Indekss 
Protokols
PDF 274kWORD 82k
Otrdiena, 2017. gada 4. jūlijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Padomes Maltas prezidentūras pārskats (debates)
 3.Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles ***I (debates)
 4.Simone Veil piemiņas godināšana
 5.Sēdes vadītāja paziņojums
 6.Balsošanas laiks
  
6.1.Eiropas Komisijas locekļa iecelšana (balsošana)
  
6.2.Pamatnolīgums starp ES un Kosovu par vispārīgiem principiem Kosovas dalībai Savienības programmās *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
6.3.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Spānijas pieteikums EGF/2017/001 ES/Castilla y León ieguves rūpniecība ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
6.4.Eiropas standarti 21. gadsimtam (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
6.5.Virzība uz Eiropas satvaru attiecībā uz segtajām obligācijām (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
6.6.Zvejas tūrisma loma zivsaimniecības nozares dažādošanā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
6.7.Noilguma termiņi attiecībā uz satiksmes negadījumiem (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
6.8.Kopīgu civilprocesa standartu minimums (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
6.9.Makrofinansiālā palīdzība Moldovas Republikai ***I (balsošana)
  
6.10.Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles ***I (balsošana)
  
6.11.Pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešana attiecībā uz Ukrainu ***I (balsošana)
  
6.12.Projekts 2017. finanšu gada vispārējā budžeta grozījumam Nr. 2, ar kuru budžetā ieskaita 2016. finanšu gada pārpalikumu (balsošana)
  
6.13.Ilgāks produktu derīguma laiks: priekšrocības patērētājiem un uzņēmumiem (balsošana)
  
6.14.Cilvēktiesību pārkāpumu novēršana saistībā ar kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, tostarp genocīdu (balsošana)
  
6.15.Privātie drošības uzņēmumi (balsošana)
  
6.16.Darba apstākļi un nestabila nodarbinātība (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Komiteju un delegāciju sastāvs
 11.Komisijas 2018. gada darba programmas sagatavošana (debates)
 12.ES aizsardzības plāns un Eiropas nākotne (debates par aktuāliem jautājumiem)
 13.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 14.Reglamenta interpretācija
 15.Diskusiju dokuments par ES finanšu nākotni līdz 2025. gadam (debates)
 16.2018. gada budžets — pilnvarojums trialogam (debates)
 17.Saūda Arābijas ievēlēšana ANO Sieviešu statusa komisijā (debates)
 18.ES un Kubas politiskā dialoga un sadarbības nolīguma noslēgšana (piekrišana) *** - ES un Kubas politiskā dialoga un sadarbības nolīguma noslēgšana (rezolūcija) (debates)
 19.ES stratēģijas veidošana starptautisko kultūras attiecību jomā (debates)
 20.Ieteikums Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 72. sesiju (debates)
 21.Cīņa pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (debates)
 22.Nākamās sēdes darba kārtība
 23.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Eiropas Komisijas locekļa iecelšana


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Padomes Maltas prezidentūras pārskats (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Padomes Maltas prezidentūras pārskats (2017/2658(RSP)).

Priekšsēdētājs uzstājās ar īsu ievadrunu, kurā viņš pateicās Maltas prezidentūrai par paveikto darbu.

Joseph Muscat (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus (priekšsēdētājs komentēja Jean-Claude Juncker uzstāšanos).

Uzstājās David Casa PPE grupas vārdā, Alfred Sant S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā – arī par Jean-Claude Juncker uzstāšanos, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā un Gilles Lebreton ENF grupas vārdā.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, Joachim Starbatty, Gesine Meissner, Helmut Scholz, Sven Giegold, Barbara Kappel, Steven Woolfe, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Ryszard Czarnecki, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, un Carlos Zorrinho.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

Uzstājās Péter Niedermüller.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Costas Mavrides, Notis Marias, Krisztina Morvai, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Arne Gericke, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Pier Antonio Panzeri un Miriam Dalli.

Uzstājās Jean-Claude Juncker un Joseph Muscat.

Debates tika slēgtas.


3. Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja - Juridiskā komiteja. Referenti: Hugues Bayet un Evelyn Regner (A8-0227/2017).

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Hugues Bayet un Evelyn Regner iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Elly Schlein (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja), Dariusz Rosati PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ana Gomes, Pervenche Berès S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michael Theurer, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR grupas vārdā, Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā, Miguel Viegas GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Bernard Monot ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Rosa Estaràs Ferragut, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stanisław Ożóg, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Pascal Durand, David Coburn, Laurenţiu Rebega, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Sander Loones, Fabio De Masi, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Matt Carthy, Markus Ferber, Peter Simon, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Luděk Niedermayer, Cătălin Sorin Ivan, Gunnar Hökmark, Ana Gomes un Theodor Dumitru Stolojan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Romana Tomc, Maria Grapini, Notis Marias, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai un Seán Kelly.

Uzstājās Valdis Dombrovskis, Hugues Bayet un Evelyn Regner.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.7.2017. protokola 6.10. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

4. Simone Veil piemiņas godināšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā godināja tiešās vispārējās vēlēšanās ievēlētā Eiropas Parlamenta pirmās priekšsēdētājas Simone Veil piemiņu.

Uzstājās Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, lai godinātu Simone Veil piemiņu.


SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Bruno Gollnisch.

5. Sēdes vadītāja paziņojums

Sēdes vadītāja paziņoja, ka Priekšsēdētāju konference ir apstiprinājusi Izmeklēšanas komitejas, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, pieprasījumu pagarināt tās pilnvarojuma derīgumu par trim mēnešiem.

Šis pagarinājums ir nepieciešams, lai komiteja varētu pilnībā un pareizi īstenot savu 2016. gada 8. jūnijā apstiprināto pilnvarojumu, ņemot vērā vēl pārbaudāmo dokumentu, pieprasīto analīžu, kā arī vēl uzklausāmo dažādo ieinteresēto personu skaitu.

Parlaments piekrita šai pilnvarojuma pagarināšanai.


6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


6.1. Eiropas Komisijas locekļa iecelšana (balsošana)

Eiropas Komisijas locekļa iecelšana – Mariya Gabriel (C8-9603/2017 – 2017/0805(NLE)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)
(Aizklātā balsošana)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (4.7.2017. protokola 1. pielikums ).

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0275).


6.2. Pamatnolīgums starp ES un Kosovu par vispārīgiem principiem Kosovas dalībai Savienības programmās *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Kosovu par vispārējiem principiem Kosovas dalībai Savienības programmās [13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referente: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0276).

Parlaments sniedza piekrišanu pamatnolīguma noslēgšanai.


6.3. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Spānijas pieteikums EGF/2017/001 ES/Castilla y León ieguves rūpniecība ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Spānijas pieteikums EGF/2017/001 ES/Castilla y León ieguves rūpniecība) [COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Monika Vana (A8-0248/2017).

(Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0277).


6.4. Eiropas standarti 21. gadsimtam (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas standartiem 21. gadsimtam [2016/2274(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Marlene Mizzi (A8-0213/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0278).


6.5. Virzība uz Eiropas satvaru attiecībā uz segtajām obligācijām (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par virzību uz Eiropas satvaru attiecībā uz segtajām obligācijām [2017/2005(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Bernd Lucke (A8-0235/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0279).


6.6. Zvejas tūrisma loma zivsaimniecības nozares dažādošanā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par zvejas tūrisma lomu zivsaimniecības nozares dažādošanā [2016/2035(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Renata Briano (A8-0221/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0280).


6.7. Noilguma termiņi attiecībā uz satiksmes negadījumiem (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par noilguma termiņiem attiecībā uz satiksmes negadījumiem [2015/2087(INL)] - Juridiskā komiteja. Referents: Pavel Svoboda (A8-0206/2017).

(Parlamenta deputātu vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0281).

Uzstāšanās

Pavel Svoboda (referents) – pirms balsošanas.


6.8. Kopīgu civilprocesa standartu minimums (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par kopīgu civilprocesa standartu minimumu ES [2015/2084(INL)] - Juridiskā komiteja. Referents: Emil Radev (A8-0210/2017).

(Parlamenta deputātu vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0282).

Uzstāšanās

Emil Radev (referents) – pirms balsošanas.


6.9. Makrofinansiālā palīdzība Moldovas Republikai ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par makrofinansiālo palīdzību Moldovas Republikai [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Sorin Moisă (A8-0185/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0283).


6.10. Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja - Juridiskā komiteja. Referenti: Hugues Bayet un Evelyn Regner (A8-0227/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2017)0284).

Uzstājās Evelyn Regner (referente) – pēc balsošanas, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


6.11. Pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešana attiecībā uz Ukrainu ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešanu attiecībā uz Ukrainu, papildinot tirdzniecības koncesijas, kas pieejamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu [COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0285).

Uzstāšanās

Jarosław Wałęsa (referents) – pirms balsošanas.


6.12. Projekts 2017. finanšu gada vispārējā budžeta grozījumam Nr. 2, ar kuru budžetā ieskaita 2016. finanšu gada pārpalikumu (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2017 projektu — 2016. finanšu gada pārpalikuma ieskaitīšana [09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Jens Geier (A8-0229/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0286).


6.13. Ilgāks produktu derīguma laiks: priekšrocības patērētājiem un uzņēmumiem (balsošana)

Ziņojums par ilgāku produktu derīguma laiku: priekšrocības patērētājiem un uzņēmumiem [2016/2272(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Pascal Durand (A8-0214/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0287).


6.14. Cilvēktiesību pārkāpumu novēršana saistībā ar kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, tostarp genocīdu (balsošana)

Ziņojums par cilvēktiesību pārkāpumu novēršanu saistībā ar kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, tostarp genocīdu [2016/2239(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0288).


6.15. Privātie drošības uzņēmumi (balsošana)

Ziņojums par privātiem drošības uzņēmumiem [2016/2238(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Hilde Vautmans (A8-0191/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0289).

Uzstāšanās

Hilde Vautmans ierosināja mutisku grozījumu 4. punktam. Ierosinātais mutiskais grozījums tika pieņemts.


6.16. Darba apstākļi un nestabila nodarbinātība (balsošana)

Ziņojums par darba apstākļiem un nestabilu nodarbinātību [2016/2221(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi EMPL komiteja)

Pieņemts (P8_TA(2017)0290).


7. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Marlene Mizzi ziņojums - A8-0213/2017
Adam Szejnfeld un Daniel Hannan

Renata Briano ziņojums - A8-0221/2017
Rosa D'Amato, Michela Giuffrida, Notis Marias un Seán Kelly

Sorin Moisă ziņojums - A8-0185/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei un Jiří Pospíšil

Hugues Bayet un Evelyn Regner ziņojums - A8-0227/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Molly Scott Cato un Tomáš Zdechovský

Jarosław Wałęsa ziņojums - A8-0193/2017
Eleonora Forenza, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák un Momchil Nekov

Pascal Durand ziņojums - A8-0214/2017
Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Branislav Škripek un Lucy Anderson

Cristian Dan Preda ziņojums - A8-0222/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák un Marek Jurek

Hilde Vautmans ziņojums - A8-0191/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stanislav Polčák un Jiří Pospíšil

Neoklis Sylikiotis ziņojums - A8-0224/2017
Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Notis Marias, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov un Danuta Jazłowiecka


8. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.00 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


10. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis ECR grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

IMCO komiteja: John Flack;

REGI komiteja: John Flack;

CULT komiteja: Rupert Matthews;

ENVI komiteja: Rupert Matthews;

Delegācija attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) Apvienotajā parlamentārajā komitejā: Rupert Matthews;

Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku: John Flack.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


11. Komisijas 2018. gada darba programmas sagatavošana (debates)

Komisijas paziņojums: Komisijas 2018. gada darba programmas sagatavošana (2017/2699(RSP)).

Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās József Szájer PPE grupas vārdā, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, Anthea McIntyre ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Laura Agea EFDD grupas vārdā, Mara Bizzotto ENF grupas vārdā, Andrzej Grzyb, Udo Bullmann, Richard Sulík, João Pimenta Lopes, Kristina Winberg, Krišjānis Kariņš, Tanja Fajon, David Casa, Jeppe Kofod, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Bernd Lange, Pervenche Berès, Iratxe García Pérez un Mercedes Bresso.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Krisztina Morvai, Krzysztof Hetman, Virginie Rozière, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski un Tibor Szanyi.

Uzstājās Frans Timmermans.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   József Szájer PPE grupas vārdā – par Komisijas 2018. gada darba programmu (2017/2699(RSP)) (B8-0434/2017);

—   Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā – par Eiropas Parlamenta prioritātēm attiecībā uz Komisijas 2018. gada darba programmu (2017/2699(RSP)) (B8-0435/2017);

—   Anthea McIntyre ECR grupas vārdā – par Komisijas darba programmu 2018. gadam (2017/2699(RSP)) (B8-0450/2017);

—   Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā – par Eiropas Parlamenta prioritātēm attiecībā uz Komisijas 2018. gada darba programmu (2017/2699(RSP)) (B8-0451/2017);

—   Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā – par Eiropas nākotni un Komisijas 2018. gada darba programmas stratēģiskajām prioritātēm (2017/2699(RSP)) (B8-0454/2017);

—   João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā – par Eiropas Parlamenta prioritātēm attiecībā uz Komisijas 2018. gada darba programmu (2017/2699(RSP)) (B8-0455/2017);

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdāpar Komisijas 2018. gada darba programmu (2017/2699(RSP)) (B8-0456/2017).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.7.2017. protokola 8.9. punkts.


12. ES aizsardzības plāns un Eiropas nākotne (debates par aktuāliem jautājumiem)

ES aizsardzības plāns un Eiropas nākotne (2017/2752(RSP)).

Uzstājās Sabine Lösing, lai sāktu debates.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) un Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Michael Gahler PPE grupas vārdā, Ioan Mircea Paşcu S&D grupas vārdā, Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā un Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Bill Etheridge EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Arnaud Danjean, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Malin Björk, Tamás Meszerics, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Reinhard Bütikofer par Janusz Korwin-Mikke uzstāšanos (sēdes vadītāja to pieņēma zināšanai), Jaromír Štětina, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Merja Kyllönen, Reinhard Bütikofer, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Arne Lietz, Anders Primdahl Vistisen, Brando Benifei, Roberts Zīle, Eva Kaili, Marek Jurek, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei un Mirosław Piotrowski.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle) un Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.


13. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Sēdes vadītāja atgādināja, ka par JURI komitejas ieteikumiem neizteikt iebildumus (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-437/2017) un (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017) tika paziņots pirmdienas, 2017. gada 3. jūlija, plenārsēdē (3.7.2017. protokola 10. punkts).

Reglamenta 105. panta 6. punktā paredzētajā 24 stundu termiņā neviens iebildums pret šiem ieteikumiem netika izteikts.

Līdz ar to šos ieteikumus uzskata par pieņemtiem, un tos publicēs nākamās dienas, 2017. gada 5. jūlija, sēdē pieņemto tekstu apkopojumā (P8_TA(2017)0291 un P8_TA(2017)0292).


14. Reglamenta interpretācija

Par Reglamenta 5. panta 5. punkta un 210.a panta komentāriem, kurus sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja, paziņoja plenārsēdē iepriekšējā dienā (3.7.2017. protokola 11. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, saskaņā ar Reglamenta 226. panta 4. punktu nav izteikuši iebildumus pret šiem komentāriem, tos uzskata par pieņemtiem un tos publicēs nākamās dienas, 2017. gada 5. jūlija, sēdē pieņemto tekstu apkopojumā (P8_TA(2017)0293).


15. Diskusiju dokuments par ES finanšu nākotni līdz 2025. gadam (debates)

Komisijas paziņojums: Diskusiju dokuments par ES finanšu nākotni līdz 2025. gadam (2017/2742(RSP)).

Günther Oettinger (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās José Manuel Fernandes PPE grupas vārdā, Eider Gardiazabal Rubial S&D grupas vārdā, Zbigniew Kuźmiuk ECR grupas vārdā, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā, Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Marco Zanni ENF grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Mairead McGuinness, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Constanze Krehl, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Lambert van Nistelrooij, Jean-Paul Denanot, Monika Hohlmeier un Gunnar Hökmark.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ingeborg Gräßle, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos un Clara Eugenia Aguilera García.

Uzstājās Günther Oettinger.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: kādā no nākamajām sesijām.


16. 2018. gada budžets — pilnvarojums trialogam (debates)

Ziņojums par pilnvarojumu trialogam par 2018. gada budžeta projektu [2017/2043(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017).

Siegfried Mureşan iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Tibor Szanyi (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Michaela Šojdrová (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), José Manuel Fernandes PPE grupas vārdā, Bernd Kölmel ECR grupas vārdā, Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā, Liadh Ní Riada GUE/NGL grupas vārdā, Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā, Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, André Elissen, Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Gérard Deprez, Lefteris Christoforou, Jens Geier, Iskra Mihaylova, Jean-Paul Denanot un Daniele Viotti S&D grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias un Stanislav Polčák.

Uzstājās Günther Oettinger un Siegfried Mureşan.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.7.2017. protokola 8.10. punkts.


17. Saūda Arābijas ievēlēšana ANO Sieviešu statusa komisijā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Saūda Arābijas ievēlēšana ANO Sieviešu statusa komisijā (2017/2721(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Lynn Boylan GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Elena Valenciano, Ulrike Lunacek, André Elissen, Pina Picierno, Gilles Lebreton, Josef Weidenholzer, Steeve Briois, Liliana Rodrigues, Julie Ward, Ana Gomes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Karol Karski, un Pier Antonio Panzeri.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo un Stanislav Polčák.

Uzstājās Christos Stylianides.

Debates tika slēgtas.


18. ES un Kubas politiskā dialoga un sadarbības nolīguma noslēgšana (piekrišana) *** - ES un Kubas politiskā dialoga un sadarbības nolīguma noslēgšana (rezolūcija) (debates)

Ieteikums par Padomes lēmumu par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Politiskā dialoga un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kubas Republiku, no otras puses [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referente: Elena Valenciano (A8-0232/2017).

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Politiskā dialoga un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kubas Republiku, no otras puses [2017/2036(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Elena Valenciano (A8-0233/2017).

Elena Valenciano iepazīstināja ar ieteikumu un ziņojumu.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Uzstājās Frank Engel (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Luis de Grandes Pascual PPE grupas vārdā, Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā, Anders Primdahl Vistisen ECR grupas vārdā, María Teresa Giménez Barbat ALDE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Bas Belder, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Cristian Dan Preda un Norbert Neuser.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Lars Adaktusson, Francisco Assis, Tunne Kelam, Javi López, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė un Antonio López-Istúriz White.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Karol Karski, Maria Lidia Senra Rodríguez un Fabio Massimo Castaldo.

Uzstājās Federica Mogherini un Elena Valenciano.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.7.2017. protokola 8.3. punkts un 5.7.2017. protokola 8.4. punkts.


19. ES stratēģijas veidošana starptautisko kultūras attiecību jomā (debates)

Ziņojums par ES stratēģijas veidošanu starptautisko kultūras attiecību jomā [2016/2240(INI)] - Ārlietu komiteja - Kultūras un izglītības komiteja. Referenti: Elmar Brok un Silvia Costa (A8-0220/2017).

Elmar Brok un Silvia Costa iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE grupas vārdā, Julie Ward S&D grupas vārdā, Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā, María Teresa Giménez Barbat ALDE grupas vārdā, Sofia Sakorafa GUE/NGL grupas vārdā, Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā, Eduard Kukan, Momchil Nekov, Patrick O'Flynn, Dubravka Šuica, Francisco José Millán Mon, Michaela Šojdrová, Alojz Peterle un Željana Zovko.

Uzstājās Federica Mogherini, Elmar Brok un Silvia Costa.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.7.2017. protokola 8.11. punkts.


20. Ieteikums Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 72. sesiju (debates)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 72. sesiju [2017/2041(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017).

Andrey Kovatchev iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Soraya Post S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Ilhan Kyuchyuk ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, David McAllister, Jo Leinen un Francisco José Millán Mon.

Uzstājās Federica Mogherini un Andrey Kovatchev.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.7.2017. protokola 8.12. punkts.


21. Cīņa pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības [06182/1/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD)] - Budžeta kontroles komiteja - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referenti: Ingeborg Gräßle un Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017).

Ingeborg Gräßle un Juan Fernando López Aguilar iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle) un Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Tomáš Zdechovský PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā, Benedek Jávor Verts/ALE grupas vārdā, Petri Sarvamaa, Caterina Chinnici, Claudia Schmidt un Pascal Arimont.

Uzstājās Věra Jourová, Ingeborg Gräßle un Juan Fernando López Aguilar.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.7.2017. protokola 8.6. punkts.


22. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 607.301/OJME).


23. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 00:15.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bearder, Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Eickhout, Faria, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mussolini, Punset


1. pielikums. Eiropas Komisijas locekļa iecelšana

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Marias, Matthews, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika