Indeks 
Protokół
PDF 489kWORD 30k
Wtorek, 4 lipca 2017 r. - Strasburg
Wyniki głosowania

 Skróty i symbole

 1. Nominacja członka Komisji Europejskiej 

(głosowanie tajne (art. 180a ust. 1 Regulaminu))

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Głosowanie: nominacja+517, 77, 89

 2. Umowa ramowa między Unią Europejską a Kosowem dotycząca ogólnych zasad uczestnictwa Kosowa w programach unijnych *** 

Zalecenie: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Głosowanie: wyrażenie zgodygi+535, 99, 62

 3. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: EGF/2017/001 ES Castilla y León mining 

Sprawozdanie: Monika Vana (A8-0248/2017) (wymagana większość głosów posłów do Parlamentu i 3/5 oddanych głosów)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Jedno głosowaniegi+602, 86, 9

 4. Normy europejskie dla XXI wieku 

Sprawozdanie: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Jedno głosowaniegi+629, 34, 33

 5. W kierunku ogólnoeuropejskich ram dotyczących obligacji zabezpieczonych 

Sprawozdanie: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Jedno głosowaniegi+543, 99, 56

 6. Rola turystyki związanej z rybołówstwem w dywersyfikacji rybołówstwa 

Sprawozdanie: Renata Briano (A8-0221/2017)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Jedno głosowaniegi+599, 33, 67

 7. Terminy przedawnienia odnoszące się do wypadków drogowych 

Sprawozdanie: Pavel Svoboda (A8-0206/2017) (wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Jedno głosowaniegi+558, 69, 73

 8. Wspólne minimalne normy w postępowaniu cywilnym 

Sprawozdanie: Emil Radev (A8-0210/2017) (wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Jedno głosowaniegi+545, 79, 71

 9. Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii ***I 

Sprawozdanie: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wniosek o odrzucenie wniosku Komisji
Wniosek o odrzucenie wniosku Komisji8EFDDgi-96, 583, 20
Wstępne porozumienie *
Wstępne porozumienie6komisjagi+575, 76, 46
Wspólne oświadczenie7komisja+
Wnioski o głosowanie imienne
EFDD:poprawka 8

 10. Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały ***I 

Sprawozdanie: Hugues Bayet i Evelyn Regner (A8-0227/2017)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wniosek o odrzucenie wniosku Komisji68EFDDgi-43, 625, 30
Poprawki komisji przedmiotowo właściwej – głosowanie łączne1-7
9-15
17
19
21-25
27
29-31
33-44
47-48
50-58
komisja+
Poprawki komisji przedmiotowo właściwej – głosowanie odrębne8komisjagp
1+
2/ge-326, 367, 3
20komisjagp
1+
2/ge+389, 300, 6
Art. 48b ust. 1 akapit 160EFDDgi-313, 381, 2
75GUE/NGL-
26komisja+
Art. 48b ust. 3 akapit 161revEFDDgi-313, 382, 1
76GUE/NGL-
28komisja+
Art. 48b ust. 5 lit. a)62EFDDgi-313, 380, 3
77GUE/NGL-
32komisja+
Art. 48b ust. 263EFDD-
64EFDD-
65EFDDgi+374, 320, 2
Art. 48b ust. 3, po akapicie 383S&Dge+353, 331, 14
45komisja
Art. 48b ust. 3, po akapicie 384S&Dgi-284, 392, 21
85S&Dgi-330, 356, 10
69revPPEgp
1/ge+372, 211, 113
2+
46komisjagp
1
2
Art. 48b ust. 3, po akapicie 386S&Dgi-332, 353, 11
70revPPEge+346, 211, 133
49komisja
Art. 48b ust. 3, po akapicie 381GUE/NGL-
Motyw 171GUE/NGL-
Motyw 616komisja+
72GUE/NGL
Motyw 918komisja+
73GUE/NGL
59EFDDgi
Po motywie 982S&Dge+355, 334, 7
Głosowanie: wniosek Komisjigi+534, 98, 62
Wnioski o głosowanie imienne
EFDD:poprawki 59, 60, 61, 62, 65, 68
S&D:poprawki 84, 85, 86
Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
poprawka 8
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „Inicjatywa BEPS nie pozwoliła wypełnić zobowiązania podjętego przez ministrów finansów grupy G-20 w Petersburgu we wrześniu 2013 r., w którym stwierdzono, że zysk powinien podlegać opodatkowaniu w miejscu, w którym realizowana jest działalność gospodarcza będąca jego źródłem oraz w którym tworzona jest wartość19a. Fakt, że w procesie BEPS nie udało się zrealizować jego pierwotnych założeń zwraca uwagę na znaczenie rozszerzonej sprawozdawczości na szczeblu krajowym dla wszystkich przedsiębiorstw wielonarodowych.”
część drugate słowa
poprawka 20
część pierwsza„Przypadki naruszenia przez jednostki i oddziały wymogów w zakresie sprawozdawczości informacji dotyczących podatku dochodowego, które dają podstawę do nałożenia sankcji przez państwa członkowskie na mocy dyrektywy 2013/34/UE, powinny być umieszczane w rejestrze publicznym prowadzonym przez Komisję Europejską.”
część druga„Sankcje te mogą obejmować m.in. grzywny administracyjne, wykluczenie z publicznych zaproszeń do składania ofert lub pozbawienie możliwości ubiegania się o finansowanie z funduszy strukturalnych Unii.”
S&D:
poprawka 46
część pierwsza„Państwa członkowskie uzależniają takie pominięcie od wcześniejszego uzyskania zezwolenia właściwego organu krajowego. Jednostka co roku zwraca się o nowe zezwolenie do właściwych organów, które podejmują decyzję na podstawie nowej oceny sytuacji.”
część druga„Gdy pominięta informacja przestaje spełniać wymogi określone w akapicie 3a, zostaje bezzwłocznie podana do publicznej wiadomości.”
poprawka 69
część pierwsza„Państwa członkowskie uzależniają takie pominięcie od wcześniejszego uzyskania zezwolenia właściwego organu krajowego. Jednostka co roku zwraca się o nowe zezwolenie do właściwych organów, które podejmują decyzję na podstawie nowej oceny sytuacji.”
część druga„Gdy pominięta informacja przestaje spełniać wymogi określone w akapicie 3a, zostaje bezzwłocznie podana do publicznej wiadomości. Po upływie okresu nieujawniania jednostka ujawnia również wstecznie, w formie średniej arytmetycznej, informacje wymagane na mocy niniejszego artykułu za poprzednie lata objęte okresem nieujawniania.”
Różne
Poprawki 66, 67, 74, 78, 79 i 80 zostały wycofane.

 11. Wprowadzenie w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych ***I 

Sprawozdanie: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wniosek o odrzucenie
Wniosek o odrzucenie24ENFgi-79, 585, 23
Wstępne porozumienie *
Wstępne porozumienie22komisjagi+566, 96, 28
Oświadczenie Komisji23komisja+
Wnioski o głosowanie imienne
ENF:poprawka 24

 12. Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2017 r.: zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2016 

Sprawozdanie: Jens Geier (A8-0229/2017)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Ust.81S&Dge+553, 107, 31
Ust.9ust.pierwotny tekstgi+648, 13, 33
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+556, 79, 61
Wnioski o głosowanie imienne
ECR:ust.9

 13. Dłuższy cykl życia produktów: korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw 

Sprawozdanie: Pascal Durand (A8-0214/2017)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+662, 32, 2

 14. Reakcja na naruszenia praw człowieka w kontekście zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, w tym ludobójstwa 

Sprawozdanie: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+541, 32, 119

 15. Prywatne firmy ochroniarskie 

Sprawozdanie: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Ust.4ust.pierwotny tekst+z poprawką ustną
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+530, 147, 19
Różne
Sprawozdawczyni zaproponowała następującą poprawkę ustną do ust. 4:
„4. podkreśla, że prywatnym firmom ochroniarskim nie należy zlecać żadnych działań, które pociągałyby za sobą użycie siły i/lub aktywne uczestniczenie w działaniach wojennych, z wyjątkiem samoobrony, i w żadnych okolicznościach firmom ochroniarskim nie wolno brać udziału w przesłuchaniach ani ich przeprowadzać; podkreśla, że dla bezpieczeństwa i obronności UE priorytetowe znaczenie powinno mieć wzmacnianie krajowych sił zbrojnych, a prywatne firmy ochroniarskie mogą stanowić tylko ich uzupełnienie bez żadnych uprawnień w odniesieniu do strategicznych decyzji; podkreśla, że udział prywatnych firm ochroniarskich w operacjach wojskowych powinien zawsze mieć uzasadnienie, przy jasno określonych celach możliwych do weryfikacji za pomocą konkretnych wskaźników, szczegółowo określonym budżecie oraz jasno wyznaczonej dacie rozpoczęcia i zakończenia działań, a także podlegać rygorystycznemu kodeksowi etycznemu; zaznacza, że działania zewnętrzne sił zbrojnych i służb bezpieczeństwa mają zasadnicze znaczenie dla utrzymania pokoju i zapobiegania konfliktom oraz dla odbudowy społecznej i pojednania narodowego w okresie pokonfliktowym;”

 16. Warunki pracy i niepewność zatrudnienia 

Sprawozdanie: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Zastępczy projekt rezolucji2ENFgi-65, 622, 4
Ust.5ust.pierwotny tekstgo/ge-335, 344, 11
Ust.61ponad 76 posłów-
ust.pierwotny tekstgo/ge+375, 298, 21
Ust.9ust.pierwotny tekstgp
1+
2/ge+408, 277, 5
Ust.10ust.pierwotny tekstgo/ge-306, 375, 8
Ust.24ust.pierwotny tekstgp
1+
2/ge+351, 316, 24
Ust.27ust.pierwotny tekstgp
1+
2/ge-276, 405, 7
Ust.31ust.pierwotny tekstgp
1/gi+518, 153, 23
2/gi+446, 213, 28
Ust.34ust.pierwotny tekstgp
1/gi+547, 78, 65
2/gi+386, 273, 32
Ust.45ust.pierwotny tekstgp
1/gi+652, 19, 19
2/gi+474, 165, 52
Ust.46ust.pierwotny tekstgo-
Ust.58ust.pierwotny tekstgo+
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) (komisja EMPL)gi+504, 111, 59
Wnioski o głosowanie imienne
ENF:poprawka 2
S&D:ust.31, 34, 45
Wnioski o głosowanie odrębne
Posłowie:ust.5, 6, 10, 46, 58
Wnioski o głosowanie podzielone
Posłowie:
ust.9
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „równowaga między elastycznością a bezpieczeństwem” i „niskie obciążenie administracyjne dla pracodawców”
część drugate słowa
ust.24
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „natomiast w żadnym wypadku nie można dopuścić do nadużyć w postaci wykorzystywania ich jako mechanizmów kontroli migracji”
część drugate słowa
ust.27
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów: „Komisję i”
część drugate słowa
ust.31
część pierwsza„wzywa Komisję do dokonania ukierunkowanego przeglądu dyrektywy o delegowaniu pracowników i przeglądu dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej, aby zapewnić wszystkim pracownikom podstawowe prawa socjalne”
część druga„w tym prawo do równej płacy za taką samą pracę w tym samym miejscu;”
ust.34
część pierwsza„dostrzega – zważywszy na liczbę pracowników, a zwłaszcza młodych ludzi, którzy opuszczają obecnie kraje pochodzenia i przenoszą się do innych państw członkowskich w poszukiwaniu możliwości zatrudnienia – pilną potrzebę opracowania odpowiednich środków w celu dopilnowania, by żaden pracownik nie został pozbawiony ochrony przysługującej mu na mocy praw socjalnych i pracowniczych; w związku z tym wzywa Komisję i państwa członkowskie do dalszej poprawy mobilności pracowników w UE przez przestrzeganie zasady równego traktowania, zabezpieczenie płac i standardów społecznych oraz zagwarantowanie pełnej możliwości przenoszenia praw socjalnych;”
część druga„wzywa wszystkie państwa członkowskie do opracowania strategii społecznych i w dziedzinie zatrudnienia służących zapewnieniu równych praw i równych płac w tym samym miejscu pracy;”
ust.45
część pierwsza„wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwalczania pracy nierejestrowanej, fikcyjnego samozatrudnienia i wszelkich form nielegalnego zatrudnienia, które podważają prawa pracownicze i systemy zabezpieczenia społecznego;”
część druga„podtrzymuje swoje stanowisko, zgodnie z którym zapobieganie umowom zerogodzinowym powinno być w przyszłości uwzględniane we wszystkich politykach zatrudnienia;”
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności