Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 5. juuli 2017 - Strasbourg

5. Ettevalmistused G20 tippkohtumiseks 7.–8. juulil 2017 (arutelu)
CRE

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Ettevalmistused G20 tippkohtumiseks 7.–8. juulil 2017 (2017/2762(RSP))

Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Angelika Niebler fraktsiooni PPE nimel, Jeppe Kofod fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Fabio De Masi fraktsiooni GUE/NGL nimel, Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel, Raymond Finch fraktsiooni EFDD nimel, Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel, Hilde Vautmans Marcel de Graaffi sõnavõtu teemal (juhataja andis selgitavaid täpsustusi), Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta), Janusz Lewandowski, Bernd Lange, Anna Elżbieta Fotyga, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Janice Atkinson, Diane James, Pilar del Castillo Vera, Pedro Silva Pereira, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark ja Christofer Fjellner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ana Gomes, Henna Virkkunen, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Matti Maasikas.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Õigusteave - Privaatsuspoliitika