Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 4 juli 2017 - Strasbourg

12. EU:s försvarsplan och Europas framtid (debatt om en aktuell fråga)
Fullständigt förhandlingsreferat

EU:s försvarsplan och Europas framtid (2017/2752(RSP))

Talare: Sabine Lösing som inledde debatten.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) och Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Ioan Mircea Paşcu för S&D-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, och Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Bill Etheridge för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Arnaud Danjean, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Malin Björk, Tamás Meszerics, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Reinhard Bütikofer om Janusz Korwin-Mikkes yttranden (Talmannen noterade detta.), Jaromír Štětina, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Merja Kyllönen, Reinhard Bütikofer, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Arne Lietz, Anders Primdahl Vistisen, Brando Benifei, Roberts Zīle, Eva Kaili, Marek Jurek, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei och Mirosław Piotrowski.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) och Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy