Kazalo 
Zapisnik
PDF 269kWORD 82k
Torek, 4. julij 2017 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Pregled malteškega predsedovanja Svetu (razprava)
 3.Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic ***I (razprava)
 4.Poklon spominu na Simone Veil
 5.Sporočilo predsedstva
 6.Čas glasovanja
  6.1.Imenovanje člana Evropske komisije (glasovanje)
  6.2.Okvirni sporazum med Evropsko unijo in Kosovom o splošnih načelih sodelovanja Kosova v programih Unije *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.3.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.4.Evropski standardi za 21. stoletje (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.5.Vzpostavitev vseevropskega okvira za krite obveznice (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.6.Vloga ribiškega turizma v diverzifikaciji ribištva (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.7.Zastaralni roki za prometne nesreče (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.8.Skupni minimalni standardi za civilne postopke (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.9.Makrofinančna pomoč Republiki Moldaviji ***I (glasovanje)
  6.10.Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic ***I (glasovanje)
  6.11.Uvedba začasnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Ukrajino ***I (glasovanje)
  6.12.Predlog spremembe proračuna št. 2 k splošnemu proračunu za leto 2017: vključitev presežka iz proračunskega leta 2016 (glasovanje)
  6.13.Daljša življenjska doba za izdelke: koristi za potrošnike in podjetja (glasovanje)
  6.14.Obravnavanje kršitev človekovih pravic pri vojnih hudodelstvih in hudodelstvih zoper človečnost, tudi genocidu (glasovanje)
  6.15.Zasebna varnostna podjetja (glasovanje)
  6.16.Delovni pogoji in prekarna zaposlitev (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanj
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Sestava odborov in delegacij
 11.Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 (razprava)
 12.Obrambni načrt EU in prihodnost Evrope (tematska razprava)
 13.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 14.Razlaga poslovnika
 15.Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU do leta 2025 (razprava)
 16.Proračun 2018 – mandat za trialog (razprava)
 17.Izvolitev Saudove Arabije za članico Komisije OZN za položaj žensk (razprava)
 18.Sklenitev sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kubo (odobritev) *** - Sklenitev sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kubo (resolucija) (razprava)
 19.Oblikovanje strategije EU za mednarodne kulturne povezave (razprava)
 20.Priporočila Svetu o 72. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov (razprava)
 21.Boj proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (razprava)
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Imenovanje člana Evropske komisije


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Pregled malteškega predsedovanja Svetu (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Pregled malteškega predsedovanja Svetu (2017/2658(RSP))

Predsednik je podal kratko uvodno izjavo, v kateri se je malteškemu predsedstvu zahvalil za opravljeno delo.

Joseph Muscat (predsedujoči Svetu) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi, (predsednik o besedah Jean-Clauda Junckerja).

Govorili so David Casa v imenu skupine PPE, Alfred Sant v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v imenu skupine ALDE, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, prav tako o besedah Jean-Clauda Junckerja, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD, in Gilles Lebreton v imenu skupine ENF.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Zoltán Balczó samostojni poslanec, Rosa Estaràs Ferragut, Tanja Fajon, Joachim Starbatty, Gesine Meissner, Helmut Scholz, Sven Giegold, Barbara Kappel, Steven Woolfe, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Ryszard Czarnecki, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, in Carlos Zorrinho.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

Govoril je Péter Niedermüller.

Po postopku "catch the eye" so govorili Costas Mavrides, Notis Marias, Krisztina Morvai, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Arne Gericke, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Pier Antonio Panzeri in Miriam Dalli.

Govorila sta Jean-Claude Juncker in Joseph Muscat.

Razprava se je zaključila.


3. Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU v zvezi z obveznostjo nekaterih podjetij in podružnic glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve - Odbor za pravne zadeve. Soporočevalca: Hugues Bayet in Evelyn Regner (A8-0227/2017)

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Hugues Bayet in Evelyn Regner sta predstavila poročilo.

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Elly Schlein (pripravljavka mnenja odbora DEVE), Dariusz Rosati v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Ana Gomes, Pervenche Berès v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Michael Theurer, Pirkko Ruohonen-Lerner v imenu skupine ECR, Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE, Miguel Viegas v imenu skupine GUE/NGL, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Bernard Monot v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Rosa Estaràs Ferragut, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stanisław Ożóg, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Pascal Durand, David Coburn, Laurenţiu Rebega, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Sander Loones, Fabio De Masi, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Matt Carthy, Markus Ferber, Peter Simon, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Luděk Niedermayer, Cătălin Sorin Ivan, Gunnar Hökmark, Ana Gomes in Theodor Dumitru Stolojan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Romana Tomc, Maria Grapini, Notis Marias, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai in Seán Kelly.

Govorili so Valdis Dombrovskis, Hugues Bayet in Evelyn Regner.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.10 zapisnika z dne 4.7.2017.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

4. Poklon spominu na Simone Veil

Predsednik se je v imenu Parlamenta poklonil spominu na Simone Veil, prvo predsednico Evropskega parlamenta, izvoljeno na splošnih neposrednih volitvah.

Govoril je Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki se je poklonil spominu na Simone Veil.


PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednica

Govoril je Bruno Gollnisch.

5. Sporočilo predsedstva

Predsedujoča je sporočila, da je konferenca predsednikov odobrila zahtevo preiskovalnega odbora, ki preučuje domnevne kršitve in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo, da se njegov mandat podaljša za tri mesece.

To podaljšanje je potrebno, da lahko odbor v celoti in pravilno izvede svoj mandat, ki mu ga je Parlament podelil 8. junija 2016, ob upoštevanju števila dokumentov, ki jih je še treba preučiti, zahtevanih analiz ter različnih zainteresiranih strani, ki jih je še treba zaslišati.

Parlament se je strinjal glede podaljšanja.


6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


6.1. Imenovanje člana Evropske komisije (glasovanje)

Imenovanje Mariye Gabriel za članico Evropske komisije (C8-9603/2017 – 2017/0805(NLE))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)
(tajno glasovanje)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 4.7.2017)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2017)0275)


6.2. Okvirni sporazum med Evropsko unijo in Kosovom o splošnih načelih sodelovanja Kosova v programih Unije *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in Kosovom o splošnih načelih sodelovanja Kosova v programih Unije [13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0276)

Parlament je odobril sklenitev okvirnega sporazuma.


6.3. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Španije EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining) [COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Monika Vana (A8-0248/2017)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0277)


6.4. Evropski standardi za 21. stoletje (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o evropskih standardih za 21. stoletje [2016/2274(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0278)


6.5. Vzpostavitev vseevropskega okvira za krite obveznice (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o vzpostavitvi vseevropskega okvira za krite obveznice [2017/2005(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0279)


6.6. Vloga ribiškega turizma v diverzifikaciji ribištva (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o vlogi ribiškega turizma v diverzifikaciji ribištva [2016/2035(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Renata Briano (A8-0221/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0280)


6.7. Zastaralni roki za prometne nesreče (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo s priporočili Komisiji o zastaralnih rokih za prometne nesreče [2015/2087(INL)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

(večina vseh poslancev Parlamenta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0281)

Govori

Pavel Svoboda (poročevalec) pred glasovanjem.


6.8. Skupni minimalni standardi za civilne postopke (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo s priporočili Komisiji o skupnih minimalnih standardih za civilne postopke v EU [2015/2084(INL)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Emil Radev (A8-0210/2017)

(večina vseh poslancev Parlamenta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0282)

Govori

Emil Radev (poročevalec) pred glasovanjem.


6.9. Makrofinančna pomoč Republiki Moldaviji ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotovitvi makrofinančne pomoči Republiki Moldaviji [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)0283)


6.10. Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU v zvezi z obveznostjo nekaterih podjetij in podružnic glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve - Odbor za pravne zadeve. Soporočevalca: Hugues Bayet in Evelyn Regner (A8-0227/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2017)0284)

Po glasovanju je govorila Evelyn Regner (poročevalka), ki je zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


6.11. Uvedba začasnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Ukrajino ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi začasnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Ukrajino, ki dopolnjujejo trgovinske koncesije in so na voljo na podlagi Sporazuma o pridružitvi [COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)0285)

Govori

Jarosław Wałęsa (poročevalec) pred glasovanjem.


6.12. Predlog spremembe proračuna št. 2 k splošnemu proračunu za leto 2017: vključitev presežka iz proračunskega leta 2016 (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 2/2017 za proračunsko leto 2017: vključitev presežka iz proračunskega leta 2016 [09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Jens Geier (A8-0229/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0286)


6.13. Daljša življenjska doba za izdelke: koristi za potrošnike in podjetja (glasovanje)

Poročilo o daljši življenjski dobi za izdelke: koristi za potrošnike in podjetja [2016/2272(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Pascal Durand (A8-0214/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0287)


6.14. Obravnavanje kršitev človekovih pravic pri vojnih hudodelstvih in hudodelstvih zoper človečnost, tudi genocidu (glasovanje)

Poročilo o obravnavanju kršitev človekovih pravic pri vojnih hudodelstvih in hudodelstvih zoper človečnost, tudi genocidu [2016/2239(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0288)


6.15. Zasebna varnostna podjetja (glasovanje)

Poročilo o zasebnih varnostnih podjetjih [2016/2238(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0289)

Govori

Hilde Vautmans je podala ustni predlog spremembe k odstavku 4, ki je bil upoštevan.


6.16. Delovni pogoji in prekarna zaposlitev (glasovanje)

Poročilo o delovnih pogojih in prekarni zaposlitvi [2016/2221(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (vložila skupina ENF)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE (vložil odbor EMPL)

Sprejeto (P8_TA(2017)0290)


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Marlene Mizzi - A8-0213/2017
Adam Szejnfeld in Daniel Hannan

Poročilo: Renata Briano - A8-0221/2017
Rosa D'Amato, Michela Giuffrida, Notis Marias in Seán Kelly

Poročilo: Sorin Moisă - A8-0185/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei in Jiří Pospíšil

Poročilo: Hugues Bayet in Evelyn Regner - A8-0227/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Molly Scott Cato in Tomáš Zdechovský

Poročilo: Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Eleonora Forenza, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák in Momchil Nekov

Poročilo: Pascal Durand - A8-0214/2017
Catherine Stihler, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Branislav Škripek in Lucy Anderson

Poročilo: Cristian Dan Preda - A8-0222/2017
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák in Marek Jurek

Poročilo: Hilde Vautmans - A8-0191/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stanislav Polčák in Jiří Pospíšil

Poročilo: Neoklis Sylikiotis - A8-0224/2017
Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Notis Marias, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov in Danuta Jazłowiecka.


8. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.00, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


10. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine ECR prejel naslednje zahteve za imenovanje:

odbor IMCO: John Flack

odbor REGI: John Flack

odbor CULT: Rupert Matthews

odbor ENVI: Rupert Matthews

Delegacija za odnose s Švico in Norveško pri skupnem parlamentarnem odboru EU – Islandija in skupnem parlamentarnem odboru za Evropski gospodarski prostor (EGP): Rupert Matthews

Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko: John Flack

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


11. Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 (razprava)

Izjava Komisije: Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 (2017/2699(RSP))

Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so József Szájer v imenu skupine PPE, Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, Anthea McIntyre v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Laura Agea v imenu skupine EFDD, Mara Bizzotto v imenu skupine ENF, Andrzej Grzyb, Udo Bullmann, Richard Sulík, João Pimenta Lopes, Kristina Winberg, Krišjānis Kariņš, Tanja Fajon, David Casa, Jeppe Kofod, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Bernd Lange, Pervenche Berès, Iratxe García Pérez in Mercedes Bresso.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Krisztina Morvai, Krzysztof Hetman, Virginie Rozière, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski in Tibor Szanyi.

Govoril je Frans Timmermans.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   József Szájer v imenu skupine PPE, o delovnem programu Komisije za leto 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0434/2017);

—   Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, o prednostnih nalogah Evropskega parlamenta za delovni program Komisije za leto 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0435/2017);

—   Anthea McIntyre v imenu skupine ECR, o delovnem programu Komisije za leto 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0450/2017);

—   Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, o prednostnih nalogah Evropskega parlamenta za delovni program Komisije za leto 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0451/2017);

—   Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, o prihodnosti Evrope in strateških prednostnih nalogah v delovnem programu Komisije za leto 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0454/2017);

—   João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy in Marisa Matias, v imenu skupine GUE/NGL, ob zaključku razprave o izjavi Komisije v skladu s členom 37(3) Poslovnika in z okvirnim sporazumom o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo o prednostnih nalogah Parlamenta za delovni program Komisije za leto 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0455/2017);

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano in Rolandas Paksas, v imenu skupine EFDD, o delovnem programu Komisije za leto 2018 (2017/2699(RSP)) (B8-0456/2017).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika z dne 5.7.2017.


12. Obrambni načrt EU in prihodnost Evrope (tematska razprava)

Obrambni načrt EU in prihodnost Evrope (2017/2752(RSP))

Govorila je Sabine Lösing, ki je začela razpravo.

Govorila sta Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) in Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije).

Govorili so Michael Gahler v imenu skupine PPE, Ioan Mircea Paşcu v imenu skupine S&D, Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, in Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Bill Etheridge v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Arnaud Danjean, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Malin Björk, Tamás Meszerics, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Reinhard Bütikofer o pripombah, ki jih je podal Janusz Korwin-Mikke (predsedujoča je to vzela na znanje), Jaromír Štětina, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, Merja Kyllönen, Reinhard Bütikofer, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Arne Lietz, Anders Primdahl Vistisen, Brando Benifei, Roberts Zīle, Eva Kaili, Marek Jurek, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei in Mirosław Piotrowski.

Govorili sta Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije) in Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.


13. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Predsedujoča je spomnila, da sta bili priporočili odbora JURI, da se ne nasprotuje delegiranima uredbama (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017) in (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017), razglašeni na plenarnem zasedanju 3. julija 2017 (točka 10 zapisnika z dne 3.7.2017).

V obdobju štiriindvajsetih ur, določenem v členu 105(6) Poslovnika, ni nihče nasprotoval tem priporočilom.

Posledično priporočila veljajo za odobrena in bodo objavljena med sprejetimi besedili jutrišnje seje 5. julija 2017 (P8.TA(2017)0291 in P8.TA(2017)0292).


14. Razlaga poslovnika

Razlaga člena 5(5) in člena 210a Poslovnika, ki jo je pripravil Odbor za ustavne zadeve, je bila na plenarnem zasedanju razglašena včeraj (točka 11 zapisnika z dne 3.7.2017).

Ker razlagi ni nasprotovala nobena politična skupina oziroma število poslancev, ki dosega vsaj nizki prag, določen v členu 226(4) Poslovnika, razlaga velja za sprejeto in bo objavljena med sprejetimi besedili jutrišnje seje 5. julija 2017 (P8_TA-PROV(2017)0293).


15. Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU do leta 2025 (razprava)

Izjava Komisije: Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU do leta 2025 (2017/2742(RSP))

Günther Oettinger (član Komisije) je podal izjavo.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so José Manuel Fernandes v imenu skupine PPE, Eider Gardiazabal Rubial v imenu skupine S&D, Zbigniew Kuźmiuk v imenu skupine ECR, Gérard Deprez v imenu skupine ALDE, Xabier Benito Ziluaga v imenu skupine GUE/NGL, Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Marco Zanni v imenu skupine ENF, Diane Dodds samostojna poslanka, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Mairead McGuinness, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Constanze Krehl, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Lambert van Nistelrooij, Jean-Paul Denanot, Monika Hohlmeier in Gunnar Hökmark.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ingeborg Gräßle, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Franc Bogovič, Eleftherios Synadinos in Clara Eugenia Aguilera García.

Govoril je Günther Oettinger.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: na enem od naslednjih delnih zasedanj.


16. Proračun 2018 – mandat za trialog (razprava)

Poročilo o mandatu za trialog o predlogu proračuna za leto 2018 [2017/2043(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

Siegfried Mureşan je predstavil poročilo.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govoril je Günther Oettinger (član Komisije).

Govorili so Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Tibor Szanyi (pripravljavec mnenja odbora AGRI), Michaela Šojdrová (pripravljavka mnenja odbora EMPL), José Manuel Fernandes v imenu skupine PPE, Bernd Kölmel v imenu skupine ECR, Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE, Liadh Ní Riada v imenu skupine GUE/NGL, Indrek Tarand v imenu skupine Verts/ALE, Jonathan Arnott v imenu skupine EFDD, André Elissen, Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Gérard Deprez, Lefteris Christoforou, Jens Geier, Iskra Mihaylova, Jean-Paul Denanot in Daniele Viotti v imenu skupine S&D.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias in Stanislav Polčák.

Govorila sta Günther Oettinger in Siegfried Mureşan.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika z dne 5.7.2017.


17. Izvolitev Saudove Arabije za članico Komisije OZN za položaj žensk (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Izvolitev Saudove Arabije za članico Komisije OZN za položaj žensk (2017/2721(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Teresa Jiménez-Becerril Barrio v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Julie Girling v imenu skupine ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, Lynn Boylan v imenu skupine GUE/NGL, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Elena Valenciano, Ulrike Lunacek, André Elissen, Pina Picierno, Gilles Lebreton, Josef Weidenholzer, Steeve Briois, Liliana Rodrigues, Julie Ward, Ana Gomes, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Karol Karski, in Pier Antonio Panzeri.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo in Stanislav Polčák.

Govoril je Christos Stylianides.

Razprava se je zaključila.


18. Sklenitev sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kubo (odobritev) *** - Sklenitev sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kubo (resolucija) (razprava)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani, v imenu Evropske unije [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani, v imenu Evropske unije [2017/2036(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

Elena Valenciano je predstavila priporočilo in poročilo.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Frank Engel (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Luis de Grandes Pascual v imenu skupine PPE, Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D, Anders Primdahl Vistisen v imenu skupine ECR, María Teresa Giménez Barbat v imenu skupine ALDE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Konstantinos Papadakis samostojni poslanec, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Bas Belder, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Cristian Dan Preda in Norbert Neuser.

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Govorili so Lars Adaktusson, Francisco Assis, Tunne Kelam, Javi López, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė in Antonio López-Istúriz White.

Po postopku "catch the eye" so govorili Karol Karski, Maria Lidia Senra Rodríguez in Fabio Massimo Castaldo.

Govorili sta Federica Mogherini in Elena Valenciano.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.3 zapisnika z dne 5.7.2017 in točka 8.4 zapisnika z dne 5.7.2017.


19. Oblikovanje strategije EU za mednarodne kulturne povezave (razprava)

Poročilo o oblikovanju strategije EU za mednarodne kulturne povezave [2016/2240(INI)] - Odbor za zunanje zadeve - Odbor za kulturo in izobraževanje. Soporočevalca: Elmar Brok in Silvia Costa (A8-0220/2017)

Elmar Brok in Silvia Costa sta predstavila poročilo.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Bogdan Andrzej Zdrojewski v imenu skupine PPE, Julie Ward v imenu skupine S&D, Zdzisław Krasnodębski v imenu skupine ECR, María Teresa Giménez Barbat v imenu skupine ALDE, Sofia Sakorafa v imenu skupine GUE/NGL, Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE, Eduard Kukan, Momchil Nekov, Patrick O'Flynn, Dubravka Šuica, Francisco José Millán Mon, Michaela Šojdrová, Alojz Peterle in Željana Zovko.

Govorili so Federica Mogherini, Elmar Brok in Silvia Costa.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.11 zapisnika z dne 5.7.2017.


20. Priporočila Svetu o 72. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov (razprava)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu o 72. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov [2017/2041(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

Andrey Kovatchev je predstavil poročilo.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Soraya Post v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Ilhan Kyuchyuk v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, James Carver v imenu skupine EFDD, David McAllister, Jo Leinen in Francisco José Millán Mon.

Govorila sta Federica Mogherini in Andrey Kovatchev.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.12 zapisnika z dne 5.7.2017.


21. Boj proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Odbor za proračunski nadzor - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Soporočevalca: Ingeborg Gräßle in Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

Ingeborg Gräßle in Juan Fernando López Aguilar sta predstavila poročilo.

Govorila sta Věra Jourová (članica Komisije) in Günther Oettinger (član Komisije).

Govorili so Tomáš Zdechovský v imenu skupine PPE, Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D, Kostas Chrysogonos v imenu skupine GUE/NGL, Benedek Jávor v imenu skupine Verts/ALE, Petri Sarvamaa, Caterina Chinnici, Claudia Schmidt in Pascal Arimont.

Govorili so Věra Jourová, Ingeborg Gräßle in Juan Fernando López Aguilar.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika z dne 5.7.2017.


22. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 607.301/OJME).


23. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 00:15.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Generalni sekretar

Podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bearder, Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Eickhout, Faria, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mussolini, Punset


Priloga 1 - Imenovanje člana Evropske komisije

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Marias, Matthews, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Elissen, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov