Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0298(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0232/2017

Συζήτηση :

PV 04/07/2017 - 18
CRE 04/07/2017 - 18

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2017 - 8.3
CRE 05/07/2017 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0296

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

18. Σύναψη της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ΕΕ-Κούβας (Έγκριση) *** - Σύναψη της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ΕΕ-Κούβας (Ψήφισμα) (συζήτηση)
CRE

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

Έκθεση που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου [2017/2036(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

Η Elena Valenciano παρουσιάζει τη σύσταση και την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Frank Engel (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Luis de Grandes Pascual, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anders Primdahl Vistisen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, María Teresa Giménez Barbat, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Bas Belder, Pavel Telička, Σοφία Σακοράφα, Cristian Dan Preda και Norbert Neuser.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Lars Adaktusson, Francisco Assis, Tunne Kelam, Javi López, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė και Antonio López-Istúriz White.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Karol Karski, Maria Lidia Senra Rodríguez και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνουν οι Federica Mogherini και Elena Valenciano.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2017 και σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου