Rodyklė 
Protokolas
PDF 285kWORD 83k
Antradienis, 2017 m. liepos 4 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Maltos pirmininkavimo Tarybai apžvalga (diskusijos)
 3.Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas ***I (diskusijos)
 4.Simone Veil atminimo pagerbimas
 5.Pirmininkės pranešimas
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.Europos Komisijos nario skyrimas (balsavimas)Europos Komisijos nario skyrimas – Mariya Gabriel (C8-9603/2017 – 2017/0805(NLE))
  
6.2.Europos Sąjungos ir Kosovo bendrasis susitarimas, kuriuo nustatomi Kosovo dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.3.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Ispanijos paraišką „EGF/2017/001 ES/Castilla y León kasyba“ ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.4.XXI amžiaus Europos standartai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.5.Veiksmai Europos padengtųjų obligacijų sistemai sukurti (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.6.Su žuvininkyste susijusio turizmo vaidmuo įvairinant žuvininkystę (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.7.Eismo įvykių senaties terminai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.8.Civilinio proceso bendri būtiniausi standartai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.9.Makrofinansinė parama Moldovos Respublikai ***I (balsavimas)
  
6.10.Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas ***I (balsavimas)
  
6.11.Laikinųjų autonominių prekybos priemonių Ukrainai nustatymas ***I (balsavimas)
  
6.12.2017 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas, kuriuo įtraukiamas 2016 finansiniais metais susidaręs perteklius (balsavimas)
  
6.13.Ilgesnė produktų naudojimo trukmė: nauda vartotojams ir įmonėms (balsavimas)
  
6.14.Kova su žmogaus teisių pažeidimais karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, įskaitant genocidą, kontekste (balsavimas)
  
6.15.Privačios apsaugos bendrovės (balsavimas)
  
6.16.Darbo sąlygos ir mažų garantijų darbas (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 11.Komisijos 2018 m. darbo programos rengimas (diskusijos)
 12.ES gynybos planas ir Europos ateitis (diskusija aktualia tema)
 13.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 14.Darbo tvarkos taisyklių išaiškinimai
 15.Svarstymų dokumentas dėl ES finansų ateities iki 2025 m. (diskusijos)
 16.2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu (diskusijos)
 17.Saudo Arabijos išrinkimas JT Moterų padėties komisijos nare (diskusijos)
 18.Europos Sąjungos ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymas (pritarimas) *** - Europos Sąjungos ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymas (rezoliucija) (diskusijos)
 19.ES tarptautinių kultūrinių ryšių strategijos kūrimas (diskusijos)
 20.Rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 72-osios sesijos (diskusijos)
 21.Baudžiamosios teisės priemonės kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu (diskusijos)
 22.Kito posėdžio darbotvarkė
 23.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Europos Komisijos nario skyrimas


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Maltos pirmininkavimo Tarybai apžvalga (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Maltos pirmininkavimo Tarybai apžvalga (2017/2658(RSP))

Pirmininkas tarė trumpą įžanginę kalbą, kurioje padėkojo Tarybai pirmininkavusiai Maltai už atliktą darbą.

Joseph Muscat (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus, (pirmininkasdėl Jean-Claude Juncker kalbos).

Kalbėjo: David Casa PPE frakcijos vardu, Alfred Sant S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu taip pat dėl Jean-Claude Juncker kalbos, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu ir Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Zoltán Balczó, nepriklausomas Parlamento narys, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, Joachim Starbatty, Gesine Meissner, Helmut Scholz, Sven Giegold, Barbara Kappel, Steven Woolfe, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Ryszard Czarnecki (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini) ir Carlos Zorrinho.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

Kalbėjo Péter Niedermüller.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Costas Mavrides, Notis Marias, Krisztina Morvai, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Arne Gericke, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Pier Antonio Panzeri ir Miriam Dalli.

Kalbėjo: Jean-Claude Juncker ir Joseph Muscat.

Diskusijos baigtos.


3. Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjai: Hugues Bayet ir Evelyn Regner (A8-0227/2017)

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Hugues Bayet ir Evelyn Regner pristatė pranešimą.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Elly Schlein (DEVE komiteto nuomonės referentė), Dariusz Rosati PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ana Gomes), Pervenche Berès S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michael Theurer), Pirkko Ruohonen-Lerner ECR frakcijos vardu, Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu, Miguel Viegas GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Bernard Monot ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Rosa Estaràs Ferragut (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stanisław Ożóg, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Pascal Durand, David Coburn, Laurenţiu Rebega, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Sander Loones, Fabio De Masi, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Matt Carthy, Markus Ferber, Peter Simon, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Luděk Niedermayer, Cătălin Sorin Ivan, Gunnar Hökmark, Ana Gomes ir Theodor Dumitru Stolojan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Romana Tomc, Maria Grapini, Notis Marias, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai ir Seán Kelly.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis, Hugues Bayet ir Evelyn Regner.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 07 04 protokolo 6.10 punktas

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

4. Simone Veil atminimo pagerbimas

Parlamento vardu Pirmininkas pagerbė Simone Veil, pirmosios Europos Parlamento, išrinkto remiantis visuotine rinkimų teise, Pirmininkės atminimą.

Kalbėjo Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, paminėdamas Simone Veil.


PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Bruno Gollnisch.

5. Pirmininkės pranešimas

Pirmininkė pranešė, kad Pirmininkų sueiga patenkino Tyrimų komito PANA prašymą pratęsti jo madato galiojimą trims mėnesiams.

Šis pratęsimas būtinas tam, kad komitetas galėtų visiškai ir tinkamai atlikti jam pavestas užduotis, kaip nurodyta 2016 m. birželio 8 d. Parlamento patvirtintame dokumente, atsižvelgiant į dokumentų, kuriuos dar reikia patikrinti, apimtį, reikalingus tyrimus ir tai, kad dar turi būti išklausytos susijusios šalys.

Parlamentas pritarė pratęsimui.


6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. Europos Komisijos nario skyrimas (balsavimas)

Europos Komisijos nario skyrimas – Mariya Gabriel (C8-9603/2017 – 2017/0805(NLE))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)
(Slaptas balsavimas)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2017 07 04 protokolo 1 priedas)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2017)0275)


6.2. Europos Sąjungos ir Kosovo bendrasis susitarimas, kuriuo nustatomi Kosovo dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kosovo bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Kosovo dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo, projekto [13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0276)

Parlamentas pritaria bendrojo susitarimo sudarymui.


6.3. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Ispanijos paraišką „EGF/2017/001 ES/Castilla y León kasyba“ ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką „EGF/2017/001 ES/Castilla y León kasyba“ [COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Monika Vana (A8-0248/2017)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0277)


6.4. XXI amžiaus Europos standartai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl XXI amžiaus Europos standartų [2016/2274(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0278)


6.5. Veiksmai Europos padengtųjų obligacijų sistemai sukurti (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl veiksmų Europos padengtųjų obligacijų sistemai sukurti [2017/2005(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0279)


6.6. Su žuvininkyste susijusio turizmo vaidmuo įvairinant žuvininkystę (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl su žuvininkyste susijusio turizmo vaidmens įvairinant žuvininkystę [2016/2035(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Renata Briano (A8-0221/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0280)


6.7. Eismo įvykių senaties terminai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl su rekomendacijomis Komisijai dėl eismo įvykių senaties terminų [2015/2087(INL)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0281)

Kalbėjo:

Pavel Svoboda (pranešėjas) iki balsavimo.


6.8. Civilinio proceso bendri būtiniausi standartai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl ES bendrų būtiniausių civilinio proceso standartų [2015/2084(INL)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Emil Radev (A8-0210/2017)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0282)

Kalbėjo:

Emil Radev (pranešėjas) iki balsavimo.


6.9. Makrofinansinė parama Moldovos Respublikai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo suteikti Moldovos Respublikai makrofinansinę paramą [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0283)


6.10. Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjai: Hugues Bayet ir Evelyn Regner (A8-0227/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2017)0284)

Po balsavimo Evelyn Regner (pranešėja) pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


6.11. Laikinųjų autonominių prekybos priemonių Ukrainai nustatymas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dėl laikinųjų autonominių prekybos priemonių Ukrainai, kuriomis papildomos prekybos lengvatos, taikomos pagal Asociacijos susitarimą, nustatymo [COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0285)

Kalbėjo:

Jarosław Wałęsa (pranešėjas) iki balsavimo.


6.12. 2017 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas, kuriuo įtraukiamas 2016 finansiniais metais susidaręs perteklius (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 2/2017 projekto: 2016 finansinių metų pertekliaus įrašymas į biudžetą [09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Jens Geier (A8-0229/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0286)


6.13. Ilgesnė produktų naudojimo trukmė: nauda vartotojams ir įmonėms (balsavimas)

Pranešimas dėl ilgesnės produktų naudojimo trukmės: nauda vartotojams ir įmonėms [2016/2272(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Pascal Durand (A8-0214/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0287)


6.14. Kova su žmogaus teisių pažeidimais karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, įskaitant genocidą, kontekste (balsavimas)

Pranešimas dėl kovos su žmogaus teisių pažeidimais karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, įskaitant genocidą, kontekste [2016/2239(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0288)


6.15. Privačios apsaugos bendrovės (balsavimas)

Pranešimas dėl privačių apsaugos bendrovių [2016/2238(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0289)

Kalbėjo:

Hilde Vautmans pateikė 4 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.


6.16. Darbo sąlygos ir mažų garantijų darbas (balsavimas)

Pranešimas dėl darbo sąlygų ir mažų garantijų darbo [2016/2221(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateiktas ENF frakcijos)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateiktas EMPL komiteto)

Priimta (P8_TA(2017)0290)


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Marlene Mizzi - A8-0213/2017
Adam Szejnfeld ir Daniel Hannan

Pranešimas: Renata Briano - A8-0221/2017
Rosa D'Amato, Michela Giuffrida, Notis Marias ir Seán Kelly

Pranešimas: Sorin Moisă - A8-0185/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei ir Jiří Pospíšil

Pranešimas: Hugues Bayet ir Evelyn Regner - A8-0227/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Molly Scott Cato ir Tomáš Zdechovský

Pranešimas: Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Eleonora Forenza, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák ir Momchil Nekov

Pranešimas: Pascal Durand - A8-0214/2017
Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Branislav Škripek ir Lucy Anderson

Pranešimas: Cristian Dan Preda - A8-0222/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák ir Marek Jurek

Pranešimas: Hilde Vautmans - A8-0191/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stanislav Polčák ir Jiří Pospíšil

Pranešimas: Neoklis Sylikiotis - A8-0224/2017
Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Notis Marias, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov ir Danuta Jazłowiecka.


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.00 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


10. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos ECR frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

IMCO komitetas: John Flack

REGI komitetas: John Flack

CULT komitetas: Rupert Matthews

ENVI komitetas: Rupert Matthews

Delegacija ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete bei Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete : Rupert Matthews

Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika: John Flack

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


11. Komisijos 2018 m. darbo programos rengimas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Komisijos 2018 m. darbo programos rengimas (2017/2699(RSP))

Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: József Szájer PPE frakcijos vardu, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, Anthea McIntyre ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Agea EFDD frakcijos vardu, Mara Bizzotto ENF frakcijos vardu, Andrzej Grzyb, Udo Bullmann, Richard Sulík, João Pimenta Lopes, Kristina Winberg, Krišjānis Kariņš, Tanja Fajon, David Casa, Jeppe Kofod, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Bernd Lange, Pervenche Berès, Iratxe García Pérez ir Mercedes Bresso.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Krisztina Morvai, Krzysztof Hetman, Virginie Rozière, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski ir Tibor Szanyi.

Kalbėjo Frans Timmermans.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   József Szájer PPE frakcijos vardu dėl 2018 m. Komisijos darbo programos (2017/2699(RSP)) (B8-0434/2017);

—   Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu dėl Europos Parlamento prioritetų, susijusių su 2018 m. Komisijos darbo programa (2017/2699(RSP)) (B8-0435/2017);

—   Anthea McIntyre ECR frakcijos vardu dėl 2018 m. Komisijos darbo programos (2017/2699(RSP)) (B8-0450/2017);

—   Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu dėl Europos Parlamento prioritetų, susijusių su 2018 m. Komisijos darbo programa (2017/2699(RSP)) (B8-0451/2017);

—   Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu dėl ES ateities ir 2018 m. Komisijos darbo programos strateginių prioritetų (2017/2699(RSP)) (B8-0454/2017);

—   João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo pagal Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnio 3 dalį ir Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių dėl Europos Parlamento prioritetų, susijusių su 2018 m. Komisijos darbo programa (2017/2699(RSP)) (B8-0455/2017);

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu dėl 2018 m. Komisijos darbo programos (2017/2699(RSP)) (B8-0456/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 07 05 protokolo 8.9 punktas


12. ES gynybos planas ir Europos ateitis (diskusija aktualia tema)

ES gynybos planas ir Europos ateitis (2017/2752(RSP))

Kalbėjo Sabine Lösing pradėjo diskusiją.

Kalbėjo: Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) ir Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Michael Gahler PPE frakcijos vardu, Ioan Mircea Paşcu S&D frakcijos vardu, Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu ir Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Bill Etheridge EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Zoltán Balczó, nepriklausomas Parlamento narys, Arnaud Danjean, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Malin Björk, Tamás Meszerics, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Reinhard Bütikofer dėl Janusz Korwin-Mikke pateiktų pasiūlymų (Pirmininkė pasižymėjo šį klausimą), Jaromír Štětina, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Merja Kyllönen, Reinhard Bütikofer, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Arne Lietz, Anders Primdahl Vistisen, Brando Benifei, Roberts Zīle, Eva Kaili, Marek Jurek, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei ir Mirosław Piotrowski.

Kalbėjo: Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė) ir Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


13. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Pirmininkė priminė JURI komiteto rekomendacijas neprieštarauti (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017) ir (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017), kurios buvo paskelbtos per plenarinį posėdį pirmadienį, 2017 m. liepos 3 d. (2017 07 03 protokolo 10 punktas).

Per 24 val., t. y. per DTT 105 straipsnio 6 dalyje nustatytą terminą nebuvo pateikta prieštaravimų dėl šių rekomendacijų.

Taigi šios rekomendacijos laikomos patvirtintomis it bus paskelbtos kaip rytdienos, liepos 5 d. plenarinio posėdžio Priimti tekstai (P8_TA(2017)0291 ir P8_TA(2017)0292).


14. Darbo tvarkos taisyklių išaiškinimai

Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 5 dalies ir 210 a straipsnio išaiškinimai, kuriuos vakar per plenrarinį posėdį pateikė Konstitucinių reiklaų komitetas pateikiami (__[A228925]__).

Kadangi jokia frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius neprieštaravo pateiktiems išaiškinimams, pagal DTT 226 straipsnio 4 dalį jie laikomi patvirtintais ir bus paskelbti kaip rytdienos, __[A228946]__ plenarinio posėdžio Priimti tekstai (__[A228934]__).


15. Svarstymų dokumentas dėl ES finansų ateities iki 2025 m. (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Svarstymų dokumentas dėl ES finansų ateities iki 2025 m. (2017/2742(RSP))

Günther Oettinger (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: José Manuel Fernandes PPE frakcijos vardu, Eider Gardiazabal Rubial S&D frakcijos vardu, Zbigniew Kuźmiuk ECR frakcijos vardu, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL frakcijos vardu, Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Marco Zanni ENF frakcijos vardu, Diane Dodds, nepriklausoma Parlamento narė, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Peter van Dalen (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Iskra Mihaylova, Martina Michels, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Mairead McGuinness (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Constanze Krehl, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Lambert van Nistelrooij, Jean-Paul Denanot, Monika Hohlmeier ir Gunnar Hökmark.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ingeborg Gräßle, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos ir Clara Eugenia Aguilera García.

Kalbėjo Günther Oettinger.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: ankstesnės sesijos laikotarpis


16. 2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu (diskusijos)

Pranešimas dėl 2018 m. biudžeto. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu [2017/2043(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

Siegfried Mureşan pristatė savo pranešimą.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (FEMM komiteto nuomonės referentė), Tibor Szanyi (AGRI komiteto nuomonės referentas), Michaela Šojdrová (EMPL komiteto nuomonės referentė), José Manuel Fernandes PPE frakcijos vardu, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu, Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu, Liadh Ní Riada GUE/NGL frakcijos vardu, Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu, Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, André Elissen, Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Gérard Deprez, Lefteris Christoforou, Jens Geier, Iskra Mihaylova, Jean-Paul Denanot ir Daniele Viotti S&D frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo: Günther Oettinger ir Siegfried Mureşan.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 07 05 protokolo 8.10 punktas


17. Saudo Arabijos išrinkimas JT Moterų padėties komisijos nare (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Saudo Arabijos išrinkimas JT Moterų padėties komisijos nare (2017/2721(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Lynn Boylan GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Elena Valenciano, Ulrike Lunacek, André Elissen, Pina Picierno, Gilles Lebreton, Josef Weidenholzer, Steeve Briois, Liliana Rodrigues, Julie Ward, Ana Gomes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Karol Karski) ir Pier Antonio Panzeri.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Diskusijos baigtos.


18. Europos Sąjungos ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymas (pritarimas) *** - Europos Sąjungos ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymas (rezoliucija) (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [2017/2036(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

Elena Valenciano pristatė rekomendaciją ir pranešimą.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Kalbėjo: Frank Engel (DEVE komiteto nuomonės referentas), Luis de Grandes Pascual PPE frakcijos vardu, Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu, Anders Primdahl Vistisen ECR frakcijos vardu, María Teresa Giménez Barbat ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Konstantinos Papadakis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Bas Belder, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Cristian Dan Preda ir Norbert Neuser.

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Lars Adaktusson, Francisco Assis, Tunne Kelam, Javi López, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė ir Antonio López-Istúriz White.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Karol Karski, Maria Lidia Senra Rodríguez ir Fabio Massimo Castaldo.

Kalbėjo: Federica Mogherini ir Elena Valenciano.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 07 05 protokolo 8.3 punktas ir 2017 07 05 protokolo 8.4 punktas


19. ES tarptautinių kultūrinių ryšių strategijos kūrimas (diskusijos)

Pranešimas dėl ES tarptautinių kultūrinių ryšių strategijos kūrimo [2016/2240(INI)] - Užsienio reikalų komitetas - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjai: Elmar Brok ir Silvia Costa (A8-0220/2017)

Elmar Brok ir Silvia Costa pristatė pranešimą.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE frakcijos vardu, Julie Ward S&D frakcijos vardu, Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu, María Teresa Giménez Barbat ALDE frakcijos vardu, Sofia Sakorafa GUE/NGL frakcijos vardu, Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu, Eduard Kukan, Momchil Nekov, Patrick O'Flynn, Dubravka Šuica, Francisco José Millán Mon, Michaela Šojdrová, Alojz Peterle ir Željana Zovko.

Kalbėjo: Federica Mogherini, Elmar Brok ir Silvia Costa.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 07 05 protokolo 8.11 punktas


20. Rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 72-osios sesijos (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 72-osios sesijos [2017/2041(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

Andrey Kovatchev pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Soraya Post S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Ilhan Kyuchyuk ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, David McAllister, Jo Leinen ir Francisco José Millán Mon.

Kalbėjo: Federica Mogherini ir Andrey Kovatchev.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 07 05 protokolo 8.12 punktas


21. Baudžiamosios teisės priemonės kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl baudžiamosios teisės priemonių kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Biudžeto kontrolės komitetas - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjai: Ingeborg Gräßle ir Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

Ingeborg Gräßle ir Juan Fernando López Aguilar pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Věra Jourová (Komisijos narė) ir Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: Tomáš Zdechovský PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu, Benedek Jávor Verts/ALE frakcijos vardu, Petri Sarvamaa, Caterina Chinnici, Claudia Schmidt ir Pascal Arimont.

Kalbėjo: Věra Jourová, Ingeborg Gräßle ir Juan Fernando López Aguilar.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 07 05 protokolo 8.6 punktas


22. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 607.301/OJME).


23. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 00:15 val.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bearder, Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Eickhout, Faria, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mussolini, Punset


1 priedas. - Europos Komisijos nario skyrimas

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Marias, Matthews, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Teisinė informacija - Privatumo politika