Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 4 юли 2017 г. - Страсбург

2. Преглед на малтийското председателство (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Преглед на малтийското председателство (2017/2658(RSP))

Председателят, с кратко встъпително слово, благодари на малтийското председателство за свършената работа.

Joseph Muscat (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления, (председателят относно изказването на Jean-Claude Juncker).

Изказаха се: David Casa, от името на групата PPE, Alfred Sant, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, също относно изказването на Jean-Claude Juncker, Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, и Gilles Lebreton, от името на групата ENF.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, Joachim Starbatty, Gesine Meissner, Helmut Scholz, Sven Giegold, Barbara Kappel, Steven Woolfe, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Ryszard Czarnecki, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, и Carlos Zorrinho.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Изказа се Péter Niedermüller.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Costas Mavrides, Notis Marias, Krisztina Morvai, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Arne Gericke, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Pier Antonio Panzeri и Miriam Dalli.

Изказаха се: Jean-Claude Juncker и Joseph Muscat.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност