Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 4 juli 2017 - Strasbourg

15. Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser fram till 2025 (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser fram till 2025 (2017/2742(RSP))

Günther Oettinger (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: José Manuel Fernandes för PPE-gruppen, Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen, Zbigniew Kuźmiuk för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Xabier Benito Ziluaga för GUE/NGL-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Marco Zanni för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Mairead McGuinness, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Constanze Krehl, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Lambert van Nistelrooij, Jean-Paul Denanot, Monika Hohlmeier och Gunnar Hökmark.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ingeborg Gräßle, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos och Clara Eugenia Aguilera García.

Talare: Günther Oettinger.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: vid en senare sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy