Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 266kWORD 81k
Teisipäev, 4. juuli 2017 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Malta eesistumisperioodi ülevaade (arutelu)
 3.Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt ***I (arutelu)
 4.Simone Veili mälestamine
 5.Presidentuuri teadaanne
 6.Hääletused
  6.1.Euroopa Komisjoni liikme nimetamine (hääletus)
  6.2.ELi ja Kosovo vaheline Kosovo liidu programmides osalemise üldpõhimõtteid käsitlev raamleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.3.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – Hispaania taotlus EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.4.Euroopa standardid 21. sajandil (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.5.Liikumine üleeuroopalise pandikirjade raamistiku suunas (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.6.Kalastusturismi roll kalapüügi mitmekesistamises (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.7.Liiklusõnnetuste aegumistähtajad (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.8.Tsiviilkohtumenetluse ühised miinimumnõuded (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  6.9.Makromajanduslik finantsabi Moldova Vabariigile ***I (hääletus)
  6.10.Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt ***I (hääletus)
  6.11.Ukraina suhtes ajutiste ühepoolsete kaubandusmeetmete kehtestamine ***I (hääletus)
  6.12.Paranduseelarve projekt nr 2/2017: 2016. aasta ülejäägi kandmine eelarvesse (hääletus)
  6.13.Toodete eluea pikendamine: kasu tarbijatele ja äriühingutele (hääletus)
  6.14.Inimõiguste rikkumisega tegelemine, pidades silmas sõjakuritegusid ja inimsusvastaseid kuritegusid, sealhulgas genotsiidi (hääletus)
  6.15.Eraturvafirmad (hääletus)
  6.16.Töötingimused ja ebakindlad töösuhted (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 11.Komisjoni 2018. aasta tööprogrammi ettevalmistamine (arutelu)
 12.ELi kaitsekava ja Euroopa tulevik (temaatiline arutelu)
 13.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 14.Kodukorra tõlgendamine
 15.Aruteludokument „ELi rahanduse tulevik aastaks 2025“ (arutelu)
 16.2018. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks (arutelu)
 17.Saudi Araabia valimine ÜRO naiste staatuse komisjoni liikmeks (arutelu)
 18.ELi ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimine (nõusolek) *** - ELi ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimine (resolutsioon) (arutelu)
 19.ELi strateegia rahvusvaheliste kultuurisuhete valdkonnas (arutelu)
 20.Soovitus nõukogule ÜRO Peaassamblee 72. istungjärguks (arutelu)
 21.Liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastane võitlus kriminaalõiguse abil (arutelu)
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. Lisa - Euroopa Komisjoni liikme nimetamine


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.05.


2. Malta eesistumisperioodi ülevaade (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Malta eesistumisperioodi ülevaade (2017/2658(RSP))

President võttis alustuseks sõna ning tänas Maltat eesistujana tehtud töö eest.

Joseph Muscat (nõukogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega, president võttis sõna Jean-Claude Junckeri sõnavõtu teemal.

Sõna võtsid David Casa fraktsiooni PPE nimel, Alfred Sant fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz fraktsiooni ALDE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel (samuti Jean-Claude Junckeri sõnavõtu teemal), Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel ja Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, Joachim Starbatty, Gesine Meissner, Helmut Scholz, Sven Giegold, Barbara Kappel, Steven Woolfe, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Ryszard Czarnecki, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, ja Carlos Zorrinho.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Sõna võttis Péter Niedermüller.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Costas Mavrides, Notis Marias, Krisztina Morvai, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Arne Gericke, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Pier Antonio Panzeri ja Miriam Dalli.

Sõna võtsid Jean-Claude Juncker ja Joseph Muscat.

Arutelu lõpetati.


3. Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate äriühingute ja filiaalide poolt [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon - Õiguskomisjon. Raportöörid: Hugues Bayet ja Evelyn Regner (A8-0227/2017)

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Hugues Bayet ja Evelyn Regner tutvustasid raportit.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Elly Schlein (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Dariusz Rosati fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ana Gomes, Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michael Theurer, Pirkko Ruohonen-Lerner fraktsiooni ECR nimel, Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel, Miguel Viegas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Bernard Monot fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Rosa Estaràs Ferragut, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stanisław Ożóg, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Pascal Durand, David Coburn, Laurenţiu Rebega, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Sander Loones, Fabio De Masi, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Matt Carthy, Markus Ferber, Peter Simon, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Luděk Niedermayer, Cătălin Sorin Ivan, Gunnar Hökmark, Ana Gomes ja Theodor Dumitru Stolojan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Romana Tomc, Maria Grapini, Notis Marias, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai ja Seán Kelly.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis, Hugues Bayet ja Evelyn Regner.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.7.2017 protokollipunkt 6.10.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

4. Simone Veili mälestamine

President tegi parlamendi nimel avalduse esimese otsestel ja üldistel valimistel valitud Euroopa Parlamendi koosseisu presidendi Simone Veili mälestuseks.

Sõna võttis Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, et avaldada austust lahkunud Simone Veilile.


ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident

Sõna võttis Bruno Gollnisch.

5. Presidentuuri teadaanne

Juhataja andis teada, et esimeeste konverents kiitis heaks rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni ettepaneku pikendada komisjoni mandaati kolmeks kuuks.

Mandaadi pikendamine on vajalik selleks, et komisjon saaks parlamendi poolt 8. juunil 2016. aastal talle antud ülesanded täielikult ja korrektselt täita, pidades silmas veel uurimist ootavate dokumentide arvu, soovitud analüüse ja veel ärakuulamist vajavate asjaosaliste hulka.

Parlament kiitis mandaadi pikendamise heaks.


6. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


6.1. Euroopa Komisjoni liikme nimetamine (hääletus)

Euroopa Komisjoni liikme nimetamine – Mariya Gabriel (C8-9603/2017 – 2017/0805(NLE))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (4.7.2017 protokollilisa 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0275)


6.2. ELi ja Kosovo vaheline Kosovo liidu programmides osalemise üldpõhimõtteid käsitlev raamleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Kosovo vahelise Kosovo liidu programmides osalemise üldpõhimõtteid käsitleva raamlepingu sõlmimise kohta [13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0276)

Parlament kiitis raamlepingu sõlmimise heaks.


6.3. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – Hispaania taotlus EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Hispaania taotlus EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining) [COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Monika Vana (A8-0248/2017)

(Parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0277)


6.4. Euroopa standardid 21. sajandil (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Euroopa standardite kohta 21. sajandil [2016/2274(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0278)


6.5. Liikumine üleeuroopalise pandikirjade raamistiku suunas (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport üleeuroopalise pandikirjade raamistiku kohta [2017/2005(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0279)


6.6. Kalastusturismi roll kalapüügi mitmekesistamises (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport kalastusturismi rolli kohta kalapüügi mitmekesistamises [2016/2035(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Renata Briano (A8-0221/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0280)


6.7. Liiklusõnnetuste aegumistähtajad (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport soovitustega komisjonile liiklusõnnetuste aegumistähtaegade kohta [2015/2087(INL)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

(parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0281)

Sõnavõtud

Pavel Svoboda (raportöör), enne hääletust.


6.8. Tsiviilkohtumenetluse ühised miinimumnõuded (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport soovitustega komisjonile tsiviilkohtumenetluse ühiste miinimumnõuete kohta ELis [2015/2084(INL)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Emil Radev (A8-0210/2017)

(parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0282)

Sõnavõtud

Emil Radev (raportöör), enne hääletust.


6.9. Makromajanduslik finantsabi Moldova Vabariigile ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Moldova Vabariigile makromajanduslikku finantsabi [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0283)


6.10. Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate äriühingute ja filiaalide poolt [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon - Õiguskomisjon. Raportöörid: Hugues Bayet ja Evelyn Regner (A8-0227/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2017)0284)

Pärast hääletust võttis sõna Evelyn Regner (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


6.11. Ukraina suhtes ajutiste ühepoolsete kaubandusmeetmete kehtestamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajutiselt Ukraina suhtes ühepoolsed kaubandusmeetmed, mis täiendavad assotsieerimislepingu raames kättesaadavaks tehtud kaubanduskontsessioone [COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0285)

Sõnavõtud

Jarosław Wałęsa (raportöör), enne hääletust.


6.12. Paranduseelarve projekt nr 2/2017: 2016. aasta ülejäägi kandmine eelarvesse (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2017. aasta paranduseelarve projekti nr 2/2017 kohta – 2016. eelarveaasta ülejäägi kandmine eelarvesse [09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Jens Geier (A8-0229/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0286)


6.13. Toodete eluea pikendamine: kasu tarbijatele ja äriühingutele (hääletus)

Raport toodete eluea pikendamise ning selle kasulikkuse kohta tarbijatele ja äriühingutele [2016/2272(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Pascal Durand (A8-0214/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0287)


6.14. Inimõiguste rikkumisega tegelemine, pidades silmas sõjakuritegusid ja inimsusvastaseid kuritegusid, sealhulgas genotsiidi (hääletus)

Raport inimõiguste rikkumisega tegelemise kohta, pidades silmas sõjakuritegusid ja inimsusvastaseid kuritegusid, sealhulgas genotsiidi [2016/2239(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0288)


6.15. Eraturvafirmad (hääletus)

Raport eraturvafirmade kohta [2016/2238(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0289)

Sõnavõtud

Hilde Vautmans esitas punkti 4 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


6.16. Töötingimused ja ebakindlad töösuhted (hääletus)

Raport töötingimuste ja ebakindlate töösuhete kohta [2016/2221(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitas fraktsioon ENF)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitas EMPL-komisjon)

Vastu võetud (P8_TA(2017)0290)


7. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Marlene Mizzi - A8-0213/2017
Adam Szejnfeld ja Daniel Hannan

Raport: Renata Briano - A8-0221/2017
Rosa D'Amato, Michela Giuffrida, Notis Marias ja Seán Kelly

Raport: Sorin Moisă - A8-0185/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei ja Jiří Pospíšil

Raport: Hugues Bayet ja Evelyn Regner - A8-0227/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Molly Scott Cato ja Tomáš Zdechovský

Raport: Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Eleonora Forenza, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák ja Momchil Nekov

Raport: Pascal Durand - A8-0214/2017
Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Branislav Škripek ja Lucy Anderson

Raport: Cristian Dan Preda - A8-0222/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák ja Marek Jurek

Raport: Hilde Vautmans - A8-0191/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stanislav Polčák ja Jiří Pospíšil

Raport: Neoklis Sylikiotis - A8-0224/2017
Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Notis Marias, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov ja Danuta Jazłowiecka.


8. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.00 ja see jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

9. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


10. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni ECR taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

IMCO-komisjon: John Flack

REGI-komisjon: John Flack

CULT-komisjon: Rupert Matthews

ENVI-komisjon: Rupert Matthews

Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis: Rupert Matthews

Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks: John Flack

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


11. Komisjoni 2018. aasta tööprogrammi ettevalmistamine (arutelu)

Komisjoni avaldus: Komisjoni 2018. aasta tööprogrammi ettevalmistamine (2017/2699(RSP))

Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid József Szájer fraktsiooni PPE nimel, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni ENF nimel, Andrzej Grzyb, Udo Bullmann, Richard Sulík, João Pimenta Lopes, Kristina Winberg, Krišjānis Kariņš, Tanja Fajon, David Casa, Jeppe Kofod, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Bernd Lange, Pervenche Berès, Iratxe García Pérez ja Mercedes Bresso.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Krisztina Morvai, Krzysztof Hetman, Virginie Rozière, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski ja Tibor Szanyi.

Sõna võttis Frans Timmermans.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   József Szájer fraktsiooni PPE nimel komisjoni 2018. aasta tööprogrammi kohta (2017/2699(RSP)) (B8-0434/2017);

—   Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel Euroopa Parlamendi prioriteetide kohta komisjoni 2018. aasta tööprogrammiks (2017/2699(RSP)) (B8-0435/2017);

—   Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel komisjoni 2018. aasta tööprogrammi kohta (2017/2699(RSP)) (B8-0450/2017);

—   Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel Euroopa Parlamendi prioriteetide kohta seoses komisjoni 2018. aasta tööprogrammiga (2017/2699(RSP)) (B8-0451/2017);

—   Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel Euroopa tuleviku ja komisjoni 2018. aasta tööprogrammi strateegiliste prioriteetide kohta (2017/2699(RSP)) (B8-0454/2017);

—   João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjoni avalduse alusel vastavalt kodukorra artikli 37 lõikele 3 ning Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppele Euroopa Parlamendi prioriteetide kohta seoses komisjoni 2018. aasta tööprogrammiga (2017/2699(RSP)) (B8-0455/2017);

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel komisjoni 2018. aasta tööprogrammi kohta (2017/2699(RSP)) (B8-0456/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2017 protokollipunkt 8.9.


12. ELi kaitsekava ja Euroopa tulevik (temaatiline arutelu)

ELi kaitsekava ja Euroopa tulevik (2017/2752(RSP))

Sõna võttis Sabine Lösing arutelu sissejuhatamiseks.

Sõna võtsid Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) ja Jyrki Katainen (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, Ioan Mircea Paşcu fraktsiooni S&D nimel, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel ja Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bill Etheridge fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Arnaud Danjean, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Malin Björk, Tamás Meszerics, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Reinhard Bütikofer Janusz Korwin-Mikke ettepanekute teemal (asepresident võttis selle teadmiseks), Jaromír Štětina, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Merja Kyllönen, Reinhard Bütikofer, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Arne Lietz, Anders Primdahl Vistisen, Brando Benifei, Roberts Zīle, Eva Kaili, Marek Jurek, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei ja Mirosław Piotrowski.

Sõna võtsid Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige) ja Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.


13. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Juhataja tuletas meelde, et esmaspäeval, 3. juulil 2017 tehti täiskogule teatavaks JURI-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017) ja (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017) (3.7.2017 protokollipunkt 10).

Kodukorra artikli 105 lõikes 6 ette nähtud 24-tunnise tähtaja jooksul ei ole soovitustele vastuväiteid esitatud.

Seetõttu loetakse soovitused heakskiidetuks ning need avaldatakse järgmise päeva, 5. juuli 2017. aasta istungi vastuvõetud tekstide hulgas (P8_TA(2017)0291 ja P8_TA(2017)0292).


14. Kodukorra tõlgendamine

Kodukorra artikli 5 lõike 5 ja artikli 210a tõlgendused, mis põhiseaduskomisjon esitas, tehti teatavaks eelmise päeva istungil (3.7.2017 protokolli punkt 11).

Kuna ükski fraktsioon ega kodukorra artikli 226 lõikes 4 ette nähtud arv parlamendiliikmeid ei ole vastuväiteid esitanud, loetakse tõlgendused heaks kiidetuks ning avaldatakse järgmise päeva, 5. juuli 2017. aasta istungi vastuvõetud tekstide hulgas (P8.TA-PROV(2017)0293).


15. Aruteludokument „ELi rahanduse tulevik aastaks 2025“ (arutelu)

Komisjoni avaldus: Aruteludokument „ELi rahanduse tulevik aastaks 2025“ (2017/2742(RSP))

Günther Oettinger (komisjoni liige) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid José Manuel Fernandes fraktsiooni PPE nimel, Eider Gardiazabal Rubial fraktsiooni S&D nimel, Zbigniew Kuźmiuk fraktsiooni ECR nimel, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Marco Zanni fraktsiooni ENF nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Mairead McGuinness, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Constanze Krehl, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Lambert van Nistelrooij, Jean-Paul Denanot, Monika Hohlmeier ja Gunnar Hökmark.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ingeborg Gräßle, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos ja Clara Eugenia Aguilera García.

Sõna võttis Günther Oettinger.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.


16. 2018. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks (arutelu)

Raport volituse kohta 2018. aasta eelarve projekti kolmepoolseteks läbirääkimisteks [2017/2043(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

Siegfried Mureşan tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Tibor Szanyi (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Michaela Šojdrová (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), José Manuel Fernandes fraktsiooni PPE nimel, Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel, Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel, Liadh Ní Riada fraktsiooni GUE/NGL nimel, Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, André Elissen, Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Gérard Deprez, Lefteris Christoforou, Jens Geier, Iskra Mihaylova, Jean-Paul Denanot ja Daniele Viotti fraktsiooni S&D nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias ja Stanislav Polčák.

Sõna võtsid Günther Oettinger ja Siegfried Mureşan.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2017 protokollipunkt 8.10.


17. Saudi Araabia valimine ÜRO naiste staatuse komisjoni liikmeks (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Saudi Araabia valimine ÜRO naiste staatuse komisjoni liikmeks (2017/2721(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Teresa Jiménez-Becerril Barrio fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Lynn Boylan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elena Valenciano, Ulrike Lunacek, André Elissen, Pina Picierno, Gilles Lebreton, Josef Weidenholzer, Steeve Briois, Liliana Rodrigues, Julie Ward, Ana Gomes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Karol Karski, ja Pier Antonio Panzeri.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Arutelu lõpetati.


18. ELi ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimine (nõusolek) *** - ELi ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimine (resolutsioon) (arutelu)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kuuba Vabariigi vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu liidu nimel sõlmimise kohta [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kuuba Vabariigi vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [2017/2036(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

Elena Valenciano tutvustas soovitust ja raportit.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Sõna võtsid Frank Engel (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Luis de Grandes Pascual fraktsiooni PPE nimel, Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel, Anders Primdahl Vistisen fraktsiooni ECR nimel, María Teresa Giménez Barbat fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Bas Belder, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Cristian Dan Preda ja Norbert Neuser.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võtsid Lars Adaktusson, Francisco Assis, Tunne Kelam, Javi López, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė ja Antonio López-Istúriz White.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Karol Karski, Maria Lidia Senra Rodríguez ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võtsid Federica Mogherini ja Elena Valenciano.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2017 protokollipunkt 8.3 ja 5.7.2017 protokollipunkt 8.4.


19. ELi strateegia rahvusvaheliste kultuurisuhete valdkonnas (arutelu)

Raport ELi strateegia kohta rahvusvaheliste kultuurisuhete valdkonnas [2016/2240(INI)] - Väliskomisjon - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöörid: Elmar Brok ja Silvia Costa (A8-0220/2017)

Elmar Brok ja Silvia Costa tutvustasid raportit.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Sõna võtsid Bogdan Andrzej Zdrojewski fraktsiooni PPE nimel, Julie Ward fraktsiooni S&D nimel, Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel, María Teresa Giménez Barbat fraktsiooni ALDE nimel, Sofia Sakorafa fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eduard Kukan, Momchil Nekov, Patrick O'Flynn, Dubravka Šuica, Francisco José Millán Mon, Michaela Šojdrová, Alojz Peterle ja Željana Zovko.

Sõna võtsid Federica Mogherini, Elmar Brok ja Silvia Costa.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2017 protokollipunkt 8.11.


20. Soovitus nõukogule ÜRO Peaassamblee 72. istungjärguks (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 72. istungjärgu kohta [2017/2041(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

Andrey Kovatchev tutvustas raportit.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Soraya Post fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Ilhan Kyuchyuk fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, David McAllister, Jo Leinen ja Francisco José Millán Mon.

Sõna võtsid Federica Mogherini ja Andrey Kovatchev.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2017 protokollipunkt 8.12.


21. Liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastane võitlus kriminaalõiguse abil (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Eelarvekontrollikomisjon - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöörid: Ingeborg Gräßle ja Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

Ingeborg Gräßle ja Juan Fernando López Aguilar tutvustasid raportit.

Sõna võtsid Věra Jourová (komisjoni liige) ja Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel, Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Petri Sarvamaa, Caterina Chinnici, Claudia Schmidt ja Pascal Arimont.

Sõna võtsid Věra Jourová, Ingeborg Gräßle ja Juan Fernando López Aguilar.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.7.2017 protokollipunkt 8.6.


22. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 607.301/OJME).


23. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 00:15.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bearder, Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Eickhout, Faria, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mussolini, Punset


1. Lisa - Euroopa Komisjoni liikme nimetamine

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Marias, Matthews, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika