Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Marlene Mizzi - A8-0213/2017
Adam Szejnfeld και Daniel Hannan

Έκθεση Renata Briano - A8-0221/2017
Rosa D'Amato, Michela Giuffrida, Νότης Μαριάς και Seán Kelly

Έκθεση Sorin Moisă - A8-0185/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei και Jiří Pospíšil

Έκθεση Hugues Bayet και Evelyn Regner - A8-0227/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Molly Scott Cato και Tomáš Zdechovský

Έκθεση Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Eleonora Forenza, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Νότης Μαριάς, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák και Momchil Nekov

Έκθεση Pascal Durand - A8-0214/2017
Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Branislav Škripek και Lucy Anderson

Έκθεση Cristian Dan Preda - A8-0222/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák και Marek Jurek

Έκθεση Hilde Vautmans - A8-0191/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stanislav Polčák και Jiří Pospíšil

Έκθεση Νεοκλής Συλικιώτης - A8-0224/2017
Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Νότης Μαριάς, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov και Danuta Jazłowiecka.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου