Seznam 
Zápis
PDF 273kWORD 82k
Úterý, 4. července 2017 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Hodnocení maltského předsednictví Rady (rozprava)
 3.Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček ***I (rozprava)
 4.Pocta památce Simone Veilové
 5.Sdělení předsednictví
 6.Hlasování
  
6.1.Jmenování členky Evropské komise (hlasování)
  
6.2.Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a Kosovem o obecných zásadách účasti Kosova na programech Unie *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.3.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/001 ES/Castilla y León – těžba ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.4.Evropské normy pro 21. století (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.5.Směrem k celoevropskému rámci pro kryté dluhopisy (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.6.Úloha cestovního ruchu spjatého s rybolovem v diverzifikaci odvětví rybolovu (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.7.Promlčecí lhůty u dopravních nehod (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.8.Společné minimální normy pro občanskoprávní řízení (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.9.Makrofinanční pomoc Moldavské republice ***I (hlasování)
  
6.10.Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček ***I (hlasování)
  
6.11.Zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu ***I (hlasování)
  
6.12.Návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2016 (hlasování)
  
6.13.Delší životnost výrobků: přínosy pro spotřebitele a společnosti (hlasování)
  
6.14.Řešení případů porušování lidských práv v kontextu válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, včetně genocidy (hlasování)
  
6.15.Soukromé bezpečnostní agentury (hlasování)
  
6.16.Pracovní podmínky a nejisté zaměstnání (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Členství ve výborech a delegacích
 11.Příprava pracovního programu Komise na rok 2018 (rozprava)
 12.Obranný plán EU a budoucnost Evropy (rozprava na aktuální téma)
 13.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 14.Výklady jednacího řádu
 15.Diskusní dokument o budoucnosti financí EU do roku 2025 (rozprava)
 16.Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání (rozprava)
 17.Zvolení Saúdské Arábie členem Komise OSN pro postavení žen (rozprava)
 18.Uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a Kubou (souhlas) *** – Uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a Kubou (usnesení) (rozprava)
 19.Směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy (rozprava)
 20.Doporučení Radě k 72. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů (rozprava)
 21.Boj vedený trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (rozprava)
 22.Pořad jednání příštího denního zasedání
 23.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování členky Evropské komise


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Hodnocení maltského předsednictví Rady (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Hodnocení maltského předsednictví Rady (2017/2658(RSP))

Předseda přednesl krátké úvodní prohlášení, v němž maltskému předsednictví poděkoval za vykonanou práci.

Joseph Muscat (úřadující předseda Rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení (předseda vystoupil k prohlášení, které učinil Jean-Claude Juncker).

Vystoupili: David Casa za skupinu PPE, Alfred Sant za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz za skupinu ALDE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, rovněž k prohlášení, které učinil Jean-Claude Juncker, Rolandas Paksas za skupinu EFDD, a Gilles Lebreton za skupinu ENF.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, Joachim Starbatty, Gesine Meissner, Helmut Scholz, Sven Giegold, Barbara Kappel, Steven Woolfe, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Ryszard Czarnecki, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, a Carlos Zorrinho.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Vystoupil Péter Niedermüller.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Costas Mavrides, Notis Marias, Krisztina Morvai, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Arne Gericke, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Pier Antonio Panzeri a Miriam Dalli.

Vystoupili: Jean-Claude Juncker a Joseph Muscat.

Rozprava skončila.


3. Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Hospodářský a měnový výbor - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajové: Hugues Bayet a Evelyn Regner (A8-0227/2017)

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Hugues Bayet a Evelyn Regner uvedli zprávu.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Elly Schlein (zpravodajka výboru DEVE), Dariusz Rosati za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ana Gomes, Pervenche Berès za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Theurer, Pirkko Ruohonen-Lerner za skupinu ECR, Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE, Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Bernard Monot za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Rosa Estaràs Ferragut, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stanisław Ożóg, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Pascal Durand, David Coburn, Laurenţiu Rebega, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Sander Loones, Fabio De Masi, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Matt Carthy, Markus Ferber, Peter Simon, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Luděk Niedermayer, Cătălin Sorin Ivan, Gunnar Hökmark, Ana Gomes a Theodor Dumitru Stolojan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Romana Tomc, Maria Grapini, Notis Marias, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai a Seán Kelly.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis, Hugues Bayet a Evelyn Regner.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.10 zápisu ze dne 4.7.2017.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

4. Pocta památce Simone Veilové

Předseda uctil jménem Parlamentu památku Simone Veilové, první předsedkyně Evropského parlamentu zvoleného ve všeobecných a přímých volbách.

Vystoupil Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který vzdal hold památce Simone Veilové.


PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

Vystoupil Bruno Gollnisch.

5. Sdělení předsednictví

Předsedající sdělila, že Konference předsedů schválila žádost, kerou předložil vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky, o prodloužení platnosti jeho mandátu o tři měsíce.

Toto prodloužení je nezbytné k tomu, aby se výbor mohl plně a řádně zhostit svého mandátu, který Parlament přijal dne 8. června 2016, s ohledem na počet dokumentů, které je ještě třeba prostudovat, vyžádané analýzy a různé zúčastněné strany, které by ještě měly být vyslechnuty.

Parlament vyjádřil souhlas s prodloužením.


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Jmenování členky Evropské komise (hlasování)

Jmenování členky Evropské komise – Mariya Gabrielová (C8-9603/2017 – 2017/0805(NLE))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 4.7.2017)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2017)0275)


6.2. Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a Kosovem o obecných zásadách účasti Kosova na programech Unie *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody mezi Evropskou unií a Kosovem o obecných zásadách účasti Kosova na programech Unie [13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0276)

Parlament schválil uzavření rámcové dohody.


6.3. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/001 ES/Castilla y León – těžba ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Španělska – EGF/2017/001 ES/Castilla y León – těžba) [COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Monika Vana (A8-0248/2017)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0277)


6.4. Evropské normy pro 21. století (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o evropských normách pro 21. století [2016/2274(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0278)


6.5. Směrem k celoevropskému rámci pro kryté dluhopisy (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva na téma „Směrem k celoevropskému rámci pro kryté dluhopisy“ [2017/2005(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0279)


6.6. Úloha cestovního ruchu spjatého s rybolovem v diverzifikaci odvětví rybolovu (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o úloze cestovního ruchu spjatého s rybolovem v diverzifikaci odvětví rybolovu [2016/2035(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Renata Briano (A8-0221/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0280)


6.7. Promlčecí lhůty u dopravních nehod (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva s doporučeními Komisi k promlčecím lhůtám u dopravních nehod [2015/2087(INL)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0281)

Vystoupení

Pavel Svoboda (zpravodaj) před hlasováním.


6.8. Společné minimální normy pro občanskoprávní řízení (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o společných minimálních normách pro občanskoprávní řízení v EU [2015/2084(INL)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Emil Radev (A8-0210/2017)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0282)

Vystoupení

Emil Radev (zpravodaj) před hlasováním.


6.9. Makrofinanční pomoc Moldavské republice ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0283)


6.10. Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Hospodářský a měnový výbor - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajové: Hugues Bayet a Evelyn Regner (A8-0227/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2017)0284)

Po hlasování vystoupila Evelyn Regner (zpravodajka) s žádostí, aby byla věc vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu. Parlament žádost schválil.


6.11. Zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení [COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0285)

Vystoupení

Jarosław Wałęsa (zpravodaj) před hlasováním.


6.12. Návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2016 (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2017 na rozpočtový rok 2017: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2016 [09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Jens Geier (A8-0229/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0286)


6.13. Delší životnost výrobků: přínosy pro spotřebitele a společnosti (hlasování)

Zpráva o delší životnosti výrobků: přínosy pro spotřebitele a společnosti [2016/2272(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Pascal Durand (A8-0214/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0287)


6.14. Řešení případů porušování lidských práv v kontextu válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, včetně genocidy (hlasování)

Zpráva o řešení případů porušování lidských práv v kontextu válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, včetně genocidy [2016/2239(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0288)


6.15. Soukromé bezpečnostní agentury (hlasování)

Zpráva o soukromých bezpečnostních agenturách [2016/2238(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0289)

Vystoupení

Hilde Vautmans předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 4, který byl vzat v potaz.


6.16. Pracovní podmínky a nejisté zaměstnání (hlasování)

Zpráva o pracovních podmínkách a nejistém zaměstnání [2016/2221(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ENF)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ (předložený výborem EMPL)

přijat (P8_TA(2017)0290)


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Marlene Mizzi - A8-0213/2017
Adam Szejnfeld a Daniel Hannan

zpráva Renata Briano - A8-0221/2017
Rosa D'Amato, Michela Giuffrida, Notis Marias a Seán Kelly

zpráva Sorin Moisă - A8-0185/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei a Jiří Pospíšil

zpráva Hugues Bayet a Evelyn Regner - A8-0227/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Molly Scott Cato a Tomáš Zdechovský

zpráva Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Eleonora Forenza, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák a Momchil Nekov

zpráva Pascal Durand - A8-0214/2017
Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Branislav Škripek a Lucy Anderson

zpráva Cristian Dan Preda - A8-0222/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák a Marek Jurek

zpráva Hilde Vautmans - A8-0191/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stanislav Polčák a Jiří Pospíšil

zpráva Neoklis Sylikiotis - A8-0224/2017
Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Notis Marias, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov a Danuta Jazłowiecka.


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:00, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

9. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


10. Členství ve výborech a delegacích

Předsedající obdržel od skupiny ECR následující žádosti o jmenování:

výbor IMCO: John Flack

výbor REGI: John Flack

výbor CULT: Rupert Matthews

výbor ENVI: Rupert Matthews

delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru: Rupert Matthews

delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou: John Flack

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


11. Příprava pracovního programu Komise na rok 2018 (rozprava)

Prohlášení Komise: Příprava pracovního programu Komise na rok 2018 (2017/2699(RSP))

Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: József Szájer za skupinu PPE, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Anthea McIntyre za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Laura Agea za skupinu EFDD, Mara Bizzotto za skupinu ENF, Andrzej Grzyb, Udo Bullmann, Richard Sulík, João Pimenta Lopes, Kristina Winberg, Krišjānis Kariņš, Tanja Fajon, David Casa, Jeppe Kofod, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Bernd Lange, Pervenche Berès, Iratxe García Pérez a Mercedes Bresso.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Krisztina Morvai, Krzysztof Hetman, Virginie Rozière, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski a Tibor Szanyi.

Vystoupil Frans Timmermans.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   József Szájer za skupinu PPE o pracovním programu Komise na rok 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0434/2017);

—   Sophia in 't Veld za skupinu ALDE o prioritách Evropského parlamentu pro pracovní program Komise na rok 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0435/2017);

—   Anthea McIntyre za skupinu ECR o pracovním programu Komise na rok 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0450/2017);

—   Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE o prioritách Evropského parlamentu pro pracovní program Komise na rok 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0451/2017);

—   Maria João Rodrigues za skupinu S&D o budoucnosti Evropy a strategických prioritách pracovního programu Komise na rok 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0454/2017);

—   João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL o prioritách Evropského parlamentu pro pracovní program Komise na rok 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0455/2017);

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano a Rolandas Paksas o pracovním programu Komise na rok 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0456/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.9 zápisu ze dne 5.7.2017.


12. Obranný plán EU a budoucnost Evropy (rozprava na aktuální téma)

Obranný plán EU a budoucnost Evropy (2017/2752(RSP))

Vystoupila Sabine Lösing pro uvedení rozpravy.

Vystoupili: Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) a Jyrki Katainen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Michael Gahler za skupinu PPE, Ioan Mircea Paşcu za skupinu S&D, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, a Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Bill Etheridge za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Arnaud Danjean, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Malin Björk, Tamás Meszerics, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Reinhard Bütikofer k příspěvku, který učinil Janusz Korwin-Mikke (předsedající vzala vystoupení na vědomí), Jaromír Štětina, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Merja Kyllönen, Reinhard Bütikofer, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Arne Lietz, Anders Primdahl Vistisen, Brando Benifei, Roberts Zīle, Eva Kaili, Marek Jurek, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei a Mirosław Piotrowski.

Vystoupily: Elżbieta Bieńkowska (členka Komise) a Federica Mogherini.

Rozprava skončila.


13. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předsedající připomněla, že doporučení výboru JURI, aby nebyly vzneseny námitky (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017) a (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017) byly oznámeny na plenárním zasedání v pondělí 3. července 2017 (bod 10 zápisu ze dne 3.7.2017).

Ve lhůtě 24 hodin stanovené v čl. 105 odst. 6 jednacího řádu nebyla vznesena žádná námitka vůči těmto doporučením.

Tato doporučení se proto považují za schválená a budou zveřejněna v textech přijatých na denním zasedání, které se bude konat zítra, dne 5. července 2017 (P8_TA(2017)0291 a P8_TA(2017)0292).


14. Výklady jednacího řádu

Výklady čl. 5 odst. 5 a článku 210a jednacího řádu, které zaslal Výbor pro ústavní záležitosti, byly oznámeny na včerejším plenárním zasedání (bod 11 zápisu ze dne 3.7.2017).

Vzhledem k tomu, že tyto výklady nezpochybnila politická skupina ani poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty podle čl. 226 odst. 4 jednacího řádu, považují se za přijaté a budou zveřejněny v textech přijatých na denním zasedání, které se bude konat zítra, dne 5. července 2017 (P8_TA(2017)0293).


15. Diskusní dokument o budoucnosti financí EU do roku 2025 (rozprava)

Prohlášení Komise: Diskusní dokument o budoucnosti financí EU do roku 2025 (2017/2742(RSP))

Günther Oettinger (člen Komise) učinil prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: José Manuel Fernandes za skupinu PPE, Eider Gardiazabal Rubial za skupinu S&D, Zbigniew Kuźmiuk za skupinu ECR, Gérard Deprez za skupinu ALDE, Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, Marco Zanni za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Mairead McGuinness, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Constanze Krehl, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Lambert van Nistelrooij, Jean-Paul Denanot, Monika Hohlmeier a Gunnar Hökmark.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ingeborg Gräßle, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos a Clara Eugenia Aguilera García.

Vystoupil Günther Oettinger.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: jedno z nadcházejících dílčích zasedání.


16. Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání (rozprava)

Zpráva o mandátu k trialogu o návrhu rozpočtu na rozpočtový rok 2018 [2017/2043(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

Siegfried Mureşan uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (zpravodajka výboru FEMM), Tibor Szanyi (zpravodaj výboru AGRI), Michaela Šojdrová (zpravodajka výboru EMPL), José Manuel Fernandes za skupinu PPE, Bernd Kölmel za skupinu ECR, Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE, Liadh Ní Riada za skupinu GUE/NGL, Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE, Jonathan Arnott za skupinu EFDD, André Elissen, Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Gérard Deprez, Lefteris Christoforou, Jens Geier, Iskra Mihaylova, Jean-Paul Denanot a Daniele Viotti za skupinu S&D.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias a Stanislav Polčák.

Vystoupili: Günther Oettinger a Siegfried Mureşan.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.10 zápisu ze dne 5.7.2017.


17. Zvolení Saúdské Arábie členem Komise OSN pro postavení žen (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Zvolení Saúdské Arábie členem Komise OSN pro postavení žen (2017/2721(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Teresa Jiménez-Becerril Barrio za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Lynn Boylan za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Elena Valenciano, Ulrike Lunacek, André Elissen, Pina Picierno, Gilles Lebreton, Josef Weidenholzer, Steeve Briois, Liliana Rodrigues, Julie Ward, Ana Gomes, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Karol Karski, a Pier Antonio Panzeri.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo a Stanislav Polčák.

Vystoupil Christos Stylianides.

Rozprava skončila.


18. Uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a Kubou (souhlas) *** – Uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a Kubou (usnesení) (rozprava)

Doporučení návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé [2017/2036(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

Elena Valenciano uvedla doporučení a zprávu.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Frank Engel (zpravodaj výboru DEVE), Luis de Grandes Pascual za skupinu PPE, Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D, Anders Primdahl Vistisen za skupinu ECR, María Teresa Giménez Barbat za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Bas Belder, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Cristian Dan Preda a Norbert Neuser.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Lars Adaktusson, Francisco Assis, Tunne Kelam, Javi López, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė a Antonio López-Istúriz White.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Karol Karski, Maria Lidia Senra Rodríguez a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupily: Federica Mogherini a Elena Valenciano.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.3 zápisu ze dne 5.7.2017 a bod 8.4 zápisu ze dne 5.7.2017.


19. Směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy (rozprava)

Zpráva na téma „Směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy“ [2016/2240(INI)] - Výbor pro zahraniční věci - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajové: Elmar Brok a Silvia Costa (A8-0220/2017)

Elmar Brok a Silvia Costa uvedli zprávu.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Bogdan Andrzej Zdrojewski za skupinu PPE, Julie Ward za skupinu S&D, Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR, María Teresa Giménez Barbat za skupinu ALDE, Sofia Sakorafa za skupinu GUE/NGL, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE, Eduard Kukan, Momchil Nekov, Patrick O'Flynn, Dubravka Šuica, Francisco José Millán Mon, Michaela Šojdrová, Alojz Peterle a Željana Zovko.

Vystoupili: Federica Mogherini, Elmar Brok a Silvia Costa.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.11 zápisu ze dne 5.7.2017.


20. Doporučení Radě k 72. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů (rozprava)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě k 72. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů [2017/2041(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

Andrey Kovatchev uvedl zprávu.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Soraya Post za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Ilhan Kyuchyuk za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, James Carver za skupinu EFDD, David McAllister, Jo Leinen a Francisco José Millán Mon.

Vystoupili: Federica Mogherini a Andrey Kovatchev.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.12 zápisu ze dne 5.7.2017.


21. Boj vedený trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajové: Ingeborg Gräßle a Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

Ingeborg Gräßle a Juan Fernando López Aguilar uvedli zprávu.

Vystoupili: Věra Jourová (členka Komise) a Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL, Benedek Jávor za skupinu Verts/ALE, Petri Sarvamaa, Caterina Chinnici, Claudia Schmidt a Pascal Arimont.

Vystoupili: Věra Jourová, Ingeborg Gräßle a Juan Fernando López Aguilar.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.6 zápisu ze dne 5.7.2017.


22. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 607.301/OJME).


23. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 00:15.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bearder, Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Eickhout, Faria, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mussolini, Punset


Příloha 1 – Jmenování členky Evropské komise

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Marias, Matthews, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Právní upozornění - Ochrana soukromí