Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

3. Η ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000047/2017) που κατέθεσαν οι Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica και Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek και Massimiliano Salini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Η ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Η συζήτηση διεξήχθη στις15 Ιουνίου 2017 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.6.2017).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Angelo Ciocca, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser και Lorenzo Fontana εξ ονόματος της Ομάδας ENF, σχετικά με την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγικής προτεραιότητας για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (2017/2732(RSP)) (B8-0439/2017

—   Massimiliano Salini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (2017/2732(RSP)) (B8-0440/2017

—   Patrizia Toia, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη βιομηχανική πολιτική (2017/2732(RSP)) (B8-0445/2017

—   Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (2017/2732(RSP)) (B8-0446/2017

—   Lieve Wierinck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (2017/2732(RSP)) (B8-0447/2017

—   Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Νεοκλής Συλικιώτης, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Marisa Matias, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου και Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (2017/2732(RSP)) (B8-0448/2017

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski και Hans-Olaf Henkel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (2017/2732(RSP)) (B8-0449/2017).

Ψηφοφορία: σημείο 8.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου