Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 5. juuli 2017 - Strasbourg

3. ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000047/2017), mille esitasid Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica ja Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel ja Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek ja Massimiliano Salini fraktsiooni PPE nimel komisjonile: ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamine (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Arutelu toimus 15. juunil 2017 (15.6.2017 protokollipunkt 3).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Angelo Ciocca, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser ja Lorenzo Fontana fraktsiooni ENF nimel ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamise kohta (2017/2732(RSP)) (B8-0439/2017);

—   Massimiliano Salini fraktsiooni PPE nimel ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamise kohta (2017/2732(RSP)) (B8-0440/2017);

—   Patrizia Toia fraktsiooni S&D nimel tööstuspoliitika kohta (2017/2732(RSP)) (B8-0445/2017);

—   Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamise kohta (2017/2732(RSP)) (B8-0446/2017);

—   Lieve Wierinck fraktsiooni ALDE nimel ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamise kohta (2017/2732(RSP)) (B8-0447/2017);

—   Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamise kohta (2017/2732(RSP)) (B8-0448/2017);

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski ja Hans-Olaf Henkel fraktsiooni ECR nimel ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamise kohta (2017/2732(RSP)) (B8-0449/2017).

Hääletus: 5.7.2017 protokollipunkt 8.13.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika