Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 5 юли 2017 г. - Страсбург

6. Представяне на програмата за дейностите на естонското председателство на Съвета (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Представяне на програмата за дейностите на естонското председателство на Съвета (2017/2659(RSP))

Jüri Ratas (действащ председател на Съвета) и Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се: Tunne Kelam, от името на групата PPE, Marju Lauristin, от името на групата S&D, Roberts Zīle, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Matteo Salvini, от името на групата ENF, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Yana Toom, Liadh Ní Riada, Bronis Ropė, Petr Mach, Nicolas Bay, Michaela Šojdrová, Victor Boştinaru, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Krišjānis Kariņš, Josef Weidenholzer, Urmas Paet, Javi López и Nicola Danti.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Andrzej Grzyb, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan и Krisztina Morvai.

Изказаха се: Andrus Ansip и Jüri Ratas.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност