Index 
Notulen
PDF 276kWORD 82k
Dinsdag 4 juli 2017 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Verslag over het Maltese voorzitterschap van de Raad (debat)
 3.Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren ***I (debat)
 4.Herdenking van Simone Veil
 5.Mededeling van de Voorzitter
 6.Stemmingen
  
6.1.Benoeming van een lid van de Europese Commissie (stemming)
  
6.2.Kaderovereenkomst tussen de EU en Kosovo inzake de algemene beginselen voor de deelname van Kosovo aan EU-programma's *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/001 ES/Castilla y León winning van delfstoffen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.4.Europese normen voor de 21e eeuw (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.5.Naar een pan-Europees kader voor gedekte obligaties (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.6.De rol van visserijgerelateerd toerisme in de diversificatie van de visserij (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.7.Verjaringstermijnen bij verkeersongevallen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.8.Gemeenschappelijke minimumnormen voor burgerlijk procesrecht (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
6.9.Macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië ***I (stemming)
  
6.10.Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren ***I (stemming)
  
6.11.Invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne ***I (stemming)
  
6.12.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2017 om het overschot van het begrotingsjaar 2016 erin op te nemen (stemming)
  
6.13.Een langere levensduur voor producten: voordelen voor consumenten en bedrijven (stemming)
  
6.14.De bestrijding van mensenrechtenschendingen in de context van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, met inbegrip van genocide (stemming)
  
6.15.Particuliere beveiligingsondernemingen (stemming)
  
6.16.Arbeidsomstandigheden en onzeker werk (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Samenstelling commissies en delegaties
 11.Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2018 (debat)
 12.EU-defensieplan en de toekomst van Europa (actualiteitendebat)
 13.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 14.Interpretaties van het Reglement
 15.Discussienota over de toekomst van de EU-financiën tegen 2025 (debat)
 16.Begroting 2018 - Mandaat voor de trialoog (debat)
 17.Verkiezing van Saoedi-Arabië als lid van de Commissie van de VN inzake de positie van de vrouw (debat)
 18.Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba (goedkeuring) *** - Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba (resolutie) (debat)
 19.Een Europese strategie voor internationale culturele betrekkingen (debat)
 20.Aanbeveling aan de Raad betreffende de 72e zitting van de Algemene Vergadering van de VN (debat)
 21.De strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de Europese Commissie


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Verslag over het Maltese voorzitterschap van de Raad (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Verslag over het Maltese voorzitterschap van de Raad (2017/2658(RSP))

De Voorzitter houdt een korte inleidende toespraak waarbij hij het Maltees voorzitterschap dankt voor het verrichte werk.

Joseph Muscat (fungerend voorzitter van de Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af (waarbij de Voorzitter ingaat op de woorden van Jean-Claude Juncker).

Het woord wordt gevoerd door David Casa, namens de PPE-Fractie, Alfred Sant, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, namens de ALDE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op de woorden van Jean-Claude Juncker, Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, en Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, Joachim Starbatty, Gesine Meissner, Helmut Scholz, Sven Giegold, Barbara Kappel, Steven Woolfe, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Ryszard Czarnecki, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, en Carlos Zorrinho.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Péter Niedermüller.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Costas Mavrides, Notis Marias, Krisztina Morvai, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Arne Gericke, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Pier Antonio Panzeri en Miriam Dalli.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker en Joseph Muscat.

Het debat wordt gesloten.


3. Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken - Commissie juridische zaken. Rapporteurs: Hugues Bayet en Evelyn Regner (A8-0227/2017)

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Hugues Bayet en Evelyn Regner lichten het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Elly Schlein (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Dariusz Rosati, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ana Gomes, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Theurer, Pirkko Ruohonen-Lerner, namens de ECR-Fractie, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Bernard Monot, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Rosa Estaràs Ferragut, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stanisław Ożóg, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Pascal Durand, David Coburn, Laurenţiu Rebega, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Sander Loones, Fabio De Masi, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Matt Carthy, Markus Ferber, Peter Simon, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Luděk Niedermayer, Cătălin Sorin Ivan, Gunnar Hökmark, Ana Gomes en Theodor Dumitru Stolojan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Romana Tomc, Maria Grapini, Notis Marias, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis, Hugues Bayet en Evelyn Regner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.10 van de notulen van 4.7.2017.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

4. Herdenking van Simone Veil

De Voorzitter gedenkt namens het Parlement Simone Veil, de eerste Voorzitter van het via rechtstreekse algemene verkiezigen gekozen Europees Parlement.

Het woord wordt gevoerd door Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die een eerbetoon brengt aan Simone Veil.


VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bruno Gollnisch.

5. Mededeling van de Voorzitter

De voorzitter deelt mee dat de Conferentie van voorzitters haar goedkeuring heeft gehecht aan het verzoek van de PANA-enquêtecommissie van het Europees Parlement om de geldigheidsduur van haar mandaat met drie maanden te verlengen.

Deze verlenging is noodzakelijk om de commissie in de gelegenheid te stellen haar op 8 juni 2016 door het Parlement vastgestelde mandaat volledig en naar behoren te vervullen, gezien het aantal nog te behandelen documenten, de nog uit te voeren analyses en de talrijke belanghebbenden die nog moeten worden gehoord.

He Parlement stemt in met de verlenging.


6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Benoeming van een lid van de Europese Commissie (stemming)

Benoeming van een lid van de Europese Commissie – Mariya Gabriel (C8-9603/2017 – 2017/0805(NLE))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)
(Geheime stemming)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 4.7.2017)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2017)0275)


6.2. Kaderovereenkomst tussen de EU en Kosovo inzake de algemene beginselen voor de deelname van Kosovo aan EU-programma's *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en Kosovo inzake de algemene beginselen voor de deelname van Kosovo aan EU-programma's [13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERP VAN BESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0276)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de kaderovereenkomst.


6.3. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/001 ES/Castilla y León winning van delfstoffen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Spanje EGF/2017/001 ES/Castilla y León winning van delfstoffen) [COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Monika Vana (A8-0248/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0277)


6.4. Europese normen voor de 21e eeuw (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over Europese normen voor de 21e eeuw [2016/2274(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0278)


6.5. Naar een pan-Europees kader voor gedekte obligaties (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag Naar een pan-Europees kader voor gedekte obligaties [2017/2005(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0279)


6.6. De rol van visserijgerelateerd toerisme in de diversificatie van de visserij (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de rol van visserijgerelateerd toerisme in de diversificatie van de visserij [2016/2035(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Renata Briano (A8-0221/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0280)


6.7. Verjaringstermijnen bij verkeersongevallen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie inzake verjaringstermijnen bij verkeersongevallen [2015/2087(INL)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0281)

Het woord werd gevoerd door:

Pavel Svoboda (rapporteur) vóór de stemming.


6.8. Gemeenschappelijke minimumnormen voor burgerlijk procesrecht (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende gemeenschappelijke minimumnormen voor burgerlijk procesrecht in de EU [2015/2084(INL)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Emil Radev (A8-0210/2017)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0282)

Het woord werd gevoerd door:

Emil Radev (rapporteur) vóór de stemming.


6.9. Macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0283)


6.10. Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken - Commissie juridische zaken. Rapporteurs: Hugues Bayet en Evelyn Regner (A8-0227/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0284)

Het woord wordt gevoerd door Evelyn Regner (rapporteur), na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.


6.11. Invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne ter aanvulling van de handelsconcessies uit hoofde van de Associatieovereenkomst [COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0285)

Het woord werd gevoerd door:

Jarosław Wałęsa (rapporteur) vóór de stemming.


6.12. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2017 om het overschot van het begrotingsjaar 2016 erin op te nemen (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2017 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017: Boeking van het overschot van het begrotingsjaar 2016 [09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jens Geier (A8-0229/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0286)


6.13. Een langere levensduur voor producten: voordelen voor consumenten en bedrijven (stemming)

Verslag over een langere levensduur voor producten: voordelen voor consumenten en bedrijven [2016/2272(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Pascal Durand (A8-0214/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0287)


6.14. De bestrijding van mensenrechtenschendingen in de context van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, met inbegrip van genocide (stemming)

Verslag over de bestrijding van mensenrechtenschendingen in de context van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, met inbegrip van genocide [2016/2239(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0288)


6.15. Particuliere beveiligingsondernemingen (stemming)

Verslag over particuliere beveiligingsondernemingen [2016/2238(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0289)

Het woord werd gevoerd door:

Hilde Vautmans, die een mondeling amendement op paragraaf 4 indiende, dat in aanmerking werd genomen.


6.16. Arbeidsomstandigheden en onzeker werk (stemming)

Verslag over arbeidsomstandigheden en onzeker werk [2016/2221(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de ENF-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de Commissie EMPL)

Aangenomen (P8_TA(2017)0290)


7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Marlene Mizzi - A8-0213/2017
Adam Szejnfeld en Daniel Hannan

Verslag Renata Briano - A8-0221/2017
Rosa D'Amato, Michela Giuffrida, Notis Marias en Seán Kelly

Verslag Sorin Moisă - A8-0185/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei en Jiří Pospíšil

Verslag Hugues Bayet en Evelyn Regner - A8-0227/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Molly Scott Cato en Tomáš Zdechovský

Verslag Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Eleonora Forenza, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák en Momchil Nekov

Verslag Pascal Durand - A8-0214/2017
Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Branislav Škripek en Lucy Anderson

Verslag Cristian Dan Preda - A8-0222/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák en Marek Jurek

Verslag Hilde Vautmans - A8-0191/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stanislav Polčák en Jiří Pospíšil

Verslag Neoklis Sylikiotis - A8-0224/2017
Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Notis Marias, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov en Danuta Jazłowiecka.


8. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.00 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


10. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de ECR-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie IMCO: John Flack

Commissie REGI: John Flack

Commissie CULT: Rupert Matthews

Commissie ENVI: Rupert Matthews

Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER): Rupert Matthews

Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China: John Flack

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


11. Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2018 (debat)

Verklaring van de Commissie: Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2018 (2017/2699(RSP))

Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door József Szájer, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Mara Bizzotto, namens de ENF-Fractie, Andrzej Grzyb, Udo Bullmann, Richard Sulík, João Pimenta Lopes, Kristina Winberg, Krišjānis Kariņš, Tanja Fajon, David Casa, Jeppe Kofod, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Bernd Lange, Pervenche Berès, Iratxe García Pérez en Mercedes Bresso.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Krisztina Morvai, Krzysztof Hetman, Virginie Rozière, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski en Tibor Szanyi.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   József Szájer, namens de PPE-Fractie, over het werkprogramma van de Commissie voor 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0434/2017);

—   Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, over de prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0435/2017);

—   Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, over het werkprogramma van de Commissie voor 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0450/2017);

—   Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, over de prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0451/2017);

—   Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, over de toekomst van Europa en de strategische prioriteiten van het werkprogramma van de Commissie voor 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0454/2017);

—   João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, over de prioriteiten van het Europees Parlement voor het werkprogramma van de Commissie voor 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0455/2017);

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over het werkprogramma van de Commissie voor 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0456/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.9 van de notulen van 5.7.2017.


12. EU-defensieplan en de toekomst van Europa (actualiteitendebat)

EU-defensieplan en de toekomst van Europa (2017/2752(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Sabine Lösing om het debat te openen.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) en Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler, namens de PPE-Fractie, Ioan Mircea Paşcu, namens de S&D-Fractie, Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, en Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Bill Etheridge, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Arnaud Danjean, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Malin Björk, Tamás Meszerics, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Reinhard Bütikofer over de uitlatingen van Janusz Korwin-Mikke (de Voorzitter neemt dit ter kennis), Jaromír Štětina, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Merja Kyllönen, Reinhard Bütikofer, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Arne Lietz, Anders Primdahl Vistisen, Brando Benifei, Roberts Zīle, Eva Kaili, Marek Jurek, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei en Mirosław Piotrowski.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie) en Federica Mogherini.

Het debat wordt gesloten.


13. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De voorzitter herinnert eraan dat de aanbevelingen van de Commissie JURI om geen bezwaar te maken (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017) en (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017) maandag 3 juli 2017 ter plenaire vergadering zijn medegedeeld (punt 10 van de notulen van 3.7.2017).

Er is geen bezwaar gemaakt tegen deze aanbevelingen binnen de in artikel 105, lid 6, van het Reglement vastgestelde termijn van 24 uur.

Deze aanbevelingen worden daarom geacht te zijn goedgekeurd en worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van de vergadering van morgen, 5 juli 2017 (P8.TA(2017)0291 en P8.TA(2017)0292).


14. Interpretaties van het Reglement

De door de Commissie constitutionele zaken gegeven interpretaties van artikel 5, lid 5, en artikel 210 bis van het Reglement zijn gisteren ter plenaire vergadering medegedeeld (punt 11 van de notulen van 3 juli 2017).

Aangezien hiertegen geen bezwaar is gemaakt door een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, overeenkomstig artikel 226, lid 4, van het Reglement, worden deze interpretaties geacht te zijn goedgekeurd en worden zij gepubliceerd in de aangenomen teksten van de vergadering van morgen, 5 juli 2017 (P8_TA-PROV(2017)0293).


15. Discussienota over de toekomst van de EU-financiën tegen 2025 (debat)

Verklaring van de Commissie: Discussienota over de toekomst van de EU-financiën tegen 2025 (2017/2742(RSP))

Günther Oettinger (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Fernandes, namens de PPE-Fractie, Eider Gardiazabal Rubial, namens de S&D-Fractie, Zbigniew Kuźmiuk, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Xabier Benito Ziluaga, namens de GUE/NGL-Fractie, Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Marco Zanni, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Mairead McGuinness, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Constanze Krehl, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Lambert van Nistelrooij, Jean-Paul Denanot, Monika Hohlmeier en Gunnar Hökmark.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ingeborg Gräßle, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos en Clara Eugenia Aguilera García.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: latere vergaderperiode.


16. Begroting 2018 - Mandaat voor de trialoog (debat)

Verslag over het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2018 [2017/2043(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

Siegfried Mureşan leidt het verslag in.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Tibor Szanyi (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Michaela Šojdrová (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), José Manuel Fernandes, namens de PPE-Fractie, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, André Elissen, Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Gérard Deprez, Lefteris Christoforou, Jens Geier, Iskra Mihaylova, Jean-Paul Denanot en Daniele Viotti, namens de S&D-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger en Siegfried Mureşan.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.10 van de notulen van 5.7.2017.


17. Verkiezing van Saoedi-Arabië als lid van de Commissie van de VN inzake de positie van de vrouw (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Verkiezing van Saoedi-Arabië als lid van de Commissie van de VN inzake de positie van de vrouw (2017/2721(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Teresa Jiménez-Becerril Barrio, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Elena Valenciano, Ulrike Lunacek, André Elissen, Pina Picierno, Gilles Lebreton, Josef Weidenholzer, Steeve Briois, Liliana Rodrigues, Julie Ward, Ana Gomes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Karol Karski, en Pier Antonio Panzeri.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

Het debat wordt gesloten.


18. Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba (goedkeuring) *** - Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba (resolutie) (debat)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst betreffende politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds [2017/2036(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

Elena Valenciano licht de aanbeveling en het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Frank Engel (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Luis de Grandes Pascual, namens de PPE-Fractie, Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, Anders Primdahl Vistisen, namens de ECR-Fractie, María Teresa Giménez Barbat, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Bas Belder, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Cristian Dan Preda en Norbert Neuser.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Lars Adaktusson, Francisco Assis, Tunne Kelam, Javi López, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė en Antonio López-Istúriz White.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Karol Karski, Maria Lidia Senra Rodríguez en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini en Elena Valenciano.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.3 van de notulen van 5.7.2017 en punt 8.4 van de notulen van 5.7.2017.


19. Een Europese strategie voor internationale culturele betrekkingen (debat)

Verslag over "Een Europese strategie voor internationale culturele betrekkingen" [2016/2240(INI)] - Commissie buitenlandse zaken - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteurs: Elmar Brok en Silvia Costa (A8-0220/2017)

Elmar Brok en Silvia Costa lichten het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, namens de PPE-Fractie, Julie Ward, namens de S&D-Fractie, Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, María Teresa Giménez Barbat, namens de ALDE-Fractie, Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie, Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, Eduard Kukan, Momchil Nekov, Patrick O'Flynn, Dubravka Šuica, Francisco José Millán Mon, Michaela Šojdrová, Alojz Peterle en Željana Zovko.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini, Elmar Brok en Silvia Costa.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 5.7.2017.


20. Aanbeveling aan de Raad betreffende de 72e zitting van de Algemene Vergadering van de VN (debat)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende de 72e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties [2017/2041(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

Andrey Kovatchev leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Soraya Post, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Ilhan Kyuchyuk, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, David McAllister, Jo Leinen en Francisco José Millán Mon.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini en Andrey Kovatchev.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.12 van de notulen van 5.7.2017.


21. De strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Commissie begrotingscontrole - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteurs: Ingeborg Gräßle en Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

Ingeborg Gräßle en Juan Fernando López Aguilar lichten het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie) en Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, Petri Sarvamaa, Caterina Chinnici, Claudia Schmidt en Pascal Arimont.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová, Ingeborg Gräßle en Juan Fernando López Aguilar.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.6 van de notulen van 5.7.2017.


22. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 607.301/OJME).


23. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 00.15 uur gesloten.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Bearder, Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Eickhout, Faria, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mussolini, Punset


Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de Europese Commissie

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Marias, Matthews, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Juridische mededeling - Privacybeleid