Kazalo 
Zapisnik
PDF 245kWORD 79k
Ponedeljek, 3. julij 2017 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Počastitev spomina
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 4.Sestava Parlamenta
 5.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 6.Zahteva za odvzem imunitete
 7.Zahteva za zaščito imunitete
 8.Sestava odborov in delegacij
 9.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika)
 10.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 11.Razlaga poslovnika
 12.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 13.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 14.Predložitev dokumentov
 15.Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev)
 16.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 17.Razpored dela
 18.Makrofinančna pomoč Moldaviji ***I (razprava)
 19.Evropski standardi za 21. stoletje (razprava)
 20.Širjenje epidemije HIV, tuberkuloze in hepatitisa C v Evropi (razprava)
 21.Daljša življenjska doba za izdelke: koristi za potrošnike in podjetja (kratka predstavitev)
 22.Obravnavanje kršitev človekovih pravic pri vojnih hudodelstvih in hudodelstvih zoper človečnost, tudi genocidu (kratka predstavitev)
 23.Sestava odborov in delegacij
 24.Zasebna varnostna podjetja (kratka predstavitev)
 25.Delovni pogoji in prekarna zaposlitev (kratka predstavitev)
 26.Vzpostavitev vseevropskega okvira za krite obveznice (kratka predstavitev)
 27.Vloga ribiškega turizma v diverzifikaciji ribištva (kratka predstavitev)
 28.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 29.Dnevni red naslednje seje
 30.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.05.


2. Počastitev spomina

V imenu Parlamenta se je predsednik poklonil spominu na Simone Veil, prvo predsednico Evropskega parlamenta, izvoljeno v neposrednih splošnih volitvah.

Sledila je minuta molka v Parlamentu.

Predsednik je sporočil, da bo spominska slovesnost za Simone Veil potekala v torek, 4. julija 2017, ob 12.00 v polkrožni dvorani in da bodo poslanci, ki se bodo udeležili pogreba v sredo, 5. julija 2017, v Parizu “opravičeno odsotni”.

Govorili so Terry Reintke, o sprejetju zakona o istospolnih porokah v nemškem zveznem parlamentu 30. junija 2017, Franck Proust v imenu skupine PPE, Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy v imenu skupine S&D, in Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, o politični osebnosti Simone Veil, ter Patrizia Toia, ki je prav tako govorila na to temo ter opozorila na kritične razmere zaradi pritoka migrantov v Italijo.


3. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

Anna Elżbieta Fotyga je bila navzoča na seji 15. junija 2017, vendar njenega imena ni na seznamu navzočih.


4. Sestava Parlamenta

Pristojni organi Združenega kraljestva so sporočili, da je bil Ian Duncan z začetkom veljavnosti 23. junija 2017 imenovan za člana britanske vlade.

Pristojni organi Malte so sporočili, da je bila Therese Comodini Cachia z začetkom veljavnosti 24. junija 2017 izvoljena kot poslanka v malteški parlament.

Victor Negrescu je bil z začetkom veljavnosti 30. junija 2017 imenovan za romunskega ministra za evropske zadeve.

Parlament je ugotovil, da navedene funkcije v skladu s členom 7(1) in (2) Akta o volitvah poslancev s splošnimi neposrednimi volitvami niso združljive s funkcijo evropskega poslanca, ter sporoča, da so se njihova mesta 23. junija, 24. junija oziroma 30. junija 2017 sprostila.

°
° ° °

Pristojni organi Združenega kraljestva so sporočili, da so bili v Evropski parlament izvoljeni John Flack z začetkom veljavnosti 28. junija 2017, Rupert Matthews in Wajid Khan z začetkom veljavnosti 29. junija 2017 ter John Howarth z začetkom veljavnosti 30. junija 2017, ki bodo nadomestili Vicky Ford, Andrewa Lewera, Afzala Khana in Anneliese Dodds.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslancev oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanci John Flack, Rupert Matthews, Wajid Khan ter John Howarth polnopravno udeležujejo sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da so predhodno podali izjavo o tem, da ne opravljajo funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


5. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog Odbora JURI je Parlament potrdil veljavnost mandatov poslancev Thierryja Cornilleta in Patricie Lalonde.


6. Zahteva za odvzem imunitete

Pristojni grški organi so vložili zahtevo za odvzem imunitete Manolisu Kefalogiannisu v okviru kazenskega postopka zoper njega.

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


7. Zahteva za zaščito imunitete

Odbor JURI, ki je pristojen za to zadevo, je predsednika obvestil, da je Stanislav Polčák umaknil zahtevo za zaščito privilegijev in imunitete, ki jih ima kot poslanec, zato je postopek za zaščito imunitete končan.


8. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin PPE, ECR, Verts/ALE in ENF prejel zahteve za naslednja imenovanja:

odbor ECON: Anne Sander namesto Alaina Lamassoureja

odbor EMPL: Anne Sander ni več članica

odbor AFCO: Alain Lamassoure namesto Constance Le Grip

Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike: Daniel Dalton namesto Anneleen Van Bossuyt

Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje: Jakop Dalunde namesto Eve Joly

odbor BUDG: André Elissen

odbor FEMM: André Elissen

Delegacija za odnose z Afganistanom: André Elissen

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


9. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika)

Predsednik je obvestil, da je prejel več odločitev odborov za začetek medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 69c(1) Poslovnika:

- odbor LIBE, na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite ter spremembi Direktive Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)). Poročevalka: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- odbor LIBE, na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visoko usposobljene zaposlitve (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD). Poročevalec: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- odbor REGI, na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1059/2003 glede teritorialnih tipologij (Tercet) (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)). Poročevalka: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- odbor INTA, na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1036 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije, in Uredbe (EU) 2016/1037 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)). Poročevalec: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- odbora EMPL in CULT, na podlagi predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem okviru za zagotavljanje boljših storitev za znanja in spretnosti ter kvalifikacije (Europass) in razveljavitvi Odločbe št. 2241/2004/ES (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)). Poročevalca: Svetoslav Hristov Malinov in Thomas Mann (A8-0244/2017)

- odbor EMPL, na podlagi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi skupnega okvira za evropsko statistiko glede oseb in gospodinjstev na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)). Poročevalec: Tamás Meszerics (A8-0247/2017).

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, do polnoči v torek, 4. julija 2017, pisno zahtevajo glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.


10. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

V skladu s členom 105(6) Poslovnika je predsednik konference predsednikov odborov predsednika Parlamenta obvestil, da ni bilo nobenega ugovora glede:

- priporočila odbora JURI, da ne nasprotuje Delegirani uredbi Komisije z dne 19. junija 2017 o nadomestitvi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017)

- priporočila odbora JURI, da ne nasprotuje Delegirani uredbi Komisije z dne 19. junija 2017 o nadomestitvi Prilog I, II, III in IV k Uredbi (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017)

Če v štiriindvajsetih urah priporočilom ne nasprotuje politična skupina ali najmanj štirideset poslancev, se štejejo za sprejeta. V nasprotnem primeru se o njih glasuje.

Priporočili sta v času tega delnega zasedanja na voljo na spletnem mestu Europarl.


11. Razlaga poslovnika

Predsednik je v skladu s členom 226(3) Poslovnika Parlament seznanil z razlago člena 5(5) Poslovnika, ki jo je podal Odbor za ustavne zadeve, zaprošen za mnenje o tej določbi.

"Dostop do zaupnih informacij urejajo pravila iz medinstitucionalnih sporazumov, ki jih je sklenil Parlament v zvezi z obravnavo zaupnih informacij1a in notranjimi pravili za njihovo izvajanje, ki so jih sprejeli pristojni organi Parlamenta1b.

__________________

1a   Medinstitucionalni sporazum z dne 20. novembra 2002 med Evropskim parlamentom in Svetom o dostopu Evropskega parlamenta do informacij Sveta občutljive narave na področju varnostne in obrambne politike (UL C 298, 30.11.2002, str. 1).

   Okvirni sporazum z dne 20. oktobra 2010 o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo (UL L 304, 20.11.2010, str. 47).

   Medinstitucionalni sporazum z dne 12. marca 2014 med Evropskim parlamentom in Svetom o pošiljanju tajnih podatkov Sveta o zadevah, ki niso s področja skupne zunanje in varnostne politike, Evropskemu parlamentu in njihovi obdelavi s strani Evropskega parlamenta (UL C 95, 1.4.2014, str. 1).

1b   Sklep Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2002 o izvajanju Medinstitucionalnega sporazuma o dostopu Evropskega parlamenta do informacij Sveta občutljive narave na področju varnostne in obrambne politike (UL C 298, 30.11.2002, str. 4).

   Sklep predsedstva Evropskega parlamenta z dne 15. aprila 2013 o pravilniku o obdelavi zaupnih podatkov v Evropskem parlamentu (UL C 96, 1.4.2014, str. 1)."

Če politična skupina ali vsaj zadostno število poslancev, določeno v členu 226( 4) Poslovnika, tej razlagi ne nasprotuje v 24 urah od objave, se obravnava kot sprejeta. V nasprotnem primeru se o njej glasuje v Parlamentu.

°
° ° °

Predsednik je v skladu s členom 226(3) Poslovnika Parlament seznanil z razlago člena 210a Poslovnika, ki jo je podal Odbor za ustavne zadeve, zaprošen za mnenje o tej določbi:

"Ta člen se uporablja, če veljavni pravni okvir v zvezi z obravnavo zaupnih informacij zagotavlja možnost vpogleda v zaupne informacije na seji za zaprtimi vrati zunaj zavarovanih prostorov."

Če politična skupina ali vsaj zadostno število poslancev, določeno v členu 226( 4) Poslovnika, tej razlagi ne nasprotuje v 24 urah od objave, se obravnava kot sprejeta. V nasprotnem primeru se o njej glasuje v Parlamentu.


12. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta ta teden podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Unije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA), ki ga skupaj izvaja več držav članic (00018/2017/LEX - C8-0222/2017 - 2016/0325(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev dodatne pomoči državam članicam, ki so jih prizadele naravne nesreče (00021/2017/LEX - C8-0221/2017 - 2016/0384(COD))

- Uredba evropskega Parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU (00019/2017/LEX - C8-0220/2017 - 2015/0149(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1683/95 o enotni obliki za vizume (00020/2017/LEX - C8-0215/2017 - 2015/0134(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (00032/2017/LEX - C8-0214/2017 - 2012/0193(COD)).


13. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Sporočila Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel na delnem zasedanju januarja 2017, drugem delnem zasedanju februarja 2017 ter prvem in drugem delnem zasedanju marca 2017, so na voljo na spletišču Europarl.


14. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog spremembe proračuna št. 2 k splošnemu proračunu za leto 2017: Vključitev presežka iz proračunskega leta 2016 (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (Uredba BND), ki razveljavlja Direktivo Sveta 89/130/EGS, Euratom in Uredbo Sveta (ES, Euratom) št.1287/2003 (COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

BUDG

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge s Finske – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila v zvezi z nekaterimi določbami o obdavčitvi vozil (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

mnenje :

ENVI

- Predlog sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Češkem (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

2) od odborov

2.1) poročila

- Poročilo o zasebnih varnostnih podjetjih (2016/2238(INI)) - odbor AFET - Poročevalka: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

- Poročilo o delovanju franšizinga v maloprodajnem sektorju (2016/2244(INI)) - odbor IMCO - Poročevalec: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

- Poročilo s priporočili Komisiji o zastaralnih rokih za prometne nesreče (2015/2087(INL)) - odbor JURI - Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in Kosovom o splošnih načelih sodelovanja Kosova v programih Unije (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)) - odbor AFET - Poročevalka: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

- Poročilo s priporočili Komisiji o skupnih minimalnih standardih za civilne postopke v EU (2015/2084(INL)) - odbor JURI - Poročevalec: Emil Radev (A8-0210/2017)

- Poročilo Evropski standardi – izvajanje Uredbe (EU) št. 1025/2012 (2016/2274(INI)) - odbor IMCO - Poročevalka: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

- Poročilo o daljši življenjski dobi za izdelke: koristi za potrošnike in podjetja (2016/2272(INI)) - odbor IMCO - Poročevalec: Pascal Durand (A8-0214/2017)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve, s strani Eurojusta, Memoranduma o soglasju med Evropsko agencijo za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice ter Eurojustom (07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalec: Claude Moraes (A8-0215/2017)

- Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu o 72. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov (2017/2041(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

- Poročilo o oblikovanju strategije EU za mednarodne kulturne povezave (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI)) - odbor AFET - odbor CULT - Poročevalec: Elmar Brok - Poročevalka: Silvia Costa (A8-0220/2017)

- Poročilo o vlogi ribiškega turizma v diverzifikaciji ribištva (2016/2035(INI)) - odbor PECH - Poročevalka: Renata Briano (A8-0221/2017)

- Poročilo o obravnavanju kršitev človekovih pravic pri vojnih hudodelstvih in hudodelstvih zoper človečnost, tudi genocidu (2016/2239(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

- Poročilo o delovnih pogojih in prekarni zaposlitvi (2016/2221(INI)) - odbor EMPL - Poročevalec: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o mehanizmih za reševanje sporov glede dvojnega obdavčevanja v Evropski uniji (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)) - odbor ECON - Poročevalec: Michael Theurer (A8-0225/2017)

- Poročilo o spodbujanju kohezije in razvoja v najbolj oddaljenih regijah Unije: uporaba člena 349 PDEU (2016/2250(INI)) - odbor REGI - Poročevalec: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU v zvezi z obveznostjo nekaterih podjetij in podružnic glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) - odbor ECON - odbor JURI - Poročevalec: Hugues Bayet - Poročevalka: Evelyn Regner (A8-0227/2017)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 2/2017 za proračunsko leto 2017: vključitev presežka iz proračunskega leta 2016 (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Jens Geier (A8-0229/2017)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani, v imenu Evropske unije (12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)) - odbor AFET - Poročevalka: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani, v imenu Evropske unije (2017/2036(INI)) - odbor AFET - Poročevalka: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

- Poročilo o poročilu Komisije o Turčiji za leto 2016 (2016/2308(INI)) - odbor AFET - Poročevalka: Kati Piri (A8-0234/2017)

- Poročilo o vzpostavitvi vseevropskega okvira za krite obveznice (2017/2005(INI)) - odbor ECON - Poročevalec: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, kigalijske spremembe Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč (07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)) - odbor ENVI - Poročevalka: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

- Poročilo o ukrepanju EU za trajnost (COM(2016)0739 - 2017/2009(INI)) - odbor ENVI - Poročevalec: Seb Dance (A8-0239/2017)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sprejetju, v imenu Evropske unije, spremembe Protokola iz leta 1999 o zmanjševanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)) - odbor ENVI - Poročevalka: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Španije – EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalka: Monika Vana (A8-0248/2017)

- Poročilo o mandatu za trialog o predlogu proračuna za leto 2018 (2017/2043(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

2.2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)) - odbor CONT - odbor LIBE - Poročevalka: Ingeborg Gräßle - Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)


15. Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev)

Vložene so bile naslednje večje interpelacije za pisni odgovor z razpravo (člen 130 Poslovnika):

— (O-000029/2017), ki so ga postavili Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen ter Ivan Štefanec, Komisiji: Nadaljnje ukrepanje po škandalu z uvozom mesa iz Brazilije (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

— (O-000044/2017), ki ga je postavila Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD, Komisiji: Vojska EU (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017).


16. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

— (O-000045/2017) ki so ga postavili Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini in Mireille D'Ornano, v imenu odbora ENVI, Komisiji: Širjenje epidemije HIV, tuberkuloze in hepatitisa C v Evropi (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017);

— (O-000057/2017) ki so ga postavili Bernd Lange, Daniel Caspary in David Martin, v imenu odbora INTA, Komisiji: Sodba Sodišča z dne 16. maja 2017 o prostotrgovinskem sporazumu EU-Singapur (2017/2739(RSP)) (B8-0323/2017);

— (O-000058/2017) ki so ga postavili Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor in Eleonora Evi , v imenu odbora ENVI, Komisiji: Kitolov na Norveškem (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017).


17. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje julija 2017 (PE 607.301/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Predsednik je sporočil, da bo jutri ob 12.00 v polkrožni dvorani potekala spominska slovesnost za Simone Veil, ter predlagal, da se na dnevni red za torek pred čas za glasovanje doda točka “Poklon Simone Veil”. Predsednik je sporočil, da se bo skupaj s predsednikom Komisije Jean-Claudom Junckerjem in predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom v sredo udeležil pogreba Simone Veil v Parizu, in zato predlagal, da se naslov prve točke na dnevnem redu za sredo spremeni takole: "Izjavi Evropskega sveta in Komisije o pripravi vrha skupine G20 7. in 8. julija 2017".

Parlament se je strinjal s predlogom.

Ponedeljek

Zahteva skupine ENF, da se na ponedeljkovo sejo kot prva točka dnevnega reda uvrstita izjavi Sveta in Komisije z naslovom "Frontex: zaskrbljujoča kriza zaradi množičnih migracij na sredozemsko obalo v Španiji".

Govoril je Nicolas Bay v imenu skupine ENF, ki je predstavil zahtevo.

Parlament je zahtevo zavrnil.

Torek in sreda

Ni sprememb.

Četrtek

Zahteva skupine GUE/NGL, da se na četrtkovo sejo kot druga točka dnevnega reda po skupni razpravi o "Marakeški pogodbi: dostop do knjig in drugih zaščitenih predmetov urejanja za slepe in slabovidne" (točki 42 in 41 končnega osnutka dnevnega reda) uvrsti izjava Komisije o vprašanju za ustni odgovor o kitolovu na Norveškem. Razprava se bo zaključila z vložitvijo predlogov resolucije, o katerih se bo glasovalo na septembrskem zasedanju.

Govorila je Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, ki je predstavila zahtevo, Paul Rübig, ki je zahteval, da se razprava ne zaključi z vložitvijo predlogov resolucije, in Anja Hazekamp, ki je nasprotovala tej zahtevi.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (166 glasov za, 142 proti, 16 vzdržanih glasov) odobril zahtevo skupine GUE/NGL.

S tem je bil določen razpored dela.


PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

18. Makrofinančna pomoč Moldaviji ***I (razprava)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotovitvi makrofinančne pomoči Republiki Moldaviji [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

Sorin Moisă je predstavil poročilo.

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Petras Auštrevičius (pripravljavec mnenja odbora AFET), Siegfried Mureşan (pripravljavec mnenja odbora BUDG), ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bernd Lucke, Daniel Caspary v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D, Hannu Takkula v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Jonathan Arnott v imenu skupine EFDD, Edouard Ferrand v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Notis Marias, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Nicola Caputo, Jean-Luc Schaffhauser in Kazimierz Michał Ujazdowski.

Po postopku "catch the eye" so govorili Theodor Dumitru Stolojan, Maria Grapini in Krisztina Morvai.

Govorila sta Valdis Dombrovskis in Sorin Moisă.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.9 zapisnika z dne 4.7.2017.


19. Evropski standardi za 21. stoletje (razprava)

Poročilo o evropskih standardih za 21. stoletje [2016/2274(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

Marlene Mizzi je predstavila poročilo.

Govoril je Hans-Olaf Henkel (pripravljavec mnenja odbora ITRE).

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).

Govorili so Pavel Telička (pripravljavec mnenja odbora TRAN), Ildikó Gáll-Pelcz v imenu skupine PPE, Christel Schaldemose v imenu skupine S&D, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Kaja Kallas v imenu skupine ALDE, Margot Parker v imenu skupine EFDD, Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF, Andreas Schwab, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Maria Grapini, Antonio López-Istúriz White, Nicola Danti, Maria Spyraki, Olga Sehnalová, Theodor Dumitru Stolojan in Jiří Pospíšil.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Notis Marias in Davor Škrlec.

Govorili sta Elżbieta Bieńkowska in Marlene Mizzi.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.4 zapisnika z dne 4.7.2017.


20. Širjenje epidemije HIV, tuberkuloze in hepatitisa C v Evropi (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000045/2017) ki so ga postavili Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini in Mireille D'Ornano, v imenu odbora ENVI, Komisiji: Širjenje epidemije HIV, tuberkuloze in hepatitisa C v Evropi (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017)

Kateřina Konečná je predstavila vprašanje.

Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govorili so Françoise Grossetête v imenu skupine PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu v imenu skupine S&D, Urszula Krupa v imenu skupine ECR, Gesine Meissner v imenu skupine ALDE, Margrete Auken, Julia Reid v imenu skupine EFDD, Mireille D'Ornano v imenu skupine ENF, Karin Kadenbach, Notis Marias, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Annie Schreijer-Pierik, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Cristian-Silviu Buşoi, Daciana Octavia Sârbu, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Dalli in Paloma López Bermejo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos, Maria Grapini in Krisztina Morvai.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini inMireille D’Ornano, v imenu odbora ENVI, o odzivu EU na HIV/aids, tuberkulozo in hepatitis C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.8 zapisnika z dne 5.7.2017.


21. Daljša življenjska doba za izdelke: koristi za potrošnike in podjetja (kratka predstavitev)

Poročilo o daljši življenjski dobi za izdelke: koristi za potrošnike in podjetja [2016/2272(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Pascal Durand (A8-0214/2017)

Pascal Durand je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Csaba Sógor, Biljana Borzan, Krzysztof Hetman, Liisa Jaakonsaari in João Ferreira.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 6.13 zapisnika z dne 4.7.2017.


22. Obravnavanje kršitev človekovih pravic pri vojnih hudodelstvih in hudodelstvih zoper človečnost, tudi genocidu (kratka predstavitev)

Poročilo o obravnavanju kršitev človekovih pravic pri vojnih hudodelstvih in hudodelstvih zoper človečnost, tudi genocidu [2016/2239(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

Cristian Dan Preda je predstavil poročilo.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Barbara Lochbihler, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor in Stanislav Polčák.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 6.14 zapisnika z dne 4.7.2017.


23. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine PPE prejel naslednjo zahtevo za imenovanje:

odbor EMPL: Constance Le Grip

Imenovanje bo potrjeno, če do sprejetja tega zapisnika ne bo podan noben ugovor.


24. Zasebna varnostna podjetja (kratka predstavitev)

Poročilo o zasebnih varnostnih podjetjih [2016/2238(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

Hilde Vautmans je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias, Eleftherios Synadinos in Maria Grapini.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 6.15 zapisnika z dne 4.7.2017.


25. Delovni pogoji in prekarna zaposlitev (kratka predstavitev)

Poročilo o delovnih pogojih in prekarni zaposlitvi [2016/2221(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

Neoklis Sylikiotis je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tania González Peñas in Georgios Epitideios.

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 6.16 zapisnika z dne 4.7.2017.


26. Vzpostavitev vseevropskega okvira za krite obveznice (kratka predstavitev)

Poročilo o vzpostavitvi vseevropskega okvira za krite obveznice [2017/2005(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

Bernd Lucke je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Nicola Caputo in Notis Marias.

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 6.5 zapisnika z dne 4.7.2017.


27. Vloga ribiškega turizma v diverzifikaciji ribištva (kratka predstavitev)

Poročilo o vlogi ribiškega turizma v diverzifikaciji ribištva [2016/2035(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Renata Briano (A8-0221/2017)

Renata Briano je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, David Coburn, Ivan Jakovčić in João Ferreira.

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 6.6 zapisnika z dne 4.7.2017.


28. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Csaba Sógor, Miroslav Mikolášik, Maria Grapini, Julie Ward, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Josep-Maria Terricabras, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Stanislav Polčák, Momchil Nekov, Notis Marias, Marek Jurek, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo in Claudiu Ciprian Tănăsescu.


29. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 607.301/OJMA).


30. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.00.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Generalni sekretar

Podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Eickhout, Faria, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mosca, Mussolini, Punset, Žitňanská

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov