Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 5 juli 2017 - Straatsburg

3. Ontwikkelen van een ambitieuze industriële strategie van de EU als strategische prioriteit voor groei, banen en innovatie in Europa (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000047/2017) van Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica en Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, en Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek en Massimiliano Salini, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Ontwikkelen van een ambitieuze industriestrategie voor de EU als een strategische prioriteit voor groei, werkgelegenheid en innovatie in Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Het debat heeft plaatsgevonden op15 juni 2017 (punt 3 van de notulen van 15.6.2017).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Angelo Ciocca, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser en Lorenzo Fontana namens de ENF, over het werken aan een ambitieuze industriestrategie van de EU als strategische prioriteit voor groei, banen en innovatie in Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0439/2017);

—   Massimiliano Salini, au nom du groupe PPE, over het ontwikkelen van een ambitieuze industriestrategie van de EU als een strategische prioriteit voor groei, werkgelegenheid en innovatie in Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0440/2017);

—   Patrizia Toia, namens de S&D-Fractie, over industriebeleid (2017/2732(RSP)) (B8-0445/2017);

—   Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, over het werken aan een ambitieuze industriestrategie voor de EU als een strategische prioriteit voor groei, werkgelegenheid en innovatie in Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0446/2017);

—   Lieve Wierinck, namens de ALDE-Fractie, over het ontwikkelen van een ambitieuze industriestrategie voor de EU als een strategische prioriteit voor groei, werkgelegenheid en innovatie in Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0447/2017);

—   Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou en Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, over het ontwikkelen van een ambitieuze industriestrategie voor de EU als een strategische prioriteit voor groei, werkgelegenheid en innovatie in Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0448/2017);

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski en Hans-Olaf Henkel, namens de ECR-Fractie, over het ontwikkelen van een ambitieuze industriestrategie van de EU als strategische prioriteit voor groei, banen en innovatie in Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0449/2017).

Stemming: punt 8.13 van de notulen van 5.7.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid