Zoznam 
Zápisnica
PDF 495kWORD 30k
Utorok, 4. júla 2017 - Štrasburg
Výsledky hlasovaní

 Použité skratky a značky

 1. Vymenovanie členky Európskej komisie 

(Tajné hlasovanie (článok 180a ods. 1 rokovacieho poriadku)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
hlasovanie: vymenovanie+517, 77, 89

 2. Rámcová dohoda medzi EÚ a Kosovom o všeobecných zásadách účasti Kosova na programoch Únie *** 

Odporúčanie: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
hlasovanie: schválenieHPM+535, 99, 62

 3. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: EGF/2017/001 ES/Castilla y León – ťažba 

Správa: Monika Vana (A8-0248/2017) (potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a trojpätinová väčšina odovzdaných hlasov)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
jediné hlasovanieHPM+602, 86, 9

 4. Európske normy pre 21. storočie 

Správa: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
jediné hlasovanieHPM+629, 34, 33

 5. Smerom k celoeurópskemu rámcu pre kryté dlhopisy 

Správa: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
jediné hlasovanieHPM+543, 99, 56

 6. Úloha cestovného ruchu súvisiaceho s rybolovom pri diverzifikácii rybného hospodárstva 

Správa: Renata Briano (A8-0221/2017)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
jediné hlasovanieHPM+599, 33, 67

 7. Premlčacie lehoty pri dopravných nehodách 

Správa: Pavel Svoboda (A8-0206/2017) (potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
jediné hlasovanieHPM+558, 69, 73

 8. Spoločné minimálne normy týkajúce sa civilných konaní 

Správa: Emil Radev (A8-0210/2017) (potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
jediné hlasovanieHPM+545, 79, 71

 9. Makrofinančná pomoc Moldavskej republike ***I 

Správa: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh na zamietnutie návrhu Komisie
Návrh na zamietnutie návrhu Komisie8EFDDHPM-96, 583, 20
predbežná dohoda *
predbežná dohoda6výborHPM+575, 76, 46
spoločné vyhlásenie7výbor+
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
EFDD:PN č. 8

 10. Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami ***I 

Správa: Hugues Bayet a Evelyn Regner (A8-0227/2017)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh na zamietnutie návrhu Komisie68EFDDHPM-43, 625, 30
PN gestorského výboru – hlasovanie v blokoch1-7
9-15
17
19
21-25
27
29-31
33-44
47-48
50-58
výbor+
PN gestorského výboru – oddelené hlasovanie8výborHPČ
1+
2/EH-326, 367, 3
20výborHPČ
1+
2/EH+389, 300, 6
Článok 48b, ods. 1, podods. 160EFDDHPM-313, 381, 2
75GUE/NGL-
26výbor+
Článok 48b, ods. 3, podods. 161revEFDDHPM-313, 382, 1
76GUE/NGL-
28výbor+
Článok 48b, ods. 5, písm. a62EFDDHPM-313, 380, 3
77GUE/NGL-
32výbor+
Článok 48b, ods. 263EFDD-
64EFDD-
65EFDDHPM+374, 320, 2
článok 48, ods. 3, za pododsekom 383S&DEH+353, 331, 14
45výbor
článok 48b, ods. 3, za pododsekom 384S&DHPM-284, 392, 21
85S&DHPM-330, 356, 10
69revPPEHPČ
1/EH+372, 211, 113
2+
46výborHPČ
1
2
článok 48b, ods. 3, za pododsekom 386S&DHPM-332, 353, 11
70revPPEEH+346, 211, 133
49výbor
článok 48b, ods. 3, za pododsekom 381GUE/NGL-
odôvodnenie 171GUE/NGL-
odôvodnenie 616výbor+
72GUE/NGL
odôvodnenie 918výbor+
73GUE/NGL
59EFDDHPM
od odôvodnenia 982S&DEH+355, 334, 7
hlasovanie: návrh KomisieHPM+534, 98, 62
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
EFDD:PN 59, 60, 61, 62, 65, 68
S&D:PN 84, 85, 86
Žiadosti o hlasovanie po častiach
PPE:
PN č. 8
1.časť:Text ako celok okrem: „Iniciatíve BEPS sa nepodarilo splniť záväzok, ktorý ministri financií skupiny G20 prijali v Petrohrade v septembri 2013, keď vyhlásili, že ‚zisky by sa mali zdaňovať tam, kde sa vykonávajú hospodárske činnosti, z ktorých tieto zisky vyplývajú, a tam, kde sa vytvára hodnota‘19a. Skutočnosť, že proces BEPS nesplnil svoje pôvodné ciele, zdôrazňuje význam zvýšeného vykazovania na úrovni krajín v prípade všetkých nadnárodných spoločností.“
2.časť:tieto slová
PN č. 20
1.časť:„Prípady porušenia povinnosti podávania správ s informáciami o dani z príjmu zo strany podnikov a pobočiek, čo má za následok sankcie stanovené členskými štátmi podľa smernice 2013/34/EÚ, by sa mali uviesť vo verejnom registri, ktorý spravuje Európska komisia.“
2.časť:„Tieto sankcie by mohli okrem iného zahŕňať správne pokuty alebo vylúčenie z verejných výziev na predkladanie ponúk a z prideľovania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Únie.“
S&D:
PN č. 46
1.časť:„Členské štáty takéto vynechania podmieňujú predchádzajúcim súhlasom príslušného vnútroštátneho orgánu. Podnik každoročne žiada o nové povolenie od príslušného orgánu, ktorý prijíma rozhodnutie na základe nového posúdenia situácie.“
2.časť:„Ak vynechané informácie už nespĺňajú požiadavky stanovené v pododseku 3a, bezodkladne sa sprístupnia verejnosti.“
PN č. 69
1.časť:„Členské štáty takéto vynechania podmieňujú predchádzajúcim súhlasom príslušného vnútroštátneho orgánu. Podnik každoročne žiada o nové povolenie od príslušného orgánu, ktorý prijíma rozhodnutie na základe nového posúdenia situácie.“
2.časť:„Ak vynechané informácie už nespĺňajú požiadavky stanovené v pododseku 3a, bezodkladne sa sprístupnia verejnosti. Po uplynutí obdobia nezverejňovania musí podnik retroaktívne zverejniť aj informácie požadované podľa tohto článku za predchádzajúce roky, na ktoré sa vzťahuje obdobie nezverejňovania, a to formou aritmetického priemeru.“
Iné
PN 66, 67, 74, 78, 79 a 80 boli stiahnuté.

 11. Zavedenie dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu ***I 

Správa: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh na zamietnutie
Návrh na zamietnutie24ENFHPM-79, 585, 23
predbežná dohoda *
predbežná dohoda22výborHPM+566, 96, 28
vyhlásenie Komisie23výbor+
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
ENF:PN č. 24

 12. Návrh opravného rozpočtu č. 2 k všeobecnému rozpočtu na rok 2017 – pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2016 

Správa: Jens Geier (A8-0229/2017)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
ods.81S&DEH+553, 107, 31
ods.9ods.pôvodný textHPM+648, 13, 33
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+556, 79, 61
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
ECR:ods.9

 13. Dlhšia životnosť výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti 

Správa: Pascal Durand (A8-0214/2017)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+662, 32, 2

 14. Riešenie porušení ľudských práv v súvislosti s vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti vrátane genocídy 

Správa: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+541, 32, 119

 15. Súkromné bezpečnostné spoločnosti 

Správa: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
ods.4ods.pôvodný text+ústna zmena
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+530, 147, 19
Iné
Spravodajca predložil tento ústny PN k odseku 4:
„4. zdôrazňuje, že SBS by nemali zabezpečovať externé vykonávanie činností, ktoré by sa spájali s použitím sily a/alebo aktívnou účasťou na bojoch, okrem prípadov sebaobrany, a že za žiadnych okolností by sa nemalo SBS umožniť, aby sa zúčastňovali vyšetrovaní alebo ich viedli; zdôrazňuje, že v oblasti bezpečnosti a obrany EÚ by malo byť prioritou posilnenie vnútroštátnych ozbrojených síl, ku ktorým môžu byť SBS len doplnkové bez toho, aby mali právomoc v súvislosti so strategickými rozhodnutiami; poukazuje na skutočnosť, že každú účasť súkromných bezpečnostných spoločností na vojenských operáciách je potrebné odôvodniť pomocou jasne definovaných cieľov, ktoré možno overiť prostredníctvom hmatateľných ukazovateľov, že každá takáto účasť musí mať úplne podrobný rozpočet a konkrétne dátumy začiatku a ukončenia a musí sa riadiť striktným etickým kódexom; poukazuje na to, že práca ozbrojených síl a bezpečnostných síl v zahraničí má rozhodujúcu úlohu pri udržiavaní mieru a predchádzaní konfliktom, ako aj pri sociálnej rekonštrukcii a národnom zmierení, ktoré nasledujú po konfliktoch;“

 16. Pracovné podmienky a neisté pracovné miesta 

Správa: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Alternatívny návrh uznesenia2ENFHPM-65, 622, 4
ods.5ods.pôvodný textOH/EH-335, 344, 11
ods.61viac ako 76 poslancov-
ods.pôvodný textOH/EH+375, 298, 21
ods.9ods.pôvodný textHPČ
1+
2/EH+408, 277, 5
ods.10ods.pôvodný textOH/EH-306, 375, 8
ods.24ods.pôvodný textHPČ
1+
2/EH+351, 316, 24
ods.27ods.pôvodný textHPČ
1+
2/EH-276, 405, 7
ods.31ods.pôvodný textHPČ
1/HPM+518, 153, 23
2/HPM+446, 213, 28
ods.34ods.pôvodný textHPČ
1/HPM+547, 78, 65
2/HPM+386, 273, 32
ods.45ods.pôvodný textHPČ
1/HPM+652, 19, 19
2/HPM+474, 165, 52
ods.46ods.pôvodný textOH-
ods.58ods.pôvodný textOH+
hlasovanie: uznesenie (text ako celok) (výbor EMPL)HPM+504, 111, 59
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
ENF:PN č. 2
S&D:odseky 31, 34, 45
Žiadosti o oddelené hlasovanie
Poslanci:odseky 5, 6, 10, 46, 58
Žiadosti o hlasovanie po častiach
Poslanci:
ods.9
1.časť:Text ako celok okrem: „vyváženie flexibility a istoty“ a „nízka administratívna záťaž pre zamestnávateľov“
2.časť:tieto slová
ods.24
1.časť:Text ako celok okrem: „a za žiadnych okolností sa nesmú zneužiť a stať sa tak kontrolným mechanizmom migrácie“;
2.časť:tieto slová
ods.27
1.časť:Text ako celok okrem: „Komisiu a“
2.časť:tieto slová
ods.31
1.časť:„vyzýva Komisiu, aby pokračovala so svojím preskúmaním smernice o vysielaní pracovníkov a preskúmala smernicu o agentúrnych pracovníkoch na zabezpečenie základných sociálnych práv pre všetkých pracovníkov;“
2.časť:„vrátane rovnakej odmeny za rovnakú prácu na rovnakom pracovisku;“
ods.34
1.časť:„konštatuje, že vzhľadom na počet pracovníkov, najmä mladých ľudí, ktorí v súčasnosti odchádzajú zo svojej krajiny pôvodu do iných členských štátov v snahe nájsť pracovné príležitosti, je naliehavo potrebné vypracovať primerané opatrenia, ktoré zaručia, aby žiadny pracovník nezostal bez ochrany sociálnych a pracovných práv; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ďalej zlepšovali pracovnú mobilitu v EÚ a zároveň presadzovali zásadu rovnakého zaobchádzania, zabezpečenia miezd a sociálnych noriem a zaručenia úplnej prenosnosti sociálnych práv;“
2.časť:„vyzýva každý členský štát, aby vytvoril sociálne a zamestnanecké politiky v oblasti rovnakých práv a rovnakých miezd na rovnakom pracovisku;“
ods.45
1.časť:„vyzýva Komisiu a členské štáty, aby bojovali proti nelegálnej práci, fiktívnej samostatnej zárobkovej činnosti a všetkým formám nelegálneho zamestnania, ktoré ohrozujú práva pracovníkov a systémy sociálneho zabezpečenia;“
2.časť:„opakuje svoj názor, že vo všetkých budúcich politikách zamestnanosti by sa malo zohľadniť predchádzanie zmluvám s nula hodinami;“
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia