Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2699(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0434/2017

Συζήτηση :

PV 04/07/2017 - 11
CRE 04/07/2017 - 11

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2017 - 8.9
CRE 05/07/2017 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

11. Προετοιμασία του Προγράμματος Εργασίας της Επιτροπής για το 2018 (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Προετοιμασία του Προγράμματος Εργασίας της Επιτροπής για το 2018 (2017/2699(RSP))

Ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι József Szájer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Andrzej Grzyb, Udo Bullmann, Richard Sulík, João Pimenta Lopes, Kristina Winberg, Krišjānis Kariņš, Tanja Fajon, David Casa, Jeppe Kofod, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Bernd Lange, Pervenche Berès, Iratxe García Pérez και Mercedes Bresso.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Τάκης Χατζηγεωργίου, Krisztina Morvai, Krzysztof Hetman, Virginie Rozière, Νότης Μαριάς, Czesław Adam Siekierski και Tibor Szanyi.

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   József Szájer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0434/2017

—   Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0435/2017

—   Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0450/2017

—   Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0451/2017

—   Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης και τις στρατηγικές προτεραιότητες του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0454/2017

—   João Pimenta Lopes, Δημήτριος Παπαδημούλης, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Javier Couso Permuy και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου ως προς το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0455/2017

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0456/2017).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου