Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 5 juli 2017 - Strasbourg

2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Fallen med Nobelpristagaren Liu Xiaobo och Lee Ming-che (2017/2754(RSP))

—   Helga Trüpel, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec och Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, om fallen med Nobelpristagaren Liu Xiaobo och Lee Ming-che (B8-0459/2017),

—   Elena Valenciano, Soraya Post och Jo Leinen för S&D-gruppen, om fallen med Nobelpristagaren Liu Xiaobo och Lee Ming-che (B8-0460/2017),

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, om fallen med Nobelpristagaren Liu Xiaobo och Lee Ming-che (B8-0461/2017),

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek och Monica Macovei för ECR-gruppen, om fallen med Nobelpristagaren Liu Xiaobo och Lee Ming-che (B8-0462/2017),

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė och Željana Zovko för PPE-gruppen, om fallen med Nobelpristagaren Liu Xiaobo och Lee Ming-che (B8-0463/2017).

II.   Eritrea, särskilt fallen Abune Antonios och Dawit Isaac (2017/2755(RSP))

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Florent Marcellesi och Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, om Eritrea, särskilt fallen Abune Antonios och Dawit Isaac (B8-0464/2017),

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Jytte Guteland för S&D-gruppen, om Eritrea, särskilt fallen Abune Antonios och Dawit Isaac (B8-0466/2017),

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova och Valentinas Mazuronis för ALDE-gruppen, om Eritrea, särskilt fallen Abune Antonios och Dawit Isaac (B8-0467/2017),

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, och Monica Macovei för ECR-gruppen, om Eritrea, särskilt fallen Abune Antonios och Dawit Isaac (B8-0470/2017),

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou och Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Eritrea, särskilt fallen Abune Antonios och Dawit Isaac (B8-0472/2017),

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Ramón Luis Valcárcel Siso, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Brian Hayes, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė och Željana Zovko för PPE-gruppen, om Eritrea, särskilt fallen Abune Antonios och Dawit Isaac (B8-0473/2017).

III.   Burundi (2017/2756(RSP))

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes och Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė och Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, om situtationen i Burundi (B8-0465/2017),

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba och Monica Macovei för ECR-gruppen, om situtationen i Burundi (B8-0468/2017),

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Maria Arena för S&D-gruppen, om Burundi (B8-0469/2017),

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova och Valentinas Mazuronis för ALDE-gruppen, om situtationen i Burundi (B8-0471/2017),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om Burundi (B8-0474/2017),

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou och Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Burundi (B8-0475/2017),

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Ramón Luis Valcárcel Siso, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė och Željana Zovko för PPE-gruppen, om Burundi (B8-0476/2017).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy