Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 481kWORD 29k
Teisipäev, 4. juuli 2017 - Strasbourg
Hääletustulemused

 Lühendite ja sümbolite selgitus

 1. Euroopa Komisjoni liikme ametisse nimetamine 

(Salajane hääletus (kodukorra artikli 180a lõige 1))

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: ametisse nimetamine+517, 77, 89

 2. ELi ja Kosovo vaheline Kosovo liidu programmides osalemise üldpõhimõtteid käsitlev raamleping *** 

Soovitus: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: heakskiitmineNH+535, 99, 62

 3. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – Hispaania taotlus EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining 

Raport: Monika Vana (A8-0248/2017) (nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+602, 86, 9

 4. Euroopa standardid 21. sajandil 

Raport: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+629, 34, 33

 5. Liikumine üleeuroopalise pandikirjade raamistiku suunas 

Raport: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+543, 99, 56

 6. Kalastusturismi roll kalapüügi mitmekesistamises 

Raport: Renata Briano (A8-0221/2017)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+599, 33, 67

 7. Liiklusõnnetuste aegumistähtajad 

Raport: Pavel Svoboda (A8-0206/2017) (nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+558, 69, 73

 8. Tsiviilkohtumenetluse ühised miinimumnõuded 

Raport: Emil Radev (A8-0210/2017) (nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+545, 79, 71

 9. Makromajanduslik finantsabi Moldova Vabariigile ***I 

Raport: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Ettepanek lükata komisjoni ettepanek tagasi
Ettepanek lükata komisjoni ettepanek tagasi8EFDDNH96, 583, 20
Esialgne kokkulepe *
Esialgne kokkulepe6komisjonNH+575, 76, 46
Ühisdeklaratsioon7komisjon+
Taotlused nimeliseks hääletuseks:
EFDD:muudatusettepanek 8

 10. Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt ***I 

Raport: Hugues Bayet ja Evelyn Regner (A8-0227/2017)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Ettepanek lükata komisjoni ettepanek tagasi68EFDDNH43, 625, 30
Vastutava komisjoni muudatusettepanekud – hääletus plokkide kaupa1–7
9–15
17
19
21–25
27
29–31
33–44
47–48
50–58
komisjon+
Vastutava komisjoni muudatusettepanekud – eraldi hääletus8komisjonosa
1+
2/EH326, 367, 3
20komisjonosa
1+
2/EH+389, 300, 6
Artikkel 48b, § 1, lõik 160EFDDNH313, 381, 2
75GUE/NGL
26komisjon+
Artikkel 48b, § 3, lõik 161revEFDDNH313, 382, 1
76GUE/NGL
28komisjon+
Artikkel 48b, § 5, punkt a62EFDDNH313, 380, 3
77GUE/NGL
32komisjon+
Artikkel 48b, § 263EFDD
64EFDD
65EFDDNH+374, 320, 2
Artikkel 48b, § 3, pärast § 383S&DEH+353, 331, 14
45komisjon
Artikkel 48b, § 3, pärast § 384S&DNH284, 392, 21
85S&DNH330, 356, 10
69revPPEosa
1/EH+372, 211, 113
2+
46komisjonosa
1
2
Artikkel 48b, § 3, pärast § 386S&DNH332, 353, 11
70revPPEEH+346, 211, 133
49komisjon
Artikkel 48b, § 3, pärast § 381GUE/NGL
Põhjendus 171GUE/NGL
Põhjendus 616komisjon+
72GUE/NGL
Põhjendus 918komisjon+
73GUE/NGL
59EFDDNH
Pärast põhjendust 982S&DEH+355, 334, 7
hääletus: komisjoni ettepanekNH+534, 98, 62
Taotlused nimeliseks hääletuseks:
EFDD:muudatusettepanekud 59, 60, 61, 62, 65, 68
S&D:muudatusettepanekud 84, 85, 86
Taotlused osade kaupa hääletuseks:
PPE:
muudatusettepanek 8
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „BEPSi algatus ei olnud nii kaugeleulatuv kui G20 rahandusministrite 2013. aasta Sankt Peterburgi avaldus, mille kohaselt tuleks kasum maksustada seal, kus toimub kasumit tootev majandustegevus ja kus luuakse väärtust19a. Asjaolu, et BEPSi protsessi algsed eesmärgid jäid täitmata, näitab, kui tähtis on kõigi rahvusvaheliste ettevõtete tõhustatud aruandlus riikide lõikes.“
2.osa:need sõnad
muudatusettepanek 20
1.osa:„Direktiivi 2013/34/EL kohaselt karistatavad tulumaksualase teabe esitamise nõuete ettevõtete ja nende filiaalide poolse rikkumise juhtumid tuleb kanda komisjoni hallatavasse avalikku registrisse.“
2.osa:„Nimetatud karistusteks peavad olema muu hulgas haldustrahvid või avalikel hankemenetlustel osalemise ja liidu struktuurifondidest rahastamise keeld.“
S&D:
muudatusettepanek 46
1.osa:„Liikmesriigid näevad ette, et selliseks väljajätmiseks on eelnevalt vaja riikliku pädeva asutuse luba. Äriühing peab igal aastal taotlema uut luba pädevalt asutuselt, kes hindab olukorda uuesti ja teeb seejärel otsuse.“
2.osa:„Teave avalikustatakse otsekohe, kui selle väljajätmine ei ole enam lõigus 3 a sätestatud nõudega kooskõlas.“
muudatusettepanek 69
1.osa:„Liikmesriigid näevad ette, et selliseks väljajätmiseks on eelnevalt vaja riikliku pädeva asutuse luba. Äriühing taotleb igal aastal uut luba pädevalt asutuselt, kes hindab olukorda uuesti ja teeb seejärel otsuse.“
2.osa:„Teave avalikustatakse otsekohe, kui selle väljajätmine ei ole enam lõigus 3 a sätestatud nõudega kooskõlas. Kui avalikustamata jätmise periood on lõppenud, avalikustab äriühing ka tagasiulatuvalt avalikustamata jätmise perioodiga hõlmatud eelnevate aastate kohta aritmeetilise keskmise kujul teabe, mida nõutakse käesoleva artikli kohaselt.“
Mitmesugust
Muudatusettepanekud 66, 67, 74, 78, 79 ja 80 võeti tagasi.

 11. Ukraina suhtes ajutiste ühepoolsete kaubandusmeetmete kehtestamine ***I 

Raport: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Tagasilükkamise ettepanek
Tagasilükkamise ettepanek24ENFNH79, 585, 23
Esialgne kokkulepe *
Esialgne kokkulepe22komisjonNH+566, 96, 28
Komisjoni avaldus23komisjon+
Taotlused nimeliseks hääletuseks:
ENF:muudatusettepanek 24

 12. Paranduseelarve projekt nr 2/2017: 2016. aasta ülejäägi kandmine eelarvesse 

Raport: Jens Geier (A8-0229/2017)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
§ 81S&DEH+553, 107, 31
§ 9§originaaltekstNH+648, 13, 33
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+556, 79, 61
Taotlused nimeliseks hääletuseks:
ECR:§ 9

 13. Toodete eluea pikendamine: kasu tarbijatele ja äriühingutele 

Raport: Pascal Durand (A8-0214/2017)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+662, 32, 2

 14. Inimõiguste rikkumisega tegelemine, pidades silmas sõjakuritegusid ja inimsusvastaseid kuritegusid, sealhulgas genotsiidi 

Raport: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+541, 32, 119

 15. Eraturvafirmad 

Raport: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
§ 4§originaaltekst+muudetud suuliselt
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+530, 147, 19
Mitmesugust
Raportöör esitas muudatusettepaneku 4 kohta järgmise suulise muudatusettepaneku:
„4. rõhutab, et eraturvafirmadelt ei tohi tellida selliseid teenuseid, mis nõuavad jõu kasutamist ja/või aktiivset osalemist vaenutegevuses, kui see ei toimu enesekaitseks, ning et eraturvafirmadel ei tohiks mitte mingil juhul olla lubatud ülekuulamistest osa võtta või neid läbi viia; rõhutab, et ELi kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas tuleks esmatähtsaks lugeda riiklike relvajõudude tugevdamist, kellele eraturvafirmad võivad olla ainult täienduseks, ilma et neil oleks mingit õigust teha strateegilisi otsuseid; tõstab esile asjaolu, et igasugune eraturvafirmade osalemine sõjalistes operatsioonides peab olema põhjendatud selgelt määratletud eesmärkidega, mida saab mõõdetavate näitajate põhjal kontrollida, sellel peab olema üksikasjalik eelarve ja kindel algus- ja lõppkuupäev ning see peab toimuma range eetikakoodeksi alusel; juhib tähelepanu sellele, et relvajõudude ja turvaüksuste tegevus välisriikides on väga väärtuslik rahu tagamisel ja konfliktide ennetamisel ning samuti sellele järgneva sotsiaalse ülesehitamise ja rahvusliku leppimise jaoks;“

 16. Töötingimused ja ebakindlad töösuhted 

Raport: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Alternatiivne resolutsiooni ettepanek2ENFNH65, 622, 4
§ 5§originaalteksteraldi/EH335, 344, 11
§ 61üle 76 parlamendiliikme
§originaalteksteraldi/EH+375, 298, 21
§ 9§originaaltekstosa
1+
2/EH+408, 277, 5
§ 10§originaalteksteraldi/EH306, 375, 8
§ 24§originaaltekstosa
1+
2/EH+351, 316, 24
§ 27§originaaltekstosa
1+
2/EH276, 405, 7
§ 31§originaaltekstosa
1/NH+518, 153, 23
2/NH+446, 213, 28
§ 34§originaaltekstosa
1/NH+547, 78, 65
2/NH+386, 273, 32
§ 45§originaaltekstosa
1/NH+652, 19, 19
2/NH+474, 165, 52
§ 46§originaalteksteraldi
§ 58§originaalteksteraldi+
hääletus: resolutsioon (terviktekst) (EMPL-komisjon)NH+504, 111, 59
Taotlused nimeliseks hääletuseks:
ENF:muudatusettepanek 2
S&D:§ 31, 34, 45
Taotlused eraldi hääletuseks:
Parlamendiliikmed:§ 5, 6, 10, 46, 58
Taotlused osade kaupa hääletuseks:
Parlamendiliikmed:
§ 9
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „paindlikkuse ja julgeoleku tasakaalustamine“ ja „madal halduskoormus tööandjate jaoks“
2.osa:need sõnad
§ 24
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „samuti et neid ei tohiks mingil juhul kuritarvitada rände kontrollimise vahendina“
2.osa:need sõnad
§ 27
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „komisjonil ja“
2.osa:need sõnad
§ 31
1.osa:„palub komisjonil jätkata töötajate lähetamise direktiivi sihipärast läbivaatamist ning vaadata läbi ajutiste töötajate direktiiv, et tagada sotsiaalsed põhiõigused kõigile töötajatele,“
2.osa:„sh võrdne töötasu samaväärse töö eest samas kohas;“
§ 34
1.osa:„märgib, et arvestades nende töötajate ja eriti noorte suurt arvu, kes tööd otsides lahkuvad oma päritoluriigist mõnda teise liikmesriiki, tuleb kiiresti välja töötada asjakohased meetmed, et tagada kõigile sotsiaalkaitse ja tööõiguste kaitse; kutsub sellega seoses komisjoni ja liikmesriike üles parandama veelgi ELi tööjõu liikuvust, kaitstes samal ajal võrdse kohtlemise põhimõtet, palgataset ja sotsiaalseid norme ning tagades sotsiaalõiguste täieliku ülekantavuse;“
2.osa:„kutsub iga liikmesriiki üles kujundama sotsiaal- ja tööhõivepoliitikat selliselt, et ühesuguse töö eest oleksid kõigile tagatud võrdsed õigused ja võrdne tasu;“
§ 45
1.osa:„palub komisjonil ja liikmesriikidel võidelda deklareerimata töö, näiliselt füüsilisest isikust ettevõtjana töötamise ja mis tahes vormis ebaseaduslike tööhõivetavade vastu, mis õõnestavad töötajate õigusi ja sotsiaalkindlustussüsteeme;“
2.osa:„kordab oma seisukohta, et nulltunnilepingute vältimist tuleks arvestada kõigis edaspidistes tööhõivepoliitikates;“
Õigusteave - Privaatsuspoliitika