Index 
Protokoll
PDF 250kWORD 78k
Måndagen den 3 juli 2017 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Parentation
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Valprövning
 6.Begäran om upphävande av immunitet
 7.Begäran om fastställelse av immunitet
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 10.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 11.Tolkning av arbetsordningen
 12.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 13.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 14.Inkomna dokument
 15.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)
 16.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 17.Arbetsplan
 18.Makroekonomiskt stöd till Moldavien ***I (debatt)
 19.Europeiska standarder för 2000-talet (debatt)
 20.Ökning av hiv-, tuberkulos- och hepatit C-epidemier i Europa (debatt)
 21.Längre livstid för produkter: fördelar för konsumenter och företag (kortfattad redogörelse)
 22.Bekämpande av människorättskränkningar mot bakgrund av krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, däribland folkmord (kortfattad redogörelse)
 23.Utskottens och delegationernas sammansättning
 24.Privata säkerhetsföretag (kortfattad redogörelse)
 25.Arbetsvillkor och osäkra anställningar (kortfattad redogörelse)
 26.En EU-omfattande ram för säkerställda obligationer (kortfattad redogörelse)
 27.Den fiskerirelaterade turismens roll för diversifieringen av fisket (kortfattad redogörelse)
 28.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 29.Föredragningslista för nästa sammanträde
 30.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.05.


2. Parentation

Talmannen hedrade, på parlamentets vägnar, minnet av Simone Veil, första talman för Europaparlamentet när det valts genom allmänna direkta val.

Parlamentet höll en tyst minut.

Talmannen meddelade att en minnsesceremoni för att hedra Simone Veil skulle äga rum i morgon, tisdagen den 4 juli 2017 i kammaren kl. 12.00, och att de ledamöter som skulle närvara vid begravningen onsdagen den 5 juli i Paris skulle anses ha ”giltig frånvaro”.

Följande yttrade sig: Terry Reintke om det faktum att tyska förbundsdagen den 30 juni 2017 hade antagit en lag om samkönade äktenskap, Franck Proust för PPE-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy för S&D-gruppen, och Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, om Simone Veil som politisk personlighet, och Patrizia Toia, om samma sak, och för att påminna om den kritiska situationen på grund av den stora immigrationen till Italien.


3. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Anna Elżbieta Fotyga hade varit närvarande vid sammanträdet den 15 juni 2017, men hennes namn fanns inte med på närvarolistan.


4. Parlamentets sammansättning

De behöriga myndigheterna i Förenade kungariket hade meddelat att Ian Duncan hade utsetts till medlem av den brittiska regeringen med verkan från den 23 juni 2017.

De behöriga myndigheterna i Republiken Malta hade meddelat att Therese Comodini Cachia hade valts till ledamot av det maltesiska parlamentet med verkan från den 24 juni 2017.

Victor Negrescu hade utsetts till delegerad minister för europafrågor i Rumänien med verkan från den 30 juni 2017.

Parlamentet konstaterade att enligt artikel 7.1 och 7.2 i lagen om val av ledamöter till Europaparlamentet genom allmänna och direkta val, är dessa poster oförenliga med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet, och noterade att deras platser var vakanta med verkan från den 23 juini, respektive den 24 juni och den 30 juni 2017.

°
° ° °

De behöriga myndigheterna i Förenade kungariket hade meddelat att John Flack hade utsetts till ledamot av Europaparlamentet med verkan från den 28 juni 2017, samt Rupper Matthews och Wajid Khan med verkan från den 29 juni 2017, och John Howarth med verkan från den 30 juni 2017, som ersättare för Vicky Ford, Andrew Lewer, Afzal Khan och Anneliese Dodds.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle John Flack, Rupper Matthews, Wajid Khan och John Howarth fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


5. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandaten för ledamöterna Thierry Cornillet och Patricia Lalonde.


6. Begäran om upphävande av immunitet

De behöriga grekiska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av immuniteten för Manolis Kefalogiannis inom ramen för en rättsprocess som berör honom.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).


7. Begäran om fastställelse av immunitet

JURI-utskottet hade, som behörigt utskott, meddelat talmannen att på grund av att Stanislav Polčák hade dragit tillbaka sin begäran om fastställelse av hans immunitete och privilegier, var förfarandet för fastställande av immuniteten avslutat.


8. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PPE, ECR, Verts/ALE och ENF hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

ECON-utskottet: Anne Sander i stället för Alain Lamassoure

EMPL-utskottet: Anne Sander är inte längre ledamot av utskottet.

AFCO-utskottet: Alain Lamassoure i stället för Constance Le Grip

delegationen för förbindelserna med Förenta staterna: Daniel Dalton i stället för Anneleen Van Bossuyt

delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet: Jakop Dalunde i stället för Eva Joly

BUDG-utskottet: André Elissen

FEMM-utskottet: André Elissen

delegationen för förbindelserna med Afghanistan: André Elissen

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


9. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att flera utskott beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen:

- LIBE-utskottet, baserat på betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet och om ändring av rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)). Föredragande: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

-LIBE-utskottet, baserat på betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)). Föredragande: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- REGI-utskottet, baserat på betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1059/2003 vad gäller de territoriella typindelningarna (Tercet) (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)). Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- INTA-utskottet, baserat på betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)). Föredragande: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- EMPL- och CULT-utskottet, baserat på betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om en gemensam ram för tillhandahållande av bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass) och om upphävande av beslut nr 2241/2004/EG (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)). Föredragande: Svetoslav Hristov Malinov och Thomas Mann (A8-0244/2017)

- EMPL-utskottet, baserat på betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll, som grundas på uppgifter på individnivå som samlas in genom urvalsundersökningar (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)). Föredragande: Tamás Meszerics (A8-0247/2017).

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen kan ett antal ledamöter som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före midnatt i morgon tisdagen den 4 juli 2017, att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.


10. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

I enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen har utskottsordförandekonferensens ordförande informerat parlamentets talman om att ingen invändning hade gjorts beträffande följande:

- Rekommendationen från JURI-utskottet att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 19 juni 2017 om ersättning av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 om införandet av ett europeiskt betalningsföreläggande (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017)

- Rekommendationen från JURI-utskottet att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 19 juni 2017 om ersättning av bilagorna I, II, III och IV tilll Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017)

Om ingen politisk grupp eller minst 40 ledamöter invänder mot dessa rekommendationer inom 24 timmar anses de godkända. I annat fall tas de upp till omröstning.

De två rekommendationerna finns tillgängliga på Europarl under innevarande sammanträdesperiod.


11. Tolkning av arbetsordningen

Talmannen meddelade parlamentet, i enlighet med artikel 226.3 i arbetsordningen, att frågan om tolkningen av artikel 5.5 i arbetsordningen hade hänvisats till utskottet för konstitutionella frågor som hade kommit fram till följande tolkning:

”Tillgång till konfidentiell information omfattas av de regler som fastställts i interinstitutionella överenskommelser som parlamentet ingått beträffande hantering av konfidentiella uppgifter1a och de interna regler för genomförandet av dessa som parlamentets behöriga organ har antagit1b.

__________________

1a   Interinstitutionellt avtal av den 20 november 2002 mellan Europaparlamentet och rådet om Europaparlamentets tillgång till känslig information i rådet om säkerhets- och försvarspolitiken (EGT C 298, 30.11.2002, s. 1).

   Ramavtal om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen (EUT L 304, 20.11.2010, s. 47).

   Interinstitutionellt avtal av den 12 mars 2014 mellan Europaparlamentet och rådet om överförande till och hantering inom Europaparlamentet av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som innehas av rådet vilka rör andra frågor än de som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (EUT C 95, 1.4.2014, s. 1).

1b   Europaparlamentets beslut av den 23 oktober 2002 om genomförandet av det interinstitutionella avtalet om Europaparlamentets tillgång till känslig information från rådet på säkerhets- och försvarspolitikens område (EGT C 298, 30.11.2002, s. 4).

   Beslut av Europaparlamentets presidium av den 15 april 2013 om bestämmelserna för Europaparlamentets hantering av sekretessbelagd information (EUT C 96, 1.4.2014, s. 1).”

Om en politisk grupp eller eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet enligt artikel 226.4 i arbetsordningen inte invänder mot tolkningen inom 24 timmar från det att den tillkännagavs förklaras den antagen. I annat fall ska den gå till omröstning i parlamentet.

°
° ° °

Talmannen meddelade parlamentet, i enlighet med artikel 226.3 i arbetsordningen, att frågan om tolkningen av artikel 210a i arbetsordningen, hade hänvisats till utskottet för konstitutionella frågor som hade kommit fram till följande tolkning:

”Denna artikel ska tillämpas i den mån den tillämpliga rättsliga ramen för hantering av konfidentiell information föreskriver en möjlighet till konsultation av konfidentiella uppgifter vid ett sammanträde inom stängda dörrar utanför de säkra utrymmena.”

Om en politisk grupp eller eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet enligt artikel 226.4 i arbetsordningen inte invänder mot tolkningen inom 24 timmar från det att den tillkännagavs förklaras den antagen. I annat fall ska den gå till omröstning i parlamentet.


12. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han, tillsammans med rådets ordförande, denna vecka skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets beslut om unionens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) som genomförs gemensamt av flera medlemsstater (00018/2017/LEX - C8-0222/2017 - 2016/0325(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ytterligare stöd till medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer (00021/2017/LEX - C8-0221/2017 - 2016/0384(COD))

- Europaparlamentets och Rådets förordning om fastställande av en ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU (00019/2017/LEX - C8-0220/2017 - 2015/0149(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1683/95 om en enhetlig utformning av visumhandlingar (00020/2017/LEX - C8-0215/2017 - 2015/0134(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (00032/2017/LEX - C8-0214/2017 - 2012/0193(COD)).


13. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna januari 2017, februari II 2017 och mars I och II 2017 finns tillgängliga på Europarl.


14. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från rådet och kommissionen:

- Förslag till ändringsbudget nr 2 till 2017 års allmänna budget: Införande av överskottet från budgetåret 2016 (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”) och om upphävande av rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom och rådets förordning (EG, Euratom) nr1287/2003 (COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Finland – EGF/2017/002 FI/Microsoft2 (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

EMPL, REGI

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer vad gäller vissa bestämmelser om fordonsbeskattning (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

rådgivande utskott:

ENVI

- Förslag till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Republiken Tjeckien (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

2) från parlamentets utskott:

2.1) betänkanden

- Betänkande om privata säkerhetsföretag (2016/2238(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

- Betänkande om franchising inom detaljhandeln (2016/2244(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

- Betänkande med rekommendationer till kommissionen om preskriptionstider för trafikolyckor (2015/2087(INL)) - utskottet JURI - Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Kosovo om de allmänna principerna för Kosovos deltagande i unionsprogram (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

- Betänkande med rekommendationer till kommissionen om gemensamma civilprocessrättsliga miniminormer i Europeiska unionen (2015/2084(INL)) - utskottet JURI - Föredragande: Emil Radev (A8-0210/2017)

- Betänkande om europeiska standarder – genomförande av förordning (EU) nr 1025/2012 (2016/2274(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

- Betänkande om en längre livstid för produkter: fördelar för konsumenter och företag (2016/2272(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: Pascal Durand (A8-0214/2017)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av samförståndsavtalet mellan Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa och Eurojust (07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claude Moraes (A8-0215/2017)

- Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 72:a session (2017/2041(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

- Betänkande om en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI)) - utskottet AFET - utskottet CULT - Föredragande: Elmar Brok - Föredragande: Silvia Costa (A8-0220/2017)

- Betänkande om den fiskerirelaterade turismens roll för diversifieringen av fisket (2016/2035(INI)) - utskottet PECH - Föredragande: Renata Briano (A8-0221/2017)

- Betänkande om bekämpande av människorättskränkningar mot bakgrund av krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, däribland folkmord (2016/2239(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

- Betänkande om arbetsvillkor och osäkra anställningar (2016/2221(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Michael Theurer (A8-0225/2017)

- Betänkande om främjande av sammanhållning och utveckling i EU:s yttersta randområden: tillämpning av artikel 349 i EUF-fördraget (2016/2250(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) - utskottet ECON - utskottet JURI - Föredragande: Hugues Bayet - Föredragande: Evelyn Regner (A8-0227/2017)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2017 för budgetåret 2017: Införande av överskottet från budgetåret 2016 (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Jens Geier (A8-0229/2017)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan (12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan (2017/2036(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

- Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Turkiet (2016/2308(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Kati Piri (A8-0234/2017)

- Betänkande om en EU-omfattande ram för säkerställda obligationer (2017/2005(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av Kigaliändringen av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet (07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)) - utskottet ENVI - Föredragande: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

- Betänkande om EU:s åtgärder för hållbarhet (COM(2016)0739 - 2017/2009(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Seb Dance (A8-0239/2017)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om godtagande på Europeiska unionens vägnar av en ändring av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon (07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)) - utskottet ENVI - Föredragande: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (Spaniens ansökan EGF/001 – 2017/ES/Castilla y León mining) (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Monika Vana (A8-0248/2017)

- Betänkande om mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2018 (2017/2043(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

2.2) andrabehandlingsrekommendationer

- ***II Förslag till andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)) - utskottet CONT - utskottet LIBE - Föredragande: Ingeborg Gräßle - Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)


15. Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)

Följande större interpellationer för skriftligt beskvarande med debatt har ingivits (artikel 130b i arbetsordningen):

— (O-000029/2017) från Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen och Ivan Štefanec, till kommissionen: Följderna av importskandalen med brasilianskt kött (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

— (O-000044/2017) från Beatrix von Storch för EFDD-gruppen, till kommissionen: EU-armé (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017).


16. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

— (O-000045/2017) från Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini och Mireille D'Ornano, för utskottet ENVI, till kommissionen: Ökning av hiv-, tuberkulos- och hepatit C-epidemierna i Europa (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017),

— (O-000057/2017) från Bernd Lange, Daniel Caspary och David Martin, för utskottet INTA, till kommissionen: EU-domstolens yttrande av den 16 maj 2017 om frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (2017/2739(RSP)) (B8-0323/2017),

— (O-000058/2017) från Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor, och Eleonora Evi , för utskottet ENVI, till kommissionen: Valfångst i Norge(2017/2712 (RSP)) (B8-0324/2017).


17. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden juli 2017 (PE 607.301/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Talmannen meddelade att en ceremoni för att heda Simone Veils minne skulle äga rum i kammaren i morgon kl. 10.00 och föreslog att man kulle ta upp punkten ”Hyllning av Simone Veil” på tisdagens föredragningslista, före omröstningarna. Talmannen meddelade att han, tillsammans med kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och rådets ordförande Donald Tusk, skulle närvara vid Simone Veils begravning i Paris på onsdagen, och föreslog att man därför skulle ändra första punkten på onsdagens föredragningslista till ”Förberedelse inför G20-toppmötet den 7-8 juli 2017”.

Parlamentet instämde i förslaget.

Måndag

ENF-gruppen begärde att man som första punkt på måndagens föredragningslista skulle ta upp uttalanden från rådet och kommissionen om ”Frontex: alarmerande migrationskris utanför den spanska Medlehavskusten”.

Talare: Nicolas Bay, för ENF-gruppen, presenterade begäran.

Parlamentet förkastade begäran.

Tisdag och Onsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Torsdag

GUE/NGL-gruppen begärde att man som andra punkt på torsdagens föredragningslista, efter den gemensamma debatten, ”Marrakechfördraget: Att underlätta synsvaga personers tillgång till verk och andra skyddade alster” (punkterna 42 och 41 i PDOJ), skulle lägga till ett uttalande av kommissionen om den muntliga frågan ”Valfångst i Norge”. Debatten skulle avslutas med inlämning av resolutionsförslag, som skulle läggas fram för omröstning vid sammanträdesperioden i september.

Talare: Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, som presenterade begäran, Paul Rübig som begärde att debatten inte skulle avslutas med inlämning av resolutionsförslag, och Anja Hazekamp som motsatte sig denna begäran.

Via ON (166 för, 142 emot, 16 nedlagda röster) godkände parlamentet GUE/NGL-gruppens begäran.

Arbetsplanen var därmed fastställd.


ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

18. Makroekonomiskt stöd till Moldavien ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till republiken Moldavien [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

Sorin Moisă redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Petras Auštrevičius (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Siegfried Mureşan (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Lucke, Daniel Caspary för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Knut Fleckenstein för S&D-gruppen, Hannu Takkula för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Notis Marias, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Nicola Caputo, Jean-Luc Schaffhauser och Kazimierz Michał Ujazdowski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Theodor Dumitru Stolojan, Maria Grapini och Krisztina Morvai.

Talare: Valdis Dombrovskis och Sorin Moisă.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.9 i protokollet av den 4.7.2017.


19. Europeiska standarder för 2000-talet (debatt)

Betänkande om europeiska standarder för 2000-talet [2016/2274(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

Marlene Mizzi redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Hans-Olaf Henkel (föredragande av yttrande från utskottet ITRE).

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Pavel Telička (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Ildikó Gáll-Pelcz för PPE-gruppen, Christel Schaldemose för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Kaja Kallas för ALDE-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Andreas Schwab, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Maria Grapini, Antonio López-Istúriz White, Nicola Danti, Maria Spyraki, Olga Sehnalová, Theodor Dumitru Stolojan och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias och Davor Škrlec.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Marlene Mizzi.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 4.7.2017.


20. Ökning av hiv-, tuberkulos- och hepatit C-epidemier i Europa (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000045/2017) från Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini och Mireille D'Ornano, för utskottet ENVI, till kommissionen: Ökning av hiv-, tuberkulos- och hepatit C-epidemierna i Europa (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017)

Kateřina Konečná utvecklade frågan.

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Claudiu Ciprian Tănăsescu för S&D-gruppen, Urszula Krupa för ECR-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Margrete Auken, Julia Reid för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Karin Kadenbach, Notis Marias, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Annie Schreijer-Pierik, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Cristian-Silviu Buşoi, Daciana Octavia Sârbu, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Dalli och Paloma López Bermejo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos, Maria Grapini och Krisztina Morvai.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini och Mireille D’Ornano, för utskottet ENVI, om EU:s åtgärder mot hiv/aids, tuberkulos och hepatit C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 5.7.2017.


21. Längre livstid för produkter: fördelar för konsumenter och företag (kortfattad redogörelse)

Betänkande om längre livstid för produkter: fördelar för konsumenter och företag [2016/2272(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Pascal Durand (A8-0214/2017)

Pascal Durand redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Csaba Sógor, Biljana Borzan, Krzysztof Hetman, Liisa Jaakonsaari och João Ferreira.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.13 i protokollet av den 4.7.2017.


22. Bekämpande av människorättskränkningar mot bakgrund av krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, däribland folkmord (kortfattad redogörelse)

Betänkande om bekämpande av människorättskränkningar mot bakgrund av krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, däribland folkmord [2016/2239(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

Cristian Dan Preda redogjorde för betänkandet.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Barbara Lochbihler, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor och Stanislav Polčák.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.14 i protokollet av den 4.7.2017.


23. Utskottens och delegationernas sammansättning

PPE-gruppen hade begärt att följande utnämning skulle godkännas:

EMPL-utskottet: Constance Le Grip

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framställdes några invändningar mot den före justeringen av detta protokoll.


24. Privata säkerhetsföretag (kortfattad redogörelse)

Betänkande om privata säkerhetsföretag [2016/2238(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

Hilde Vautmans redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias, Eleftherios Synadinos och Maria Grapini.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.15 i protokollet av den 4.7.2017.


25. Arbetsvillkor och osäkra anställningar (kortfattad redogörelse)

Betänkande om arbetsvillkor och osäkra anställningar [2016/2221(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

Neoklis Sylikiotis redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tania González Peñas och Georgios Epitideios.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.16 i protokollet av den 4.7.2017.


26. En EU-omfattande ram för säkerställda obligationer (kortfattad redogörelse)

Betänkande om en EU-omfattande ram för säkerställda obligationer [2017/2005(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

Bernd Lucke redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 4.7.2017.


27. Den fiskerirelaterade turismens roll för diversifieringen av fisket (kortfattad redogörelse)

Betänkande om den fiskerirelaterade turismens roll för diversifieringen av fisket [2016/2035(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Renata Briano (A8-0221/2017)

Renata Briano redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, David Coburn, Ivan Jakovčić och João Ferreira.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 4.7.2017.


28. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Csaba Sógor, Miroslav Mikolášik, Maria Grapini, Julie Ward, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Josep-Maria Terricabras, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Stanislav Polčák, Momchil Nekov, Notis Marias, Marek Jurek, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo och Claudiu Ciprian Tănăsescu.


29. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 607.301/OJMA).


30. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.00.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Generalsekreterare

Vice ordförande


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Eickhout, Faria, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mosca, Mussolini, Punset, Žitňanská

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy