Показалец 
Протокол
PDF 304kWORD 86k
Вторник, 4 юли 2017 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Преглед на малтийското председателство (разискване)
 3.Оповестяване на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове ***I (разискване)
 4.Отдаване на почит към паметта на Симон Вейл
 5.Съобщение на председателството
 6.Време за гласуване
  
6.1.Назначаване на член на Европейската комисия (гласуване)
  
6.2.Рамково споразумение между ЕС и Косово относно общите принципи за участие на Косово в програми на Съюза *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.3.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2017/001 ES/Castilla y León — добив на суровини - Испания ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.4.Европейски стандарти за 21-ви век (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.5.Към общоевропейска рамка за обезпечени облигации (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.6.Ролята на свързания с риболова туризъм с оглед на диверсификацията на рибарството (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.7.Давностни срокове при пътнотранспортните произшествия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.8.Общи минимални стандарти за гражданските производства (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.9.Макрофинансова помощ за Република Молдова ***I (гласуване)
  
6.10.Оповестяване на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове ***I (гласуване)
  
6.11.Въвеждане на временни автономни търговски мерки за Украйна ***I (гласуване)
  
6.12.Проект на коригиращ бюджет № 2 към общия бюджет за 2017 г. за вписване на излишъка от 2016 финансова година (гласуване)
  
6.13.По-дълъг жизнен цикъл на продуктите: ползи за потребителите и дружествата (гласуване)
  
6.14.Провеждане на борба срещу нарушенията на правата на човека в контекста на военните престъпления и престъпленията против човечеството, в това число и геноцида (гласуване)
  
6.15.Частни охранителни дружества (гласуване)
  
6.16.Условия на труд и несигурна заетост (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Състав на комисиите и делегациите
 11.Подготовка на работната програма на Комисията за 2018 г. (разискване)
 12.План на ЕС за отбраната и бъдещето на Европа (разискване по актуални въпроси)
 13.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 14.Тълкувания на Правилника за дейността
 15.Документ за размисъл относно бъдещето на финансовите средства на ЕС до 2025 г. (разискване)
 16.Бюджет за 2018 г. – мандат за тристранната среща (разискване)
 17.Избиране на Саудитска Арабия за член на Комисията на ООН за положението на жените (разискване)
 18.Сключване на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба (съгласие) *** - Сключване на споразумението за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба (резолюция) (разискване)
 19.Към стратегия на ЕС за международните културни отношения (разискване)
 20.Препоръка до Съвета относно 72-рата сесия на Общото събрание на ООН (разискване)
 21.Борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (разискване)
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначаване на член на Европейската комисия


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.05 ч.


2. Преглед на малтийското председателство (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Преглед на малтийското председателство (2017/2658(RSP))

Председателят, с кратко встъпително слово, благодари на малтийското председателство за свършената работа.

Joseph Muscat (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления, (председателят относно изказването на Jean-Claude Juncker).

Изказаха се: David Casa, от името на групата PPE, Alfred Sant, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, също относно изказването на Jean-Claude Juncker, Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, и Gilles Lebreton, от името на групата ENF.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, Joachim Starbatty, Gesine Meissner, Helmut Scholz, Sven Giegold, Barbara Kappel, Steven Woolfe, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Ryszard Czarnecki, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, и Carlos Zorrinho.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Изказа се Péter Niedermüller.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Costas Mavrides, Notis Marias, Krisztina Morvai, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Arne Gericke, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Pier Antonio Panzeri и Miriam Dalli.

Изказаха се: Jean-Claude Juncker и Joseph Muscat.

Разискването приключи.


3. Оповестяване на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС относно оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси - Комисия по правни въпроси. Докладчици: Hugues Bayet и Evelyn Regner (A8-0227/2017)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Hugues Bayet и Evelyn Regner представиха доклада.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Elly Schlein (докладчик по становището на комисията DEVE), Dariusz Rosati, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ana Gomes, Pervenche Berès, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Theurer, Pirkko Ruohonen-Lerner, от името на групата ECR, Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Bernard Monot, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Rosa Estaràs Ferragut, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stanisław Ożóg, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Pascal Durand, David Coburn, Laurenţiu Rebega, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Sander Loones, Fabio De Masi, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Matt Carthy, Markus Ferber, Peter Simon, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Luděk Niedermayer, Cătălin Sorin Ivan, Gunnar Hökmark, Ana Gomes и Theodor Dumitru Stolojan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Romana Tomc, Maria Grapini, Notis Marias, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai и Seán Kelly.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis, Hugues Bayet и Evelyn Regner.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.10 от протокола от 4.7.2017 г г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

4. Отдаване на почит към паметта на Симон Вейл

От името на Парламента, Председателят отдава почит към паметта на Симон Вейл, първи председател на ЕП, избрана чрез всеобщо пряко гласуване.

Изказа се Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, за да отдаде почит към паметта на Симон Вейл.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказа се Bruno Gollnisch.

5. Съобщение на председателството

Председателят съобщи, че Председателският съвет е одобрил искането на Анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами, за удължаване с три месеца на действителността на нейния мандат.

Това удължаване е необходимо, за да може комисията да изпълни изцяло и правилно мандата си, одобрен от Парламента на 8 юни 2016 г., предвид броя на документите, които остава да бъдат разгледани, поисканите анализи, както и изслушването на различните заинтересовани страни.

Парламентът одобри удължаването на мандата.


6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Назначаване на член на Европейската комисия (гласуване)

Назначаване на член на Европейската комисия – Мария Габриел (C8-9603/2017 – 2017/0805(NLE))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 4.7.2017 г)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0275)


6.2. Рамково споразумение между ЕС и Косово относно общите принципи за участие на Косово в програми на Съюза *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването на рамково споразумение между Европейския съюз и Косово относно общите принципи за участие на Косово в програми на Съюза [13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0276)

Парламентът даде одобрението си за сключването на рамковото споразумение.


6.3. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2017/001 ES/Castilla y León — добив на суровини - Испания ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2017/001 ES/Castilla y León — добив на суровини - Испания [COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Monika Vana (A8-0248/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0277)


6.4. Европейски стандарти за 21-ви век (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно европейските стандарти за 21-ви век [2016/2274(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0278)


6.5. Към общоевропейска рамка за обезпечени облигации (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно „Към общоевропейска рамка за обезпечени облигации“ [2017/2005(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0279)


6.6. Ролята на свързания с риболова туризъм с оглед на диверсификацията на рибарството (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно ролята на свързания с риболова туризъм с оглед на диверсификацията на рибарството [2016/2035(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Renata Briano (A8-0221/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0280)


6.7. Давностни срокове при пътнотранспортните произшествия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад с препоръки към Комисията относно давностните срокове при пътнотранспортните произшествия [2015/2087(INL)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0281)

Изказвания

Pavel Svoboda (докладчик) преди гласуването.


6.8. Общи минимални стандарти за гражданските производства (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад с препоръки към Комисията относно общите минимални стандарти за гражданските производства [2015/2084(INL)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Емил Радев (A8-0210/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0282)

Изказвания

Емил Радев (докладчик) преди гласуването.


6.9. Макрофинансова помощ за Република Молдова ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0283)


6.10. Оповестяване на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС относно оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси - Комисия по правни въпроси. Докладчици: Hugues Bayet и Evelyn Regner (A8-0227/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2017)0284)

Изказа се Evelyn Regner (докладчик), след гласуването, с искане въпросът да се отнесе до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри това искане.


6.11. Въвеждане на временни автономни търговски мерки за Украйна ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за Регламент на Европейския съюз и на Съвета относно въвеждането на временни автономни търговски мерки за Украйна за допълване на търговските отстъпки, предоставени в рамките на Споразумението за асоцииране [COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0285)

Изказвания

Jarosław Wałęsa (докладчик) преди гласуването.


6.12. Проект на коригиращ бюджет № 2 към общия бюджет за 2017 г. за вписване на излишъка от 2016 финансова година (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект за коригиращ бюджет № 2/2017 на Европейския съюз за финансовата 2017 година: Вписване на излишъка от финансовата 2016 година [09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Jens Geier (A8-0229/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0286)


6.13. По-дълъг жизнен цикъл на продуктите: ползи за потребителите и дружествата (гласуване)

Доклад относно по-дълъг жизнен цикъл на продуктите: ползи за потребителите и дружествата [2016/2272(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Pascal Durand (A8-0214/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0287)


6.14. Провеждане на борба срещу нарушенията на правата на човека в контекста на военните престъпления и престъпленията против човечеството, в това число и геноцида (гласуване)

Доклад относно провеждането на борба срещу нарушенията на правата на човека в контекста на военните престъпления и престъпленията против човечеството, в това число и геноцида [2016/2239(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0288)


6.15. Частни охранителни дружества (гласуване)

Доклад относно частните охранителни дружества [2016/2238(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0289)

Изказвания

Hilde Vautmans внесе устно изменение на параграф 4, което беше прието.


6.16. Условия на труд и несигурна заетост (гласуване)

Доклад относно условията на труд и несигурната заетост [2016/2221(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ENF)

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от комисията EMPL)

Приема се (P8_TA(2017)0290)


7. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Marlene Mizzi - A8-0213/2017
Adam Szejnfeld и Daniel Hannan

Доклад Renata Briano - A8-0221/2017
Rosa D'Amato, Michela Giuffrida, Notis Marias и Seán Kelly

Доклад Sorin Moisă - A8-0185/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei и Jiří Pospíšil

Доклад Hugues Bayet и Evelyn Regner - A8-0227/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Molly Scott Cato и Tomáš Zdechovský

Доклад Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Eleonora Forenza, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák и Момчил Неков

Доклад Pascal Durand - A8-0214/2017
Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Branislav Škripek и Lucy Anderson

Доклад Cristian Dan Preda - A8-0222/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák и Marek Jurek

Доклад Hilde Vautmans - A8-0191/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stanislav Polčák и Jiří Pospíšil

Доклад Neoklis Sylikiotis - A8-0224/2017
Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Notis Marias, Adam Szejnfeld, Момчил Неков и Danuta Jazłowiecka.


8. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.00 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

9. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


10. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата ECR следните искания за назначаване:

комисия IMCO: John Flack

комисия REGI: John Flack

комисия CULT: Rupert Matthews

комисия ENVI: Rupert Matthews

Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство: Rupert Matthews

Делегация за връзки с Китайската народна република: John Flack

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


11. Подготовка на работната програма на Комисията за 2018 г. (разискване)

Изявление на Комисията: Подготовка на работната програма на Комисията за 2018 г. (2017/2699(RSP))

Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: József Szájer, от името на групата PPE, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, Anthea McIntyre, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Mara Bizzotto, от името на групата ENF, Andrzej Grzyb, Udo Bullmann, Richard Sulík, João Pimenta Lopes, Kristina Winberg, Krišjānis Kariņš, Tanja Fajon, David Casa, Jeppe Kofod, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Bernd Lange, Pervenche Berès, Iratxe García Pérez и Mercedes Bresso.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Krisztina Morvai, Krzysztof Hetman, Virginie Rozière, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski и Tibor Szanyi.

Изказа се Frans Timmermans.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   József Szájer, от името на групата PPE, относно работната програма на Комисията за 2018 г. (2017/2699(RSP)) (B8-0434/2017);

—   Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, относно приоритетите на Европейския парламент за работната програма на Комисията за 2018 г. (2017/2699(RSP)) (B8-0435/2017);

—   Anthea McIntyre, от името на групата ECR, относно работната програма на Комисията за 2018 г. (2017/2699(RSP)) (B8-0450/2017);

—   Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, относно приоритетите на Европейския парламент за работната програма на Комисията за 2018 г. (2017/2699(RSP)) (B8-0451/2017);

—   Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, относно бъдещето на Европа и стратегическите приоритети на работната програма на Комисията за 2018 г. (2017/2699(RSP)) (B8-0454/2017);

—   João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, за приключване на разисквания по изявление на Комисията съгласно член 37, параграф 3 от Правилника за дейността и рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия относно приоритетите на Парламента за работната програма на Комисията за 2018 г. (2017/2699(RSP)) (B8-0455/2017);

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно работната програма на Комисията за 2018 г. (2017/2699(RSP)) (B8-0456/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 5.7.2017 г г.


12. План на ЕС за отбраната и бъдещето на Европа (разискване по актуални въпроси)

План на ЕС за отбраната и бъдещето на Европа (2017/2752(RSP))

Изказа се Sabine Lösing за да направи въведение към разискването.

Изказаха се: Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) и Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Michael Gahler, от името на групата PPE, Ioan Mircea Paşcu, от името на групата S&D, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, и Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Bill Etheridge, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Arnaud Danjean, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Malin Björk, Tamás Meszerics, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Reinhard Bütikofer относно думите на Janusz Korwin-Mikke (Председателят отбеляза този факт), Jaromír Štětina, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Merja Kyllönen, Reinhard Bütikofer, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Arne Lietz, Anders Primdahl Vistisen, Brando Benifei, Roberts Zīle, Eva Kaili, Marek Jurek, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei и Mirosław Piotrowski.

Изказаха се: Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията) и Federica Mogherini.

Разискването приключи.


13. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Председателят припомни, че препоръките на комисията JURI да не се представят възражения (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017) и (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017) бяха съобщени на пленарното заседание в понеделник, 3 юли 2017 г. (точка 10 от протокола от 3.7.2017 г).

В 24-часовия срок, определен в член 105, параграф 6 от Правилника за дейността, не бяха представени никакви възражения срещу тези препоръки.

Следователно, препоръките се считат за одобрени и ще бъдат публикувани в приетите текстове от заседанието, което ще се проведе утре, на 5 юли 2017 г. (P8.TA(2017)0291 и P8.TA(2017)0292).


14. Тълкувания на Правилника за дейността

Тълкуванията на член 5, параграф 5 и член 210а от Правилника за дейността, направени от комисията по конституционни въпроси, бяха обявени на вчерашното пленарно заседание (точка 11 от протокола от 3.7.2017 г.).

Тъй като не бяха представени никакви възражения от страна на политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, съгласно член 226, параграф 4 от Правилника за дейността, тези тълкувания се считат за приети и ще бъдат публикувани в приетите текстове от пленарното заседание, което ще се проведе утре, на 5 юли 2017 г. (P8.TA-PROV(2017)0293).


15. Документ за размисъл относно бъдещето на финансовите средства на ЕС до 2025 г. (разискване)

Изявление на Комисията: Документ за размисъл относно бъдещето на финансовите средства на ЕС до 2025 г. (2017/2742(RSP))

Günther Oettinger (член на Комисията) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: José Manuel Fernandes, от името на групата PPE, Eider Gardiazabal Rubial, от името на групата S&D, Zbigniew Kuźmiuk, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Xabier Benito Ziluaga, от името на групата GUE/NGL, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Marco Zanni, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Искра Михайлова, Martina Michels, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Mairead McGuinness, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Constanze Krehl, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Lambert van Nistelrooij, Jean-Paul Denanot, Monika Hohlmeier и Gunnar Hökmark.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ingeborg Gräßle, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos и Clara Eugenia Aguilera García.

Изказа се Günther Oettinger.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: следваща месечна сесия г.


16. Бюджет за 2018 г. – мандат за тристранната среща (разискване)

Доклад относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2018 г. [2017/2043(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

Siegfried Mureşan представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (докладчик по становището на комисията FEMM), Tibor Szanyi (докладчик по становището на комисията AGRI), Michaela Šojdrová (докладчик по становището на комисията EMPL), José Manuel Fernandes, от името на групата PPE, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, André Elissen, Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Gérard Deprez, Lefteris Christoforou, Jens Geier, Искра Михайлова, Jean-Paul Denanot и Daniele Viotti, от името на групата S&D.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias и Stanislav Polčák.

Изказаха се: Günther Oettinger и Siegfried Mureşan.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 5.7.2017 г г.


17. Избиране на Саудитска Арабия за член на Комисията на ООН за положението на жените (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Избиране на Саудитска Арабия за член на Комисията на ООН за положението на жените (2017/2721(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Elena Valenciano, Ulrike Lunacek, André Elissen, Pina Picierno, Gilles Lebreton, Josef Weidenholzer, Steeve Briois, Liliana Rodrigues, Julie Ward, Ana Gomes, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Karol Karski, и Pier Antonio Panzeri.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Notis Marias, Илхан Кючюк, Fabio Massimo Castaldo и Stanislav Polčák.

Изказа се Christos Stylianides.

Разискването приключи.


18. Сключване на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба (съгласие) *** - Сключване на споразумението за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба (резолюция) (разискване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна [2017/2036(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

Elena Valenciano представи препоръката и доклада.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Frank Engel (докладчик по становището на комисията DEVE), Luis de Grandes Pascual, от името на групата PPE, Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, Anders Primdahl Vistisen, от името на групата ECR, María Teresa Giménez Barbat, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Bas Belder, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Cristian Dan Preda и Norbert Neuser.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Lars Adaktusson, Francisco Assis, Tunne Kelam, Javi López, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė и Antonio López-Istúriz White.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Karol Karski, Maria Lidia Senra Rodríguez и Fabio Massimo Castaldo.

Изказаха се: Federica Mogherini и Elena Valenciano.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.3 от протокола от 5.7.2017 г и точка 8.4 от протокола от 5.7.2017 г г.


19. Към стратегия на ЕС за международните културни отношения (разискване)

Доклад относно „Към стратегия на ЕС за международните културни отношения“ [2016/2240(INI)] - Комисия по външни работи - Комисия по култура и образование. Докладчици: Elmar Brok и Silvia Costa (A8-0220/2017)

Elmar Brok и Silvia Costa представиха доклада.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Bogdan Andrzej Zdrojewski, от името на групата PPE, Julie Ward, от името на групата S&D, Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, María Teresa Giménez Barbat, от името на групата ALDE, Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Eduard Kukan, Момчил Неков, Patrick O'Flynn, Dubravka Šuica, Francisco José Millán Mon, Michaela Šojdrová, Alojz Peterle и Željana Zovko.

Изказаха се: Federica Mogherini, Elmar Brok и Silvia Costa.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 5.7.2017 г г.


20. Препоръка до Съвета относно 72-рата сесия на Общото събрание на ООН (разискване)

Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета относно 72-рата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации [2017/2041(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Андрей Ковачев (A8-0216/2017)

Андрей Ковачев представи доклада.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Soraya Post, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Илхан Кючюк, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, David McAllister, Jo Leinen и Francisco José Millán Mon.

Изказаха се: Federica Mogherini и Андрей Ковачев.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.12 от протокола от 5.7.2017 г г.


21. Борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Комисия по бюджетен контрол - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчици: Ingeborg Gräßle и Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

Ingeborg Gräßle и Juan Fernando López Aguilar представиха доклада.

Изказаха се: Věra Jourová (член на Комисията) и Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Petri Sarvamaa, Caterina Chinnici, Claudia Schmidt и Pascal Arimont.

Изказаха се: Věra Jourová, Ingeborg Gräßle и Juan Fernando López Aguilar.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 5.7.2017 г г.


22. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 607.301/OJME).


23. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 00:15.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bearder, Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Eickhout, Faria, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Майдел, Mussolini, Punset


Приложение 1 - Назначаване на член на Европейската комисия

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Marias, Matthews, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Правна информация - Политика за поверителност