Seznam 
Zápis
PDF 503kWORD 30k
Úterý, 4. července 2017 - Štrasburk
Výsledky hlasování

 Vysvětlivky ke zkratkám a symbolům

 1. Jmenování členky Evropské komise 

(tajné hlasování (čl. 180a odst. 1 jednacího řádu))

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
hlasování: jmenování+517, 77, 89

 2. Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a Kosovem o obecných zásadách účasti Kosova na programech Unie *** 

Doporučení: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
hlasování: schváleníJH+535, 99, 62

 3. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/001 ES/Castilla y León – těžba 

Zpráva: Monika Vana (A8-0248/2017) (požadovaná většina všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasováníJH+602, 86, 9

 4. Evropské normy pro 21. století 

Zpráva: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasováníJH+629, 34, 33

 5. Směrem k celoevropskému rámci pro kryté dluhopisy 

Zpráva: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasováníJH+543, 99, 56

 6. Úloha cestovního ruchu spjatého s rybolovem v diverzifikaci odvětví rybolovu 

Zpráva: Renata Briano (A8-0221/2017)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasováníJH+599, 33, 67

 7. Promlčecí lhůty u dopravních nehod 

Zpráva: Pavel Svoboda (A8-0206/2017) (požadovaná většina všech poslanců Parlamentu)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasováníJH+558, 69, 73

 8. Společné minimální normy pro občanskoprávní řízení 

Zpráva: Emil Radev (A8-0210/2017) (požadovaná většina všech poslanců Parlamentu)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasováníJH+545, 79, 71

 9. Makrofinanční pomoc Moldavské republice ***I 

Zpráva: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh na zamítnutí návrhu Komise
návrh na zamítnutí návrhu Komise8EFDDJH-96, 583, 20
Předběžná dohoda
předběžná dohoda6výborJH+575, 76, 46
společné prohlášení7výbor+
Žádosti o jmenovité hlasování
EFDD:pn.8

 10. Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček ***I 

Zpráva: Hugues Bayet a Evelyn Regner (A8-0227/2017)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
návrh na zamítnutí návrhu Komise68EFDDJH-43, 625, 30
pozměňovací návrhy příslušného výboru – hlasování najednou1-7
9-15
17
19
21-25
27
29-31
33-44
47-48
50-58
výbor+
pozměňovací návrhy příslušného výboru – oddělená hlasování8výbordílč.
1+
2/EH-326, 367, 3
20výbordílč.
1+
2/EH+389, 300, 6
čl. 48b § 1 pododst. 160EFDDJH-313, 381, 2
75GUE/NGL-
26výbor+
čl. 48b § 3 pododst. 161revEFDDJH-313, 382, 1
76GUE/NGL-
28výbor+
čl. 48b § 5 písm. a)62EFDDJH-313, 380, 3
77GUE/NGL-
32výbor+
čl. 48b § 263EFDD-
64EFDD-
65EFDDJH+374, 320, 2
čl. 48b § 3 za pododst. 383S&DEH+353, 331, 14
45výbor
čl. 48b § 3 za pododst. 384S&DJH-284, 392, 21
85S&DJH-330, 356, 10
69revPPEdílč.
1/EH+372, 211, 113
2+
46výbordílč.
1
2
čl. 48b § 3 za pododst. 386S&DJH-332, 353, 11
70revPPEEH+346, 211, 133
49výbor
čl. 48b § 3 za pododst. 381GUE/NGL-
odův. 1171GUE/NGL-
odův. 616výbor+
72GUE/NGL
odův. 918výbor+
73GUE/NGL
59EFDDJH
za odův. 982S&DEH+355, 334, 7
hlasování: návrh KomiseJH+534, 98, 62
Žádosti o jmenovité hlasování
EFDD:pn.59, 60, 61, 62, 65, 68
S&D:pn.84, 85, 86
Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
pn.8
1.částcelé znění kromě slov: „Iniciativa BEPS však nesplnila příslib uvedený v prohlášení ministrů financí zemí skupiny G20 přijatém v Petrohradě v září 2013, že „zisky by měly být zdaňovány tam, kde je prováděna činnost, z níž tyto zisky plynou, a kde je vytvářena hodnota.“19a. Neúspěch procesu BEPS při plnění původních cílů jen podtrhuje význam posíleného podávání zpráv podle jednotlivých zemí pro všechny nadnárodní společnosti.“
2.částtato slova
pn.20
1.část„Případy porušení povinností v oblasti podávání zpráv s informacemi o dani z příjmu ze strany podniků a poboček, na základě kterých členské státy stanovily sankce podle směrnice 2013/34/EU, je třeba uvést ve veřejném registru spravovaném Komisí.“
2.část„Tyto sankce mohou mimo jiné zahrnovat správní pokuty nebo vyloučení z nabídkových řízení na zadávání veřejných zakázek a přidělování finančních prostředků ze strukturálních fondů Unie.“
S&D:
pn.46
1.část„Členské státy toto vynechání informací podmíní předchozím svolením ze strany příslušného vnitrostátního orgánu. Podnik musí každý rok žádat o nové svolení příslušného vnitrostátního orgánu, který přijme rozhodnutí na základě nového posouzení situace.“
2.část„Pokud vynechané informace již nesplňují požadavek stanovený v pododstavci 3a, jsou okamžitě zveřejněny.“
pn.69
1.část„Členské státy toto vynechání informací podmíní předchozím svolením ze strany příslušného vnitrostátního orgánu. Podnik musí každý rok žádat o nové svolení příslušného vnitrostátního orgánu, který přijme rozhodnutí na základě nového posouzení situace.“
2.část„Pokud vynechané informace již nesplňují požadavek stanovený v pododstavci 3a, jsou okamžitě zveřejněny. Po skončení období neposkytování informací podnik rovněž retroaktivně – formou aritmetického průměru – zveřejní informace požadované podle tohoto článku za předchozí roky, na něž se vztahuje období neposkytování informací.“
Různé
Pozměňovací návrhy 66, 67, 74, 78, 79 a 80 byly vzaty zpět.

 11. Zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu ***I 

Zpráva: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh na zamítnutí
návrh na zamítnutí24ENFJH-79, 585, 23
Předběžná dohoda
předběžná dohoda22výborJH+566, 96, 28
prohlášení Komise23výbor+
Žádosti o jmenovité hlasování
ENF:pn.24

 12. Návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2016 

Zpráva: Jens Geier (A8-0229/2017)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
§ 81S&DEH+553, 107, 31
§ 9§původní zněníJH+648, 13, 33
hlasování: usnesení (celé znění)JH+556, 79, 61
Žádosti o jmenovité hlasování
ECR:§ 9

 13. Delší životnost výrobků: přínosy pro spotřebitele a společnosti 

Zpráva: Pascal Durand (A8-0214/2017)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
hlasování: usnesení (celé znění)JH+662, 32, 2

 14. Řešení případů porušování lidských práv v kontextu válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, včetně genocidy 

Zpráva: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
hlasování: usnesení (celé znění)JH+541, 32, 119

 15. Soukromé bezpečnostní agentury 

Zpráva: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
§ 4§původní znění+pozměněn ústně
hlasování: usnesení (celé znění)JH+530, 147, 19
Různé
Zpravodajka předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 4:
„4. zdůrazňuje, že soukromí poskytovatelé bezpečnostních služeb by neměli být pověřováni žádnými činnostmi, které by předpokládaly použití síly nebo aktivní účast na ozbrojených akcích s výjimkou sebeobrany; a za žádných okolností by nemělo být soukromým poskytovatelům bezpečnostních služeb umožněno účastnit se či provádět výslechy; poukazuje na to, že v oblasti bezpečnosti a obrany EU by mělo být prioritou posilování ozbrojených sil členských států, které soukromí poskytovatelé bezpečnostních služeb mohou pouze doplňovat, aniž by měli jakoukoli pravomoc přijímat strategická rozhodnutí; zdůrazňuje, že účast soukromých poskytovatelů bezpečnostních služeb na vojenských operacích vyžaduje odůvodnění, přesně vymezené a ověřitelné cíle, které mají konkrétní ukazatele, vyčerpávající a podrobný rozpočet a stanovené datum zahájení a ukončení a musí probíhat za dodržování přísného etického kodexu; konstatuje, že činnost ozbrojených a bezpečnostních sil v zahraničí má zásadní význam pro zachování míru a předcházení konfliktům, jakož i pro sociální obnovu a národní usmíření po ukončení konfliktu;“

 16. Pracovní podmínky a nejisté zaměstnání 

Zpráva: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
alternativní návrh usnesení2ENFJH-65, 622, 4
§ 5§původní zněníodděl./EH-335, 344, 11
§ 61+ 76 poslanců-
§původní zněníodděl./EH+375, 298, 21
§ 9§původní zněnídílč.
1+
2/EH+408, 277, 5
§ 10§původní zněníodděl./EH-306, 375, 8
§ 24§původní zněnídílč.
1+
2/EH+351, 316, 24
§ 27§původní zněnídílč.
1+
2/EH-276, 405, 7
§ 31§původní zněnídílč.
1/JH+518, 153, 23
2/JH+446, 213, 28
§ 34§původní zněnídílč.
1/JH+547, 78, 65
2/JH+386, 273, 32
§ 45§původní zněnídílč.
1/JH+652, 19, 19
2/JH+474, 165, 52
§ 46§původní zněníodděl.-
§ 58§původní zněníodděl.+
hlasování: usnesení (celé znění) (výbor EMPL)JH+504, 111, 59
Žádosti o jmenovité hlasování
ENF:pn.2
S&D:§ 31, 34, 45
Žádosti o oddělené hlasování
poslanci:§ 5, 6, 10, 46, 58
Žádosti o dílčí hlasování
poslanci:
§ 9
1.částcelé znění kromě slov: „rovnováha mezi flexibilitou a jistotou“ a „nízká administrativní zátěž pro zaměstnavatele“
2.částtato slova
§ 24
1.částcelé znění kromě slov: „a za žádných okolností nesmí sloužit jako mechanismy pro kontrolu migrace;“
2.částtato slova
§ 27
1.částcelé znění kromě slov: „Komisi a“
2.částtato slova
§ 31
1.část„vyzývá Komisi, aby pokračovala ve svém cíleném přezkumu směrnice o vysílání pracovníků a aby přezkoumala směrnici o agenturních pracovnících ve snaze zajistit všem pracovníkům základní sociální práva“
2.část„včetně stejné odměny za stejnou práci na stejném místě;“
§ 34
1.část„konstatuje, že vzhledem k množství pracovníků, zejména mladých, kteří v současné době odcházejí ze zemí svého původu do jiných členských států, aby tam hledali pracovní příležitosti, je naléhavě nutné vypracovat vhodná opatření, jimiž se zaručí, že žádný pracovník nezůstane bez sociální ochrany a pracovních práv; vyzývá v této souvislosti Komisi a členské státy, aby i nadále zlepšovaly pracovní mobilitu v EU a zároveň prosazovaly zásadu rovného zacházení a zaručovaly mzdové a sociální standardy i plnou přenositelnost sociálních práv;“
2.část„vyzývá všechny členské státy, aby vypracovaly sociální a zaměstnanecké politiky zaručující stejná práva a stejné mzdy na témže pracovišti;“
§ 45
1.část„vyzývá Komisi a členské státy, aby bojovaly proti nehlášené práci, falešné samostatné výdělečné činnosti a všem formám nezákonných praktik zaměstnávání, které oslabují práva pracovníků a systémy sociálního zabezpečení;“
2.část„opakuje svůj názor, že ve všech budoucích politikách zaměstnanosti by se mělo zvážit předcházení smlouvám na nulový počet hodin;“
Právní upozornění - Ochrana soukromí