Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 5 juli 2017 - Strasbourg

3. Bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000047/2017) från Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica och Kathleen Van Brempt, för S&D-gruppen, och Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek och Massimiliano Salini, för PPE-gruppen, till kommissionen: Bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Debatten hade ägt rum den15 juni 2017 (punkt 3 i protokollet av den 15.6.2017).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Angelo Ciocca, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser och Lorenzo Fontana för ENF, om att bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0439/2017),

—   Massimiliano Salini, au nom du groupe PPE, om att bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0440/2017),

—   Patrizia Toia, för S&D-gruppen, om industristrategin (2017/2732(RSP)) (B8-0445/2017),

—   Reinhard Bütikofer, för Verts/ALE-gruppen, om att bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0446/2017),

—   Lieve Wierinck, för ALDE-gruppen, om att bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0447/2017),

—   Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou och Takis Hadjigeorgiou, för GUE/NGL-gruppen, om att bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0448/2017),

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski och Hans-Olaf Henkel, för ECR-gruppen, om att bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0449/2017).

Omröstning: punkt 8.13 i protokollet av den 5.7.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy