Indeks 
Protokol
PDF 275kWORD 81k
Tirsdag den 4. juli 2017 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Status over det maltesiske formandskab for Rådet (forhandling)
 3.Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer ***I (forhandling)
 4.Mindeord over Simone Veil
 5.Meddelelse fra formanden
 6.Afstemningstid
  
6.1.Udnævnelse af et medlem af Europa-Kkommissionen (afstemning)
  
6.2.Rammeaftale mellem EU og Kosovo om de generelle principper for Kosovos deltagelse i EU-programmer *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.3.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - EGF/2017/001 ES/Castilla y León minedrift ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.4.Europæiske standarder til det 21. århundrede til det 21. århundrede (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.5.På vej til en paneuropæisk ramme for særligt dækkede obligationer (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.6.Den fiskerirelaterede turismes rolle i diversificeringen af fiskeriet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.7.Forældelsesfrister for trafikulykker (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.8.Fælles minimumsstandarder for den civile retspleje i EU (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.9.Makrofinansiel bistand til Republikken Moldova ***I (afstemning)
  
6.10.Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer ***I (afstemning)
  
6.11.Indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine ***I (afstemning)
  
6.12.Forslag til ændringsbudget nr. 2 til det almindelige budget for 2017: Indsættelse af overskuddet fra regnskabsåret 2016 (afstemning)
  
6.13.Længere levetid for produkter: fordele for forbrugere og virksomheder (afstemning)
  
6.14.Bekæmpelse af overtrædelser af menneskerettighederne i forbindelse med krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, herunder folkedrab (afstemning)
  
6.15.Private sikkerhedsfirmaer (afstemning)
  
6.16.Arbejdsvilkår og usikker ansættelse (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 11.Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (forhandling)
 12.EU's forsvarsplan og Europas fremtid (debat om et aktuelt spørgsmål)
 13.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 14.Fortolkning af forretningsordenen
 15.Debatoplæg om fremtiden for EU's finanser frem til 2025 (forhandling)
 16.Budget 2018 – Mandat for trepartsmødet (forhandling)
 17.Valg af Saudi-Arabien til medlem af UNCSW (forhandling)
 18.Indgåelse af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba (godkendelse) *** - Indgåelse af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba (beslutning) (forhandling)
 19.En EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser (forhandling)
 20.Henstilling til Rådet om den 72. samling i De Forenede Nationers Generalforsamling (forhandling)
 21.Strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (forhandling)
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Europa-Kommissionen


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Status over det maltesiske formandskab for Rådet (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Status over det maltesiske formandskab for Rådet (2017/2658(RSP))

Formanden holdt en kort tale til indledning, hvori han takkede det maltesiske formandskab for dets arbejde.

Joseph Muscat (formand for Rådet) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne, (formanden om Jean-Claude Junckers indlæg).

Talere: David Casa for PPE-Gruppen, Alfred Sant for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz for ALDE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, ligeledes om Jean-Claude Junckers indlæg, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen, og Gilles Lebreton for ENF-Gruppen.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Zoltán Balczó, løsgænger, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, Joachim Starbatty, Gesine Meissner, Helmut Scholz, Sven Giegold, Barbara Kappel, Steven Woolfe, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Ryszard Czarnecki, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, og Carlos Zorrinho.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Indlæg af Péter Niedermüller.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Costas Mavrides, Notis Marias, Krisztina Morvai, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Arne Gericke, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Pier Antonio Panzeri og Miriam Dalli.

Talere: Jean-Claude Juncker og Joseph Muscat.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


3. Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget - Retsudvalget. Ordførere: Hugues Bayet og Evelyn Regner (A8-0227/2017)

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Hugues Bayet og Evelyn Regner forelagde betænkningen

Indlæg af Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Elly Schlein (ordfører for udtalelse fra DEVE), Dariusz Rosati for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ana Gomes, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Theurer, Pirkko Ruohonen-Lerner for ECR-Gruppen, Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen, Miguel Viegas for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Bernard Monot for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Rosa Estaràs Ferragut, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stanisław Ożóg, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Pascal Durand, David Coburn, Laurenţiu Rebega, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Sander Loones, Fabio De Masi, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Matt Carthy, Markus Ferber, Peter Simon, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Luděk Niedermayer, Cătălin Sorin Ivan, Gunnar Hökmark, Ana Gomes og Theodor Dumitru Stolojan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Romana Tomc, Maria Grapini, Notis Marias, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai og Seán Kelly.

Talere: Valdis Dombrovskis, Hugues Bayet og Evelyn Regner.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.10 i protokollen af 4.7.2017.

(Mødet udsat i nogle minutter)


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

4. Mindeord over Simone Veil

Formanden udtalte på Parlamentets vegne mindeord over Simone Veil, den første formand for et Europa-Parlament valgt ved almindelige direkte valg.

Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, for at udtale mindeord over Simone Veil.


FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

Indlæg af Bruno Gollnisch.

5. Meddelelse fra formanden

Formanden meddelte, at Formandskonferencen havde godkendt anmodningen fra Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse om at forlænge udvalgets mandat med tre måneder.

Denne forlængelse var nødvendig for at sætte udvalget i stand til fuldt ud og på korrekt vis at udøve sit mandat, som vedtaget af Parlamentet den 8. juni 2016, i betragtning af det antal dokumenter, der fortsat manglede at blive undersøgt, de analyser, der var blevet anmodet om, og den høring af de berørte parter, der endnu ikke var blevet gennemført.

Parlamentet godkendte forlængelsen.


6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Udnævnelse af et medlem af Europa-Kkommissionen (afstemning)

Udnævnelse af et medlem af Europa-Kommissionen – Mariya Gabriel (C8-9603/2017 – 2017/0805(NLE))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 4.7.2017)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0275)


6.2. Rammeaftale mellem EU og Kosovo om de generelle principper for Kosovos deltagelse i EU-programmer *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Udkast til henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelsen af en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Kosovo om de generelle principper for Kosovos deltagelse i EU-programmer [13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0276)

Parlamentet godkendte indgåelsen af rammeaftalen.


6.3. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - EGF/2017/001 ES/Castilla y León minedrift ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Spanien – EGF/2017/001 ES/Castilla y León - minedrift) [COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Monika Vana (A8-0248/2017)

(Flertal af Parlamentets medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0277)


6.4. Europæiske standarder til det 21. århundrede til det 21. århundrede (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om europæiske standarder til det 21. århundrede [2016/2274(INI] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0278)


6.5. På vej til en paneuropæisk ramme for særligt dækkede obligationer (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om vejen mod en paneuropæisk ramme for særligt dækkede obligationer [2017/2005(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0279)


6.6. Den fiskerirelaterede turismes rolle i diversificeringen af fiskeriet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om den fiskerirelaterede turismes rolle i diversificeringen af fiskeriet [2016/2035(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Renata Briano (A8-0221/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0280)


6.7. Forældelsesfrister for trafikulykker (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om forældelsesfrister for trafikulykker [2015/2087(INL)] - Retsudvalget. Ordfører: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

(Flertal af Parlamentets medlemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0281)

Indlæg

Pavel Svoboda (ordfører) inden afstemningen.


6.8. Fælles minimumsstandarder for den civile retspleje i EU (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om fælles minimumsstandarder for den civile retspleje i EU [2015/2084(INL)] - Retsudvalget. Ordfører: Emil Radev (A8-0210/2017)

(Flertal af Parlamentets medlemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0282)

Indlæg

Emil Radev (ordfører) inden afstemningen.


6.9. Makrofinansiel bistand til Republikken Moldova ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Republikken Moldova [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0283)


6.10. Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget - Retsudvalget. Ordførere: Hugues Bayet og Evelyn Regner (A8-0227/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2017)0284)

Indlæg af Evelyn Regner (ordfører), efter afstemningen, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


6.11. Indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine som supplement til de handelsmæssige indrømmelser i associeringsaftalen [COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0285)

Indlæg

Jarosław Wałęsa (ordfører) inden afstemningen.


6.12. Forslag til ændringsbudget nr. 2 til det almindelige budget for 2017: Indsættelse af overskuddet fra regnskabsåret 2016 (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2 til det almindelige budget for 2017: Indsættelse af overskuddet fra regnskabsåret 2016 [09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Jens Geier (A8-0229/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0286)


6.13. Længere levetid for produkter: fordele for forbrugere og virksomheder (afstemning)

Betænkning om længere levetid for produkter: fordele for forbrugere og virksomheder [2016/2272(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Pascal Durand (A8-0214/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0287)


6.14. Bekæmpelse af overtrædelser af menneskerettighederne i forbindelse med krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, herunder folkedrab (afstemning)

Betænkning om bekæmpelse af overtrædelser af menneskerettighederne i forbindelse med krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, herunder folkedrab [2016/2239(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0288)


6.15. Private sikkerhedsfirmaer (afstemning)

Betænkning om private sikkerhedsfirmaer [2016/2238(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0289)

Indlæg

Hilde Vautmans havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 4, som var blevet godtaget.


6.16. Arbejdsvilkår og usikker ansættelse (afstemning)

Betænkning om arbejdsvilkår og usikker ansættelse [2016/2221(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af ENF)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING (indgivet af EMPL)

Vedtaget (P8_TA(2017)0290)


7. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Marlene Mizzi - A8-0213/2017
Adam Szejnfeld og Daniel Hannan

Betænkning: Renata Briano - A8-0221/2017
Rosa D'Amato, Michela Giuffrida, Notis Marias og Seán Kelly

Betænkning: Sorin Moisă - A8-0185/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei og Jiří Pospíšil

Betænkning: Hugues Bayet og Evelyn Regner - A8-0227/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Molly Scott Cato og Tomáš Zdechovský

Betænkning: Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Eleonora Forenza, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák og Momchil Nekov

Betænkning: Pascal Durand - A8-0214/2017
Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Branislav Škripek og Lucy Anderson

Betænkning: Cristian Dan Preda - A8-0222/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák og Marek Jurek

Betænkning: Hilde Vautmans - A8-0191/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stanislav Polčák og Jiří Pospíšil

Betænkning: Neoklis Sylikiotis - A8-0224/2017
Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Notis Marias, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov og Danuta Jazłowiecka.


8. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.00 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

9. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


10. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra ECR-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

IMCO: John Flack

REGI: John Flack

CULT: Rupert Matthews

ENVI: Rupert Matthews

Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg: Rupert Matthews

Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina: John Flack

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


11. Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (2017/2699(RSP))

Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: József Szájer for PPE-Gruppen, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, Anthea McIntyre for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Mara Bizzotto for ENF-Gruppen, Andrzej Grzyb, Udo Bullmann, Richard Sulík, João Pimenta Lopes, Kristina Winberg, Krišjānis Kariņš, Tanja Fajon, David Casa, Jeppe Kofod, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Bernd Lange, Pervenche Berès, Iratxe García Pérez og Mercedes Bresso.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Krisztina Morvai, Krzysztof Hetman, Virginie Rozière, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski og Tibor Szanyi.

Indlæg af Frans Timmermans.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   József Szájer for PPE-Gruppen, om Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0434/2017)

—   Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, om Europa-Parlamentets prioriteringer for Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0435/2017)

—   Anthea McIntyre for ECR-Gruppen, om Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0450/2017)

—   Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, om Europa-Parlamentets prioriteringer for Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0451/2017)

—   Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, om Europas fremtid og de strategiske prioriteringer for Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0454/2017)

—   João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy og Marisa Matias, for GUE/NGL-Gruppen, om Europa-Parlamentets prioriteringer for Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0455/2017)

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano og Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen, om Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0456/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 5.7.2017.


12. EU's forsvarsplan og Europas fremtid (debat om et aktuelt spørgsmål)

EU's forsvarsplan og Europas fremtid (2017/2752(RSP))

Indlæg af Sabine Lösing for at indlede debatten.

Talere: Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) og Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen).

Talere: Michael Gahler for PPE-Gruppen, Ioan Mircea Paşcu for S&D-Gruppen, Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, og Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Bill Etheridge for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Arnaud Danjean, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Malin Björk, Tamás Meszerics, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Reinhard Bütikofer om Janusz Korwin-Mikkes udtalelser (formanden tog dette til efterretning), Jaromír Štětina, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Merja Kyllönen, Reinhard Bütikofer, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Arne Lietz, Anders Primdahl Vistisen, Brando Benifei, Roberts Zīle, Eva Kaili, Marek Jurek, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei og Mirosław Piotrowski.

Talere: Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen) og Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


13. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden mindede om, at henstillingerne fra JURI om ikke at gøre indsigelse (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017) og (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017) var blevet meddelt på plenarmødet mandag den 3. juli 2017 (punkt 10 i protokollen af 3.7.2017).

Der var ikke gjort indsigelse mod disse henstillinger inden for den frist på 24 timer, der var fastsat i forretningsordenens artikel 105, stk. 6.

Henstillingerne ansås derfor som vedtaget og ville blive offentliggjort i de »Vedtagne tekster« fra den efterfølgende dags møde, den 5. juli 2017 (P8_TA(2017)0291 og P8_TA(2017)0292).


14. Fortolkning af forretningsordenen

Fortolkningerne af forretningsordenens artikel 5, stk. 5, og artikel 210a givet af Udvalget om Konstitutionelle Anliggender var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag (punkt 11 i protokollen af 3.7.2017).

Eftersom der ikke var blevet gjort indsigelse af en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, jf. forretningsordenens artikel 226, stk. 4, betragtedes disse fortolkninger som vedtaget og ville blive offentliggjort i de »Vedtagne tekster« fra den efterfølgende dags møde den 5. juli 2017 (P8_TA(2017)0293).


15. Debatoplæg om fremtiden for EU's finanser frem til 2025 (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Debatoplæg om fremtiden for EU's finanser frem til 2025 (2017/2742(RSP))

Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: José Manuel Fernandes for PPE-Gruppen, Eider Gardiazabal Rubial for S&D-Gruppen, Zbigniew Kuźmiuk for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Xabier Benito Ziluaga for GUE/NGL-Gruppen, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Marco Zanni for ENF-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Mairead McGuinness, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Constanze Krehl, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Lambert van Nistelrooij, Jean-Paul Denanot, Monika Hohlmeier og Gunnar Hökmark.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ingeborg Gräßle, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos og Clara Eugenia Aguilera García.

Indlæg af Günther Oettinger.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: senere mødeperiode.


16. Budget 2018 – Mandat for trepartsmødet (forhandling)

Betænkning om mandatet for trepartsmødet om budgetforslaget for 2018 [2017/2043(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

Siegfried Mureşan forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Indlæg af Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (ordfører for udtalelse fra FEMM), Tibor Szanyi (ordfører for udtalelse fra AGRI), Michaela Šojdrová (ordfører for udtalelse fra EMPL), José Manuel Fernandes for PPE-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen, Liadh Ní Riada for GUE/NGL-Gruppen, Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, André Elissen, Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Gérard Deprez, Lefteris Christoforou, Jens Geier, Iskra Mihaylova, Jean-Paul Denanot og Daniele Viotti for S&D-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias og Stanislav Polčák.

Talere: Günther Oettinger og Siegfried Mureşan.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.10 i protokollen af 5.7.2017.


17. Valg af Saudi-Arabien til medlem af UNCSW (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Valg af Saudi-Arabien til medlem af UNCSW (2017/2721(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Teresa Jiménez-Becerril Barrio for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Elena Valenciano, Ulrike Lunacek, André Elissen, Pina Picierno, Gilles Lebreton, Josef Weidenholzer, Steeve Briois, Liliana Rodrigues, Julie Ward, Ana Gomes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Karol Karski, og Pier Antonio Panzeri.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo og Stanislav Polčák.

Indlæg af Christos Stylianides.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. Indgåelse af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba (godkendelse) *** - Indgåelse af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba (beslutning) (forhandling)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Cuba på den anden side [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Cuba på den anden side [2017/2036(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

Elena Valenciano forelagde henstillingen og betænkningen.

Indlæg af Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: Frank Engel (ordfører for udtalelse fra DEVE), Luis de Grandes Pascual for PPE-Gruppen, Pier Antonio Panzeri for S&D-Gruppen, Anders Primdahl Vistisen for ECR-Gruppen, María Teresa Giménez Barbat for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Bas Belder, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Cristian Dan Preda og Norbert Neuser.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Lars Adaktusson, Francisco Assis, Tunne Kelam, Javi López, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė og Antonio López-Istúriz White.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Karol Karski, Maria Lidia Senra Rodríguez og Fabio Massimo Castaldo.

Talere: Federica Mogherini og Elena Valenciano.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.3 i protokollen af 5.7.2017 og punkt 8.4 i protokollen af 5.7.2017.


19. En EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser (forhandling)

Betænkning om en EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser [2016/2240(INI)] - Udenrigsudvalget - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordførere: Elmar Brok og Silvia Costa (A8-0220/2017)

Elmar Brok og Silvia Costa forelagde betænkningen

Indlæg af Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: Bogdan Andrzej Zdrojewski for PPE-Gruppen, Julie Ward for S&D-Gruppen, Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen, María Teresa Giménez Barbat for ALDE-Gruppen, Sofia Sakorafa for GUE/NGL-Gruppen, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, Eduard Kukan, Momchil Nekov, Patrick O'Flynn, Dubravka Šuica, Francisco José Millán Mon, Michaela Šojdrová, Alojz Peterle og Željana Zovko.

Talere: Federica Mogherini, Elmar Brok og Silvia Costa.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.11 i protokollen af 5.7.2017.


20. Henstilling til Rådet om den 72. samling i De Forenede Nationers Generalforsamling (forhandling)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om den 72. samling i De Forenede Nationers Generalforsamling [2017/2041(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

Andrey Kovatchev forelagde betænkningen.

Indlæg af Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Soraya Post for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Ilhan Kyuchyuk for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, David McAllister, Jo Leinen og Francisco José Millán Mon.

Talere: Federica Mogherini og Andrey Kovatchev.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.12 i protokollen af 5.7.2017.


21. Strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Budgetkontroludvalget - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordførere: Ingeborg Gräßle og Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

Ingeborg Gräßle og Juan Fernando López Aguilar forelagde betænkningen

Talere: Věra Jourová (medlem af Kommissionen) og Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: Tomáš Zdechovský for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen, Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen, Petri Sarvamaa, Caterina Chinnici, Claudia Schmidt og Pascal Arimont.

Talere: Věra Jourová, Ingeborg Gräßle og Juan Fernando López Aguilar.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.6 i protokollen af 5.7.2017.


22. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 607.301/OJME).


23. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 00:15.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bearder, Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Eickhout, Faria, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mussolini, Punset


Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Europa-Kommissionen

STEMMELISTE

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Marias, Matthews, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik