Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 4 juli 2017 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Sammanfattning av det maltesiska rådsordförandeskapet (debatt)
 3.Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer ***I (debatt)
 4.Hyllning av Simone Veil
 5.Meddelande från talmannen
 6.Omröstning
  6.1.Utnämning av en ledamot av Europeiska kommissionen (omröstning)
  6.2.Ramavtal mellan EU och Kosovo om de allmänna principerna för Kosovos deltagande i unionsprogram *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.3.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Ansökan EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.4.Europeiska standarder för 2000-talet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.5.En EU-omfattande ram för säkerställda obligationer (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.6.Den fiskerirelaterade turismens roll för diversifieringen av fisket (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.7.Preskriptionstider för trafikolyckor (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.8.Gemensamma miniminormer för civilrättsliga förfaranden (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.9.Makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien ***I (omröstning)
  6.10.Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer ***I (omröstning)
  6.11.Införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina ***I (omröstning)
  6.12.Förslag till ändringsbudget nr 2 till 2017 års allmänna budget: Införande av överskottet från budgetåret 2016 (omröstning)
  6.13.Längre livstid för produkter: fördelar för konsumenter och företag (omröstning)
  6.14.Bekämpande av människorättskränkningar mot bakgrund av krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, däribland folkmord (omröstning)
  6.15.Privata säkerhetsföretag (omröstning)
  6.16.Arbetsvillkor och osäkra anställningar (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Utskottens och delegationernas sammansättning
 11.Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2018 (debatt)
 12.EU:s försvarsplan och Europas framtid (debatt om en aktuell fråga)
 13.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 14.Tolkning av arbetsordningen
 15.Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser fram till 2025 (debatt)
 16.Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet (debatt)
 17.Valet av Saudiarabien som medlem i FN:s kvinnokommission (UNCSW) (debatt)
 18.Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (samtycke) *** - Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (resolution) (debatt)
 19.En EU-strategi för internationella kulturella förbindelser (debatt)
 20.Rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 72:a session (debatt)
 21.Bekämpning via straffrätten av bedrägerier som riktar sig mot unionens finansiella intressen (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
 Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot av Europeiska kommissionen
Protokoll (185 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (79 kb) Omröstningar med namnupprop (1220 kb) Bilaga 1 (7 kb) 
 
Protokoll (81 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (30 kb) Omröstningar med namnupprop (77 kb)    
 
Protokoll (273 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (483 kb) Omröstningar med namnupprop (1283 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy