Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 269kWORD 82k
Tiistai 4. heinäkuuta 2017 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Maltan puheenjohtajakauden tarkastelu (keskustelu)
 3.Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen ***I (keskustelu)
 4.Simone Veilin muistotilaisuus
 5.Puhemiehen ilmoitus
 6.Äänestykset
  
6.1.Komission jäsenen nimittäminen (äänestys)
  
6.2.Puitesopimuksen tekeminen EU:n ja Kosovon välillä yleisistä periaatteista Kosovon osallistumiselle unionin ohjelmiin *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.3.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/001 ES/Castilla y León kaivosteollisuus ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.4.Eurooppalainen standardointi 2000-luvulla (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.5.Katettuja joukkolainoja koskevan Euroopan laajuisen kehyksen luominen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.6.Kalastusmatkailun rooli kalastuselinkeinon monipuolistamisessa (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.7.Liikennevahinkojen vanhentumisajat (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.8.Siviilioikeudellisia menettelyjä koskevat yhteiset vähimmäisvaatimukset (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.9.Makrotaloudellinen rahoitusapu Moldovan tasavallalle ***I (äänestys)
  
6.10.Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen ***I (äänestys)
  
6.11.Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöönotto ***I (äänestys)
  
6.12.Esitys lisätalousarvioksi nro 2 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon: varainhoitovuoden 2016 ylijäämän ottaminen talousarvioon (äänestys)
  
6.13.Tuotteiden käyttöiän pidentäminen: kuluttajien ja yritysten saama hyöty (äänestys)
  
6.14.Puuttuminen ihmisoikeusloukkauksiin sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten, kuten joukkotuhonnan, yhteydessä (äänestys)
  
6.15.Yksityiset turvallisuusalan yritykset (äänestys)
  
6.16.Työolot ja epävarmat työsuhteet (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 11.Komission vuoden 2018 työohjelman valmistelu (keskustelu)
 12.EU:n puolustussuunnitelma ja Euroopan tulevaisuus (ajankohtainen keskustelu)
 13.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 14.Työjärjestyksen tulkinnat
 15.Pohdinta-asiakirja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta vuoteen 2025 saakka (keskustelu)
 16.Talousarvio 2018 - trilogin neuvotteluvaltuudet (keskustelu)
 17.Saudi-Arabian valinta naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan jäseneksi (keskustelu)
 18.Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan EU:n ja Kuuban välisen sopimuksen tekeminen (hyväksyntä) *** - Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan EU:n ja Kuuban välisen sopimuksen tekeminen (päätöslauselma) (keskustelu)
 19.Tavoitteena kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskeva EU:n strategia (keskustelu)
 20.Suositus neuvostolle YK:n yleiskokouksen 72. istunnosta (keskustelu)
 21.Unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunta rikosoikeudellisin keinoin (keskustelu)
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Komission jäsenen nimittäminen


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Maltan puheenjohtajakauden tarkastelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Maltan puheenjohtajakauden tarkastelu (2017/2658(RSP))

Puhemies piti lyhyen alustuspuheenvuoron, jossa hän kiitti Maltan puheenjohtajakautta tehdystä työstä.

Joseph Muscat (neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat (puhemies Jean-Claude Junckerin puheenvuorosta).

Puheenvuorot: David Casa PPE-ryhmän puolesta, Alfred Sant S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta myös Jean-Claude Junckerin puheenvuorosta, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta ja Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: sitoutumaton Zoltán Balczó, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, Joachim Starbatty, Gesine Meissner, Helmut Scholz, Sven Giegold, Barbara Kappel, Steven Woolfe, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Ryszard Czarnecki, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, ja Carlos Zorrinho.

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

Péter Niedermüller käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Costas Mavrides, Notis Marias, Krisztina Morvai, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Arne Gericke, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Pier Antonio Panzeri ja Miriam Dalli.

Puheenvuorot: Jean-Claude Juncker ja Joseph Muscat.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


3. Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijät: Hugues Bayet ja Evelyn Regner (A8-0227/2017)

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Hugues Bayet ja Evelyn Regner esittelivät mietinnön.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Elly Schlein (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dariusz Rosati PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ana Gomes, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Theurer, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR-ryhmän puolesta, Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta, Miguel Viegas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Rosa Estaràs Ferragut, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stanisław Ożóg, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Pascal Durand, David Coburn, Laurenţiu Rebega, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Sander Loones, Fabio De Masi, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Matt Carthy, Markus Ferber, Peter Simon, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Luděk Niedermayer, Cătălin Sorin Ivan, Gunnar Hökmark, Ana Gomes ja Theodor Dumitru Stolojan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Romana Tomc, Maria Grapini, Notis Marias, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis, Hugues Bayet ja Evelyn Regner.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.7.2017, kohta 6.10.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

4. Simone Veilin muistotilaisuus

Puhemies piti puheen ensimmäisen yleisillä, välittömillä vaaleilla valitun Euroopan parlamentin puhemiehen Simone Veilin muistoksi.

Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron kunnioittaakseen Simone Veilin muistoa.


Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

Bruno Gollnisch käytti puheenvuoron.

5. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies ilmoitti, että puheenjohtajakokous on hyväksynyt epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista käsittelevän tutkintavaliokunnan pyynnön, joka koskee sen toimikauden pidentämistä kolmella kuukaudella.

Tämä jatkaminen on välttämätöntä, jotta valiokunta voi suorittaa kokonaan ja asianmukaisesti parlamentin 8. kesäkuuta 2016 hyväksymän toimeksiannon, kun otetaan huomioon, että tutkittavia asiakirjoja ja tilattuja analyysejä sekä kuultavia asianomaisia on vielä runsaasti.

Parlamentti hyväksyi toimikauden pidentämisen.


6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Komission jäsenen nimittäminen (äänestys)

Komission jäsenen nimittäminen – Mariya Gabriel (C8-9603/2017 – 2017/0805(NLE))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)
(salainen äänestys)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 4.7.2017 liite 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0275)


6.2. Puitesopimuksen tekeminen EU:n ja Kosovon välillä yleisistä periaatteista Kosovon osallistumiselle unionin ohjelmiin *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi puitesopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Kosovon välillä yleisistä periaatteista Kosovon osallistumiselle Euroopan unionin ohjelmiin [13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0276)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä puitesopimuksen tekemiselle.


6.3. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/001 ES/Castilla y León kaivosteollisuus ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Espanjan hakemus – EGF/2017/001 ES/Castilla y León kaivosteollisuus) [COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Monika Vana (A8-0248/2017)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0277)


6.4. Eurooppalainen standardointi 2000-luvulla (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö eurooppalaisesta standardoinnista 2000-luvulla [2016/2274(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0278)


6.5. Katettuja joukkolainoja koskevan Euroopan laajuisen kehyksen luominen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö katettuja joukkolainoja koskevan Euroopan laajuisen kehyksen luomisesta [2017/2005(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0279)


6.6. Kalastusmatkailun rooli kalastuselinkeinon monipuolistamisessa (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö kalastusmatkailun roolista kalastuselinkeinon monipuolistamisessa [2016/2035(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Renata Briano (A8-0221/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0280)


6.7. Liikennevahinkojen vanhentumisajat (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö suosituksista komissiolle liikennevahinkojen vanhentumisajoista [2015/2087(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

(parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0281)

Puheenvuoro:

Pavel Svoboda (esittelijä) ennen äänestystä.


6.8. Siviilioikeudellisia menettelyjä koskevat yhteiset vähimmäisvaatimukset (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö suosituksista komissiolle siviilioikeudellisia menettelyjä koskevista yhteisistä vähimmäisvaatimuksista EU:ssa [2015/2084(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Emil Radev (A8-0210/2017)

(parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0282)

Puheenvuoro:

Emil Radev (esittelijä) ennen äänestystä.


6.9. Makrotaloudellinen rahoitusapu Moldovan tasavallalle ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovan tasavallalle [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0283)


6.10. Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijät: Hugues Bayet ja Evelyn Regner (A8-0227/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0284)

Evelyn Regner (esittelijä) käytti äänestyksen jälkeen puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


6.11. Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöönotto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sellaisten Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöönotosta, joilla täydennetään assosiaatiosopimuksen mukaisia kauppamyönnytyksiä [COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0285)

Puheenvuoro:

Jarosław Wałęsa (esittelijä) ennen äänestystä.


6.12. Esitys lisätalousarvioksi nro 2 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon: varainhoitovuoden 2016 ylijäämän ottaminen talousarvioon (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2017 varainhoitovuodeksi 2017: varainhoitovuoden 2016 ylijäämän ottaminen talousarvioon [09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Jens Geier (A8-0229/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0286)


6.13. Tuotteiden käyttöiän pidentäminen: kuluttajien ja yritysten saama hyöty (äänestys)

Mietintö tuotteiden käyttöiän pidentämisestä: kuluttajien ja yritysten saama hyöty [2016/2272(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Pascal Durand (A8-0214/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0287)


6.14. Puuttuminen ihmisoikeusloukkauksiin sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten, kuten joukkotuhonnan, yhteydessä (äänestys)

Mietintö puuttumisesta ihmisoikeusloukkauksiin sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten, kuten joukkotuhonnan, yhteydessä [2016/2239(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0288)


6.15. Yksityiset turvallisuusalan yritykset (äänestys)

Mietintö yksityisistä turvallisuusalan yrityksistä [2016/2238(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0289)

Puheenvuoro:

Hilde Vautmans esitti 4 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


6.16. Työolot ja epävarmat työsuhteet (äänestys)

Mietintö työoloista ja epävarmoista työsuhteista [2016/2221(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ENF-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (EMPL-valiokunnan käsiteltäväksi jättämä)

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0290)


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Marlene Mizzi - A8-0213/2017
Adam Szejnfeld ja Daniel Hannan

Mietintö Renata Briano - A8-0221/2017
Rosa D'Amato, Michela Giuffrida, Notis Marias ja Seán Kelly

Mietintö Sorin Moisă - A8-0185/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei ja Jiří Pospíšil

Mietintö Hugues Bayet ja Evelyn Regner - A8-0227/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Molly Scott Cato ja Tomáš Zdechovský

Mietintö Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Eleonora Forenza, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák ja Momchil Nekov

Mietintö Pascal Durand - A8-0214/2017
Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Branislav Škripek ja Lucy Anderson

Mietintö Cristian Dan Preda - A8-0222/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák ja Marek Jurek

Mietintö Hilde Vautmans - A8-0191/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stanislav Polčák ja Jiří Pospíšil

Mietintö Neoklis Sylikiotis - A8-0224/2017
Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Notis Marias, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov ja Danuta Jazłowiecka.


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.00 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


10. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut ECR-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

IMCO-valiokunta: John Flack

REGI-valiokunta: John Flack

CULT-valiokunta: Rupert Matthews

ENVI-valiokunta: Rupert Matthews

suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaava sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta: Rupert Matthews

suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta: John Flack

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


11. Komission vuoden 2018 työohjelman valmistelu (keskustelu)

Komission julkilausuma: Komission vuoden 2018 työohjelman valmistelu (2017/2699(RSP))

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: József Szájer PPE-ryhmän puolesta, Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, Mara Bizzotto ENF-ryhmän puolesta, Andrzej Grzyb, Udo Bullmann, Richard Sulík, João Pimenta Lopes, Kristina Winberg, Krišjānis Kariņš, Tanja Fajon, David Casa, Jeppe Kofod, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Bernd Lange, Pervenche Berès, Iratxe García Pérez ja Mercedes Bresso.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Krisztina Morvai, Krzysztof Hetman, Virginie Rozière, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski ja Tibor Szanyi.

Frans Timmermans käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   József Szájer PPE-ryhmän puolesta komission vuoden 2018 työohjelmasta (2017/2699(RSP)) (B8-0434/2017)

—   Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta komission vuoden 2018 työohjelmaa koskevista Euroopan parlamentin painopisteistä (2017/2699(RSP)) (B8-0435/2017)

—   Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta komission vuoden 2018 työohjelman valmistelusta (2017/2699(RSP)) (B8-0450/2017)

—   Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta komission vuoden 2018 työohjelmaa koskevista Euroopan parlamentin painopisteistä (2017/2699(RSP)) (B8-0451/2017)

—   Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta Euroopan tulevaisuudesta ja komission vuoden 2018 työohjelmaa koskevista strategisista painopisteistä (2017/2699(RSP)) (B8-0454/2017)

—   João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta komission vuoden 2018 työohjelmaa koskevista Euroopan parlamentin painopisteistä (2017/2699(RSP)) (B8-0455/2017)

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta komission vuoden 2018 työohjelmasta (2017/2699(RSP)) (B8-0456/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2017, kohta 8.9.


12. EU:n puolustussuunnitelma ja Euroopan tulevaisuus (ajankohtainen keskustelu)

EU:n puolustussuunnitelma ja Euroopan tulevaisuus (2017/2752(RSP))

Sabine Lösing käytti puheenvuoron alustaakseen keskustelun.

Puheenvuorot: Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) ja Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta, Ioan Mircea Paşcu S&D-ryhmän puolesta, Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta ja Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bill Etheridge EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Arnaud Danjean, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Malin Björk, Tamás Meszerics, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Reinhard Bütikofer Janusz Korwin-Mikken puheenvuorosta (puhemies merkitsi asian tiedoksi), Jaromír Štětina, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Merja Kyllönen, Reinhard Bütikofer, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Arne Lietz, Anders Primdahl Vistisen, Brando Benifei, Roberts Zīle, Eva Kaili, Marek Jurek, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei ja Mirosław Piotrowski.

Puheenvuorot: Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) ja Federica Mogherini.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


13. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Puhemies muistutti, että maanantaina 3. heinäkuuta 2017 täysistunnossa ilmoitettiin JURI-valiokunnan suosituksista olla vastustamatta asetusta (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017) ja asetusta (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017) (istunnon pöytäkirja 3.7.2017, kohta 10).

Yhtään näitä suosituksia koskevaa vastalausetta ei ole esitetty työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdassa vahvistetussa 24 tunnin määräajassa.

Näin ollen suositukset katsotaan hyväksytyiksi ja julkaistaan huomisen 5. heinäkuuta 2017 Hyväksytyissä teksteissä (P8_TA(2017)0291 ja P8_TA(2017)0292).


14. Työjärjestyksen tulkinnat

Eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 3.7.2017, kohta 11) ilmoitettiin työjärjestyksen 5 artiklan 5 kohdan ja 210 a artiklan tulkinnoista, jotka perussopimusasioiden valiokunta oli antanut.

Koska poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ei ole esittänyt vastalausetta, työjärjestyksen 226 artiklan 4 kohdan mukaisesti tulkinnat katsotaan hyväksytyiksi ja ne julkaistaan huomisen 5. heinäkuuta 2017istunnon Hyväksytyissä teksteissä (P8.TA(2017)0293).


15. Pohdinta-asiakirja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta vuoteen 2025 saakka (keskustelu)

Komission julkilausuma: Pohdinta-asiakirja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta vuoteen 2025 saakka (2017/2742(RSP))

Günther Oettinger (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: José Manuel Fernandes PPE-ryhmän puolesta, Eider Gardiazabal Rubial S&D-ryhmän puolesta, Zbigniew Kuźmiuk ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Marco Zanni ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Mairead McGuinness, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Constanze Krehl, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Lambert van Nistelrooij, Jean-Paul Denanot, Monika Hohlmeier ja Gunnar Hökmark.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ingeborg Gräßle, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos ja Clara Eugenia Aguilera García.

Günther Oettinger käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: myöhempi istuntojakso.


16. Talousarvio 2018 - trilogin neuvotteluvaltuudet (keskustelu)

Mietintö varainhoitovuoden 2018 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin neuvotteluvaltuuksista [2017/2043(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

Siegfried Mureşan esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tibor Szanyi (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Michaela Šojdrová (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), José Manuel Fernandes PPE-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, André Elissen, Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Gérard Deprez, Lefteris Christoforou, Jens Geier, Iskra Mihaylova, Jean-Paul Denanot ja Daniele Viotti S&D-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Siegfried Mureşan.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2017, kohta 8.10.


17. Saudi-Arabian valinta naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan jäseneksi (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Saudi-Arabian valinta naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan jäseneksi (2017/2721(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Elena Valenciano, Ulrike Lunacek, André Elissen, Pina Picierno, Gilles Lebreton, Josef Weidenholzer, Steeve Briois, Liliana Rodrigues, Julie Ward, Ana Gomes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Karol Karski, ja Pier Antonio Panzeri.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo ja Stanislav Polčák.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan EU:n ja Kuuban välisen sopimuksen tekeminen (hyväksyntä) *** - Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan EU:n ja Kuuban välisen sopimuksen tekeminen (päätöslauselma) (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [2017/2036(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

Elena Valenciano esitteli suosituksen ja mietinnön.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Frank Engel (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Luis de Grandes Pascual PPE-ryhmän puolesta, Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta, Anders Primdahl Vistisen ECR-ryhmän puolesta, María Teresa Giménez Barbat ALDE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Konstantinos Papadakis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Bas Belder, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Cristian Dan Preda ja Norbert Neuser.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Lars Adaktusson, Francisco Assis, Tunne Kelam, Javi López, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė ja Antonio López-Istúriz White.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Karol Karski, Maria Lidia Senra Rodríguez ja Fabio Massimo Castaldo.

Puheenvuorot: Federica Mogherini ja Elena Valenciano.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2017, kohta 8.3 ja istunnon pöytäkirja 5.7.2017, kohta 8.4.


19. Tavoitteena kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskeva EU:n strategia (keskustelu)

Mietintö aiheesta ”Tavoitteena kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskeva EU:n strategia” [2016/2240(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijät: Elmar Brok ja Silvia Costa (A8-0220/2017)

Elmar Brok ja Silvia Costa esittelivät mietinnön.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE-ryhmän puolesta, Julie Ward S&D-ryhmän puolesta, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta, María Teresa Giménez Barbat ALDE-ryhmän puolesta, Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eduard Kukan, Momchil Nekov, Patrick O'Flynn, Dubravka Šuica, Francisco José Millán Mon, Michaela Šojdrová, Alojz Peterle ja Željana Zovko.

Puheenvuorot: Federica Mogherini, Elmar Brok ja Silvia Costa.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2017, kohta 8.11.


20. Suositus neuvostolle YK:n yleiskokouksen 72. istunnosta (keskustelu)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 72. istunnosta [2017/2041(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

Andrey Kovatchev esitteli mietinnön.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Soraya Post S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Ilhan Kyuchyuk ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, David McAllister, Jo Leinen ja Francisco José Millán Mon.

Puheenvuorot: Federica Mogherini ja Andrey Kovatchev.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2017, kohta 8.12.


21. Unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunta rikosoikeudellisin keinoin (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Talousarvion valvontavaliokunta - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijät: Ingeborg Gräßle ja Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

Ingeborg Gräßle ja Juan Fernando López Aguilar esittelivät mietinnön.

Puheenvuorot: Věra Jourová (komission jäsen) ja Günther Oettinger (komission jäsen).

Puheenvuorot: Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta, Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Petri Sarvamaa, Caterina Chinnici, Claudia Schmidt ja Pascal Arimont.

Puheenvuorot: Věra Jourová, Ingeborg Gräßle ja Juan Fernando López Aguilar.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2017, kohta 8.6.


22. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 607.301/OJME).


23. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 00.15.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bearder, Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Eickhout, Faria, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mussolini, Punset


Liite 1 - Komission jäsenen nimittäminen

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Marias, Matthews, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö