Indeks 
Protokol
PDF 490kWORD 30k
Tirsdag den 4. juli 2017 - Strasbourg
Afstemningsresultater

 Tegnforklaring

 1. Udnævnelse af et medlem af Europa-Kommissionen 

(Hemmelig afstemning - jf. forretningsordenens artikel 180a, stk. 1)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Afstemning: udnævnelse+517, 77, 89

 2. Rammeaftale mellem EU og Kosovo om de generelle principper for Kosovos deltagelse i EU-programmer *** 

Henstilling: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Afstemning: godkendelseAN+535, 99, 62

 3. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen – EGF/2017/001 ES/Castilla y León minedrift - Spanien 

Betænkning: Monika Vana (A8-0248/2017) (kvalificeret flertal påkrævet + 3/5 af de afgivne stemmer)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Enkelt afstemningAN+602, 86, 9

 4. Europæiske standarder til det 21. århundrede 

Betænkning: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Enkelt afstemningAN+629, 34, 33

 5. På vej til en paneuropæisk ramme for særligt dækkede obligationer 

Betænkning: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Enkelt afstemningAN+543, 99, 56

 6. Den fiskerirelaterede turismes rolle i diversificeringen af fiskeriet 

Betænkning: Renata Briano (A8-0221/2017)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Enkelt afstemningAN+599, 33, 67

 7. Forældelsesfrister for trafikulykker 

Betænkning: Pavel Svoboda (A8-0206/2017) (med et flertal af Parlamentets medlemmer).

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Enkelt afstemningAN+558, 69, 73

 8. Fælles minimumsstandarder for den civile retspleje i EU 

Betænkning: Emil Radev (A8-0210/2017) (med et flertal af Parlamentets medlemmer).

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Enkelt afstemningAN+545, 79, 71

 9. Makrofinansiel bistand til Republikken Moldova ***I 

Betænkning: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Forslag om forkastelse af Kommissionens forslag
Forslag om forkastelse af Kommissionens forslag8EFDDAN-96, 583, 20
Foreløbig aftale
Foreløbig aftale6kor.udv.AN+575, 76, 46
Fælles erklæring7kor.udv.+
Anmodning om afstemning ved navneopråb
EFDDændringsforslag 8

 10. Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer***I 

Betænkning: Hugues Bayet og Evelyn Regner (A8-0227/2017)

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Forslag om forkastelse af Kommissionens forslag68EFDDAN-43, 625, 30
Ændringsforslag fra det korresponderende udvalg – afstemning under ét1-7
9-15
17
19
21-25
27
29-31
33-44
47-48
50-58
kor.udv.+
Ændringsforslag fra det korresponderende udvalg – særskilt afstemning8kor.udv.div
1+
2/VE-326, 367, 3
20kor.udv.div
1+
2/VE+389, 300, 6
Artikel 48b, § 1, under-§ 160EFDDAN-313, 381, 2
75GUE/NGL-
26kor.udv.+
Artikel 48b, § 3, under-§ 161revEFDDAN-313, 382, 1
76GUE/NGL-
28kor.udv.+
Artikel 48b, § 5, litra a62EFDDAN-313, 380, 3
77GUE/NGL-
32kor.udv.+
Artikel 48 b, § 263EFDD-
64EFDD-
65EFDDAN+374, 320, 2
Artikel 48b, § 3, efter underafsnit 383S&DVE+353, 331, 14
45kor.udv.
Artikel 48b, § 3, efter underafsnit 384S&DAN-284, 392, 21
85S&DAN-330, 356, 10
69revPPEdiv
1/VE+372, 211, 113
2+
46kor.udv.div
1
2
Artikel 48b, § 3, efter underafsnit 386S&DAN-332, 353, 11
70revPPEVE+346, 211, 133
49kor.udv.
Artikel 48b, § 3, efter underafsnit 381GUE/NGL-
§ A71GUE/NGL-
§ 616kor.udv.+
72GUE/NGL
§ 918kor.udv.+
73GUE/NGL
59EFDDAN
Efter § 982S&DVE+355, 334, 7
Afstemning: Kommissionens forslagAN+534, 98, 62
Anmodning om afstemning ved navneopråb
EFDDændringsforslag 59, 60, 61, 62, 65, 68
S&D:ændringsforslag 84, 85, 86
Anmodning om opdelt afstemning
PPE
ændringsforslag 8
1.del:teksten uden ordene: "BEPS-projektet levede ikke op til de tilsagn, som G20-landenes finansministre afgav i Skt. Petersborg i september 2013, da de anførte, at overskud bør beskattes der, hvor de økonomiske aktiviteter, der ligger til grund herfor, finder sted, og der hvor værdien skabes19a. Det forhold, at BEPS-processen ikke opfyldte sine oprindelige mål, understreger betydningen af øget national rapportering for alle multinationale selskaber."
2.del:disse ord
ændringsforslag 20
1.del:"Tilfælde af overtrædelser af rapporteringskravene om selskabsskatteoplysninger begået af selskaber og filialer, som giver anledning til sanktioner af medlemsstaterne i overensstemmelse med direktiv 2013/34/EU, bør registreres i et offentligt register, der forvaltes af Kommissionen."
2.del:"Disse sanktioner kunne bl.a. omfatte administrative bøder og udelukkelse fra offentlige udbud og fra tildeling af midler fra Unionens strukturfond."
S&D:
ændringsforslag 46
1.del:"Medlemsstaterne skal gøre denne udeladelse afhængig af forudgående tilladelse fra den nationale kompetente myndighed. Virksomheden indhenter hvert år en ny tilladelse fra den kompetente myndighed, der træffer afgørelse på grundlag af en ny vurdering af situationen."
2.del:"Hvis de udeladte oplysninger ikke længere opfylder de krav, der er fastsat i stk. 3a, skal de straks gøres offentligt tilgængelige."
ændringsforslag 69
1.del:"Medlemsstaterne skal gøre en sådan udeladelse afhængig af en forudgående tilladelse fra den nationale kompetente myndighed. Virksomheden skal hvert år indhente en ny tilladelse fra den kompetente myndighed, der træffer afgørelse på grundlag af en ny vurdering af situationen."
2.del:"Hvis de udeladte oplysninger ikke længere opfylder de krav, der er fastsat i stk. 3a, skal de straks gøres offentligt tilgængelige. Fra udløbet af den periode, hvori visse oplysninger ikke skal offentliggøres, skal virksomheden også med tilbagevirkende kraft og i form af et aritmetisk gennemsnit offentliggøre de oplysninger, der kræves i henhold til denne artikel, for de foregående år, hvori visse oplysninger ikke skulle offentliggøres."
Diverse
Ændringsforslag 66, 67, 74, 78, 79 og 80 var blevet trukket tilbage.

 11. Indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine ***I 

Betænkning: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Forslag om forkastelse
Forslag om forkastelse24ENFAN-79, 585, 23
Foreløbig aftale
Foreløbig aftale22kor.udv.AN+566, 96, 28
Redegørelse fra Kommissionen23kor.udv.+
Anmodning om afstemning ved navneopråb
ENF:ændringsforslag 24

 12. Forslag til ændringsbudget nr. 2 for regnskabsåret 2017 - Indsættelse af overskuddet for regnskabsåret 2016 

Betænkning: Jens Geier (A8-0229/2017)

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
§ 81S&DVE+553, 107, 31
§ 9§originaltekstAN+648, 13, 33
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN+556, 79, 61
Anmodning om afstemning ved navneopråb
ECR:§ 9

 13. Længere levetid for produkter: fordele for forbrugere og virksomheder 

Betænkning: Pascal Durand (A8-0214/2017)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN+662, 32, 2

 14. Bekæmpelse af overtrædelser af menneskerettighederne i forbindelse med krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, herunder folkedrab 

Betænkning: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN+541, 32, 119

 15. Private sikkerhedsfirmaer 

Betænkning: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
§ 4§originaltekst+ændret mundtligt
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN+530, 147, 19
Diverse
Markus Pieper havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til § 4:
"4. understreger, at der ikke bør ske en eksternalisering til private sikkerhedsfirmaer af aktiviteter, som indebærer magtudøvelse og/eller aktiv deltagelse i fjendtligheder bortset fra selvforsvar; og at private sikkerhedsfirmaer under ingen omstændigheder må deltage i eller foretage afhøringer; understreger, at EU på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område bør prioritere en styrkelse af de nationale væbnede styrker, og at private sikkerhedsfirmaer kun kan fungere som et supplement til disse styrker uden nogen form for myndighed over strategiske beslutninger; fremhæver, at enhver deltagelse af private sikkerhedsfirmaer i militære operationer skal være strategisk begrundet med klart definerede mål, som kan kontrolleres ved hjælp af konkrete indikatorer, have et fuldt detaljeret budget og en bestemt start- og slutdato samt være underlagt et strengt etisk regelsæt; påpeger, at det arbejde, der udføres af de væbnede styrker og sikkerhedsstyrkerne i udlandet, er af grundlæggende værdi ved fredsbevarende operationer og konfliktforebyggelse såvel som ved den sociale genopbygning og nationale forsoning, som følger;”

 16. Arbejdsvilkår og usikker ansættelse 

Betænkning: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Alternativt beslutningsforslag2ENFAN-65, 622, 4
§ 5§originaltekstvs/VE-335, 344, 11
§ 61mindst 76 medlemmer-
§originaltekstvs/VE+375, 298, 21
§ 9§originaltekstdiv
1+
2/VE+408, 277, 5
§ 10§originaltekstvs/VE-306, 375, 8
§ 24§originaltekstdiv
1+
2/VE+351, 316, 24
§ 27§originaltekstdiv
1+
2/VE-276, 405, 7
§ 31§originaltekstdiv
1/AN+518, 153, 23
2/AN+446, 213, 28
§ 34§originaltekstdiv
1/AN+547, 78, 65
2/AN+386, 273, 32
§ 45§originaltekstdiv
1/AN+652, 19, 19
2/AN+474, 165, 52
§ 46§originaltekstvs-
§ 58§originaltekstvs+
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)
(EMPL)
AN+504, 111, 59
Anmodning om afstemning ved navneopråb
ENF:ændringsforslag 2
S&D:§§ 31, 34, 45
Anmodning om særskilt afstemning
Medlemmer:§§ 5, 6, 10, 46, 58
Anmodning om opdelt afstemning
Medlemmer:
§ 9
1.del:teksten uden ordene: "balance mellem fleksibilitet og sikkerhed" og "ringe administrativ byrder på arbejdsgiverne"
2.del:disse ord
§ 24
1.del:teksten uden ordene: "og under ingen omstændigheder må misbruges til at kontrollere indvandring"
2.del:disse ord
§ 27
1.del:teksten uden ordene: "Kommissionen og"
2.del:disse ord
§ 31
1.del:"opfordrer Kommissionen til at fortsætte sin målrettede revision af direktivet om udstationering af arbejdstagere og til at revidere direktivet om vikaransattes arbejdsforhold for at sikre alle arbejdstagere grundlæggende sociale rettigheder,"
2.del:"herunder lige løn for lige arbejde på det samme sted;"
§ 34
1.del:"bemærker, at der i betragtning af antallet af arbejdstagere, navnlig unge, som nu forlader deres hjemland for at finde arbejde en anden medlemsstat, er et presserende behov for at udarbejde passende foranstaltninger til sikring af, at alle arbejdstagere er omfattet af socialsikring og arbejdsmarkedsrettigheder; opfordrer i denne henseende Kommissionen og medlemsstaterne til yderligere at forbedre arbejdskraftens mobilitet i EU, samtidig med at ligebehandlingsdirektivet opretholdes, lønningerne og de sociale standarder beskyttes, og der sikres fuld mulighed for overførsel af sociale rettigheder;"
2.del:"opfordrer de enkelte medlemsstater til at føre en social- og beskæftigelsespolitik, som sikrer for lige rettigheder og ligeløn på samme arbejdsplads;"
§ 45
1.del:"opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at bekæmpe sort arbejde, proformaselvstændighed og alle former for ulovlig beskæftigelse, som underminerer arbejdstagernes rettigheder og medlemsstaternes sociale sikringsordninger;"
2.del:"bekræfter, at enhver fremtidig beskæftigelsespolitik efter dets opfattelse bør omfatte forebyggelse af kontrakter uden et fast timetal;"
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik