Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0107(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0227/2017

Внесени текстове :

A8-0227/2017

Разисквания :

PV 04/07/2017 - 3
CRE 04/07/2017 - 3

Гласувания :

PV 04/07/2017 - 6.10
CRE 04/07/2017 - 6.10
Обяснение на вота
PV 27/03/2019 - 18.10

Приети текстове :

P8_TA(2017)0284
P8_TA(2019)0309

Протокол
Вторник, 4 юли 2017 г. - Страсбург

3. Оповестяване на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС относно оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси - Комисия по правни въпроси. Докладчици: Hugues Bayet и Evelyn Regner (A8-0227/2017)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Hugues Bayet и Evelyn Regner представиха доклада.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Elly Schlein (докладчик по становището на комисията DEVE), Dariusz Rosati, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ana Gomes, Pervenche Berès, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Theurer, Pirkko Ruohonen-Lerner, от името на групата ECR, Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Bernard Monot, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Rosa Estaràs Ferragut, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stanisław Ożóg, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Pascal Durand, David Coburn, Laurenţiu Rebega, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Sander Loones, Fabio De Masi, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Matt Carthy, Markus Ferber, Peter Simon, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Luděk Niedermayer, Cătălin Sorin Ivan, Gunnar Hökmark, Ana Gomes и Theodor Dumitru Stolojan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Romana Tomc, Maria Grapini, Notis Marias, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai и Seán Kelly.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis, Hugues Bayet и Evelyn Regner.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.10 от протокола от 4.7.2017 г г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

Правна информация - Политика за поверителност