Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2017. gada 4. jūlijs - Strasbūra

15. Diskusiju dokuments par ES finanšu nākotni līdz 2025. gadam (debates)
CRE

Komisijas paziņojums: Diskusiju dokuments par ES finanšu nākotni līdz 2025. gadam (2017/2742(RSP)).

Günther Oettinger (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās José Manuel Fernandes PPE grupas vārdā, Eider Gardiazabal Rubial S&D grupas vārdā, Zbigniew Kuźmiuk ECR grupas vārdā, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā, Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Marco Zanni ENF grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Mairead McGuinness, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Constanze Krehl, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Lambert van Nistelrooij, Jean-Paul Denanot, Monika Hohlmeier un Gunnar Hökmark.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ingeborg Gräßle, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos un Clara Eugenia Aguilera García.

Uzstājās Günther Oettinger.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: kādā no nākamajām sesijām.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika