Zoznam 
Zápisnica
PDF 276kWORD 83k
Utorok, 4. júla 2017 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Bilancia maltského predsedníctva Rady (rozprava)
 3.Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami ***I (rozprava)
 4.Pocta pamiatke Simone Veilovej
 5.Oznámenie predsedníctva
 6.Hlasovanie
  
6.1.Vymenovanie členky Európskej komisie (hlasovanie)
  
6.2.Rámcová dohoda medzi EÚ a Kosovom o všeobecných zásadách účasti Kosova na programoch Únie *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.3.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: EGF/2017/001 ES/Castilla y León – ťažba ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.4.Európske normy pre 21. storočie (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.5.Smerom k celoeurópskemu rámcu pre kryté dlhopisy (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.6.Úloha cestovného ruchu súvisiaceho s rybolovom pri diverzifikácii rybného hospodárstva (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.7.Premlčacie lehoty pri dopravných nehodách (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.8.Spoločné minimálne normy týkajúce sa civilných konaní (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.9.Makrofinančná pomoc Moldavskej republike ***I (hlasovanie)
  
6.10.Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami ***I (hlasovanie)
  
6.11.Zavedenie dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu ***I (hlasovanie)
  
6.12.Návrh opravného rozpočtu č. 2 k všeobecnému rozpočtu na rok 2017 – pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2016 (hlasovanie)
  
6.13.Dlhšia životnosť výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti (hlasovanie)
  
6.14.Riešenie porušení ľudských práv v súvislosti s vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti vrátane genocídy (hlasovanie)
  
6.15.Súkromné bezpečnostné spoločnosti (hlasovanie)
  
6.16.Pracovné podmienky a neisté pracovné miesta (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Zloženie výborov a delegácií
 11.Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 (rozprava)
 12.Plán obrany EÚ a budúcnosť Európy (tematická rozprava)
 13.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 14.Výklad rokovacieho poriadku
 15.Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ do roku 2025 (rozprava)
 16.Rozpočet na rok 2018 – mandát na trialóg (rozprava)
 17.Zvolenie Saudskej Arábie za člena Komisie OSN pre postavenie žien (rozprava)
 18.Uzavretie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou (súhlas) *** - Uzavretie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou (uznesenie) (rozprava)
 19.Stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy (rozprava)
 20.Odporúčanie pre Radu k 72. zasadnutiu Valného zhromaždenia OSN (rozprava)
 21.Boj proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vymenovanie členky Európskej komisie


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.05 h.


2. Bilancia maltského predsedníctva Rady (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Bilancia maltského predsedníctva Rady (2017/2658(RSP))

Predseda predniesol krátky úvodný príhovor, v ktorom sa poďakoval maltskému predsedníctvu za odvedenú prácu.

Joseph Muscat (úradujúci predseda Rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením (predseda sa vyjadril k vystúpeniu Jeana-Clauda Junckera).

Vystúpili títo poslanci: David Casa v mene skupiny PPE, Alfred Sant v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, ako aj k vystúpeniu Jeana-Clauda Junckera, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD a Gilles Lebreton v mene skupiny ENF.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, Joachim Starbatty, Gesine Meissner, Helmut Scholz, Sven Giegold, Barbara Kappel, Steven Woolfe, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Ryszard Czarnecki, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, a Carlos Zorrinho.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

V rozprave vystúpil Péter Niedermüller.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Costas Mavrides, Notis Marias, Krisztina Morvai, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Arne Gericke, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Pier Antonio Panzeri a Miriam Dalli.

Vystúpili: Jean-Claude Juncker a Joseph Muscat.

Rozprava sa skončila.


3. Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci - Výbor pre právne veci. Spravodajcovia: Hugues Bayet a Evelyn Regner (A8-0227/2017)

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Hugues Bayet a Evelyn Regner predstavili správu.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Elly Schlein (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Dariusz Rosati v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ana Gomes, Pervenche Berès v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Theurer, Pirkko Ruohonen-Lerner v mene skupiny ECR, Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Bernard Monot v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Rosa Estaràs Ferragut, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stanisław Ożóg, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Pascal Durand, David Coburn, Laurenţiu Rebega, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Sander Loones, Fabio De Masi, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Matt Carthy, Markus Ferber, Peter Simon, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Luděk Niedermayer, Cătălin Sorin Ivan, Gunnar Hökmark, Ana Gomes a Theodor Dumitru Stolojan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Romana Tomc, Maria Grapini, Notis Marias, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai a Seán Kelly.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis, Hugues Bayet a Evelyn Regner.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.10 zápisnice zo dňa 4.7.2017.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

4. Pocta pamiatke Simone Veilovej

Predseda si v mene Parlamentu uctil pamiatku Simone Veilovej, prvej predsedníčky Európskeho parlamentu voleného v priamych a všeobecných voľbách.

V rozprave vystúpil Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý vzdal česť pamiatke Simone Veilovej.


PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Bruno Gollnisch.

5. Oznámenie predsedníctva

Predsedajúca oznámila, že Konferencia predsedov schválila žiadosť Vyšetrovacieho výboru na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi o predĺženie platnosti jeho mandátu o tri mesiace.

Toto predĺženie je potrebné nato, aby výbor mohol v plnej miere a správne vykonávať svoj mandát, ako bol prijatý Parlamentom 8. júna 2016, s ohľadom na počet dokumentov, ktoré ešte treba preskúmať, vyžiadané analýzy, ako aj rôzne zainteresované strany, ktoré ešte treba vypočuť.

Parlament vyjadril s predĺžením súhlas.


6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Vymenovanie členky Európskej komisie (hlasovanie)

Vymenovanie členky Európskej komisie – Marija Gabriel (C8-9603/2017 – 2017/0805(NLE))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)
(tajné hlasovanie)
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 4.7.2017)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2017)0275)


6.2. Rámcová dohoda medzi EÚ a Kosovom o všeobecných zásadách účasti Kosova na programoch Únie *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení rámcovej dohody medzi Európskou úniou a Kosovom o všeobecných zásadách účasti Kosova na programoch Únie [13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0276)

Parlament schválil uzatvorenie rámcovej dohody.


6.3. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: EGF/2017/001 ES/Castilla y León – ťažba ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2017/001 ES/Castilla y León – ťažba, Španielsko) [COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Monika Vana (A8-0248/2017)

(Väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0277)


6.4. Európske normy pre 21. storočie (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o európskych normách pre 21. storočie [2016/2274(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0278)


6.5. Smerom k celoeurópskemu rámcu pre kryté dlhopisy (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa s názvom Smerom k celoeurópskemu rámcu pre kryté dlhopisy [2017/2005(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0279)


6.6. Úloha cestovného ruchu súvisiaceho s rybolovom pri diverzifikácii rybného hospodárstva (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o úlohe cestovného ruchu súvisiaceho s rybolovom pri diverzifikácii rybného hospodárstva [2016/2035(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Renata Briano (A8-0221/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0280)


6.7. Premlčacie lehoty pri dopravných nehodách (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu o premlčacích lehotách pri dopravných nehodách [2015/2087(INL)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

(Väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0281)

Vystúpenia:

Pavel Svoboda (spravodajca) pred hlasovaním.


6.8. Spoločné minimálne normy týkajúce sa civilných konaní (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu o spoločných minimálnych normách týkajúcich sa civilných konaní v EÚ [2015/2084(INL)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Emil Radev (A8-0210/2017)

(Väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0282)

Vystúpenia:

Emil Radev (spravodajca) pred hlasovaním.


6.9. Makrofinančná pomoc Moldavskej republike ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0283)


6.10. Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci - Výbor pre právne veci. Spravodajcovia: Hugues Bayet a Evelyn Regner (A8-0227/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2017)0284)

Vystúpila Evelyn Regner (spravodajkyňa), po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


6.11. Zavedenie dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu, ktorými sa dopĺňajú obchodné koncesie na základe dohody o pridružení [COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0285)

Vystúpenia:

Jarosław Wałęsa pred hlasovaním.


6.12. Návrh opravného rozpočtu č. 2 k všeobecnému rozpočtu na rok 2017 – pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2016 (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2017 na rozpočtový rok 2017: pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2016 [09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Jens Geier (A8-0229/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0286)


6.13. Dlhšia životnosť výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti (hlasovanie)

Správa o dlhšej životnosti výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti [2016/2272(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Pascal Durand (A8-0214/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0287)


6.14. Riešenie porušení ľudských práv v súvislosti s vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti vrátane genocídy (hlasovanie)

Správa o riešení porušení ľudských práv v súvislosti s vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti vrátane genocídy [2016/2239(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0288)


6.15. Súkromné bezpečnostné spoločnosti (hlasovanie)

Správa o súkromných bezpečnostných spoločnostiach [2016/2238(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0289)

Vystúpenia:

Hilde Vautmans podala ústny pozmeňujúci návrh k odseku 4, ktorý bol prijatý.


6.16. Pracovné podmienky a neisté pracovné miesta (hlasovanie)

Správa o pracovných podmienkach a neistých pracovných miestach [2016/2221(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ENF)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA (predložený výborom EMPL)

Prijatý (P8_TA(2017)0290)


7. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Marlene Mizzi - A8-0213/2017
Adam Szejnfeld a Daniel Hannan

Správa: Renata Briano - A8-0221/2017
Rosa D'Amato, Michela Giuffrida, Notis Marias a Seán Kelly

Správa: Sorin Moisă - A8-0185/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei a Jiří Pospíšil

Správa: Hugues Bayet a Evelyn Regner - A8-0227/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Molly Scott Cato a Tomáš Zdechovský

Správa: Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Eleonora Forenza, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák a Momchil Nekov

Správa: Pascal Durand - A8-0214/2017
Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Branislav Škripek a Lucy Anderson

Správa: Cristian Dan Preda - A8-0222/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák a Marek Jurek

Správa: Hilde Vautmans - A8-0191/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stanislav Polčák a Jiří Pospíšil

Správa: Neoklis Sylikiotis - A8-0224/2017
Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Notis Marias, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov a Danuta Jazłowiecka.


8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.00 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


10. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny ECR tieto žiadosti o menovania:

výbor IMCO: John Flack

výbor REGI: John Flack

výbor CULT: Rupert Matthews

výbor ENVI: Rupert Matthews

Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS): Rupert Matthews

Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou: John Flack

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


11. Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 (2017/2699(RSP))

Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: József Szájer v mene skupiny PPE, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Mara Bizzotto v mene skupiny ENF, Andrzej Grzyb, Udo Bullmann, Richard Sulík, João Pimenta Lopes, Kristina Winberg, Krišjānis Kariņš, Tanja Fajon, David Casa, Jeppe Kofod, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Bernd Lange, Pervenche Berès, Iratxe García Pérez a Mercedes Bresso.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Krisztina Morvai, Krzysztof Hetman, Virginie Rozière, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski a Tibor Szanyi.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   József Szájer v mene skupiny PPE, o pracovnom programe Komisie na rok 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0434/2017);

—   Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, o prioritách Európskeho parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0435/2017);

—   Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, o pracovnom programe Komisie na rok 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0450/2017);

—   Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, o prioritách Európskeho parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0451/2017);

—   Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, o budúcnosti Európy a o strategických prioritách v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0454/2017);

—   João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy a Marisa Matias, v mene skupiny GUE/NGL, o prioritách Parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0455/2017);

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD, o pracovnom programe Komisie na rok 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0456/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.9 zápisnice zo dňa 5.7.2017.


12. Plán obrany EÚ a budúcnosť Európy (tematická rozprava)

Plán obrany EÚ a budúcnosť Európy (2017/2752(RSP))

Vystúpila Sabine Lösing, ktorá otvorila rozpravu.

Vystúpili: Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) a Jyrki Katainen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler v mene skupiny PPE, Ioan Mircea Paşcu v mene skupiny S&D, Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE a Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Bill Etheridge v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Arnaud Danjean, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Malin Björk, Tamás Meszerics, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Reinhard Bütikofer k vystúpeniu Janusza Korwina-Mikkeho (predsedajúca to vzala na vedomie), Jaromír Štětina, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Merja Kyllönen, Reinhard Bütikofer, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Arne Lietz, Anders Primdahl Vistisen, Brando Benifei, Roberts Zīle, Eva Kaili, Marek Jurek, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei a Mirosław Piotrowski.

Vystúpili: Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie) a Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.


13. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predsedajúca pripomenula, že odporúčania výboru JURI nevzniesť námietku (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017) a (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017) boli oznámené v pléne v pondelok 3. júla 2017 (bod 10 zápisnice zo dňa 3.7.2017).

Proti týmto odporúčaniam nebola v lehote 24 hodín stanovenej v článku 105 ods. 6 rokovacieho poriadku vznesená žiadna námietka.

Tieto odporúčania sa preto považujú za schválené a budú uverejnené v časti Prijaté texty zo zajtrajšieho rokovania 5. júla 2017 (P8.TA(2017)0291 a P8.TA(2017)0292).


14. Výklad rokovacieho poriadku

V pléne bol včera (bod 11 zápisnice zo dňa 3.7.2017) oznámený výklad článkov 5 ods. 5 a 210a rokovacieho poriadku, ktorý predložil Výbor pre ústavné veci.

Keďže žiadna politická skupina ani poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nevzniesli námietku v súlade s článkom 226 ods. 4 rokovacieho poriadku, tento výklad sa považuje za prijatý a uverejní sa v časti „Prijaté texty“ zo zajtrajšieho rokovania 5. júla 2017 (P8_TA(2017)0293).


15. Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ do roku 2025 (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ do roku 2025 (2017/2742(RSP))

Günther Oettinger (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: José Manuel Fernandes v mene skupiny PPE, Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D, Zbigniew Kuźmiuk v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Xabier Benito Ziluaga v mene skupiny GUE/NGL, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Marco Zanni v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Mairead McGuinness, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Constanze Krehl, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Lambert van Nistelrooij, Jean-Paul Denanot, Monika Hohlmeier a Gunnar Hökmark.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ingeborg Gräßle, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos a Clara Eugenia Aguilera García.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca plenárna schôdza.


16. Rozpočet na rok 2018 – mandát na trialóg (rozprava)

Správa o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2018 [2017/2043(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

Siegfried Mureşan uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Tibor Szanyi (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Michaela Šojdrová (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), José Manuel Fernandes v mene skupiny PPE, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Indrek Tarand v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, André Elissen, Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Gérard Deprez, Lefteris Christoforou, Jens Geier, Iskra Mihaylova, Jean-Paul Denanot a Daniele Viotti v mene skupiny S&D.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias a Stanislav Polčák.

Vystúpili: Günther Oettinger a Siegfried Mureşan.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.10 zápisnice zo dňa 5.7.2017.


17. Zvolenie Saudskej Arábie za člena Komisie OSN pre postavenie žien (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Zvolenie Saudskej Arábie za člena Komisie OSN pre postavenie žien (2017/2721(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Teresa Jiménez-Becerril Barrio v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Elena Valenciano, Ulrike Lunacek, André Elissen, Pina Picierno, Gilles Lebreton, Josef Weidenholzer, Steeve Briois, Liliana Rodrigues, Julie Ward, Ana Gomes, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Karol Karski, a Pier Antonio Panzeri.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Rozprava sa skončila.


18. Uzavretie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou (súhlas) *** - Uzavretie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou (uznesenie) (rozprava)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej [2017/2036(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

Elena Valenciano uviedla odporúčanie a správu.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Vystúpili títo poslanci: Frank Engel (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Luis de Grandes Pascual v mene skupiny PPE, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, Anders Primdahl Vistisen v mene skupiny ECR, María Teresa Giménez Barbat v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Bas Belder, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Cristian Dan Preda a Norbert Neuser.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Lars Adaktusson, Francisco Assis, Tunne Kelam, Javi López, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė a Antonio López-Istúriz White.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Karol Karski, Maria Lidia Senra Rodríguez a Fabio Massimo Castaldo.

Vystúpili: Federica Mogherini a Elena Valenciano.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 5.7.2017 a bod 8.4 zápisnice zo dňa 5.7.2017.


19. Stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy (rozprava)

Správa o stratégii EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy [2016/2240(INI)] - Výbor pre zahraničné veci - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajcovia: Elmar Brok a Silvia Costa (A8-0220/2017)

Elmar Brok a Silvia Costa predstavili správu.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Andrzej Zdrojewski v mene skupiny PPE, Julie Ward v mene skupiny S&D, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, María Teresa Giménez Barbat v mene skupiny ALDE, Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE, Eduard Kukan, Momchil Nekov, Patrick O'Flynn, Dubravka Šuica, Francisco José Millán Mon, Michaela Šojdrová, Alojz Peterle a Željana Zovko.

Vystúpili: Federica Mogherini, Elmar Brok a Silvia Costa.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 5.7.2017.


20. Odporúčanie pre Radu k 72. zasadnutiu Valného zhromaždenia OSN (rozprava)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu pre Radu k 72. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov [2017/2041(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

Andrey Kovatchev uviedol správu.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Soraya Post v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Ilhan Kyuchyuk v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, James Carver v mene skupiny EFDD, David McAllister, Jo Leinen a Francisco José Millán Mon.

Vystúpili: Federica Mogherini a Andrey Kovatchev.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.12 zápisnice zo dňa 5.7.2017.


21. Boj proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajcovia: Ingeborg Gräßle a Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

Ingeborg Gräßle a Juan Fernando López Aguilar predstavili správu.

Vystúpili: Věra Jourová (členka Komisie) a Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, Petri Sarvamaa, Caterina Chinnici, Claudia Schmidt a Pascal Arimont.

Vystúpili: Věra Jourová, Ingeborg Gräßle a Juan Fernando López Aguilar.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.6 zápisnice zo dňa 5.7.2017.


22. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 607.301/OJME).


23. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 00:15 h.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bearder, Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Eickhout, Faria, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mussolini, Punset


Príloha 1 - Vymenovanie členky Európskej komisie

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Marias, Matthews, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia