Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0107(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0227/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0227/2017

Συζήτηση :

PV 04/07/2017 - 3
CRE 04/07/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2017 - 6.10
CRE 04/07/2017 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 27/03/2019 - 18.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0284
P8_TA(2019)0309

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

3. Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Συνεισηγητές: Hugues Bayet και Evelyn Regner (A8-0227/2017)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Οι Hugues Bayet και Evelyn Regner παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Elly Schlein (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Dariusz Rosati, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ana Gomes, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michael Theurer, Pirkko Ruohonen-Lerner, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Rosa Estaràs Ferragut, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stanisław Ożóg, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Pascal Durand, David Coburn, Laurenţiu Rebega, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Sander Loones, Fabio De Masi, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Matt Carthy, Markus Ferber, Peter Simon, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Luděk Niedermayer, Cătălin Sorin Ivan, Gunnar Hökmark, Ana Gomes και Theodor Dumitru Stolojan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Romana Tomc, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Marco Valli, Ελευθέριος Συναδινός, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis, Hugues Bayet και Evelyn Regner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2017.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου