Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

2. Ανασκόπηση της μαλτέζικης Προεδρίας (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ανασκόπηση της μαλτέζικης Προεδρίας (2017/2658(RSP))

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη εισαγωγική ομιλία, στην οποία ευχαριστεί τη μαλτέζικη Προεδρία για το έργο της.

Οι Joseph Muscat (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν σε δηλώσεις, (ο Πρόεδρος σχετικά με την παρέμβαση του Jean-Claude Juncker).

Παρεμβαίνουν οι David Casa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Alfred Sant, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, επίσης σχετικά με την παρέμβαση του Jean-Claude Juncker, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, Joachim Starbatty, Gesine Meissner, Helmut Scholz, Sven Giegold, Barbara Kappel, Steven Woolfe, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Ryszard Czarnecki, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, και Carlos Zorrinho.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Péter Niedermüller.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Κώστας Μαυρίδης, Νότης Μαριάς, Krisztina Morvai, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Arne Gericke, Γεώργιος Επιτήδειος, Doru-Claudian Frunzulică, Pier Antonio Panzeri και Miriam Dalli.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Claude Juncker και Joseph Muscat.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου