Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 4. heinäkuuta 2017 - Strasbourg

15. Pohdinta-asiakirja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta vuoteen 2025 saakka (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Pohdinta-asiakirja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta vuoteen 2025 saakka (2017/2742(RSP))

Günther Oettinger (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: José Manuel Fernandes PPE-ryhmän puolesta, Eider Gardiazabal Rubial S&D-ryhmän puolesta, Zbigniew Kuźmiuk ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Marco Zanni ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Mairead McGuinness, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Constanze Krehl, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Lambert van Nistelrooij, Jean-Paul Denanot, Monika Hohlmeier ja Gunnar Hökmark.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ingeborg Gräßle, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos ja Clara Eugenia Aguilera García.

Günther Oettinger käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: myöhempi istuntojakso.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö