Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2699(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0434/2017

Debatter :

PV 04/07/2017 - 11
CRE 04/07/2017 - 11

Omröstningar :

PV 05/07/2017 - 8.9
CRE 05/07/2017 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 4 juli 2017 - Strasbourg

11. Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2018 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2018 (2017/2699(RSP))

Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: József Szájer för PPE-gruppen, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Anthea McIntyre för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Mara Bizzotto för ENF-gruppen, Andrzej Grzyb, Udo Bullmann, Richard Sulík, João Pimenta Lopes, Kristina Winberg, Krišjānis Kariņš, Tanja Fajon, David Casa, Jeppe Kofod, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Bernd Lange, Pervenche Berès, Iratxe García Pérez och Mercedes Bresso.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Krisztina Morvai, Krzysztof Hetman, Virginie Rozière, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski och Tibor Szanyi.

Talare: Frans Timmermans.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   József Szájer för PPE-gruppen, om kommissionens arbetsprogram 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0434/2017),

—   Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, om Europaparlamentets prioriteringar för kommissionens arbetsprogram 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0435/2017),

—   Anthea McIntyre för ECR-gruppen, om kommissionens arbetsprogram 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0450/2017),

—   Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, om Europaparlamentets prioriteringar för kommissionens arbetsprogram 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0451/2017),

—   Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, om Europas framtid och de strategiska prioriteringarna i kommissionens arbetsprogram 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0454/2017),

—   João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy och Marisa Matias, för GUE/NGL-gruppen, till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 37.3 i arbetsordningen och ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen om parlamentets prioriteringar för kommissionens arbetsprogram 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0455/2017),

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen, om kommissionens arbetsprogram 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0456/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 5.7.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy