, Miroslav Mikolášik, Maria Grapini, Julie Ward, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Josep-Maria Terricabras, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Stanislav Polčák, Momchil Nekov, Notis Marias, Marek Jurek, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo și Claudiu Ciprian Tănăsescu.


29. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 607.301/OJMA).


30. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.00.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Eickhout, Faria, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mosca, Mussolini, Punset, Žitňanská

Notă juridică - Politica de confidențialitate