Index 
Notulen
PDF 487kWORD 29k
Dinsdag 4 juli 2017 - Straatsburg
Uitslag van de stemming

 Afkortingen en tekens

 1. Benoeming van een lid van de Europese Commissie 

(Geheime stemming (artikel 180 bis, lid 1, van het Reglement))

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
stemming: benoeming+517, 77, 89

 2. Kaderovereenkomst tussen de EU en Kosovo inzake de algemene beginselen voor de deelname van Kosovo aan EU-programma's *** 

Aanbeveling: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
stemming: goedkeuringHS+535, 99, 62

 3. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/001 ES/Castilla y León winning van delfstoffen 

Verslag: Monika Vana (A8-0248/2017) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
een enkele stemmingHS+602, 86, 9

 4. Europese normen voor de 21e eeuw 

Verslag: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
een enkele stemmingHS+629, 34, 33

 5. Naar een pan-Europees kader voor gedekte obligaties 

Verslag: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
een enkele stemmingHS+543, 99, 56

 6. De rol van visserijgerelateerd toerisme in de diversificatie van de visserij 

Verslag: Renata Briano (A8-0221/2017)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
een enkele stemmingHS+599, 33, 67

 7. Verjaringstermijnen bij verkeersongevallen 

Verslag: Pavel Svoboda (A8-0206/2017) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
een enkele stemmingHS+558, 69, 73

 8. Gemeenschappelijke minimumnormen voor burgerlijk procesrecht 

Verslag: Emil Radev (A8-0210/2017) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
een enkele stemmingHS+545, 79, 71

 9. Macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië ***I 

Verslag: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie
Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie8EFDDHS-96, 583, 20
voorlopig akkoord *
voorlopig akkoord6commissieHS+575, 76, 46
gemeenschappelijke verklaring7commissie+
Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD:amendement 8

 10. Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren ***I 

Verslag: Hugues Bayet en Evelyn Regner (A8-0227/2017)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorstel tot verwerping van het voorstel van de Commissie68EFDDHS-43, 625, 30
amendementen van de commissie ten principale - stemming en bloc1-7
9-15
17
19
21-25
27
29-31
33-44
47-48
50-58
commissie+
amendementen van de commissie ten principale - aparte stemming8commissieso
1+
2/ES-326, 367, 3
20commissieso
1+
2/ES+389, 300, 6
artikel 48, § 1, sub-§ 160EFDDHS-313, 381, 2
75GUE/NGL-
26commissie+
artikel 48, § 3, sub-§ 161revEFDDHS-313, 382, 1
76GUE/NGL-
28commissie+
artikel 48 bis, § 5, letter a62EFDDHS-313, 380, 3
77GUE/NGL-
32commissie+
artikel 48 ter, § 263EFDD-
64EFDD-
65EFDDHS+374, 320, 2
artikel 48, § 3, na sub-§ 383S&DES+353, 331, 14
45commissie
artikel 48, § 3, na sub-§ 384S&DHS-284, 392, 21
85S&DHS-330, 356, 10
69revPPEso
1/ES+372, 211, 113
2+
46commissieso
1
2
artikel 48, § 3, na sub-§ 386S&DHS-332, 353, 11
70revPPEES+346, 211, 133
49commissie
artikel 48, § 3, na sub-§ 381GUE/NGL-
overw 171GUE/NGL-
overw 616commissie+
72GUE/NGL
overw 918commissie+
73GUE/NGL
59EFDDHS
na overw 982S&DES+355, 334, 7
stemming: voorstel van de CommissieHS+534, 98, 62
Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD:amendementen 59, 60, 61, 62, 65, 68
S&D:amendementen 84, 85, 86
Verzoeken om stemming in onderdelen
PPE:
amendement 8
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "Het BEPS-initiatief heeft de belofte niet kunnen waarmaken die de ministers van Financiën van de G20 in september 2013 in Sint-Petersburg hebben gedaan toen zij verklaarden dat "winsten moeten worden belast op de plaats waar de tot die winsten leidende economische activiteiten plaatsvinden en waar waarde wordt gecreëerd".19 bis Het feit dat het BEPS-proces er niet in is geslaagd de oorspronkelijke doelstellingen te verwezenlijken, onderstreept het belang van toegenomen rapportage per land voor alle multinationale ondernemingen."
2e deeldeze woorden
amendement 20
1e deel"Gevallen van inbreuk door ondernemingen en bijkantoren met betrekking tot de vereisten inzake de rapportage van informatie over de winstbelasting die leiden tot sancties van lidstaten in het kader van Richtlijn 2013/34/EU, moeten worden gemeld in een openbaar register dat door de Europese Commissie wordt beheerd."
2e deel"Deze sancties kunnen onder meer bestaan uit administratieve boetes of uitsluiting van openbare aanbestedingen en van de toekenning van financiering uit de structuurfondsen van de Unie."
S&D:
amendement 46
1e deel"De lidstaten zorgen ervoor dat het weglaten van gegevens enkel mogelijk is met voorafgaande toestemming van de nationale bevoegde instantie. De onderneming verzoekt elk jaar opnieuw om toestemming van de bevoegde instantie, die haar besluit baseert op een nieuwe beoordeling van de situatie."
2e deel"Indien de weggelaten informatie niet langer voldoet aan de voorwaarde als vastgesteld in alinea 3 bis, wordt ze onmiddellijk openbaar gemaakt."
amendement 69
1e deel"De lidstaten zorgen ervoor dat het weglaten van gegevens enkel mogelijk is met voorafgaande toestemming van de nationale bevoegde autoriteit. De onderneming verzoekt elk jaar opnieuw om toestemming van de bevoegde autoriteit, die haar besluit baseert op een nieuwe beoordeling van de situatie."
2e deel"Indien de weggelaten informatie niet langer voldoet aan de voorwaarde als vastgesteld in alinea 3 bis, wordt ze onmiddellijk openbaar gemaakt. Na afloop van de periode gedurende welke de informatie niet openbaar hoeft te worden gemaakt, maakt de onderneming ook de krachtens dit artikel vereiste informatie over de voorgaande jaren waarin de informatie niet openbaar hoefde te worden gemaakt, openbaar in de vorm van een rekenkundig gemiddelde."
Diversen
De amendementen 66, 67, 74, 78, 79 en 80 zijn ingetrokken.

 11. Invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne ***I 

Verslag: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Voorstel tot verwerping
Voorstel tot verwerping24ENFHS-79, 585, 23
voorlopig akkoord *
voorlopig akkoord22commissieHS+566, 96, 28
verklaring van de Commissie23commissie+
Verzoeken om hoofdelijke stemming
ENF:amendement 24

 12. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2017 om het overschot van het begrotingsjaar 2016 erin op te nemen 

Verslag: Jens Geier (A8-0229/2017)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
§ 81S&DES+553, 107, 31
§ 9§oorspronkelijke tekstHS+648, 13, 33
stemming: resolutie (als geheel)HS+556, 79, 61
Verzoeken om hoofdelijke stemming
ECR:§ 9

 13. Een langere levensduur voor producten: voordelen voor consumenten en bedrijven 

Verslag: Pascal Durand (A8-0214/2017)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
stemming: resolutie (als geheel)HS+662, 32, 2

 14. De bestrijding van mensenrechtenschendingen in de context van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, met inbegrip van genocide 

Verslag: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
stemming: resolutie (als geheel)HS+541, 32, 119

 15. Particuliere beveiligingsondernemingen 

Verslag: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
§ 4§oorspronkelijke tekst+mondeling gewijzigd
stemming: resolutie (als geheel)HS+530, 147, 19
Diversen
De rapporteur diende het volgende mondeling amendement in op paragraaf 4:
“4. beklemtoont dat aan particuliere beveiligingsondernemingen geen activiteiten mogen worden uitbesteed waarbij geweld moet worden gebruikt en/of sprake is van deelname aan vijandelijkheden, met uitzondering van zelfverdediging; en particuliere beveiligingsondernemingen moeten in elk geval het recht hebben deel te nemen aan verhoren of deze te leiden; benadrukt dat er, wat de veiligheid en defensie van de EU betreft, prioriteit moet worden toegekend aan de versterking van nationale gewapende strijdkrachten, waarop particuliere beveiligingsondernemingen – zonder enige bevoegdheid tot het nemen van strategische beslissingen – slechts een aanvulling kunnen vormen; benadrukt dat de deelname van particuliere beveiligingsondernemingen aan militaire operaties moet kunnen worden gerechtvaardigd, dat hiervoor verifieerbare doelstellingen moeten worden geformuleerd met concrete indicatoren, een gedetailleerde en uitgebreide begroting moet worden opgesteld en een begin- en einddatum moeten worden vastgesteld en dat hierbij een strenge ethische code van toepassing moet zijn; wijst erop dat het werk van de strijdkrachten en veiligheidstroepen in het buitenland fundamenteel is voor het behoud van de vrede en het voorkomen van conflicten, en ook voor de sociale wederopbouw en de nationale verzoening na conflicten; “

 16. Arbeidsomstandigheden en onzeker werk 

Verslag: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Alternatieve ontwerpresolutie2ENFHS-65, 622, 4
§ 5§oorspronkelijke tekstas/ES-335, 344, 11
§ 61meer dan 76 leden-
§oorspronkelijke tekstas/ES+375, 298, 21
§ 9§oorspronkelijke tekstso
1+
2/ES+408, 277, 5
§ 10§oorspronkelijke tekstas/ES-306, 375, 8
§ 24§oorspronkelijke tekstso
1+
2/ES+351, 316, 24
§ 27§oorspronkelijke tekstso
1+
2/ES-276, 405, 7
§ 31§oorspronkelijke tekstso
1/HS+518, 153, 23
2/HS+446, 213, 28
§ 34§oorspronkelijke tekstso
1/HS+547, 78, 65
2/HS+386, 273, 32
§ 45§oorspronkelijke tekstso
1/HS+652, 19, 19
2/HS+474, 165, 52
§ 46§oorspronkelijke tekstas-
§ 58§oorspronkelijke tekstas+
stemming: resolutie (gehele tekst) (commissie EMPL)HS+504, 111, 59
Verzoeken om hoofdelijke stemming
ENF:amendement 2
S&D:§§ 31, 34, 45
Verzoeken om aparte stemming
Leden:§§ 5, 6, 10, 46, 58
Verzoeken om stemming in onderdelen
Leden:
§ 9
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid" en "lage administratieve lasten voor de werkgevers"
2e deeldeze woorden
§ 24
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "en in geen geval mogen worden misbruikt als instrument om migratie te beheersen"
2e deeldeze woorden
§ 27
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "de Commissie en"
2e deeldeze woorden
§ 31
1e deel"vraagt de Commissie haar gerichte herziening van de detacheringsrichtlijn voort te zetten en de richtlijn uitzendarbeid te herzien om de sociale grondrechten van alle werknemers te garanderen"
2e deel", onder meer gelijke beloning voor gelijk werk op dezelfde werkplek"
§ 34
1e deel"merkt op dat het, gezien het aantal werkenden, met name jongeren, die thans hun land van herkomst verlaten en naar andere lidstaten verhuizen op zoek naar werk, dringend nodig is passende maatregelen vast te stellen om ervoor te zorgen dat geen enkele werkende zonder bescherming van sociale en arbeidsrechten komt te zitten; vraagt de Commissie en de lidstaten in dit verband de arbeidsmobiliteit in de EU verder te verbeteren, het beginsel van gelijke behandeling te handhaven, de lonen en sociale normen te vrijwaren en de volledige meeneembaarheid van sociale rechten te garanderen;"
2e deel"verzoekt elke lidstaat sociaal beleid en werkgelegenheidsbeleid vast te stellen met gelijke beloning voor gelijk werk op dezelfde werkplek;"
§ 45
1e deel"verzoekt de Commissie en de lidstaten zwartwerk, schijnzelfstandigheid en alle vormen van onwettige arbeidspraktijken te bestrijden die de rechten van werkenden en de socialezekerheidsstelsels van de lidstaten ondermijnen;"
2e deel"herhaalt zijn standpunt dat in alle toekomstige werkgelegenheidsbeleid moet worden overwogen om nulurencontracten te voorkomen;"
Juridische mededeling - Privacybeleid