Index 
Proces-verbal
PDF 278kWORD 82k
Marţi, 4 iulie 2017 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Bilanțul Președinției malteze a Consiliului (dezbatere)
 3.Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit ***I (dezbatere)
 4.Omagiu în memoria lui Simone Veil
 5.Comunicarea Președintelui
 6.Votare
  
6.1.Numirea unui membru al Comisiei Europene (vot)
  
6.2.Acord-cadru între Uniunea Europeană și Kosovo privind principiile generale ale participării Kosovo la programele Uniunii *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.3.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.4.Standardele europene pentru secolul 21 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.5.Către un cadru paneuropean pentru obligațiunile garantate (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.6.Rolul turismului legat de pescuit în diversificarea activităților de pescuit (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.7.Termene de prescripție aplicabile accidentelor rutiere (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.8.Standarde minime comune privind procedura civilă (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.9.Asistență macrofinanciară în favoarea Republicii Moldova ***I (vot)
  
6.10.Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit ***I (vot)
  
6.11.Introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina ***I (vot)
  
6.12.Proiectul de buget rectificativ nr. 2 la bugetul general 2017 de înregistrare a excedentului aferent exercițiului financiar 2016 (vot)
  
6.13.Un ciclu de viață mai lung al produselor: beneficii pentru consumatori și întreprinderi (vot)
  
6.14.Abordarea încălcărilor drepturilor omului în contextul crimelor de război și al crimelor împotriva umanității, inclusiv genocidul (vot)
  
6.15.Societățile de securitate private (vot)
  
6.16.Condiţiile de muncă şi locurile de muncă precare (vot)
 7.Explicații privind votul
 8.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 10.Componența comisiilor și delegațiilor
 11.Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2018 (dezbatere)
 12.Planul de apărare al Uniunii Europene și viitorul Europei (dezbatere pe o temă de actualitate)
 13.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 14.Interpretarea Regulamentului de procedură
 15.Document de dezbatere privind viitorul finanțelor UE până în 2025 (dezbatere)
 16.Bugetul pe 2018 - mandatul pentru trilog (dezbatere)
 17.Alegerea Arabiei Saudite ca membru al Comisiei ONU pentru statutul femeilor (dezbatere)
 18.Încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba (aprobare) *** - Încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba (rezoluție) (dezbatere)
 19.Către o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale (dezbatere)
 20.Recomandare adresată Consiliului privind cea de-a 72-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (dezbatere)
 21.Combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal (dezbatere)
 22.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 23.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Numirea unui membru al Comisiei Europene


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.05.


2. Bilanțul Președinției malteze a Consiliului (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Bilanțul Președinției malteze a Consiliului (2017/2658(RSP))

Președintele a făcut o scurtă prezentare introductivă, în care a adresat mulțumiri Președinției malteze pentru realizările sale.

Joseph Muscat (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile, (Președintele privind intervenția lui Jean-Claude Juncker).

Au intervenit: David Casa, în numele Grupului PPE, Alfred Sant, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, în numele Grupului ALDE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, de asemenea privind intervenția lui Jean-Claude Juncker, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, și Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Zoltán Balczó, neafiliat, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, Joachim Starbatty, Gesine Meissner, Helmut Scholz, Sven Giegold, Barbara Kappel, Steven Woolfe, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Ryszard Czarnecki, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, și Carlos Zorrinho.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

A intervenit Péter Niedermüller.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Costas Mavrides, Notis Marias, Krisztina Morvai, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Arne Gericke, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Pier Antonio Panzeri și Miriam Dalli.

Au intervenit: Jean-Claude Juncker și Joseph Muscat.

Dezbaterea s-a încheiat.


3. Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare - Comisia pentru afaceri juridice. Raportori: Hugues Bayet și Evelyn Regner (A8-0227/2017)

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Hugues Bayet și Evelyn Regner și-au prezentat raportul.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Elly Schlein (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE), Dariusz Rosati, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ana Gomes, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michael Theurer, Pirkko Ruohonen-Lerner, în numele Grupului ECR, Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, Miguel Viegas, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Bernard Monot, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Rosa Estaràs Ferragut, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stanisław Ożóg, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Pascal Durand, David Coburn, Laurenţiu Rebega, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Sander Loones, Fabio De Masi, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Matt Carthy, Markus Ferber, Peter Simon, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Luděk Niedermayer, Cătălin Sorin Ivan, Gunnar Hökmark, Ana Gomes și Theodor Dumitru Stolojan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Romana Tomc, Maria Grapini, Notis Marias, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai și Seán Kelly.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis, Hugues Bayet și Evelyn Regner.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.10 al PV din 4.7.2017.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

4. Omagiu în memoria lui Simone Veil

Președintele a adus un omagiu, în numele Parlamentului, memoriei lui Simone Veil, prima Președintă a Parlamentului European aleasă prin vot universal direct.

A intervenit Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, pentru a aduce omagiu în memoria lui Simone Veil.


A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

A intervenit Bruno Gollnisch.

5. Comunicarea Președintelui

Președinta a informat că Conferința președinților a aprobat cererea Comisiei de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală privind prelungirea cu trei luni a valabilității mandatului său.

Prelungirea este necesară pentru a permite Comisiei să își ducă la bun sfârșit, corect și integral, mandatul, astfel cum a fost adoptat de Parlamentul European la 8 iunie 2016, având în vedere numărul documentelor care nu au fost încă examinate, analizele solicitate, precum și diferitele părți care trebuie audiate.

Parlamentul a aprobat prelungirea.


6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Numirea unui membru al Comisiei Europene (vot)

Numirea unui membru al Comisiei Europene – Mariya Gabriel (C8-9603/2017 – 2017/0805(NLE))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)
(vot secret)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 4.7.2017)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2017)0275)


6.2. Acord-cadru între Uniunea Europeană și Kosovo privind principiile generale ale participării Kosovo la programele Uniunii *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui Acord-cadru între Uniunea Europeană și Kosovo privind principiile generale ale participării Kosovo la programele Uniunii [13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0276)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului-cadru.


6.3. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Spania - EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining) [COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Monika Vana (A8-0248/2017)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0277)


6.4. Standardele europene pentru secolul 21 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la standardele europene pentru secolul 21 [2016/2274(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0278)


6.5. Către un cadru paneuropean pentru obligațiunile garantate (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport Calea către un cadru paneuropean pentru obligațiunile garantate [2017/2005(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0279)


6.6. Rolul turismului legat de pescuit în diversificarea activităților de pescuit (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la rolul turismului legat de pescuit în diversificarea activităților de pescuit [2016/2035(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Renata Briano (A8-0221/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0280)


6.7. Termene de prescripție aplicabile accidentelor rutiere (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind termenele de prescripție pentru accidentele rutiere [2015/2087(INL)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0281)

Intervenții

Pavel Svoboda (raportor) înaintea votului.


6.8. Standarde minime comune privind procedura civilă (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport cu recomandări adresate Comisiei referitoare la standarde comune minime privind procedura civilă în Uniunea Europeană [2015/2084(INL)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Emil Radev (A8-0210/2017)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0282)

Intervenții

Emil Radev (raportor) înaintea votului.


6.9. Asistență macrofinanciară în favoarea Republicii Moldova ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI ȘI AMENDAMENTELE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0283)


6.10. Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare - Comisia pentru afaceri juridice. Raportori: Hugues Bayet și Evelyn Regner (A8-0227/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI ȘI AMENDAMENTELE

Aprobat (P8_TA(2017)0284)

Au intervenit Evelyn Regner (raportoare), după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


6.11. Introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina care completează concesiile comerciale disponibile în temeiul Acordului de asociere [COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI ȘI AMENDAMENTELE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0285)

Intervenții

Jarosław Wałęsa (raportor) înaintea votării.


6.12. Proiectul de buget rectificativ nr. 2 la bugetul general 2017 de înregistrare a excedentului aferent exercițiului financiar 2016 (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2017 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017: Înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2016 [09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Jens Geier (A8-0229/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0286)


6.13. Un ciclu de viață mai lung al produselor: beneficii pentru consumatori și întreprinderi (vot)

Raport referitor la un ciclu de viață mai lung al produselor: beneficii pentru consumatori și întreprinderi [2016/2272(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Pascal Durand (A8-0214/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0287)


6.14. Abordarea încălcărilor drepturilor omului în contextul crimelor de război și al crimelor împotriva umanității, inclusiv genocidul (vot)

Raport referitor la abordarea încălcărilor drepturilor omului în contextul crimelor de război și al crimelor împotriva umanității, inclusiv genocidul [2016/2239(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0288)


6.15. Societățile de securitate private (vot)

Raport referitor la societățile de securitate private [2016/2238(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0289)

Intervenții

Hilde Vautmans a prezentat un amendament oral la punctul 4. Amendamentul oral a fost reținut.


6.16. Condiţiile de muncă şi locurile de muncă precare (vot)

Raport referitor la condiţiile de muncă şi locurile de muncă precare [2016/2221(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ENF)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (depusă de Comisia EMPL)

Adoptat (P8_TA(2017)0290)


7. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Marlene Mizzi - A8-0213/2017
Adam Szejnfeld și Daniel Hannan

Raport Renata Briano - A8-0221/2017
Rosa D'Amato, Michela Giuffrida, Notis Marias și Seán Kelly

Raport Sorin Moisă - A8-0185/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei și Jiří Pospíšil

Raport Hugues Bayet și Evelyn Regner - A8-0227/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Molly Scott Cato și Tomáš Zdechovský

Raport Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Eleonora Forenza, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák și Momchil Nekov

Raport Pascal Durand - A8-0214/2017
Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Branislav Škripek și Lucy Anderson

Raport Cristian Dan Preda - A8-0222/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák și Marek Jurek

Raport Hilde Vautmans - A8-0191/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stanislav Polčák și Jiří Pospíšil

Raport Neoklis Sylikiotis - A8-0224/2017
Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Notis Marias, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov și Danuta Jazłowiecka.


8. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 14.00, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

9. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


10. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului ECR următoarele cereri de numire:

IMCO: John Flack

REGI: John Flack

CULT: Rupert Matthews

ENVI: Rupert Matthews

Delegația pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE): Rupert Matthews

Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză: John Flack

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


11. Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2018 (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2018 (2017/2699(RSP))

Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: József Szájer, în numele Grupului PPE, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Mara Bizzotto, în numele Grupului ENF, Andrzej Grzyb, Udo Bullmann, Richard Sulík, João Pimenta Lopes, Kristina Winberg, Krišjānis Kariņš, Tanja Fajon, David Casa, Jeppe Kofod, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Bernd Lange, Pervenche Berès, Iratxe García Pérez și Mercedes Bresso.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Krisztina Morvai, Krzysztof Hetman, Virginie Rozière, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski și Tibor Szanyi.

A intervenit Frans Timmermans.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   József Szájer, în numele Grupului PPE, referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0434/2017);

—   Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, referitoare la prioritățile Parlamentului European pentru programul de lucru al Comisiei pentru 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0435/2017);

—   Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0450/2017);

—   Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la prioritățile Parlamentului European pentru programul de lucru al Comisiei pentru 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0451/2017);

—   Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, referitoare la viitorul Europei și la prioritățile strategice ale programului de lucru al Comisiei pentru 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0454/2017);

—   João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy și Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la prioritățile Parlamentului pentru programul de lucru al Comisiei pentru 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0455/2017);

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0456/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.9 al PV din 5.7.2017.


12. Planul de apărare al Uniunii Europene și viitorul Europei (dezbatere pe o temă de actualitate)

Planul de apărare al Uniunii Europene și viitorul Europei (2017/2752(RSP))

A intervenit Sabine Lösing pentru a introduce dezbaterea.

Au intervenit: Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) și Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Michael Gahler, în numele Grupului PPE, Ioan Mircea Paşcu, în numele Grupului S&D, Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, și Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Bill Etheridge, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Arnaud Danjean, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Malin Björk, Tamás Meszerics, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Reinhard Bütikofer privind punctul de vedere exprimat de Janusz Korwin-Mikke (Președinta a luat act de această chestiune.), Jaromír Štětina, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Merja Kyllönen, Reinhard Bütikofer, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Arne Lietz, Anders Primdahl Vistisen, Brando Benifei, Roberts Zīle, Eva Kaili, Marek Jurek, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei și Mirosław Piotrowski.

Au intervenit: Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei) și Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.


13. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Președinta a reamintit că recomandările Comisiei JURI de a nu formula obiecțiuni la (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017) și la (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017) au fost anunțate în plen luni 3 iulie 2017 (punctul 10 al PV din 3.7.2017).

Nu s-a exprimat nicio opoziție în termenul de 24 de ore stabilit la articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

Prin urmare, se consideră că recomandările propuse sunt aprobate și vor fi publicate la rubrica Texte adoptate a ședinței de mâine 5 iulie 2017 (P8_TA(2017)0291 și P8_TA(2017)0292).


14. Interpretarea Regulamentului de procedură

Interpretările articolului 5 alineatul (5) și articolului 210a din Regulamentul de procedură, date de Comisia pentru afaceri constituționale, au fost anunțate ieri în ședință plenară (punctul 11 al PV din 3.7.2017).

Având în vedere că nu au facut obiectul niciunei opoziţii din partea unui grup politic sau a unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus, în conformitate cu articolul 226 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, aceste interpretări sunt considerate adoptate și vor fi publicate la rubrica Texte adoptate ale ședinței de mâine 5 iulie 2017 (P8_TA(2017)0293).


15. Document de dezbatere privind viitorul finanțelor UE până în 2025 (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Document de dezbatere privind viitorul finanțelor UE până în 2025 (2017/2742(RSP))

Günther Oettinger (membru al Comisiei) a făcut declarația.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: José Manuel Fernandes, în numele Grupului PPE, Eider Gardiazabal Rubial, în numele Grupului S&D, Zbigniew Kuźmiuk, în numele Grupului ECR, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Xabier Benito Ziluaga, în numele Grupului GUE/NGL, Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Marco Zanni, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Mairead McGuinness, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Constanze Krehl, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Lambert van Nistelrooij, Jean-Paul Denanot, Monika Hohlmeier și Gunnar Hökmark.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ingeborg Gräßle, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos și Clara Eugenia Aguilera García.

A intervenit Günther Oettinger.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: perioada de sesiune ulterioară.


16. Bugetul pe 2018 - mandatul pentru trilog (dezbatere)

Raport referitor la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2018 [2017/2043(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

Siegfried Mureşan și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Tibor Szanyi (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Michaela Šojdrová (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), José Manuel Fernandes, în numele Grupului PPE, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, Liadh Ní Riada, în numele Grupului GUE/NGL, Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, André Elissen, Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Gérard Deprez, Lefteris Christoforou, Jens Geier, Iskra Mihaylova, Jean-Paul Denanot și Daniele Viotti, în numele Grupului S&D.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias și Stanislav Polčák.

Au intervenit: Günther Oettinger și Siegfried Mureşan.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.10 al PV din 5.7.2017.


17. Alegerea Arabiei Saudite ca membru al Comisiei ONU pentru statutul femeilor (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Alegerea Arabiei Saudite ca membru al Comisiei ONU pentru statutul femeilor (2017/2721(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Lynn Boylan, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Elena Valenciano, Ulrike Lunacek, André Elissen, Pina Picierno, Gilles Lebreton, Josef Weidenholzer, Steeve Briois, Liliana Rodrigues, Julie Ward, Ana Gomes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Karol Karski, și Pier Antonio Panzeri.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo și Stanislav Polčák.

A intervenit Christos Stylianides.

Dezbaterea s-a încheiat.


18. Încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba (aprobare) *** - Încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba (rezoluție) (dezbatere)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, Europene, a Acordului de dialog politic și de cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte [2017/2036(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

Elena Valenciano a prezentat recomandarea și raportul.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Au intervenit: Frank Engel (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Luis de Grandes Pascual, în numele Grupului PPE, Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Anders Primdahl Vistisen, în numele Grupului ECR, María Teresa Giménez Barbat, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Konstantinos Papadakis, neafiliat, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Bas Belder, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Cristian Dan Preda și Norbert Neuser.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Au intervenit: Lars Adaktusson, Francisco Assis, Tunne Kelam, Javi López, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė și Antonio López-Istúriz White.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Karol Karski, Maria Lidia Senra Rodríguez și Fabio Massimo Castaldo.

Au intervenit: Federica Mogherini și Elena Valenciano.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.3 al PV din 5.7.2017 și punctul 8.4 al PV din 5.7.2017.


19. Către o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale (dezbatere)

Raport referitor la tema „Către o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale” [2016/2240(INI)] - Comisia pentru afaceri externe - Comisia pentru cultură și educație. Raportori: Elmar Brok și Silvia Costa (A8-0220/2017)

Elmar Brok și Silvia Costa și-au prezentat raportul.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Au intervenit: Bogdan Andrzej Zdrojewski, în numele Grupului PPE, Julie Ward, în numele Grupului S&D, Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, María Teresa Giménez Barbat, în numele Grupului ALDE, Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL, Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, Eduard Kukan, Momchil Nekov, Patrick O'Flynn, Dubravka Šuica, Francisco José Millán Mon, Michaela Šojdrová, Alojz Peterle și Željana Zovko.

Au intervenit: Federica Mogherini, Elmar Brok și Silvia Costa.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.11 al PV din 5.7.2017.


20. Recomandare adresată Consiliului privind cea de-a 72-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (dezbatere)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului privind cea de-a 72-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite [2017/2041(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

Andrey Kovatchev și-a prezentat raportul.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Soraya Post, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Ilhan Kyuchyuk, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, James Carver, în numele Grupului EFDD, David McAllister, Jo Leinen și Francisco José Millán Mon.

Au intervenit: Federica Mogherini și Andrey Kovatchev.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.12 al PV din 5.7.2017.


21. Combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării Directivei Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Comisia pentru control bugetar - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportori: Ingeborg Gräßle și Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

Ingeborg Gräßle și Juan Fernando López Aguilar și-au prezentat raportul.

Au intervenit: Věra Jourová (membră a Comisiei) și Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit: Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, Petri Sarvamaa, Caterina Chinnici, Claudia Schmidt și Pascal Arimont.

Au intervenit: Věra Jourová, Ingeborg Gräßle și Juan Fernando López Aguilar.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.6 al PV din 5.7.2017.


22. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 607.301/OJME).


23. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 00:15.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Bearder, Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Eickhout, Faria, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mussolini, Punset


Anexa 1 - Numirea unui membru al Comisiei Europene

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Marias, Matthews, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate