Indeks 
Protokół
PDF 287kWORD 82k
Wtorek, 4 lipca 2017 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Podsumowanie maltańskiej prezydencji Rady (debata)
 3.Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały ***I (debata)
 4.Uroczystość ku czci Simone Veil
 5.Komunikat Przewodniczącego
 6.Głosowanie
  
6.1.Nominacja członka Komisji Europejskiej (głosowanie)
  
6.2.Umowa ramowa między Unią Europejską a Kosowem dotycząca ogólnych zasad uczestnictwa Kosowa w programach unijnych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.3.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: EGF/2017/001 ES Castilla y León mining ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.4.Normy europejskie dla XXI wieku (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.5.W kierunku ogólnoeuropejskich ram dotyczących obligacji zabezpieczonych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.6.Rola turystyki związanej z rybołówstwem w dywersyfikacji rybołówstwa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.7.Terminy przedawnienia odnoszące się do wypadków drogowych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.8.Wspólne minimalne normy w postępowaniu cywilnym (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.9.Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii ***I (głosowanie)
  
6.10.Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały ***I (głosowanie)
  
6.11.Wprowadzenie w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych ***I (głosowanie)
  
6.12.Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2017 r.: zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2016 (głosowanie)
  
6.13.Dłuższy cykl życia produktów: korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw (głosowanie)
  
6.14.Reakcja na naruszenia praw człowieka w kontekście zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, w tym ludobójstwa (głosowanie)
  
6.15.Prywatne firmy ochroniarskie (głosowanie)
  
6.16.Warunki pracy i niepewność zatrudnienia (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Skład komisji i delegacji
 11.Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2018 (debata)
 12.Plan obrony UE i przyszłość Europy (debata na aktualny temat)
 13.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 14.Wykładnia Regulaminu
 15.Dokument analityczny na temat przyszłości finansów UE do 2025 r. (debata)
 16.Budżet na 2018 r. – Mandat do rozmów trójstronnych (debata)
 17.Wybór Arabii Saudyjskiej na członka Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ (debata)
 18.Zawarcie Umowy o dialogu politycznym i współpracy UE-Kuba (zgoda) *** - Zawarcie Umowy o dialogu politycznym i współpracy UE-Kuba (rezolucja) (debata)
 19.W stronę strategii UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych (debata)
 20.Zalecenie dla Rady w sprawie 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (debata)
 21.Zwalczanie nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego (debata)
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Nominacja członka Komisji Europejskiej


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.05.


2. Podsumowanie maltańskiej prezydencji Rady (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Podsumowanie maltańskiej prezydencji Rady (2017/2658(RSP))

Przewodniczący, w krótkim wystąpieniu na otwarcie, podziękował prezydencji maltańskiej za wykonaną pracę.

Joseph Muscat (urzędujący przewodniczący Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia, (Przewodniczący odniósł się do wystąpienia Jeana-Claude'a Junckera).

Głos zabrali: David Casa w imieniu grupy PPE, Alfred Sant w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, również odniósł się do wystąpienia Jeana-Claude'a Junckera, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, i Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Zoltán Balczó, niezrzeszony, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, Joachim Starbatty, Gesine Meissner, Helmut Scholz, Sven Giegold, Barbara Kappel, Steven Woolfe, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Ryszard Czarnecki, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, i Carlos Zorrinho.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Głos zabrał Péter Niedermüller.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Costas Mavrides, Notis Marias, Krisztina Morvai, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Arne Gericke, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Pier Antonio Panzeri i Miriam Dalli.

Głos zabrali: Jean-Claude Juncker i Joseph Muscat.

Debata została zamknięta.


3. Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna - Komisja Prawna. Współsprawozdawcy: Hugues Bayet i Evelyn Regner (A8-0227/2017)

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Hugues Bayet i Evelyn Regner przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Elly Schlein (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Dariusz Rosati w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anę Gomes, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Theurera, Pirkko Ruohonen-Lerner w imieniu grupy ECR, Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, Miguel Viegas w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Bernard Monot w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Rosa Estaràs Ferragut, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stanisław Ożóg, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Pascal Durand, David Coburn, Laurenţiu Rebega, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Sander Loones, Fabio De Masi, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Matt Carthy, Markus Ferber, Peter Simon, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Luděk Niedermayer, Cătălin Sorin Ivan, Gunnar Hökmark, Ana Gomes i Theodor Dumitru Stolojan.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Romana Tomc, Maria Grapini, Notis Marias, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai i Seán Kelly.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis, Hugues Bayet i Evelyn Regner.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.10 protokołu z dnia 4.7.2017.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

4. Uroczystość ku czci Simone Veil

W imieniu Parlamentu Przewodniczący oddał cześć pamięci Simone Veil, pierwszej przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wybranej w bezpośrednich wyborach powszechnych.

Głos zabrał Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, aby oddać cześć pamięci Simone Veil.


PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Bruno Gollnisch.

5. Komunikat Przewodniczącego

Przewodnicząca poinformowała, że Konferencja Przewodniczących zatwierdziła wniosek Komisji śledczejdo zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania o przedłużenie jej mandatu o trzy miesiące.

Przedłużenie to jest niezbędne, aby komisja mogła w pełni i prawidłowo zrealizować swój mandat, przyjęty przez Parlament w dniu 8 czerwca 2016 r., z uwagi na liczbę dokumentów, które pozostały do zbadania, zamówionych analiz oraz różnych zainteresowanych stron, których należy jeszcze wysłuchać.

Parlament wyraził zgodę na przedłużenie mandatu.


6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Nominacja członka Komisji Europejskiej (głosowanie)

Nominacja członka Komisji Europejskiej – Mariya Gabriel (C8-9603/2017 – 2017/0805(NLE))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)
(głosowanie tajne)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 4.7.2017)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0275)


6.2. Umowa ramowa między Unią Europejską a Kosowem dotycząca ogólnych zasad uczestnictwa Kosowa w programach unijnych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Unią Europejską a Kosowem dotyczącej ogólnych zasad uczestnictwa Kosowa w programach unijnych [13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0276)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy ramowej.


6.3. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: EGF/2017/001 ES Castilla y León mining ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: EGF/2017/001 ES Castilla y León mining [COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Monika Vana (A8-0248/2017)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0277)


6.4. Normy europejskie dla XXI wieku (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie norm europejskich dla XXI wieku [2016/2274(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0278)


6.5. W kierunku ogólnoeuropejskich ram dotyczących obligacji zabezpieczonych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Spawozdanie zatytułowane „W kierunku ogólnoeuropejskich ram dotyczących obligacji zabezpieczonych” [2017/2005(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0279)


6.6. Rola turystyki związanej z rybołówstwem w dywersyfikacji rybołówstwa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie roli turystyki związanej z rybołówstwem w dywersyfikacji rybołówstwa [2016/2035(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Renata Briano (A8-0221/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0280)


6.7. Terminy przedawnienia odnoszące się do wypadków drogowych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie terminów przedawnienia odnoszących się do wypadków drogowych [2015/2087(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0281)

Wystąpienia

Pavel Svoboda (sprawozdawca) przed głosowaniem.


6.8. Wspólne minimalne normy w postępowaniu cywilnym (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie wspólnych minimalnych norm w postępowaniu cywilnym w UE [2015/2084(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Emil Radev (A8-0210/2017)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0282)

Wystąpienia

Emil Radev (sprawozdawca) przed głosowaniem.


6.9. Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0283)


6.10. Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna - Komisja Prawna. Współsprawozdawcy: Hugues Bayet i Evelyn Regner (A8-0227/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0284)

Głos zabrała Evelyn Regner (sprawozdawczyni), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdzil wniosek.


6.11. Wprowadzenie w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych uzupełniających koncesje handlowe dostępne na mocy układu o stowarzyszeniu [COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0285)

Wystąpienia

Jarosław Wałęsa (sprawozdawca) przed głosowaniem.


6.12. Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2017 r.: zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2016 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 2/2017 Unii Europejskiej na rok finansowy 2017: zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2016 [09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jens Geier (A8-0229/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0286)


6.13. Dłuższy cykl życia produktów: korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie dłuższego cyklu życia produktów: korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw [2016/2272(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Pascal Durand (A8-0214/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0287)


6.14. Reakcja na naruszenia praw człowieka w kontekście zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, w tym ludobójstwa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie reakcji na naruszenia praw człowieka w kontekście zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, w tym ludobójstwa [2016/2239(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0288)


6.15. Prywatne firmy ochroniarskie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie prywatnych firm ochroniarskich [2016/2238(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0289)

Wystąpienia

Hilde Vautmans przedstawiła poprawkę ustną do ust. 4. Poprawka została przyjęta.


6.16. Warunki pracy i niepewność zatrudnienia (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie warunków pracy i niepewności zatrudnienia [2016/2221(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ENF)

Odrzucono

PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez komisję EMPL)

Przyjęto (P8_TA(2017)0290)


7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Marlene Mizzi - A8-0213/2017
Adam Szejnfeld i Daniel Hannan

Sprawozdanie Renata Briano - A8-0221/2017
Rosa D'Amato, Michela Giuffrida, Notis Marias i Seán Kelly

Sprawozdanie Sorin Moisă - A8-0185/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei i Jiří Pospíšil

Sprawozdanie Hugues Bayet i Evelyn Regner - A8-0227/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Molly Scott Cato i Tomáš Zdechovský

Sprawozdanie Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Eleonora Forenza, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák i Momchil Nekov

Sprawozdanie Pascal Durand - A8-0214/2017
Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Branislav Škripek i Lucy Anderson

Sprawozdanie Cristian Dan Preda - A8-0222/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák i Marek Jurek

Sprawozdanie Hilde Vautmans - A8-0191/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stanislav Polčák i Jiří Pospíšil

Sprawozdanie Neoklis Sylikiotis - A8-0224/2017
Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Notis Marias, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov i Danuta Jazłowiecka.


8. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.00 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


10. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy ECR następujące wnioski o nominację:

komisja IMCO: John Flack

komisja REGI: John Flack

komisja CULT: Rupert Matthews

komisja ENVI: Rupert Matthews

Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Islandia oraz do Wspólnej Komisji Parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Rupert Matthews

Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową: John Flack

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu nikt nie zgłosi sprzeciwu.


11. Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2018 (debata)

Oświadczenie Komisji: Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2018 (2017/2699(RSP))

Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: József Szájer w imieniu grupy PPE, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Mara Bizzotto w imieniu grupy ENF, Andrzej Grzyb, Udo Bullmann, Richard Sulík, João Pimenta Lopes, Kristina Winberg, Krišjānis Kariņš, Tanja Fajon, David Casa, Jeppe Kofod, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Bernd Lange, Pervenche Berès, Iratxe García Pérez i Mercedes Bresso.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Krisztina Morvai, Krzysztof Hetman, Virginie Rozière, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski i Tibor Szanyi.

Głos zabrał Frans Timmermans.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   József Szájer w imieniu grupy PPE, w sprawie programu prac Komisji na rok 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0434/2017);

—   Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, w sprawie priorytetów Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do programu prac Komisji na rok 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0435/2017);

—   Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR, w sprawie programu prac Komisji na rok 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0450/2017);

—   Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie priorytetów Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do programu prac Komisji na rok 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0451/2017);

—   Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, w sprawie przyszłości Europy i strategicznych priorytetów programu prac Komisji na rok 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0454/2017);

—   João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy i Marisa Matias, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie priorytetów Parlamentu do uwzględnienia w programie prac Komisji na 2018 r. (2017/2699(RSP)) (B8-0455/2017);

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie programu prac Komisji na rok 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0456/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 5.7.2017.


12. Plan obrony UE i przyszłość Europy (debata na aktualny temat)

Plan obrony UE i przyszłość Europy (2017/2752(RSP))

Głos zabrała Sabine Lösing, aby rozpocząć debatę..

Głos zabrali: Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) i Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Michael Gahler w imieniu grupy PPE, Ioan Mircea Paşcu w imieniu grupy S&D, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE i Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Bill Etheridge w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Arnaud Danjean, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Malin Björk, Tamás Meszerics, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Reinhard Bütikofer w sprawie wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego (Przewodnicząca przyjęła to do wiadomości), Jaromír Štětina, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Merja Kyllönen, Reinhard Bütikofer, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Arne Lietz, Anders Primdahl Vistisen, Brando Benifei, Roberts Zīle, Eva Kaili, Marek Jurek, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei i Mirosław Piotrowski.

Głos zabrały: Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji) i Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.


13. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Przewodnicząca przypomniała, że zalecenia komisji JURI, aby nie wyrażać sprzeciwu (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017) i (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017) zostały ogłoszone na posiedzeniu plenarnym w poniedziałek 3 lipca 2017 r. (pkt 10 protokołu z dnia 3.7.2017).

W terminie 24 godzin określonym w art. 105 ust. 6 Regulaminu nie zgłoszono sprzeciwu wobec tych zaleceń.

W związku z tym zalecenia uznano za przyjęte i zostaną one opublikowane wśród tekstów przyjętych na posiedzeniu w dniu następnym 5 lipca 2017 r. (P8.TA(2017)0291 i P8.TA(2017)0292).


14. Wykładnia Regulaminu

Wykładnie art. 5 ust. 5 i art. 210a Regulaminu, wydane przez Komisję Spraw Konstytucyjnych, zostały ogłoszone na posiedzeniu plenarnym w dniu poprzednim (pkt 11 protokołu z dnia 3.7.2017 r.).

Jako że nie został zgłoszony sprzeciw przez żadną grupę polityczną ani grupę posłów w liczbie osiągającej co najmniej niski próg, zgodnie z art. 226 ust. 4 Regulaminu, wykładnie zostały uznane za przyjęte i zostaną opublikowane wśród tekstów przyjętych na posiedzeniu plenarnym w dniu następnym 5 lipca 2017 r. (__[A228934]__).


15. Dokument analityczny na temat przyszłości finansów UE do 2025 r. (debata)

Oświadczenie Komisji: Dokument analityczny na temat przyszłości finansów UE do 2025 r. (2017/2742(RSP))

Günther Oettinger (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: José Manuel Fernandes w imieniu grupy PPE, Eider Gardiazabal Rubial w imieniu grupy S&D, Zbigniew Kuźmiuk w imieniu grupy ECR, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Xabier Benito Ziluaga w imieniu grupy GUE/NGL, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Marco Zanni w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Mairead McGuinness, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Constanze Krehl, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Lambert van Nistelrooij, Jean-Paul Denanot, Monika Hohlmeier i Gunnar Hökmark.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Ingeborg Gräßle, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos i Clara Eugenia Aguilera García.

Głos zabrał Günther Oettinger.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


16. Budżet na 2018 r. – Mandat do rozmów trójstronnych (debata)

Sprawozdanie w sprawie mandatu do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2018 [2017/2043(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

Siegfried Mureşan przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Tibor Szanyi (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Michaela Šojdrová (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), José Manuel Fernandes w imieniu grupy PPE, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL, Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, André Elissen, Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Gérard Deprez, Lefteris Christoforou, Jens Geier, Iskra Mihaylova, Jean-Paul Denanot i Daniele Viotti w imieniu grupy S&D.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias i Stanislav Polčák.

Głos zabrali: Günther Oettinger i Siegfried Mureşan.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 5.7.2017.


17. Wybór Arabii Saudyjskiej na członka Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Wybór Arabii Saudyjskiej na członka Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ (2017/2721(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Teresa Jiménez-Becerril Barrio w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Elena Valenciano, Ulrike Lunacek, André Elissen, Pina Picierno, Gilles Lebreton, Josef Weidenholzer, Steeve Briois, Liliana Rodrigues, Julie Ward, Ana Gomes, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Karola Karskiego, i Piera Antonia Panzeriego.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Debata została zamknięta.


18. Zawarcie Umowy o dialogu politycznym i współpracy UE-Kuba (zgoda) *** - Zawarcie Umowy o dialogu politycznym i współpracy UE-Kuba (rezolucja) (debata)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony [2017/2036(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

Elena Valenciano przedstawiła zalecenie i sprawozdanie.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Frank Engel (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Luis de Grandes Pascual w imieniu grupy PPE, Pier Antonio Panzeri w imieniu grupy S&D, Anders Primdahl Vistisen w imieniu grupy ECR, María Teresa Giménez Barbat w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Bas Belder, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Cristian Dan Preda i Norbert Neuser.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Lars Adaktusson, Francisco Assis, Tunne Kelam, Javi López, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė i Antonio López-Istúriz White.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Karol Karski, Maria Lidia Senra Rodríguez i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrały: Federica Mogherini i Elena Valenciano.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.3 protokołu z dnia 5.7.2017 i pkt 8.4 protokołu z dnia 5.7.2017.


19. W stronę strategii UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych (debata)

Sprawozdanie w sprawie strategii UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych [2016/2240(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych - Komisja Kultury i Edukacji. Współsprawozdawcy: Elmar Brok i Silvia Costa (A8-0220/2017)

Elmar Brok i Silvia Costa przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski w imieniu grupy PPE, Julie Ward w imieniu grupy S&D, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, María Teresa Giménez Barbat w imieniu grupy ALDE, Sofia Sakorafa w imieniu grupy GUE/NGL, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE, Eduard Kukan, Momchil Nekov, Patrick O'Flynn, Dubravka Šuica, Francisco José Millán Mon, Michaela Šojdrová, Alojz Peterle i Željana Zovko.

Głos zabrali: Federica Mogherini, Elmar Brok i Silvia Costa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 5.7.2017.


20. Zalecenie dla Rady w sprawie 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (debata)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych [2017/2041(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

Andrey Kovatchev przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Soraya Post w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Ilhan Kyuchyuk w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, David McAllister, Jo Leinen i Francisco José Millán Mon.

Głos zabrali: Federica Mogherini i Andrey Kovatchev.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.12 protokołu z dnia 5.7.2017.


21. Zwalczanie nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Komisja Kontroli Budżetowej - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Współsprawozdawcy: Ingeborg Gräßle i Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

Ingeborg Gräßle i Juan Fernando López Aguilar przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrali: Věra Jourová (członkini Komisji) i Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL, Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE, Petri Sarvamaa, Caterina Chinnici, Claudia Schmidt i Pascal Arimont.

Głos zabrali: Věra Jourová, Ingeborg Gräßle i Juan Fernando López Aguilar.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.6 protokołu z dnia 5.7.2017.


22. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 607.301/OJME).


23. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 00:15.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Sekretarz generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bearder, Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Eickhout, Faria, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mussolini, Punset


Załącznik 1 - Nominacja członka Komisji Europejskiej

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Marias, Matthews, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności