Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 479kWORD 31k
Tiistai 4. heinäkuuta 2017 - Strasbourg
Äänestysten tulokset

 Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset

 1. Komission jäsenen nimittäminen 

(Salainen äänestys (työjärjestyksen 180 a artiklan 1 kohta))

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: nimittäminen+517, 77, 89

 2. Puitesopimuksen tekeminen EU:n ja Kosovon välillä yleisistä periaatteista Kosovon osallistumiselle unionin ohjelmiin *** 

Suositus: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: hyväksyntäNHÄ+535, 99, 62

 3. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/001 ES/Castilla y León kaivosteollisuus 

Mietintö: Monika Vana (A8-0248/2017) (parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
kertaäänestysNHÄ+602, 86, 9

 4. Eurooppalainen standardointi 2000-luvulla 

Mietintö: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
kertaäänestysNHÄ+629, 34, 33

 5. Katettuja joukkolainoja koskevan Euroopan laajuisen kehyksen luominen 

Mietintö: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
kertaäänestysNHÄ+543, 99, 56

 6. Kalastusmatkailun rooli kalastuselinkeinon monipuolistamisessa 

Mietintö: Renata Briano (A8-0221/2017)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
kertaäänestysNHÄ+599, 33, 67

 7. Liikennevahinkojen vanhentumisajat 

Mietintö: Pavel Svoboda (A8-0206/2017) (parlamentin jäsenten enemmistö)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
kertaäänestysNHÄ+558, 69, 73

 8. Siviilioikeudellisia menettelyjä koskevat yhteiset vähimmäisvaatimukset 

Mietintö: Emil Radev (A8-0210/2017) (parlamentin jäsenten enemmistö)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
kertaäänestysNHÄ+545, 79, 71

 9. Makrotaloudellinen rahoitusapu Moldovan tasavallalle ***I 

Mietintö: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Ehdotus komission ehdotuksen hylkäämiseksi
ehdotus komission ehdotuksen hylkäämiseksi8EFDDNHÄ-96, 583, 20
Alustava sopimus
alustava sopimus6valiokuntaNHÄ+575, 76, 46
yhteinen julkilausuma7valiokunta+
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
EFDD:tark. 8

 10. Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen ***I 

Mietintö: Hugues Bayet ja Evelyn Regner (A8-0227/2017)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
ehdotus komission ehdotuksen hylkäämiseksi68EFDDNHÄ-43, 625, 30
asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset – yhtenä ryhmänä1-7
9-15
17
19
21-25
27
29-31
33-44
47-48
50-58
valiokunta+
asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset – erilliset äänestykset8valiokuntaosat
1+
2/KÄ-326, 367, 3
20valiokuntaosat
1+
2/KÄ+389, 300, 6
art.48 b, § 1, 1 alakohta60EFDDNHÄ-313, 381, 2
75GUE/NGL-
26valiokunta+
art.48 b, § 3, 1 alakohta61revEFDDNHÄ-313, 382, 1
76GUE/NGL-
28valiokunta+
art.48 b, § 5, a alakohta62EFDDNHÄ-313, 380, 3
77GUE/NGL-
32valiokunta+
art.48 b, § 263EFDD-
64EFDD-
65EFDDNHÄ+374, 320, 2
art.48 b, § 3, 3 alakohdan jälkeen83S&D+353, 331, 14
45valiokunta
art.48 b, § 3, 3 alakohdan jälkeen84S&DNHÄ-284, 392, 21
85S&DNHÄ-330, 356, 10
69revPPEosat
1/KÄ+372, 211, 113
2+
46valiokuntaosat
1
2
art.48 b, § 3, 3 alakohdan jälkeen86S&DNHÄ-332, 353, 11
70revPPE+346, 211, 133
49valiokunta
art.48 b, § 3, 3 alakohdan jälkeen81GUE/NGL-
1 kappale71GUE/NGL-
6 kappale16valiokunta+
72GUE/NGL
9 kappale18valiokunta+
73GUE/NGL
59EFDDNHÄ
9 kappaleen jälkeen82S&D+355, 334, 7
äänestys: komission ehdotusNHÄ+534, 98, 62
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
EFDD:tark. 59, 60, 61, 62, 65, 68
S&D:tark. 84, 85, 86
Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE:
tark. 8
1.osa:teksti ilman sanoja “BEPS-aloite ei yltänyt sitoumukseen, jonka Pietarissa syyskuussa 2013 kokoontuneet G20-maiden valtiovarainministerit antoivat todetessaan, että voittoja tulisi verottaa siellä, missä voittoa tuottava taloudellinen toiminta ja arvonmuodostus tapahtuvat.19 a BEPS-prosessin kyvyttömyys saavuttaa alkuperäiset tavoitteensa korostaa tehostetun maakohtaisen raportoinnin tärkeyttä kaikkien monikansallisten yritysten osalta.”
2.osa:nämä sanat
tark. 20
1.osa:“Tapaukset, joissa yritykset ja sivuliikkeet eivät noudata vaatimuksia tuloverotietoja koskevan kertomuksen toimittamisesta ja joissa jäsenvaltiot määräävät seuraamuksia direktiivin 2013/34/EU mukaisesti, olisi ilmoitettava komission ylläpitämään julkiseen rekisteriin.”
2.osa:“Seuraamuksena voisi olla esimerkiksi hallinnollinen sakko tai sulkeminen julkisten tarjouskilpailujen ulkopuolelle ja unionin rakennerahastojen rahoituksen epääminen.”
S&D:
tark. 46
1.osa:“Jäsenvaltioiden on määrättävä, että tietojen antamatta jättämiseen on saatava ennakkolupa kansalliselta toimivaltaiselta viranomaiselta. Yrityksen on joka vuosi haettava uutta lupaa toimivaltaiselta viranomaiselta, joka tekee päätöksensä arvioituaan tilanteen uudelleen.”
2.osa:“Jos antamatta jätetty tieto ei enää vastaa 3 a kohdassa säädettyä vaatimusta, se on viipymättä asetettava yleisesti saataville.”
tark. 69
1.osa:“Jäsenvaltioiden on määrättävä, että tietojen antamatta jättämiseen on saatava ennakkolupa kansalliselta toimivaltaiselta viranomaiselta. Yrityksen on joka vuosi haettava uutta lupaa toimivaltaiselta viranomaiselta, joka tekee päätöksensä arvioituaan tilanteen uudelleen.”
2.osa:“Jos antamatta jätetty tieto ei enää vastaa 3 a kohdassa säädettyä vaatimusta, se on viipymättä asetettava yleisesti saataville. Sen ajanjakson päätyttyä, jona tietoja on jätetty antamatta, yrityksen on myös julkistettava tässä artiklassa vaaditut tiedot aritmeettisena keskiarvona taannehtivasti niiltä edeltäviltä vuosilta, joilta tiedot on jätetty antamatta.”
Muuta
Tarkistukset 66, 67, 74, 78, 79 ja 80 peruutettiin.

 11. Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöönotto ***I 

Mietintö: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Hylkäämisehdotus
hylkäämisehdotus24ENFNHÄ-79, 585, 23
Alustava sopimus
alustava sopimus22valiokuntaNHÄ+566, 96, 28
komission lausuma23valiokunta+
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
ENF:tark. 24

 12. Esitys lisätalousarvioksi nro 2 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon: varainhoitovuoden 2016 ylijäämän ottaminen talousarvioon 

Mietintö: Jens Geier (A8-0229/2017)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
§ 81S&D+553, 107, 31
§ 9§alkuper. tekstiNHÄ+648, 13, 33
äänestys: päätöslauselma
(teksti kokonaisuudessaan)
NHÄ+556, 79, 61
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
ECR:§ 9

 13. Tuotteiden käyttöiän pidentäminen: kuluttajien ja yritysten saama hyöty 

Mietintö: Pascal Durand (A8-0214/2017)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)NHÄ+662, 32, 2

 14. Puuttuminen ihmisoikeusloukkauksiin sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten, kuten joukkotuhonnan, yhteydessä 

Mietintö: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)NHÄ+541, 32, 119

 15. Yksityiset turvallisuusalan yritykset 

Mietintö: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
§ 4§alkuper. teksti+suullisesti muutettuna
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)NHÄ+530, 147, 19
Muuta
Esittelijä esitti 4 kohtaan suullisen tarkistuksen, jonka jälkeen kohta kuuluu seuraavasti:
“4. korostaa, ettei yksityisille turvallisuusalan yrityksille tule ulkoistaa mitään toimintoja, joihin liittyy voimankäyttöä ja/tai aktiivista osallistumista vihollisuuksiin, itsepuolustusta lukuun ottamatta; eikä yksityisten turvallisuusalan yritysten saisi missään olosuhteissa sallia osallistua kuulusteluihin tai suorittaa kuulusteluja; korostaa, että EU:n turvallisuus- ja puolustusalalla ensisijaisena tavoitteena tulisi olla kansallisten asevoimien vahvistaminen ja että yksityiset turvallisuusalan yritykset voivat vain täydentää niitä eikä niillä voi olla strategisiin päätöksiin liittyvää valtaa; painottaa, että yksityiset turvallisuusalan yritykset voivat osallistua sotilaallisiin operaatioihin ainoastaan, jos osallistuminen on perusteltua ja sillä on selkeät tavoitteet, jotka voidaan todentaa konkreettisilla indikaattoreilla, jos osallistumisella on yksityiskohtainen budjetti sekä täsmälliset aloitus- ja päättymisajankohdat ja jos sitä hallinnoidaan tiukoilla eettisillä säännöillä; huomauttaa, että asevoimien ja turvallisuusjoukkojen ulkomailla tekemä työ on olennaisen tärkeää rauhan turvaamisen ja konfliktien ehkäisemisen alalla sekä konfliktien jälkeisessä sosiaalisessa uudelleenrakentamisessa ja kansallisen sovinnon edistämisessä;”

 16. Työolot ja epävarmat työsuhteet 

Mietintö: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys2ENFNHÄ-65, 622, 4
§ 5§alkuper. tekstieä/KÄ-335, 344, 11
§ 61yli 76 jäsentä-
§alkuper. tekstieä/KÄ+375, 298, 21
§ 9§alkuper. tekstiosat
1+
2/KÄ+408, 277, 5
§ 10§alkuper. tekstieä/KÄ-306, 375, 8
§ 24§alkuper. tekstiosat
1+
2/KÄ+351, 316, 24
§ 27§alkuper. tekstiosat
1+
2/KÄ-276, 405, 7
§ 31§alkuper. tekstiosat
1/NHÄ+518, 153, 23
2/NHÄ+446, 213, 28
§ 34§alkuper. tekstiosat
1/NHÄ+547, 78, 65
2/NHÄ+386, 273, 32
§ 45§alkuper. tekstiosat
1/NHÄ+652, 19, 19
2/NHÄ+474, 165, 52
§ 46§alkuper. teksti-
§ 58§alkuper. teksti+
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan) (EMPL-valiokunta)NHÄ+504, 111, 59
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
ENF:tark. 2
S&D:§ 31, 34, 45
Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
jäsenet:§ 5, 6, 10, 46, 58
Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
jäsenet:
§ 9
1.osa:teksti ilman sanoja “jouston ja turvan tasapaino,” ja “työnantajien hallinnollisen rasitteen vähäisyys,”
2.osa:nämä sanat
§ 24
1.osa:teksti ilman sanoja “eikä niitä missään tilanteessa pitäisi käyttää väärin maahanmuuton valvontamekanismina;”
2.osa:nämä sanat
§ 27
1.osa:teksti ilman sanoja “komissiota ja”
2.osa:nämä sanat
§ 31
1.osa:“kehottaa komissiota viemään eteenpäin työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin kohdennettua uudelleentarkasteluaan ja tarkastelemaan uudelleen myös vuokratyöstä annettua direktiiviä, jotta turvataan kaikkien työntekijöiden sosiaaliset oikeudet”
2.osa:“ja varmistetaan myös saman palkan maksaminen samasta työstä samassa työpaikassa;”
§ 34
1.osa:“ottaa huomioon niiden työntekijöiden ja erityisesti nuorten suuren määrän, jotka nyt lähtevät alkuperävaltioistaan muihin jäsenvaltioihin työtä hakemaan, ja katsoo, että on kehitettävä kiireellisesti asianmukaisia toimia, jotta taataan, ettei yksikään työntekijä jää vaille sosiaaliturvaa ja työntekijöille kuuluvia oikeuksia; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan edelleen työvoiman liikkuvuutta EU:ssa ja samalla turvaamaan yhdenvertaisen kohtelun periaatteen, palkat ja sosiaaliset normit ja takaamaan sosiaalisten oikeuksien täysimääräisen siirrettävyyden;”
2.osa:“kehottaa kutakin jäsenvaltiota ottamaan käyttöön sosiaali- ja työllisyyspoliittisia toimia, jotka takaavat yhtäläiset oikeudet ja saman palkan samassa työpaikassa;”
§ 45
1.osa:“kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita torjumaan pimeää työtä, näennäisesti itsenäistä ammatinharjoittamista ja kaikkia laittomia työllistämiskäytäntöjä, jotka vaarantavat työntekijöiden oikeudet ja sosiaaliturvajärjestelmät;”
2.osa:“muistuttaa näkemyksestään, jonka mukaan kaikissa tulevissa työllisyysalan toimissa olisi käsiteltävä nollatuntisopimusten torjumista;”
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö