Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανασκόπηση της μαλτέζικης Προεδρίας (συζήτηση)
 3.Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα ***I (συζήτηση)
 4.Φόρος τιμής στη μνήμη της Simone Veil
 5.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Διορισμός μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ψηφοφορία)
  
6.2.Συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και του Κοσσυφοπεδίου σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε προγράμματα της Ένωσης *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.3.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/001 ES/Castilla y León - εξόρυξη ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.4.Ευρωπαϊκά πρότυπα για τον 21ο αιώνα (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.5.Προς ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο για τα καλυμμένα ομόλογα (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.6.Ο ρόλος του αλιευτικού τουρισμού στη διαφοροποίηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.7.Προθεσμίες παραγραφής σε περίπτωση τροχαίων ατυχημάτων (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.8.Κοινά ελάχιστα πρότυπα του αστικού δικονομικού δικαίου (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.9.Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Μολδαβίας ***I (ψηφοφορία)
  
6.10.Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα ***I (ψηφοφορία)
  
6.11.Εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία ***I (ψηφοφορία)
  
6.12.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του Γενικού Προϋπολογισμού 2017: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2016 (ψηφοφορία)
  
6.13.Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων: οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις (ψηφοφορία)
  
6.14.Αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας (ψηφοφορία)
  
6.15.Ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας (ψηφοφορία)
  
6.16.Συνθήκες εργασίας και επισφαλής απασχόληση (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 11.Προετοιμασία του Προγράμματος Εργασίας της Επιτροπής για το 2018 (συζήτηση)
 12.Σχέδιο άμυνας της ΕΕ και το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 13.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 14.Ερμηνείες του Κανονισμού
 15.Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ έως το 2025 (συζήτηση)
 16.Προϋπολογισμός 2018 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο (συζήτηση)
 17.Η εκλογή της Σαουδικής Αραβίας ως μέλους της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση των γυναικών (συζήτηση)
 18.Σύναψη της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ΕΕ-Κούβας (Έγκριση) *** - Σύναψη της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ΕΕ-Κούβας (Ψήφισμα) (συζήτηση)
 19.Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις (συζήτηση)
 20.Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την 72η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (συζήτηση)
 21.Καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Συνοπτικά πρακτικά (209 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (84 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1220 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (89 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (34 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (94 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (301 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (510 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1301 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου