Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

12. Σχέδιο άμυνας της ΕΕ και το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
CRE

Σχέδιο άμυνας της ΕΕ και το μέλλον της Ευρώπης (2017/2752(RSP))

Παρεμβαίνει η Sabine Lösing για την έναρξη της συζήτησης.

Παρεμβαίνουν οι Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) και Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ioan Mircea Paşcu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bill Etheridge, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Arnaud Danjean, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Malin Björk, Tamás Meszerics, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Reinhard Bütikofer σχετικά με τα σχόλια που έκανε ο Janusz Korwin-Mikke (η Πρόεδρος το σημειώνει), Jaromír Štětina, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Merja Kyllönen, Reinhard Bütikofer, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Arne Lietz, Anders Primdahl Vistisen, Brando Benifei, Roberts Zīle, Εύα Καϊλή, Marek Jurek, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei και Mirosław Piotrowski.

Παρεμβαίνουν οι Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής) και Federica Mogherini.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου